Page 1


SVETLANA JOKSIMOVI]

UXBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

DRUGI DEO


Светлана Јоксимовић

МАТЕМАТИКА уџбеник за други разред основне школе, 2. део ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Проф. др Нада Кораћ УРЕДНИК ЗА МАТЕМАТИКУ: Проф. Јелена Ивковић РЕЦЕНЗЕНТИ: Проф. др Розалија Мадарас, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Др Драгица Павловић-Бабић, Институт за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду Гордана Милићевић, професор, ОШ „Љуба Ненадовић“, Београд Ратка Димитријевић, учитељица, ОШ „Љуба Ненадовић“, Београд ИЛУСТРАЦИЈЕ: Ненад Вукмировић ДИЗАЈН, ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕЛОМ: Милош Јоксимовић ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА: Бојана Херман-Недељковић ИЗДАВАЧ: Предузеће за издаваштво „Иновација Јоксимовић“ д.о.о. Далматинска 21/6, Београд Тел/факс: 011/2754-395 ЗА ИЗДАВАЧА: Милош Јоксимовић, директор ШТАМПА: Издање бр. 1, Београд, 201_. година ТИРАЖ:

Министарство просвете и науке Републике Србије решењем број: 650-02-00148/2011-06 од 25.07.2011. године, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), члана 102. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09) и члана 23. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“, број 72/09), одобрава за издавање и употребу уџбеник Математика за други разред основне школе, 1. и 2. део, аутора Светлане Јоксимовић. Забрањено је репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


Sadr`aj Mno`ewe broja 3 i brojem 3 Zadaci za ve`bawe - mno`ewe broja 3 i brojem 3 Tablica mno`ewa Pisawe dvocifrenih brojeva u obliku proizvoda i zbira Zadaci za ve`bawe - pisawe dvocifrenih brojeva u obliku proizvoda i zbira Zadaci za ve`bawe - mno`ewe Da proverimo znawe - mno`ewe Zdru`ivawe ~inilaca Zadaci za ve`bawe - zdru`ivawe ~inilaca Mno`ewe zbira brojem Zadaci za ve`bawe - mno`ewe zbira brojem Zadaci za ve`bawe - zdru`ivawe ~inilaca; mno`ewe zbira brojem Mno`ewe razlike brojem Zadaci za ve`bawe - mno`ewe razlike brojem Mno`ewe broja 6 i brojem 6 Zadaci za ve`bawe - mno`ewe broja 6 i brojem 6 Mno`ewe broja 7 i brojem 7 Zadaci za ve`bawe - mno`ewe broja 7 i brojem 7 Mno`ewe broja 8 i brojem 8 Mno`ewe broja 9 i brojem 9 Zadaci za ve`bawe - mno`ewe brojевима 8 и 9 Tablica mno`ewa Zadaci za ve`bawe - mno`ewe Mno`ewe jednocifrenog i dvocifrenog broja Zadaci za ve`bawe - mno`ewe jednocifrenog i dvocifrenog broja Zadaci sa dve operacije - mno`ewe i sabirawe Zadaci za ve`bawe - zadaci sa dve operacije (mno`ewe i sabirawe) Zadaci sa dve operacije - mno`ewe i oduzimawe Zadaci za ve`bawe - zadaci sa dve operacije (mno`ewe i oduzimawe) Zadaci za ve`bawe - mno`ewe i sabirawe; mno`ewe i oduzimawe Zadaci za ve`bawe - mno`ewe Da proverimo znawe - множење; множење и сабирање; множење и одузимање ГЕОМЕТРИЈСКА TELA I FIGURE - 2. deo Izlomqena linija - otvorena i zatvorena Du`ina izlomqene linije Zadaci za ve`bawe - du`ina izlomqene linije Pravougaonik i kvadrat. Uo~avawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i Zadaci za ve`bawe - crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i Da proverimo znawe - izlomqena linija; crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i BROJEVI DO 100 - 3. deo Polovina Zadaci za ve`bawe - polovina Zapisivawe polovine. Зnak # (podeqeno)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54


Koli~nik dva broja Zadaci za ve`bawe - zapisivawe polovine; znak podeqeno; koli~nik dva broja Deqewe. Deqenik, delilac, koli~nik Zadaci za ve`bawe - deqewe; deqenik, delilac, koli~nik Deqewe brojem 2 Deqewe brojem 4 Zadaci za ve`bawe - deqewe бројевима 2 и 4 Veza mno`ewa i deqewa Zadaci za ve`bawe - veza mno`ewa i deqewa Toliko puta mawi i za toliko mawi broj Zadaci za ve`bawe - toliko puta mawi i za toliko mawi broj Deqewe brojem 5 Deqewe brojem 10 Zadaci za ve`bawe - deqewe бројевима 5 и 10 Deqewe brojem 3 Zadaci za ve`bawe - deqewe brojevima 2, 3, 4, 5 i 10 Da proverimo znawe - deqewe brojevima 2, 3, 4, 5 и 10 Deqewe brojem 6 Zadaci za ve`bawe - deqewe brojem 6 Deqewe brojem 7 Zadaci za ve`bawe - deqewe brojem 7 Deqewe brojem 8 Zadaci za ve`bawe - deqewe brojem 8 Deqewe brojem 9 Zadaci za ve`bawe - deqewe brojem 9 Zadaci za ve`bawe - tabli~no deqewe Odre|ivawe nepoznatog ~inioca Zadaci za ve`bawe - odre|ivawe nepoznatog ~inioca Odre|ivawe nepoznatog deqenika Zadaci za ve`bawe - odre|ivawe nepoznatog deqenika Odre|ivawe nepoznatog delioca Zadaci za ve`bawe - odre|ivawe nepoznatog delioca Deqewe brojem 1. Дeqewe nule Zadaci za ve`bawe - deqewe brojem 1; deqewe nule Da proverimo znawe (tabli~no deqewe) Deqivost sa 2 Deqivost sa 5 Zadaci za ve`bawe - deqivost sa 2 i 5 Deqivost sa 3 Deqivost sa 4 Zadaci za ve`bawe - deqivost sa 3 i 4 A sada da proverimo znawe (deqivost sa 2, 3, 4 i 5) Deqewe zbira brojem Zadaci za ve`bawe - deqewe zbira brojem Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim brojem Zadaci za ve`bawe - deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim brojem Sadr`avawe Zadaci za ve`bawe - sadr`avawe Zadaci sa dve operacije - deqewe i sabirawe

55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105


Zadaci za ve`bawe - zadaci sa dve operacije (deqewe i sabirawe) Zadaci sa dve operacije - deqewe i oduzimawe Zadaci za ve`bawe - zadaci sa dve operacije (deqewe i oduzimawe) Da proverimo znawe - deqewe; deqewe и sabirawe; deqewe i oduzimawe MEREWE I MERE - 2. deo Godina, mesec Broj dana u mesecu Zadaci za ve`bawe - godina, mesec Sedmica, dan Zadaci za ve`bawe - sedmica, dan Koristimo kalendar Zadaci za ve`bawe - godina, mesec, sedmica, dan ^as, minut Zadaci za ve`bawe - ~as, minut Da proverimo znawe (merewe vremena)

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 123


Oznake i wihova zna~ewa otkrivamo o ~emu u~imo obnavqamo

1 100

u~imo novo

ve`bamo

proveravamo znawe

deo zadatka

zadatak za rad u paru zadatak za grupni rad zadatak za posebno zainteresovane u~enike A ja sam tu da vam pomognem da razumete i re{ite poneki zadatak, da vas podsetim na va`nost ponavqawa onog {to ste veћ u~ili, a ponekad samo da vas razveselim. Sreћan po~etak i uspe{an rad!


1 100

Mno`ewe broja 3 i brojem 3 1. Broj po 3 do 30. 2. Koriste}i slike, izra~unaj ukupan broj kuglica na na~ine koji su prikazani.

3 + 3 = ___ 2*3=6

1*3=3

5 * 3 = ___

3 + 3 + 3 = ___ 3*3=9

6 * 3 = ___

3 + 3 + 3 + 3 = ___ 4 * 3 = 12

7 * 3 = ___

8 * 3 = ___ 9 * 3 = ___

10 * 3 = ___ 3. Izra~unaj proizvode predstavqene slikama.

___ * ___ = ___

___ * ___ = ___

Zapamti 1*3=3 2*3=6 3*3=9 4 * 3 = 12 5 * 3 = 15 6 * 3 = 18 7 * 3 = 21 8 * 3 = 24 9 * 3 = 27 10 * 3 = 30

3*1=3 3*2=6 3*3=9 3 * 4 = 12 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27 3 * 10 = 30

4. Prvi ~inilac je najve}i jednocifreni broj. Drugi ~inilac je broj 3. Izra~unaj proizvod. ___________________________ 5. Jedna sedmica traje 7 dana. Koliko dana traju 3 sedmice? ___________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 7


1 100

1 001

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe broja 3 i brojem 3) 1. Dovr{i zaokru`ivawe и spajawe linijama odgovaraju}ih brojeva по утврђеном реду, dodaju}i po 3. 0 3

1*3=

3*2=

5*3=

3*7=

6*3=

3*5=

4*3=

3*8=

6

7

8

0

10

11

7*3=

3*9=

12 15

17

2*3=

3*6=

18 21

22

8*3=

3*1=

23 24

25

3*3=

3*4=

26 27

28

10 * 3 =

3 * 10 =

30 29

31

9*3=

3*9=

3. Множењем иzra~unaj ukupnu cenu po{tanskih markica prikazanih na sliци, ако је цена једне поштанске маркице 3 динара.

3

2. Izra~unaj proizvode:

3

4. Множењем израчунај укупан број главица зелене салате приказаних на слици.

3

__________________

__________________

5. U 3 kutije има po 8 tableta vitamina. Koliko ukupno ima tableta u tim kutijama? Izra~unaj mno`ewem. ___________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Prvi ~inilac je najmawi dvocifreni broj, a drugi је broj 3. Odredi proizvod.

7. Odredi broj koji je 3 puta ve}i od sledbenika broja 5.

___________________________

___________________________

8. Grupa u~enika jednog odeqewa dogovorila се da neguje cve}e u u~ionici. Tri devoj~ice donele су po 4 saksije cve}a, a 6 de~aka po 3 saksije cve}a. Koliko су ukupno saksija cve}a oni doneli? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 8


1 100

Tablica mno`ewa vodoravno

1

2

3

4

5

6 7

8

Ovo je tablica mno`ewa.

9 10

1 u s p r a v n o

2 3 4 5 6

u s p r a v n o

7 8 9 10

vodoravno

1.

Pomno`i broj 1 редом свим бројевима до 10 и упиши те производе у приказану таблицу усправно и водоравно. Pomno`i broj 2 редом свим бројевима до 10 и упиши те производе у приказану таблицу усправно и водоравно. Pomno`i broj 3 редом свим бројевима до 10 и упиши те производе у приказану таблицу усправно и водоравно. Pomno`i broj 4 редом свим бројевима до 10 и упиши те производе у приказану таблицу усправно и водоравно. Pomno`i broj 5 редом свим бројевима до 10 и упиши те производе у приказану таблицу усправно и водоравно. Pomno`i broj 10 редом свим бројевима до 10 и упиши те производе у приказану таблицу усправно и водоравно.

2. Izra~unaj zadate proizvode. Upi{i ih u kvadrate. Prona|i ih и zaokru`i tablici mno`ewa изнад. 4*5= 3*6= 5*4= 2*9=

10 * 3 = 5*8= 4*3= 3*6= 9

5*6= 2*9= 3*7= 10 * 8 =


1 100

1 001

Pisawe dvocifrenih brojeva u obliku proizvoda i zbira Множењем и сабирањем оdredi ukupan broj olovaka prikazanih na slici.

2 * 10 + 4 = 20 + 4 = 23 1.

Множењем и сабирањем оdredi ukupan broj dinara prikazanih na slici.

3 * 10 + 4 = 30 + 4 = 34

Множењем и сабирањем оdredi ukupan broj dugmadi na kaputu prikazanom na slici.

2 * 10 + 2 = ___________ 2. Izra~unaj: 5 * 10 + 9 = ___ + __ = ___

Множењем и сабирањем оdredi ukupan broj kvadrata prikazanih na slici.

2 * __ + __ = ___________

3. Oboj kvadrate prema izrazu 3 * 10 + 5. Na liniju napi{i ukupan broj obojenih kvadrata.

9 * 10 + 8 = ______________ 3 * 10 + 7 = ______________

____

4 * 10 + 6 = ______________ 2 * 10 + 4 = ______________ 4. U prazna poqa upi{i odgovaraju}e brojeve. 8

*

10

*10 +2 10

3 + 8

10

4 5

10 10

*2

+2

*6

+7

*4

+8


1 100

Zadaci za ve`bawe (pisawe dvocifrenih brojeva u obliku proizvoda i zbira) 1. Nacrtaj nov~anice od 10 dinara i 1 dinar kojima без кусура mogu da se plate predmeti prikazani na slici. Nov~anice nacrtaj ovako:

22 dinara

23 dinara

61 dinar

34 dinara

2. Izra~unaj: 2 * 10 + 8 = _____________ 6 * 10 + 0 = _____________ 5 * 10 + 7 = _____________ 9 * 10 + 9 = _____________

3. Дate brojeve napi{i u obliku proizvoda и zbira na na~in prikazan u primeru. 35 = 3 * 10 + 5 67 = ______________ 28 = ______________ 84 = ______________

4. Proizvod brojeva 6 i 10 uve}aj za najve}i neparni broj prve desetice. Izra~unaj. ______________________________________________________________ 5. Maja je platila ~arape користећи 8 nov~anica od po 10 dinara и jednу nov~anicу od 2 dinara. Koliko ko{taju te ~arape? ____________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Nikola `eli da kupi olovku. On je ra~unao ovako: ako {tedi 9 dana po 10 dinara, nedostaje mu jo{ 8 dinara. Koliko ko{ta ta olovka? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 7. U jednom minibusu sedi u 2 reda po 10 osoba. Osam sedi{ta je ostalo prazno. Koliko ukupno sedi{ta ima u tom minibusu? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 11


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe) 1. Napi{i izraze:

2. Napi{i kako ~itamo izraze:

sedam puta dva ____________ tri puta tri ____________ osam puta pet ____________

6 * 4 __________________________ 5 * 3 __________________________ 10 * 8 __________________________

3. Napi{i date zbirove jednakih sabiraka u obliku proizvoda. Izra~unaj. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = _______________________

4. Odredi на два начина proizvod predstavqen slikom.

10 + 10 + 10 = __________________________

__ * __ = ____

5 + 5 + 5 + 5 = __________________________

__ * __ = ____

5. Izra~unaj: 1 * 1 = ___

5 * 6 = ___

4 * 4 = ___

5 * 2 = ___

3 * 5 = ___

9 * 0 = ___

7 * 4 = ___

10 * 9 = ___

6. ^inioci su brojevi 4 и 8. Izra~unaj proizvod.

_________________________________

7. [est devoj~ica купило је po 4 {nalice. Koliko su {nalica ukupno kupile ове девојчице? _________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 8. Рачунањем odredi koji su brojevi napisani u obliku zbira proizvoda i broja. 2 * 10 + 5 = _________________ 6 * 10 + 2 = _________________ 8 * 10 + 4 = _________________

4 * 10 + 8 = _________________

5 * 10 + 3 = _________________

7 * 10 + 9 = _________________

9. Odredi broj koji je 3 puta ve}i od prethodnika broja 7. Izra~unaj.

10. Odredi broj koji je 10 puta ve}i od sledbenika broja 7. Izra~unaj.

____________________________

____________________________

11. U dve fioke Mira dr`i {nalice i rajfove za kosu. U svakoj fioci su po 5 {nalica i 4 rajfa. ^ega Mira ima vi{e, {nalica ili rajfova za kosu? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 12


1 100

Da proverimo znawe (mno`ewe) 1. Napi{i izraze:

2. Napi{i kako ~itamo izraze:

tri puta osam ______________

2 * 8 ____________________________

devet puta devet ___________

5 * 9 ____________________________

3. Napi{i date zbirove u obliku proizvoda. Izra~unaj. 2 + 2 + 2 + 2 = ________________________

4. Odredi на два начина proizvod predstavqen slikom.

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = _____________________

__ * __ = ___

7 + 7 + 7 = ___________________________

__ * __ = ___

5. Napi{i date proizvode u obliku zbira. Izra~unaj. 2 * 5 = _________________

6. Izra~unaj:

3 * 4 = _________________ 7. Dovr{i popuwavawe tablice:

1 2 3

1

2

3

1

2

3

4

6 9

4

5

12

4

20

5

25

8 * 0 = ___

0 * 6 = ___

1 * 9 = ___

3 * 1 = ___

8. Izra~unaj: 7 * 5 = ___ 6 * 3 = ___ 10 * 8 = ___ 7 * 5 = ___ 6 * 4 = ___ 8 * 2 = ___ 9 * 3 = ___ 5 * 5 = ___ 10 * 2 = ___

9. Jedno godi{we doba traje 3 meseca. Koliko meseci traju 2 godi{wa doba? _____________________ Odgovor: _____________ _____________________

10. Pet de~aka igralo је ko{arku. Svaki je postigao po ~etiri poena. Koliko su poena ukupno postigli ovi de~aci? _______________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 11. Izra~unavawem odredi koji su 12. Ana je ~itala 7 dana po 3 strane brojevi napisani u obliku zbira jedne kwige. Осмог дана je proizvoda i broja. pro~itala и 2 preostale strane. Koliko strana ima ta kwiga? 3 * 10 + 9 = ____________________ ____________________________ 5 * 10 + 8 = ____________________ Odgovor: ____________________ 9 * 10 + 1 = ____________________ ____________________________ 13


1 001

1 100

Zdru`ivawe ~inilaca 1. Napi{i nazive brojeva kod mno`ewa. 3 * 5 = 15 ______________ ______________ ______________ 2. Odredi ukupan broj kuglica na ra~unaqцi са слике. Taj broj mo`emo odrediti na dva na~ina. 2*3 2*3 2*3 2*3 2. na~in:

1. na~in:

4 * (2 * 3) Broj redova je 4. U svakom redu su 2 * 3 kuglice.

(4 * 2) * 3 Na 4 * 2 mesta su po 3 kuglice. Dovr{i zapo~eto ra~unawe: 1. na~in: 4 * (2 * 3) = __ * 6 = 2. na~in: (4 * 2) * 3 = __ * 3 =

Jednak broj kuglica napisan je na два na~ina. 4 * (2 * 3) = (4 * 2) * 3 = 3. Dopi{i odgovaraju}e re~и: Proizvod tri broja se ____ _________ ako pomno`imo (zdru`imo) dva ~inioca, bez mewawa redosleda ~inilaca, pa tako dobijeni proizvod pomno`imo preostalim чиниоцем. 4. Dve police imaju po 4 pregrade. Na svakoj polici nalazi se po 5 kwiga. Odredi ukupan broj kwiga na obe police. Izra~unaj na два na~ina. 1. na~in: 2 *(4 * __) = __ * __ = 2. na~in: (2 * __) * 5 = __ * __ = 6. Objasni prikazane na~ine ra~unawa: (4 * 2) * 1 = 8 * 1 = 8 4 * (2 * 1) = 4 * 2 = 8

5. Izra~unaj: 5

*

2 *

3

7. Izra~unaj: (2 * 5) * 1 = ______________________ 2 * (5 * 1) = ______________________

Po{to ~inioci mogu da budu bilo koji brojevi, svojstvo zdru`ivawa ~inilaca mo`emo zapisati ovako: a * (b * c) = (a * b) * c 14


1 100

Zadaci za ve`bawe (zdru`ivawe ~inilaca) 1. Na linije napi{i odgovaraju}e brojeve tako da jednakosti budu ta~ne. (4 * 2) * 5 = 4 * (2 * __)

3 * (2 * 1) = (3 * 2) * __

(3 * 1) * 2 = 3 * (1 * __)

2 * (10 * 5) = (2 * 10) * __

2. Izra~unaj proizvod brojeva 2, 1 и 5 zdru`uju}i ~inioce kako je nazna~eno zagradama. (2 * 1) * 5 = ___________ (5 * 1) * 2 = ___________ (2 * 5) * 1 = ___________ (1 * 2) * 5 = ___________ (1 * 5) * 2 = ___________ (5 * 2) * 1 = ___________ 5 * (1 * 2) = ___________ 2 * (1 * 5) = ___________ 1 * (2 * 5) = ___________ 5 * (2 * 1) = ___________ 2 * (5 * 1) = ___________ 1 * (5 * 2) = ___________ 3. Ukupan broj ~a{a izra~unaj na dva prikazana na~ina.

1. na~in:

3 * (2 * __) = ___ * ___ = ___

2. na~in:

(3 * __) * 5 = ___ * ___ = ___

4. Izra~unaj proizvod brojeva 4, 1 i 2 na dva na~ina.

5. Izra~unaj na sebi najlak{i na~in, koriste}i svojstvo zdru`ivawa ~inilaca:

____________________________

2 * 5 * 1 = ____________________

____________________________

4 * 2 * 5 = ____________________

6. Na dva mesta nalazĐľ se po 4 kesice sli~ica. U svakoj kesi ima po 10 sli~ica. Izra~unaj na dva na~ina ukupan broj sli~ica u tim kesicama. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 15


1 001

1 100

Mno`ewe zbira brojem Stevan ima 5 pakovawa po 6 flomastera, Nata{a ima 5 pakovawa po 3 flomastera. Odredi ukupan broj Stevanovih и Nata{inih flomastera.

Stevan je ra~unao ovako: u mawem i ve}em pakovawu je 6 + 3 = 9 flomastera. Na 5 mesta po 9 flomastera je 5 * 9 = 45 flomastera.

Nata{a je ra~unala ovako: u 5 ve}ih pakovawa je 5 * 6 = 30 flomastera. U 5 mawih pakovawa je 5 * 3 = 15 flomastera. Ukupno je 30 + 15 = 45 flomastera.

I Stevan i Nata{a dobili su jednake rezultate. Zna~i da је: 5 * (6 + 3) = 5 * 6 + 5 * 3 5 * 9 = 30 + 15 45 = 45 1. Izra~unaj на два приказана начина ukupan broj jaja prikazanih na slici. 1. na~in: Na 4 mesta su po 2 jajета crvene boje i 3 jajета zelene boje, a to je ukupno: 4 *(2 + 3) = 4 * __ = 2. na~in: Jaja crvene boje ima 4 * 2, jajа zelene boje ima 4 * 3, a to je ukupno: 4 * 2 + 4 * 3 = 8 + __ = 2. Objasni prikazane na~ine ra~unawa: 4 * (8 + 2) = 4 * 10 = 40 4 * (8 + 2) = 4 * 8 + 4 * 2 = 32 + 8 = 40 3. Izra~unaj na dva na~ina: 5 * (7 + 3) = _________________________ 5 * (7 + 3) = _________________________________________ 16


1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe zbira brojem) 1. Izra~unaj na dva na~ina:

3 * (2 + 1) 1. ________________________

4 * (3 + 1) 1. ________________________

2. ___________________________ 2. ___________________________

3 * (3 + 4) 1. ________________________

2 * (6 + 2) 1. ________________________

2. ___________________________ 2. ___________________________ 2. Izra~unaj na na~in prikazan u primeru. 4 * (5 + 1) = 4 * 5 + 4 * 1 = 20 + 4 = 24 5 * (7 + 2) = _________________________________________ 2 * (6 + 4) = _________________________________________ 3. Izra~unaj na na~in prikazan u primeru. 5 * 5 + 5 * 6 = 25 + 30 = 55 3 * 6 + 3 * 4 = ______________________________________ 4 * 6 + 4 * 7 = ______________________________________ 4. Odredi broj koji je 2 puta ve}i od zbira brojeva 6 и 3. ______________________________________________________________ 5. U jednoj u~ionici su u 3 reda po 6 de~aka и po 4 devoj~ice. Koliko je u~enika u toj u~ionici? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 17


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (zdru`ivawe ~inilaca; mno`ewe zbira brojem) 1. Izra~unaj: (2 * 1) * 4 = __________________

(5 * 2) * 3 = __________________

2 * (1 * 4) = __________________

5 * (2 * 3) = __________________

2. Na linije napi{i odgovaraju}e brojeve tako da jednakosti budu ta~ne. (3 * 2) * 7 = 3 * (2 * __)

2 * (4 * 5) = (2 * 4) * __

(3 * 2) * 6 = 3 * (__ * 6)

2 * (10 * 3) = (2 * __) * 3

3. Izra~unaj: (5 + 3) * 4 = ___________________ (8 + 2) * 2 = ___________________ (6 + 4) * 10 = __________________

4. Izra~unaj zadate proizvode primenom zamene mesta ~inilaca i zdru`ivawa ~inilaca. 2 * 3 * 5 = ______________________ 5 * 6 * 2 = ______________________

5. Zbir brojeva 3 и 2 uve}aj 7 puta. Izra~unaj. ______________________________________________________________ 6. Dovr{i pisawe izraza predstavqenog slikom и re{i ga.

2 * (5 + __) = _______________________ 7. Dovr{i pisawe izraza predstavqenih slikama и re{i ih.

2 * __ + 1 * __ = ________________ 18

__ * 4 + __ * 4 = ________________


1 100

Mno`ewe razlike brojem Maja je imala u 3 kesice po 5 bombona. Iz svake kesice dala je sestri po 2 bombone. Koliko joj je bombona ukupno ostalo u tim kesicama?

Maja je ra~unala ovako: U svakoj kesici ostalo je po (5 -2) bombone. Po{to su bile 3 kesice, остало је ukupno: 3 * (5 - 2) = 3 * 3 = 9 bombona.

Majina sestra je ra~unala ovako: Ukupno je bilo 3 * 5 bombona. Уzela sam 3 * 2 bombone. Maji je ostalo: 3 * 5 - 3 * 2 = 15 - 6 = 9 bombona.

I Maja и Majina sestra dobile су jednake rezultate. Zna~i da је: 3 * (5 - 2) = 3 * 5 - 3 * 2 3 * 3 = 15 - 6 9 = 9 1. Tata je kupio 3 pakovawa po 10 jaja. Iz svakog pakovawa je izvadio po 4 jajета. Koliko je jaja ukupno ostalo u tim pakovawima? Izra~unaj na dva na~ina. 1. na~in: U svakom pakovawu ostalo je po (10 - 4) jaja, a po{to su 3 pakovawa, to je ukupno ostalo: 3 * (10 - 4) = 3 * __ =

.

2. na~in: Ukupno je bilo 3 * 10 јаја. Уzeto je 3 * 4 jajета. Оstalo je: 3 * 10 - 3 * 4 = ___ - __ =

.

2. Objasni prikazane na~ine ra~unawa: 3 * (5 - 4) = 3 * 1 = 3 3 * (5 - 4) = 3 * 5 - 3 * 4 = 15 - 12 = 3 3. Izra~unaj na dva na~ina: 5 *(10 - 2) = _____________

________________________________

9 * (7 - 5) = _____________

________________________________

2 * (9 - 1) = _____________

________________________________

7 * (6 - 3) = _____________

________________________________

10 * (8 - 2) = _____________

________________________________

19


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe razlike brojem) 1. Izra~unaj na dva na~ina:

2 * (6 - 3)

4 * (4 - 1)

1. ___________________________

1. ___________________________

2. ___________________________

2. ___________________________

2. Izra~unaj na na~in prikazan u primeru. 4 * (6 - 3) = 4 * 6 - 4 * 3 = 24 - 12 = 12

3. Odredi broj koji je 3 puta ve}i od razlike brojeva 6 и 2.

5 * (7 - 2) = ________________________

__________________________

3 * (9 - 3) = ________________________

__________________________

4. Izra~unaj na na~in prikazan u primeru. 4 * 8 - 4 * 1 = 32 - 4 = 28 6 * 9 - 6 * 3 = _________________________________________________ 6 * 10 - 2 * 9 = ________________________________________________ 5. Razliku brojeva 9 и 4 uve}aj 4 puta. Izra~unaj na sebi lak{i na~in. ______________________________________________________________ 6. Uve}aj 3 puta razliku prethodnika broja 11 i broja 8. Izra~unaj na sebi lak{i na~in. ______________________________________________________________ 7. Prvi ~inilac je jednak razlici brojeva 10 и 3. Drugi ~inilac je broj 2. Izra~unaj proizvod na dva na~ina. 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 8. Goran je stavio u 2 vaze po 9 cvetova. U svakoj vazi osu{ila su se po 2 cveta. Goran je bacio osu{ene cvetove. Koliko je cvetova ukupno ostalo u tim vazama? _____________________________________________ Odgovor: ______________________________________ 20


1 100

Mno`ewe broja 6 i brojem 6 1. Dopuni zapo~eti niz brojeva dodavawem po 6. 0, 6, 12, ____,

____,

2. Izra~unaj: 1 * 6 = ___ 6 * 1 = ___

____, ____,

____,

____,

____ и ____.

3. Koriste}i slike, izra~unaj ukupan broj ribica na prikazani na~in:

2 * 6 = ___ 6 * 2 = ___ 3 * 6 = ___ 6 * 3 = ___ 4 * 6 = ___ 6 * 4 = ___ 5 * 6 = ___ 6 * 5 = ___

5 * 6 ribica i jo{ 6 30 + 6 = ___

10 * 6 = ___6 * 10 = ___

6 * 6 ribica i jo{ 6 36 + 6 = ___

6*6=

7*6=

Zapamti

7 * 6 ribica i jo{ 6 42 + 6 = ___ 8*6 =

6 * 6 = 36 7 * 6 = 42 8 * 6 = 48 9 * 6 = 54 8 * 6 ribica i jo{ 6 48 + 6 = ___ 9*6 =

6 * 7 = 42 6 * 8 = 48 6 * 9 = 54

Овим производима пopuni tablicu mno`ewa na 9. stranи.

5. Popuni tabelu:

4. ^inioci su brojevi 6 и 8. Izra~unaj proizvod. ______________________

*6

0 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9

______________________ 6. Izra~unaj proizvode na na~in prikazan u primeru.

7. Mama je kupila 2 pakovawa jabuka prikazanih na slici. Izra~unaj mno`ewem koliko je to jabuka.

6 * 6 = 6 * (5 + 1) = 30 + 6 = 36 7 * 6 = ______________________

______________________

8 * 6 = ______________________ Odgovor: ____________________ 21


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe broja 6 i brojem 6) 1. Dovr{i zaokru`ivawe и spajawe linijama odgovaraju}ih brojeva по утврђеном redу, dodaju}i po 6. 0

2. Izra~unaj:

3. Izra~unaj:

0*6=

6*1=

1*6=

6*7=

2*6=

6*2=

8*6=

6*3=

4*6=

6*4=

12

6 14

18

19

5*6=

6*0=

24

30

25

6*6=

6*8=

33

36

41

7*6=

6*9=

42

44

49

3*6=

6*6=

48

54

53

9*6=

6*5=

55

58

60

10 * 6 =

6 * 10 =

4. Precrtaj neta~nе rezultatе.

5. Razgledaj slike. Ozna~i linijama puteve od kuca do wihovih ku}ica.

3 * 6 = 15 18 20 6 * 4 = 42 10 24

36

30

8 * 6 = 48 84 14

6*8

6 * 7 = 24 42 13 2 * 6 = 21 8 12 6 * 9 = 15 54 45

48

6*6

6*5

5 * 6 = 11 30 35 6. U jednom pakovawu je 6 ~a{a. Koliko ~a{a ima u 8 takvih pakovawa? ___________________________ Odgovor: ___________________ ___________________________ 8. Koliko ukupno nogu ima 6 ptica? ___________________________ Odgovor: ___________________ ___________________________ 22

7. Koji je broj 6 puta ve}i od sledbenika broja 8? ___________________________ To je broj ____. 9. Uve}aj 6 puta razliku najmaweg dvocifrenog broja и prethodnika broja 5. Izra~unaj. ___________________________


1 100

Mno`ewe broja 7 i brojem 7 1. Dopuni zapo~eti niz brojeva dodavawem po 7. 0, 7, 14, ____,

____,

2. Izra~unaj: 1 * 7 = ___ 7 * 1 = ___

____, ____,

____,

____,

____ и ____.

3. Koriste}i slike, izra~unaj ukupan broj listi}a na prikazanи na~in:

2 * 7 = ___ 7 * 2 = ___ 3 * 7 = ___ 7 * 3 = ___ 4 * 7 = ___ 7 * 4 = ___ 5 * 7 = ___ 7 * 5 = ___ 6 * 7 = ___ 7 * 6 = ___ 10 * 7 = ___ 7 * 10 = ___

6 * 7 listi}a i jo{ 7 42 + 7 = ___

7 * 7 listi}a i jo{ 7 49 + 7 = ___

7*7=

8*7=

Zapamti 7 * 7 = 49 8 * 7 = 56 7 * 8 = 56 9 * 7 = 63 7 * 9 = 63 8 * 7 listi}a i jo{ 7 56 + 7 = ___

Овим производима пopuni tablicu mno`ewa na 9. stranи.

9*7=

4. Popuni tabelu:

*7

5. ^inioci su brojevi 8 и 7. Izra~unaj proizvod.

0 1 2 4 3 6 5 8 7 10 9 ___________________________

6. U pakovawu je 3 flomastera. Koliko 7. Maja ima 7 godina. Wen brat je 2 puta stariji od we. flomastera ima u 7 takvih pakovawa? Koliko godina ima Majin ___________________________ brat? Odgovor: ___________________ ___________________________ ___________________________

Odgovor: ___________________ ___________________________

23


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe broja 7 i brojem 7) 1. Dovr{i zaokru`ivawe и spajawe linijama odgovaraju}ih brojeva по утврђеном redу, dodaju}i po 7. 0 14

7 13

42

21

33

28

18

35

36

82

42

49

37

65

63

70

4. Precrtaj neta~nе rezultatе. 3 * 7 = 15 21 20 7 * 4 = 74 82 28 8 * 7 = 87 56 65 7 * 7 = 48 42 49

2. Izra~unaj:

3. Izra~unaj:

0*7=

7*1=

1*7=

7*4=

2*7=

7*2=

3*7=

7*3=

4*7=

7*9=

5*7=

7*0=

6*7=

7*7=

7*7=

7*8=

8*7=

7*6=

9*7=

7*5=

10 * 7 =

7 * 10 =

5. U jednom паковању има 6 јабука. Колико јабука има у 7 таквих паковања? _________________________________ Odgovor: ___________________________________ ___________________________________________

2 * 7 = 19 14 27 7 * 9 = 63 36 79 5 * 7 = 12 53 35 6. Koliko ko{ta 7 ovakvih lizalica? 9 dinara

________________________

7. Odredi broj koji je 7 puta ve}i od najmaweg parnog broja prve desetice.

Odgovor: ________________________

_________________________

________________________________

To je broj ____.

8. Zbir brojeva 6 и 4 9. U 7 tawira su po 5 jagoda i po 4 tre{we. uve}aj 7 puta. Izra~unaj. Koliko vo}a ima ukupno u tim tawirima? ____________________ _________________________________________ ____________________

У тим тањирима има укупно ___ vo}a. 24


1 100

Mno`ewe broja 8 i brojem 8 1. Dopuni zapo~eti niz brojeva dodavawem po 8. 0, 8, 16, ____,

____,

____, ____,

2. Izra~unaj: 1 * 8 = ___ 2 * 8 = ___ 3 * 8 = ___ 4 * 8 = ___ 5 * 8 = ___ 6 * 8 = ___ 7 * 8 = ___ 10 * 8 = ___

____,

____,

____ и ____.

3. Koriste}i slike, izra~unaj ukupan broj lasta na prikazani na~in:

8 * 1 = ___ 8 * 2 = ___ 8 * 3 = ___ 8 * 4 = ___ 8 * 5 = ___ 8 * 6 = ___ 8 * 7 = ___ 8 * 10 = ___

8 * 7 lasta i jo{ 8 56 + 8 = ___ 8*8=

Zapamti: 8 * 8 = 64 8 * 9 = 72 9 * 8 = 72 8 * 8 lasta i jo{ 8 64 + 8 = ___

Овим производима пopuni tablicu mno`ewa na 9. stranи.

8*9=

4. Popuni tabelu:

*8

0

1

2

4

3

5. ^inioci su brojevi 7 и 9. Izra~unaj proizvod.

6

5

8

7 10 9

6. Odredi broj koji je 8 puta ve}i od sledbenika broja 7.

___________________________

_________________________ To je broj ____.

7. Razliku brojeva 6 и 4 8. Jedan balon ko{ta 8 dinara. Koliko ko{ta uve}aj 8 puta. Izra~unaj. 7 takvih balona? _________________________________ ____________________ Odgovor: _________________________________ ____________________ _________________________________________ 25


1 001

1 100

Mno`ewe broja 9 i brojem 9 1. Dopuni zapo~eti niz brojeva dodavawem po 9. 0, 8, 16, ____,

____,

____, ____,

2. Izra~unaj: 1 * 9 = ___ 2 * 9 = ___ 3 * 9 = ___ 4 * 9 = ___ 5 * 9 = ___ 6 * 9 = ___ 7 * 9 = ___ 8 * 9 = ___ 10 * 9 = ___

____,

____,

____ и ____.

3. Koriste}i sliku, izraчunaj ukupan broj trouglova na prikazanи na~in. 9 * 1 = ___ 9 * 2 = ___ 9 * 3 = ___ 9 * 4 = ___ 9 * 5 = ___ 9 * 6 = ___ 9 * 7 = ___ 9 * 8 = ___ 9 * 10 = ___

9 * 8 trouglova i jo{ 9 72 + 9 = ___ 9*9= И овај производ упиши у таблицу множења на 9. страни.

4. Popuni tabelu: *9

0

2

1

4

3

6

5

8

7 10 9

5. Otkrij tajnu devetke! Izra~unaj proizvode: 1*9=

4*9=

7*9=

2*9=

5*9=

8*9=

6*9= 9*9= 3*9= Izra~unaj zbir cifara свих добијених rezultata и dopuni re~enicu odgovaraju}im brojem. Tajna devetke je: kada se jednocifreni brojevi mno`e brojem 9, zbir cifara svakog rezultata koji je dvocifreni broj je uvek ____ . 6. Na tawiru je 9 jabuka, a u korpi 9 puta vi{e jabuka. Koliko je jabuka u korpi? _________________________________________ Odgovor: _________________________________ Koliko je jabuka ukupno na tawiru i u korpi? _________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 26


1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe broja 8 i broja 9) 1. Izra~unaj: 3*8=

6*8=

2*9=

1*9=

8*8=

1*8=

8*9=

9*9=

8*0=

7*8=

0*9=

7*9=

2. Uve}aj 7 puta sledbenik broja 7. Izra~unaj. _________________________________________ 3. U jednom pakovawu ima 9 ~a{a. Koliko ~a{a ima u 8 takvih pakovawa?

______________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 4. Koliko to~kova има 8 automobila? ______________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 5. Koliko nogu ima 9 pasa? ______________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 6. Jedna lizalica ko{ta 8 dinara.

8 dinara

Jedna olovka ko{ta koliko i 2 lizalice.

______________________________

Jedna sveska ko{ta koliko i 2 olovke.

______________________________

Koliko ko{ta оловка, а колико sveska? Odgovor: ______________________________________________________ ______________________________________________________________ 27


1 001

1 100

Tablica mno`ewa 1. Дatu tablicu mno`ewa допуни odgovaraju}im brojevima.

1 1 2

2

3

4

5

6

7

8

9 10

5

1 4

10

6

18

3 16

4 5

32 40

10

6

30 21

7

54 42

8

56

9 10

81 60

20

Upi{i u kvadrate odgovaraju}e brojeve, koji su u datoj tablici mno`ewa zameweni slikama.

2. U~enik koji бацањем коцкице добије највећи број je vo|a grupe. On dva puta baca kockicu. Svaki ~lan grupe mno`i ta dva broja и za ta~an rezultat dobija jedan poen.

28


1 100

3. Otkrij {ta je mladun~e prikazano са слике reklo u jednoj poznatoj bajci.

M __ __ 1.

2.

j __ 8.

t __ __ __ __

3.

4.

5.

6.

7.

pra__a__! 9.

10.

Re~i u re~enici otkri}e{ na slede}i na~in: Re{i sve zadatke i re{ewa upi{i u kvadrate. У правоугаонику пронађи слово za svako re{ewe i napi{i га na linији pored kvadrata u koji je то решење уписано. Ispod linije crvene boje napisani су redni brojevi zadataka. Napi{i slova koja pripadaju wihovim re{ewima. Pro~itaj re~enicu.

1. 2 * 5 = 10 ____ M

6. 0 * 6 =

____

2. 5 * 6 =

____

7. 3 * 3 =

____

3. 6 * 2 =

____

8. 8 * 4 =

____

4. 9 * 4 =

____

9. 9 * 2 =

____

5. 3 * 1 =

____

10. 9 * 5 =

____

29

30 32 36 45 3 0 9 10 12 18

O E A N W I R M J Z


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe) 1. Izra~unaj: 6*7=

8*7=

3*7=

5*7=

7*5=

4*9=

5*5=

9*7=

2*7=

8*4=

7*7=

3*9=

8*5=

9*5=

4*9=

8*3=

2. Odredi broj koji je 9 puta ve}i od sledbenika broja 7. _________________________

3. Prvi ~inilac je broj 9, a drugi ~inilac je prethodnik broja 9. Izra~unaj proizvod. _________________________

4. U jednom pakovawu ima 6 mandarina. Aca je kupio 2 takva pakovawa. Koliko mandarina je on kupio?

5. Milica ima 4 nov~anice од po 10 dinara. Milo{ ima 6 nov~anica од po 5 dinara. Ko ima vi{e novca, Milo{ ili Milica?

___________________________ ___________________________

___________________________ Odgovor: ___________________

Aca je kupio ____ mandarina.

___________________________

6. Sastavi и napi{i zadatak prema izrazu 7 * 9. Re{i svoj zadatak. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 30


1

Mno`ewe jednocifrenog и dvocifrenog broja Napi{i brojeve u obliku zbira desetice i jedinica:

Izra~unaj koriste}i prikazani na~in mno`ewa zbira brojem.

Da se podsetimo. 2 * (10 + 5) = 2 * 10 + 2 * 5

13 = 10 + __ 17 = ___ + __

100

= ___ + ___ =

4 * (10 + 2) = 4 * __ + 4 * __ = ___ + ___ =

16 = ___ + __

3 * (10 + 8) = __ * __ + __ * __ = ___ + ___ =

1. Jedna olovka ko{ta 15 dinara. Koliko ko{taju 3 takve olovke?

Tri takve olovke ko{taju 3 * 15 dinara. Broj 15 mo`emo napisati u obliku zbira desetice и jedinica 10 + 5. Ra~unamo 3 * 15 = 3 * (10 + 5) = ___________________________________ Odgovor: Tri takve olovke ko{taju ____ dinara. 2. U jednom pozori{tu ima u 6 redova po 16 sedi{ta. Koliko je ukupno sedi{ta u tom pozori{tu? U 6 redova ima 6 * _____ sedi{ta. Broj 16 pi{emo u obliku zbira desetice i jedinica ___ + ___. Ra~unamo 6 * 16 = 6 * (10 + ___) = ___ * ___ + ___ * ___ = ___ + ___ = Odgovor: U tom pozori{tu ima ukupno ____ sedi{ta. 3. Izra~unaj: 3 * 10

5 * 4 +

5 * 16 = ___ * ___ + ___ * ___ = ___ + ___ = 2 * 18 = _________________________________

4. Odredi broj koji je 2 puta ve}i od zbira brojeva 10 и 3. ____________________________________________ To je broj ____ . 5. Jovana je stavila u 2 kutije po 19 salveta. Koliko je ukupno salveta u tim kutijama? _________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 31


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe jednocifrenog i dvocifrenog broja) 1. Izra~unaj: 5 * 18 = ___ * ___ + ___ * ___ = ___ + ___ =

3 * 14 =

3 * 17 = _________________________________

2 * 15 =

16 * 5 = _________________________________

9 * 11 =

14 * 4 = _________________________________

7 * 12 =

2. Brojeve koji nedostaju odredi sabirawem и napi{i ih na linije. 4 * 10 = 40 4 * 11 = 44

4 * 13 = 52 4 * 14 = ___

5 * 15 = 75 5 * 16 = ___

5 * 17 = 85 5 * 18 = ___

3. Za sukwu su potrebna 2 metra {tofa, a za draperije 11 puta vi{e. Koliko је metara {tofa потребно za draperije? _____________________________________________ За draperije је потребно ___ метара штофа. 4. U jednom redu su 4 vo}ke. Koliko je vo}aka u 13 takvih redova? _____________________________________________ U 13 takvih redova su ___ vo}ke. 5. Jana ima 12 dinara. Flomasteri koje `eli da kupi ko{taju 8 puta vi{e него што она има новца. Koliko ko{taju ti flomasteri? _____________________________________________ Ti flomasteri ko{taju ___ dinara. 6. U jednom pakovawu је 6 kola~a. Koliko kola~a ima u 12 takvih pakovawa? _____________________________________________ Odgovor: _____________________________________ _____________________________________________ 7. Maja ima 4 godine, a wena baka je 13 puta starija od we. Koliko godina ima Majina baka? _____________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 32


1 100

Zadaci sa dve operacije (mno`ewe i sabirawe) 1. Ivana je platila svesku користећи 3 nov~anice od po 10 dinara и nov~anicу od 2 dinara. Koliko ko{ta ta sveska?

___ ? dinara Postupak re{avawa: [ta je poznato? [ta je nepoznato?

Ivana je platila svesku користећи 3 nov~anice од po 10 dinara и nov~anicу od 2 dinara. Koliko ko{ta sveska.

Kojim ra~unskim operacijama }emo to izra~unati? Izra~una}emo mno`ewem i sabirawem. Pi{emo izraz: 3 * 10 + 2 Када у izrazima sa mno`ewem i sabirawem nema zagrada, prvo se Prvi sabirak Drugi sabirak mno`i, a zatim sabira. 3 * 10 2 Re{avamo izraz:

3 * 10 + 2 = ___ + ___ =

Odgovor: Ta sveska ko{ta

dinara.

2. Prvi sabirak je proizvod brojeva 9 и 2. Drugi sabirak je broj 76. Izra~unaj zbir. ______________________________________________________________ 3. Izra~unaj ukupan broj kvadrata plave boje na prikazani na~in. Pi{emo izraz 6 + 2 * 4 Prvi sabirak 6

Drugi sabirak 2*4

___ + 2 * ___ = ___ + ___ = 4. Izra~unaj: 2 * 7 + 37 = ___________________ 5. Odredi broj koji je za 9 ve}i od proizvoda brojeva 5 и 7. __________________________

29 + 6 * 8 = ___________________ 6. Sledbenik broja 4 uve}aj za proizvod brojeva 7 и 8. Izra~unaj. __________________________

33


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (zadaci sa dve operacije – mno`ewe i sabirawe) 1. Izra~unaj: 2 * 8 + 9 = _____________________________ 5 * 5 + 6 = _____________________________ 7 * 9 + 8 = _____________________________ 6 * 5 + 7 = _____________________________ 2. Izra~unaj: 7 + 2 * 8 = ______________________________ 6 + 7 * 5 = ______________________________ 9 + 3 * 8 = ______________________________ 8 + 4 * 6 = ______________________________

Prvi sabirak 2*8

Drugi sabirak 9

Prvi sabirak 7

Drugi sabirak 2 *8

3. Prvi sabirak je broj 18. Drugi sabirak je proizvod brojeva 5 i 7. Izra~unaj zbir. ______________________________________________________________ 4. Prvi sabirak je broj 17, a drugi sabirak je број 4 puta ve}i od prvog sabirka. Izra~unaj zbir. ______________________________________________________________ 5. Jedan {kolski ~as traje 45 minuta, a mali odmor 5 minuta. Koliko minuta traju 2 {kolska ~asa и mali odmor? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Cena jedne gumice je 19 dinara. Cena druge gumice je 2 puta ve}a od cene прве gumice. Koliko ko{taju ove dve gumice? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 7. U jednom bioskopu sedi u 8 redova po 12 u~enika. ^etiri sedi{ta су ostalа praznа. Koliko ukupno sedi{ta ima u tom bioskopu? ____________________________ Odgovor: __________________________________________ __________________________________________ 34


1 100

Zadaci sa dve operacije (mno`ewe i oduzimawe) 1. Na tacni je bilo u 2 reda po 8 kola~a. Gosti su pojeli 4 kola~a. Koliko je kola~a sada na tacni? Postupak re{avawa: [ta je poznato?

Na tacni je bilo u 2 reda po 8 колача, a pojedena su 4.

[ta je nepoznato? Koliko je kola~a sada na tacni. Kojim ra~unskim operacijama }emo to izra~unati? Izra~una}emo mno`ewem i oduzimawem. Pi{emo izraz: 2*8-4 Када у izrazima sa mno`ewemi oduzimawem Umawenik Umawilac nema zagrada, prvo se 2*8 4 mno`i, a zatim oduzima. Re{avamo izraz:

2 * 8 - 4 = __ - __ =

Odgovor:

Ostalo je

kola~a.

2. Izra~unaj: 9 * 9 - 15 = ____________________

6 * 5 - 11 = ____________________

3. Umawenik je proizvod brojeva 9 и 8. Umawilac je broj 9. Izra~unaj razliku. ______________________________________________________________ 4. Maja je kupila 3 balona од po 8 dinara i platila ih nov~anicom od 100 dinara. Koliki je wen kusur? Pi{emo izraz: 100 - 3 * 8 Umawenik 100

Umawilac 3*8

Re{avamo izraz: 100 - 3 * 8 = ___ - ___ = Odgovor: Wen kusur je

dinara.

5. Umawenik je broj 80. Umawilac je proizvod brojeva 6 и 8. Izra~unaj razliku. ______________________________________________________________ 35


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (zadaci sa dve operacije – mno`ewe i oduzimawe) 1. Izra~unaj: 4 * 9 - 7 = _____________________________

Umawenik 5 * 7 - 8 = _____________________________ 4*9

Umawilac 7

9 * 8 - 5 = _____________________________ 2. Izra~unaj: 90 - 4 * 3 = _____________________________ Umawenik 90 53 - 5 * 5 = _____________________________

Umawilac 4*3

81 - 2 * 9 = _____________________________ 3. U prazne krugove upi{i odgovaraju}e brojeve. 8

9

4

`

3

`

100

50

-

-

4. Umawenik je najve}i broj devete desetice. Umawilac je proizvod brojeva 2 и 3. Izra~unaj razliku. ______________________________________________________________ 5. Od broja 100 oduzmi proizvod brojeva 9 и 5. Izra~unaj. ______________________________________________________________ 6. Od proizvoda brojeva 10 и 6 oduzmi najmawi broj druge desetice. Izra~unaj. ______________________________________________________________ 7. Milica je imala 6 nov~anica од po 10 dinara. Kupila je sladoled za 45 dinara, a za ostatak novca ~ips. Koliko ko{ta ~ips koji je kupila Milica? _____________________________________________________ Odgovor: _____________________________________________ 36

n 45 di


1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe i sabirawe; mno`ewe i oduzimawe) 1. Izra~unaj: 9 * 6 + 8 = ___________________

8 * 5 - 15 = ___________________

7 * 7 + 16 = ___________________

9 * 7 - 14 = ___________________

29 + 3 * 4 = ___________________

80 - 6 * 6 = ___________________

28 + 4 * 8 = ___________________

91 - 5 * 7 = ___________________

2. Popuni tabele: a

a+7

*4 a*7

10 9 6 8 7

+8

6 9 5 10 8 7

*7

-9

5 9 3 7 6 8

3. Nata{a je kupovala vo}e prikazano na slikama i pla}ala ozna~enim nov~anicama. Izra~unaj kusur za svaku kupovinu са слике. 7 dinara

8 dinara

9 dinara

6 dinara

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

37


1 001

4.

1 100

Izra~unaj ukupnu cenu predmeta za svaku kupovinu приказану на слици. __________________________ 27 dinara

__________________________ 8 dinara

__________________________ 9 dinara

5. Sawa je kupila 7 bombona од po 5 dinara и `vake koje ko{taju 39 dinara. Koliki je wen ra~un? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Jedna `vaka ko{ta 7 dinara. Marko je kupio 3 такве `vake. Kolikи je wegov kusur ako je platio nov~anicom od 50 dinara? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 7. Stefan je {tedeo 8 dana po 5 dinara. Nedostaje mu jo{ 49 dinara da kupi sli~ice. Koliko ko{taju te sli~ice? _________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 8. Sastavi и napi{i zadatak prema izrazu 2 * 9 + 65. Re{i ga. Zadatak: ______________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Re{ewe: ______________________________________________________ 9. U u~ionici је sedelо u 3 reda po 8 u~enika. Iz svakog reda je po 1 u~enik отишао po u`inu. Koliko je u~enika ostalo u u~ionici posle odlaska tih u~enika? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 38


1 100

Zadaci za ve`bawe (mno`ewe) 1. Uro{ je kupio 5 olovaka каква је она prikazanа na slici. Koliko je Uro{ platio te olovke? _________________________________________________ Odgovor: _________________________________________

8 dinara

2. Koliko ногу има 12 мачака? _________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 3. Marija je imala 9 nov~anica од po 10 dinara. Bratu je dala 25 dinara. Koliko sada Marija ima novca? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 4. Prvi ~inilac je najmawi parni broj. Drugi ~inilac je najve}i parни broj druge desetice. Izra~unaj proizvod. ______________________________________________________________ 5. Jedna gumica ko{ta 9 dinara.

9 dinara

Jedna olovka ko{ta koliko i dve gumice.

___________________________

Jedan lewir ko{ta koliko i dve olovke.

___________________________

Koliko ko{ta ta оловка, а колико taj lewir? Odgovor: ______________________________________________________ ______________________________________________________ 39


1 100

1 001

Da proverimo znawe (mno`ewe; mno`ewe i sabirawe; mno`ewe i oduzimawe) 1. Dovr{i popuwavawe tablice mno`ewa odgovaraju}im brojevima. 1

1 1

2 3 2

2

2

4

5 5

6 7

9 4

20

0 * 9 = ___

71 * 0 = ___

3. Odredi broj koji je:

40 35

6

18

7

21

za 3 ve}i od broja 19 60

30 48

80

3 puta ve}i od broja 19.

72

36 20

________________________________

63

8

9 10

9 10 10

52 * 0 = ___

24

5

8

8 8

9 * 0 = ___

12

3 4

4

2. Izra~unaj:

50

________________________________

100

4. Izra~unaj: (9 * 4) * 0 = ___________________

3 * 7 - 8 = ___________________

1 * (5 * 6) = ___________________

40 - 3 * 5 = ___________________

2 * 4 + 37 = ___________________

5 * (9 - 2) = ___________________

72 + 3 * 3 = ___________________

8 * (6 + 4) = ___________________

5. Odredi broj koji је za 9 mawi od proizvoda brojeva 9 и 8. ______________________________________________________________ To je broj ____.

__ ____ __

6. Множењем и одузимањем израчунај ukupan broj preostalih kru{aka prikazanih na slici. _________________________________________ Ukupan broj preostalih kru{aka je ____. 7. Maja je kupila `vake za 19 dinara и bombone koje su 2 puta skupqe od tih `vaka. Koliko je све to platila? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 40


Geometrijska tela и figure - drugi deo -

M

E

A

T

O

T

C

D

41


20

Izlomqena linija (otvorena i zatvorena) Izlomqene linije

Prave linije crtamo lewirom.

1. Nacrtaj tri izlomqene linije.

Otvorene izlomqene linije

Zatvorene izlomqene linije

2. Ozna~i otvorenom izlomqenom linijom put kojim }e automobil do}i do ciqa.

3. Slika je nacrtana pomo}u izlomqenih linija. Plavom bojom poja~aj otvorene izlomqene linije. Crvenom bojom poja~aj zatvorene izlomqene linije.

42


02 4. Ta~kom M predstavqeno je mesto psa, a ta~kom T mesto kosти. Linijama su predstavqeni putevi od psa do kosти. Именуј линије kојима су представљени kраћи put и дужи пут od psa do kosти.

M

T

Kra}i put je ______________ . Du`и put je _____________________ _____________________ linija. 5. Na slici je otvorena izlomqena linija.

T

E

B

O

M

Napi{i broj du`и od kojih je ona sastavqena. ____ Imenuj te du`и: ____, ____, ____ и ____ .

6. Na slici je zatvorena izlomqena linija. M

T

O

A

Napi{i broj du`и od kojih je ona sastavqena. ____ Imenuj te du`и: ____, ____, ____ и ____ . 43


20

Du`ina izlomqene linije Na slici je prikazana izlomqena linija. O

A

M T

Ova izlomqena linija sastoji se od du`i OA, AT и TM. Du`ina du`i OA je 3 cm, du`ina du`i AT je 6 cm, a du`ina du`i TM je 7 cm. Proveri merewem te du`ine. Du`ina ove izlomqene linije je: 3 cm + 6 cm + 7 cm = 16 cm 1. Na slici je prikazana zatvorena izlomqena linija. Proceni и zapi{i wenu du`inu.

____ cm

A sada izmeri i izra~unaj du`inu te linije. ____ cm + ____ cm + ____ cm + ____ cm =

cm

2. Dopuni nepotpunu re~enicu odgovaraju}om re~ju. Du`ina izlomqene linije jednaka je _____________ du`ina svih du`i od kojih se она sastoji.

44


02

Zadaci za ve`bawe (du`ina izlomqene linije) 1. Obele`i svaku дату du`. Izra~unaj du`inu svake izlomqene linije са слика.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________

____________________________

2. Nacrtaj otvorenu izlomqenu liniju koja se sastoji od tri du`и jednakе po du`ini. Izra~unaj wenu du`inu.

______________________________________________________________ 45


20

Pravougaonik i kvadrat. Uo~avawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i

1. Dopuni:

S

D

A

V

Pravougaonik prikazan na slici je ograni~en sa 4 du`i. To su du`i: AB, BD, _____ i _____, i nazivaju se stranice pravougaonika. Ta~ke A, B, C i D su temena tog pravougaonika. Бroje}i kvadrate, упореди du`ine stranica AB i CD. [ta uo~ava{? _________________________________________________ Бroje}i kvadrate, упореди du`ine stranica AC i BD. [ta uo~ava{? _________________________________________________ 2. Dopuni:

M

K

O

E

Kvadrat prikazan na slici je ograni~en sa 4 du`i. To su du`и: OE, _____, _____ и _____, i nazivaju se stranice kvadrata. Ta~ke O, E, M i K su temena tog kvadrata. Бroje}i kvadrate, упореди du`ine sve ~etiri stranice ovog kvadrata. [ta uo~ava{? _________________________________________________ 3. Dopuni.

B

T

A

M

4. Dopuni.

E

T

C

D

Temena na slici prikazanog ________ Temena na slici prikazanog _______ su ta~ke ____, ____, ____ и ____ . su ta~ke ____, ____, ____ и ____ . Stranice AM i _____ su jednake Stranice CD, DT, _____ и _____ po du`ini. su ______________ po du`ini. Stranice AV i _____ su jednake po du`ini. 46


02

Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i 1.

Na slici je nacrtan pravougaonik na kvadratnoj mre`i.mre`i. na kvadratnoj M

E

A

T

Na slici je nacrtan kvadrat na kvadratnoj mre`i.

Бroje}i kvadrate, одреди du`ine stranica:

O

T

C

D

Бroje}i kvadrate, одреди du`inu stranica:

AT и ME _________________

CD, DT, TO и OC _________________

AM и TE _________________

2. Dovr{i zapo~eto crtawe pravougaonika.

3. Dovr{i zapo~eto crtawe kvadrata.

4. Dovr{i zapo~eto crtawe pravougaonika i kvadrata.

47


20

Zadaci za ve`bawe (crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i) 1. Dovr{i zapo~eto crtawe pravougaonika i kvadrata.

2. Nacrtaj pravougaonike broje}i kvadrate ~ije su stranice: 2 i 4 kvadrata;

3 i 4 kvadrata;

1 i 3 kvadrata.

3. Nacrtaj kvadrate broje}i kvadrate ~ije su stranice: 2 kvadrata;

4 kvadrata;

5 kvadrata.

4. Nacrtaj kvadrate ~ije su stranice 2 i 7 kvadrata tako da mawi kvadrat bude u ve}em.

48


02

Da proverimo znawe (izlomqena linija; crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i) 1. Dopuni:

B

O

M

C A

Na slici je prikazana ______________________________________ . Ona se sastoji od du`и: _____________________________________ . 2. Dopuni:

C

D

B A

Na slici je prikazana _________________________________________ . Wena du`ina je ______________________________________________ . 3. Nacrtaj otvorenu izlomqenu liniju koja se sastoji od 3 du`i.

4. Nacrtaj zatvorenu izlomqenu liniju koja se sastoji od 4 du`i.

5. Nacrtaj pravougaonik i kvadrat broje}i kvadrate. Pravougaonik ~ije su stranice 2 i 4 kvadrata.

49

Kvadrat ~ija je stranica 5 kvadrata.


Brojevi do 100 - tre}i deo 1 100

:2

:4

12

4

8

12

20

8

6

16

18

24

2

20

10

32

4

36

16

40

14

28

50


1 100

Polovina Hleb je podeqen na dva jednaka dela.

Хleb

Дruga polovina hleba

Пrva polovina hleba

Дve polovine – ceo hleb

Celo se mo`e podeliti na dva jednaka dela, koji se zovu polovine.

Pravougaonik je podeqen na dva jednaka dela.

Pravougaonik

Пrva Дruga Дve polovine polovina polovina - ceo pravougaonik pravougaonika pravougaonika

1. Pica, krug i pravougaonik podeqeni су na dva dela.

Који од ових делова јесу половине? Odgovor: _____________________________________________________ 2. Oboj figure koje su podeqene na dva jednaka dela.

3. Oboj jednu polovinu svake нацртане figure.

4. Koliko se polovina ~okolade mo`e dobiti od tri ~okolade? Odgovor: _____________________________________________________ _____________________________________________________________ 51


1 001

1 100

8 jagoda

Polovina od 8 jagoda

Polovina od 8 jagoda

Polovinu od 8 jagoda ~ine 4 jagode, jer је 4 + 4 = 8.

10

5

5

Polovina od 10 kuglica

Polovina od 10 kuglica

Polovina od 10 kuglica je 5 kuglica, jer је 5 + 5 = 10, a 2 * 5 = 10.

1. Po{to је 3 + 3 = 6,

polovina od 6 je 3.

Po{to је 6 + 6 = ___, polovina od ___ je ___. Po{to је 8 + 8 = ___, polovina od ___ je ___.

Kada rastavimo broj na zbir dva jednaka sabirka, polovina je jedan od tih sabiraka.

Po{to је 9 + 9 = ___, polovina od ___ je ___. 2. Po{to је 2 * 2 = 4,

polovina od 4 je 2.

Po{to је 2 * 7 = ___, polovina od ___ je ___. Po{to је 2 * 1 = ___, polovina od ___ je ___. Po{to је 2 * 9 = ___, polovina od ___ je ___.

Kada napi{emo broj kao proizvod broja 2 i drugog ~inioca, drugi ~inilac je polovina tog broja.

3. Milo{ je pro~itao jednu polovinu kwige. Дo kraja mu je ostalo jo{ 9 strana. Koliko ta kwiga има strana? _______________________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 52


1 100

Zadaci za ve`bawe (polovina) 1. Oboj polovinu od укупног broja elemenata svakog датог skupa.

2. Oboj jednu polovinu svake date figure.

3. Rastavi dati broj na zbir dva jednaka sabirka i odredi wegovu polovinu. 14 = 7 + 7 Polovina od 14 je 7. 8 = __ + __ Polovina od 8 je __. 18 = __ + __ Polovina od 18 je __. 4. Napi{i dati broj kao proizvod broja 2 i drugog ~inioca. Оdredi wegovu polovinu. 12 = 2 * 6 Polovina od 12 je 6. 14 = 2 * __

Polovina od 14 je __.

10 = 2 * __

Polovina od 10 je __.

5. Napi{i tri parna broja druge desetice po svom izboru. ______________________________________________________________ Odredi wihove polovine. ______________________________________________________________ 6. Odredi broj ~ija je jedna polovina 10. _________________________________

10

To je broj ____. 7. Prva polovina vagona jednog voza je u tunelu, a druga polovina van tunela. Uz pomo} slike odredi ukupan broj vagona tog voza. _________________________________

53


1 001

1 100

Zapisivawe polovine. Znak : (podeqeno)

Na tacni је 6 kola~a. Brat и sestra `ele da ih podele tako da svako dobije polovinu od ukupnog broja tih kola~a. Znak # ~itamo podeqeno.

Polovinu od 6 dobijamo dele}i broj 6 na 2 jednaka dela. To zapisujemo 6 : 2 i ~itamo {est podeqeno na dva. U plehu је 12 kiflica. Dvoje dece `elи da ih podelи tako da svako dobije jednu polovinu od ukupnog broja tih kiflica.

Polovinu od 12 dobijamo dele}i broj 12 na 2 jednaka dela. To zapisujemo 12 : 2 i ~itamo dvanaest podeqeno na dva. 1. Prema slikama napi{i izraze користе}и odgovaraju}e brojevе i znak podeqeno, kao {to je to ura|eno u primeru. Pro~itaj napisane izraze.

6:2

__ : __ 54

__ : __


1 100

Koli~nik dva broja Na 3 police stavqeno je 6 kwiga. Na svakoj od tih polica je jednak broj kwiga. Koliko je kwiga na jednoj od tih polica? Broj 6 delimo brojem 3. To zapisujemo 6 : 3. Izraz 6 : 3 ~itamo: {est podeqeno sa tri. Izraz 6 : 3 nazivamo koli~nik brojeva 6 i 3. Ra~unamo koli~nik 6 : 3 = 2. ^itamo: {est podeqeno sa tri jednako je dva ili koli~nik brojeva {est i tri je broj dva. 1. Napi{i jednakosti: Шest podeqeno sa dva jednako je tri. ________________________________ Кoli~nik brojeva {est i dva je broj tri. ______________________________ Дvanaest podeqeno sa dva jednako je {est. ___________________________ Кoli~nik brojeva dvanaest i dva je broj {est. _________________________ Оsam podeqeno sa ~etiri jednako je dva. _____________________________ Кoli~nik brojeva osam i ~etiri je broj dva. ___________________________ 2. Odredi koli~nike prema slikama, kao {to je to ura|eno u primeru. Pro~itaj ih и napi{i re~ima u svesku.

6:2=3

__ : __ = __

_____________

_____________ 55

__ : __ = __

_____________


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (zapisivawe polovine; znak podeqeno; koli~nik dva broja) 1. Zapi{i izraze: ~etiri podeqeno na dva

__________

{esnaest podeqeno na dva __________ osamnaest podeqeno na dva __________ 2. Napi{i re~ima izraze: 10 : 2 ________________________________________________________ 14 : 2 ________________________________________________________ 20 : 2 ________________________________________________________ 40 : 2 ________________________________________________________ 3. Napi{i kako zapisujemo polovine slede}ih brojeva: 4 4:2

12 __________

18 __________

30 __________

8 __________

16 __________

22 __________

50 __________

4. Zapi{i izraze prema datim tekstovima: Dve drugarice treba da podele 20 {nalica tako da svaka dobije polovinu tog broja {nalica. ___________________________________ [esnaest u~enika treba da formira grupe tako da u svakoj grupi bude jedna polovina od укупног broja u~enika. ___________________________________ 5. Zapi{i једнакости:

6. Odredi koli~nik prema slici. Pro~itaj ga.

Trideset podeqeno sa pet jednako je {est. _____________________________ Koli~nik brojeva dvanaest i ~etiri je broj tri. _____________________________

_________________________

7. Maja je imala 20 dinara. Potro{ila je polovinu svog novca. Koliko dinara Maja ima sada? ____________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 56


1

Deqewe. Deqenik, delilac, koli~nik

100

Na tacni je bilo 8 jabuka. Tata je svojoj deci, kojih ima ~etvoro, podelio te jabuke таkо да je сваkо dete dobilo jednak broj jabuka. Koliko je jabuka dobilo svako dete?

Tata je uzeo 4 jabuke i svakom detetu dao po jednu jabuku. Zapisujemo 8 - 4 = 4 Preostale 4 jabuke podelio je na isti na~in, svakom detetu po jednu jabuku. 4-4=0 Odgovor: Svako dete dobilo je po 2 jabuke. Broj 4 oduzeli смо od broja 8 dva puta. To kra}e zapisujemo uz pomo} znaka podeqeno: 8 # 4 = 2. Ra~unska radwa koju ozna~avamo znakom # naziva se deqewe. Brojevi i izrazi kod deqewa imaju svoje nazive. deqenik delilac Ra~unska radwa se druga~ije naziva ra~unska operacija.

8:4 = 2 koli~nik

koli~nik

1. Mama je kupila 15 cvetova. @eli da ih rasporedi u 3 vaze, tako da u svakoj bude jednak broj cvetova. Po koliko cvetova }e biti u svakoj od tih vaza? oduzimawem deqewem 15 - 5 = __ 9 - __ = __ __ - __ = __

__ : __ = __

2. Imenuj nazive brojeva i izraza kod deqewa: 6 : 2 je __________________ brojeva _____ и _____. Broj 6 je __________________ , a broj 2 je __________________. U jednakosti 12 : 4 = 3, deqenik je broj _____, delilac je broj _____, a koli~nik je broj _____, ili 12 : 4. 57


1 100

1 001

Zadaci za ve`bawe (deqewe, deqenik, delilac, koli~nik) 1. U datim jednakostima poja~aj: zelenom bojom deqenike

6:2=3 3:3=1 8:8=1

plavom bojom delioce crvenom bojom koli~nike

10 : 2 = 5 9:3=3 20 : 4 = 5

12 : 3 = 4 4:2=2 21 : 3 = 7

2. Napi{i jednakosti: Дvanaest podeqeno sa ~etiri jednako je tri. __________________ Кoli~nik brojeva dvanaest i ~etiri je broj tri. __________________ Дeqenik je broj dvanaest, delilac je broj ~etiri, koli~nik je broj tri. ____________ 3. Treba спаковати 10 patika tako da po 2 patike budu u jednoj kutiji. Koliko kutija je potrebno za pakovawe tih patika? Zadatak re{i prvo oduzimawem, a zatim deqewem. Postupak re{avawa ovog zadatka mo`emo prikazati i na brojevnoj pravoj, ovako: -2 -2 -2 -2 -2 0

1

2

3

4

5

6

oduzimawem

deqewem

10 - 2 = __ __ - __ = __ __ - __ = __ __ - __ = __ __ - __ = __

__ : __ = __

7

8

9

10

Pomo}! Kori{}ewe brojevne prave mo`e da ti olak{a re{avawe zadatka.

4. Zadatak prikazan na brojevnoj pravoj napi{i u obliku deqewa. -3 0

1

2

-3 3

4

-3 5

6

7

8

-3 9

___ : ___ = ___

58

-3

10 11 12 13 14 15


1 100

Deqewe brojem 2 1. Maja и Ivana imaju 8 bombona. @ele da ih поделе тако да сваkа добије једнаk број бомбона. Koliko }e bombona dobiti svaka od wih? 8 ?

?

Zadatak re{avamo: Svaka девојчица dobija po jednu bombonu 4 puta.

oduzimawem

deqewem

8-2=6 6-2=4 4-2=2 2-2=0

8:2=4

Odgovor: Svaka }e dobiti __________ bombone. 2. Izra~unaj i zapamti. Brojeve koje deli{ napi{i kao zbir dva jednaka sabirka. Svaki od тих сабирака je polovina tog broja.

+

=2

2:2=

+

= 12

12 : 2 =

+

=4

4:2=

+

= 14

14 : 2 =

+

=6

6:2=

+

= 16

16 : 2 =

+

=8

8:2=

+

= 18

18 : 2 =

+

= 10

10 : 2 =

+

= 20

20 : 2 =

3. Deqenik je broj 14. Delilac je najmawi parni broj. Izra~unaj koli~nik. ___________________________________ 4. Da li ti и tvoj par mo`ete da podelite novac prikazan na slici tako da svako od vas dobije jednak broj dinara? Zaokru`i odgovor da ili ne. Proveri svoj odgovor re{avawem zadatka.

da

ne ___________________________________ 59


1 001

1 100

Deqewe brojem 4 1. Ima 4 drugarice, a 12 kola~a. @ele da ih распоdele у 4 kутије таkо да сваka dobije једнаk број kola~a. Po koliko kola~a }e dobiti svaka od wih? 12 ?

?

?

?

Zadatak re{avamo: U svaku kutiju stavqamo po jedan kola~ 3 puta.

oduzimawem

deqewem

12 - 4 = 8 8-4=4 4-4=0

12 : 4 = 3

Odgovor: Svaka od wih dobi}e po ______ kola~a. 2. Izra~unaj i zapamti. 4:4=

12 : 4 =

20 : 4 =

28 : 4 =

36 : 4 =

8:4=

16 : 4 =

24 : 4 =

32 : 4 =

40 : 4 =

3. Deqenik je najve}i broj ~etvrte desetice. Delilac je broj 4. Izra~unaj koli~nik. ___________________________________ Количниk је број ___.

4. Da li ti и tvoja tri druga mo`ete da podelite novac sa slike tako da svako od vas dobije jednak broj dinara? Zaokru`i odgovor da ili ne. Proveri svoj odgovor re{avawem zadatka.

da

ne ___________________________________ 60


1 100

Zadaci za ve`bawe (deqewe brojeвима 2 и 4) 1. Tata je kupio mami polovinu od broja ru`a prikazanih na slici. Koliko je to ru`a?

________________________ Odgovor: __________________________________________________________ 2. Na stolu su bile 4 kru{ke. Svako dete pojelo је po jednu kru{ku. Koliko dece je jelo kru{ke?

________________________ Odgovor: __________________________________________________________ 3. U jednom odeqewu je 20 dece. Polovina od tog broja su de~aci. Koliko je devoj~ica u tom odeqewu? ________________ U tom odeqewu je ____ devoj~ica. 4. Svaka grupa treba da ima po 4 u~enika. Koliko takvih grupa mo`e da formira 12 u~enika? ________________ Dvanaest u~enika mo`e da formira ____ takvе grupе. 5. Izra~unaj: 2:2=

14 : 2 =

4:4=

16 : 4 =

8:2=

18 : 2 =

8:4=

20 : 4 =

4:2=

16 : 2 =

32 : 4 =

36 : 4 =

6:2=

10 : 2 =

28 : 4 =

24 : 4 =

6. Prema slici napi{i tekst zadatka koji se re{ava deqewem. Re{i ga.

Zadatak: ______________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Re{ewe: ______________________________________________________ 61


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (deqewe brojeвима 2 и 4) 1. Pove`i linijom jednake koli~nike. 16 : 2

32 : 4

12 : 2

18 : 2

20 : 4

10 : 2

36 : 4

24 : 4

2. Uro{ je imao 18 fotografija. Polovinu od tog broja dao je baki. Koliko fotografija je Uro{ dao baki? ________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 3. Jedna zgrada ima 14 stanova. Polovinу od tog broja чине jednosobni станови. Koliko u toj zgradi ima jednosobnih stanova? ________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ ______________________________________________________________ 4. U jednoj bomboweri bilo је 6 bombona. Deca su pojela polovinu od tog broja bombona. Koliko bombona je ostalo u toj bomboweri? ________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 5. Deqenik je najve}i broj druge desetice. Delilac je broj 4. Odredi koli~nik. ________________________________ 6. Koliko kvadrata mo`e da se slo`i od 28 palidrvaca? ________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 7. Od 2 metra tkanine могу се сашити 4 kuhiwske krpe. Koliko decimetara tkanine je potrebno da se sa{ije jedna kuhiwska krpa? Ukupnu du`inu tkanine izrazi u decimetrima.

_____________________________________ Odgovor: _____________________________________ ______________________________________________________________ 62


1 100

Veza mno`ewa i deqewa 8 4

4

2*4=8

2

4*2=8

2

2

8:2=4

2

*2

8:4=2

*4

4

2

8

8

:2

:4

8:2=4 jer je 4 * 2 = 8

8:4=2 jer je 2 * 4 = 8

Vezu mno`ewa i deqewa mo`emo predstaviti i na brojevnoj pravoj, ovako: 4 * 5 = 20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 # 4 = 5

1. Prou~i и napi{i jednakosti koje nedostaju, koriste}i brojeve 2, 6 и 12. Zameni mesta ~iniocima.

dva mno`ewa

dva deqewa

6 * 2 = 12 __________

12 : 2 = 6 __________

2. Napi{i po dve jednakosti sa mno`ewem и dve jednakosti sa deqewem koriste}i brojeve: 2, 4 и 8. 2 * __ = __

3. Izra~unaj koli~nike datih brojeva. Napi{i po dve jednakosti sa mno`ewem koriste}i iste brojeve. 16 # 2 = __ 24 # 4 = __ _______________ _______________ _______________ _______________

8 : __ = __

___________ ___________ 4. Popuni tabelu: *2

3

9

7

63

8

6

:2


1 100

1 001

Zadaci za ve`bawe (veza mno`ewa i deqewa) 1. Milo{ и Milica treba da podelе 10 jabuka tako da svako od wih dobije jednak broj jabuka. Koliko }e jabuka dobiti svako od wih? Re{i zadatak deqewem i proveri svoje re{ewe mno`ewem. __ : __ = __ * __ = Odgovor: ______________________________________________________ 2. Izra~unaj proizvode datih brojeva. Napi{i dve jednakosti sa deqewem koriste}i iste brojeve. 6 * 2 = __ 8 * 2 = __ 7 * 2 = __ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________

_______________

3. Izra~unaj koli~nike datih brojeva. Napi{i dve jednakosti sa mno`ewem koriste}i iste brojeve. 8 : 4 = __ 32 : 4 = __ 40 : 4 = __ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________

_______________

4. Zadatak prikazan na brojevnoj pravoj napi{i u obliku mno`ewa i deqewa. __ * __ = ___ 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

__ : __ = ___

5. Zadatak prikazan na slici napi{i u obliku mno`ewa и deqewa.

_______________ _______________ 64


1 100

Toliko puta mawi и za toliko mawi broj

Mina ima 6 dinara. Nata{a ima 2 puta mawe, a Petar za 2 dinara mawe od Mine. Koliko dinara ima Nata{a, a koliko Petar? Minin novac Nata{in novac Petrov novac

6 dinara

:2 2 puta mawi

-2 za 2 mawi

6:2=3

6-2=4

3 dinara

4 dinara

Kada se broj podeli brojem 2, umawuje se 2 puta.

Kada se od broja oduzme broj 2, umawuje se za 2.

Broj 3 je 2 puta mawi od broja 6.

Broj 4 je za 2 mawi od broja 6.

1. Odredi broj koji je za 4 mawi od broja 20 i broj koji je 4 puta mawi od broja 20. Broj za 4 mawi od broja 20 odre|ujemo oduzimawem:

20 - __ =

Broj 4 puta mawi od broja 20 odre|ujemo deqewem:

20 : __ =

2. Odredi broj koji je: 2 puta mawi od 12 _____________

za 2 mawi od 12 _____________

4 puta mawi od 24 _____________

za 4 mawi od 24 _____________

2 puta mawi od 14 _____________

za 2 mawi od 14 _____________

4 puta mawi od 32 _____________

za 4 mawi od 32. _____________

3. U prvoj korpi je 40 jabuka. U drugoj korpi ima 4 puta mawe jabuka, a u tre}oj za 4 jabuke mawe него у prvoj korpi. Koliko jabuka ima u drugoj, a koliko u tre}oj korpi?

40 :4

____________________ Odgovor: ___________________________ ___________________________ Odgovor: ___________________________

-4

____________________

___________________________ 65


1 100

1 001

Zadaci za ve`bawe (toliko puta mawi i za toliko mawi broj) 1. Mira je pro~itala 28 strana jedne kwige. Ivan je pro~itao 4 puta mawe, a Aca za 4 стране mawe od Mire. Koliko strana je pro~itao Ivan, a koliko Aca?

______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. Upi{i u kvadrate odgovaraju}e brojeve. :2 :2 :2 8 12 18 -2 8

-2 12

:4 12 12

za dva mawi od broja 16.

-2

_______________________

:4

dva puta mawi od broja 16.

18 :4

36 -4

3. Odredi broj koji je:

40 -4

36

_______________________

-4 40

4. Pove`i linijom svaki дати dvocifreni broj sa 4 puta mawim brojem. 16

8

24

9

32

4

16

6

5. Dovr{i zapo~eti tekst zadatka prema slici, a zatim ga re{i. Pro~itaj jo{ jednom tekst prvog zadatka. To }e ti pomo}i da lak{e re{i{ ovaj zadatak.

Zadatak: Milica ima 8 olovaka. Milo{ ima 2 __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Re{ewe: __________________________________________________________ 66


1 100

Deqewe brojem 5 1. Pet drugarica kupilo је 15 balona. @ele da ih podele tako da svaka dobije jednak broj balona. Po koliko balona }e dobiti svaka od wih?

?

?

15 ?

?

?

Zadatak re{avamo:

Svaka drugarica oduzimawem uzima po jedan 15 - 5 = 10 balon 3 puta. 10 - 5 = 5 5-5 = 0

deqewem

15 : 5 = 3

jer је 3 * 5 = 15

Odgovor: Svaka od ovih drugarica dobi}e po ____ balona. 2. Izra~unaj i zapamti: 5 : 5= 1

3.

jer је 1 * 5 = 5

30 : 5 = 6

jer је 6 * 5 = ___

10 : 5 =

jer је 2 * 5 = 10

35 : 5 =

jer је 7 * 5 = ___

15 : 5 =

jer је 3 * 5 = ___

40 : 5 =

jer је 8 * 5 = ___

20 : 5 =

jer је 4 * 5 = ___

45 : 5 =

jer је 9 * 5 = ___

25 : 5 =

jer је 5 * 5 = ___

50 : 5 =

jer је 10 * 5 = ___

Дate elemente treba podeliti u 5 jednakobrojnih skupova. Odredi deqewem broj elemenata svakog od tih skupova.

___ : ___ = ___ Prika`i te skupove zaokru`ivawem odgovaraju}eg broja elemenata. 4. Jedan album ima 5 strana. Goran je u taj album slo`io 25 fotografija tako da ih je на svakoj strani jednak broj. Po koliko fotografija je na svakoj strani tog albuma? _____________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 67


1 001

1 100

Deqewe brojem 10 1. Prodavac treba da slo`i 40 jaja u 10 kutija tako da u svakoj kutiji bude jednak broj jaja. Po koliko }e jaja biti u svakoj od tih kutija?

?

?

?

?

?

40

?

?

?

?

?

Zadatak re{avamo: deqewem

40 : 10 = 4

jer је 4 * 10 = 40

Odgovor: U svakoj od tih kutija }e biti po ____ jajета. 2. Izra~unaj i zapamti: 10 : 10 = 1

jer је 1 * 10 = 10

60 : 10 =

jer је 6 * 10 = ___

20 : 10 =

jer је 2 * 10 = 20

70 : 10 =

jer је 7 * 10 = ___

30 : 10 =

jer је 3 * 10 = ___

80 : 10 =

jer је 8 * 10 = ___

40 : 10 =

jer је 4 * 10 = ___

90 : 10 =

jer је 9 * 10 = ___

50 : 10 =

jer је 5 * 10 = ___

100 : 10 =

jer је 10 * 10 = ___

3. Odredi broj koji je 10 puta mawi od broja 100. __________________________ To je broj _____. 4.

Дate elemente treba podeliti u 10 jednakobrojnih skupova. Odredi deqewem broj elemenata svakog od tih skupova. Prika`i te skupove zaokru`ivawem odgovaraju}eg broja elemenata. ____ : ____ = ____

68

5. Deqenik je broj 80. Delilac je najmawi dvocifreni broj. Izra~unaj koli~nik. _______________________ Koli~nik je broj _____.


1 100

Zadaci za ve`bawe (deqewe бројевима 5 и 10) 1. Izra~unaj: 5 : 5 = __

20 : 5 = __

10 : 10 = __

60 : 10 = __

25 : 5 = __

35 : 5 = __

30 : 10 = __

90 : 10 = __

30 : 5 = __

50 : 5 = __

50 : 10 = __

70 : 10 = __

2. Odredi broj koji je 10 puta mawi od broja 80. __________________________

3. Deqenik je najve}i broj ~etvrte desetice. Delilac je broj 5. Izra~unaj koli~nik. __________________________

4. Marija je napravila 20 kola~a. Treba da ih slo`i u 5 kutija tako da u svakoj kutiji bude jednak broj kola~a. Koliko }e kola~a staviti u svaku kutiju? ____________________________________ Odgovor: ____________________________________ ____________________________________ 5. Уз пomo} slika zapi{i i izra~unaj: Koliko ko{ta jedna lizalica ako su wihove cene jednake?

Koliko puta }e voza~ prevoziti ove kutije ako ih svaki put bude prevozio po 5?

90 dinara _______________________

____________________________

Lizalica ko{ta _____ dinara.

Odgovor: ____________________

6. Marko je u{tedeo za 8 dana 40 dinara. Koliko je dnevno {tedeo ako je сваког дана izdvajao jednake sume novca? _____________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ U{te|eni metalni novac Marko je zamenio papirnim nov~anicama od по 10 dinara. Koliko tih nov~anica ima Marko? _____________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 69


1 100

1 001

Deqewe brojem 3 1. U 3 vaze treba ставити 9 cvetova tako da их u svakoj bude jednak broj. Koliko }e cvetova biti u svakoj vazi? Docrtaj odgovaraju}i broj cvetova u drugoj и tre}oj vazi.

?

1. U svaku vazu stavqamo po 1 cvet 3 puta.

9 ?

?

Zadatak re{avamo: oduzimawem

deqewem

9-3=6 6-3=3 3-3=0

9:3=3

jer је 3 * 3 = 9

Odgovor: U svakoj vazi bi}e ____ cveta. 2. Izra~unaj i zapamti: 3:3= 1

jer је 1 * 3 = 3

18 : 3 =

jer је 6 * 3 = ____

6:3= 2

jer је 2 * 3 = ____

21 : 3 =

jer је 7 * 3 = ____

9:3=

jer је 3 * 3 = ____

24 : 3 =

jer је 8 * 3 = ____

12 : 3 =

jer је 4 * 3 = ____

27 : 3 =

jer је 9 * 3 = ____

15 : 3 =

jer је 5 * 3 = ____

30 : 3 =

jer је 10 * 3 = ____

3. Odredi broj koji je 3 puta mawi od broja 27. __________________________ To je broj _____. 4.

Дate elemente treba podeliti u 3 jednakobrojna skupa. Odredi deqewem broj elemenata svakog od tih skupova.

____ : ____ = ____ Prika`i te skupove zaokru`ivawem odgovaraju}eg broja elemenata. 5. Jedna sveska ko{ta 30 dinara. Jedna olovka je 3 puta jeftinija od te sveske. Koliko ko{ta olovka? _____________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 70


1 100

Zadaci za ve`bawe (deqewe brojevima 2, 3, 4, 5 i 10) 1. Precrtaj neta~na re{ewa.

2. Izra~unaj:

24 : 3 = 7 8 9

18 : 2 =

14 : 2 =

3:3= 0 1 3

36 : 4 =

28 : 4 =

15 : 3 = 5 6 7

20 : 5 =

30 : 10 =

9:3= 1 2 3

35 : 5 =

40 : 5 =

27 : 3 = 8 9 10

32 : 4 =

24 : 4 =

12 : 3 = 2 3 4

50 : 5 =

10 : 5 =

18 : 3 = 6 7 8

20 : 4 =

16 : 4 =

6:3= 2 4 9

12 : 2 =

40 : 4 =

30 : 3 = 8 9 10

55 : 5 =

80 : 10 =

21 : 3 = 6 7 8

60 : 10 =

100 : 10 =

3. Na tri police treba slo`iti 24 {oqe tako da na svakoj polici bude jednak broj {oqa. Po koliko {oqa }e biti na svakoj polici? Docrtaj odgovaraju}i broj {oqa na drugoj и tre}oj polici.

1. 2. 3. _________________________________

Odgovor: _______________________________________________________ 4. Osamnaestoro u~enika radi u 3 grupe. U svakoj grupi je jednak broj u~enika. Koliko je u~enika u jednoj grupi? _______________________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 5. Uz pomo} slike zapi{i и izra~unaj broj bombona kojе }e Petar dati Stefanu. Imam 20 bombona. ________________ Da}u ti polovinu svojih bombona.

________________ Odgovor: ________________ Stefan

Petar

6. Odredi broj koji je 3 puta mawi od broja 21. __________________________ To je broj _____. 71

________________


1 001

1 100

Da proverimo znawe (deqewe brojevima 2, 3, 4, 5 i 10) 1. U prazne kvadrate upi{i odgovaraju}e brojeve. 8

:2

2

6

4 18 12 14 20 10 16

:10 40 30 20 80

36

:4

4 12 8 28 24 32 40 16 20

70 10

5 25 40 50 10 15 35 45 20 30

:5

50 60

3

:3

6

9 21 30 24 27 12 18 15

90 100

2. Deqenik je najve}i broj pete desetice. Delilac je broj 5. Izra~unaj koli~nik. _______________________________________________________ 3. Odredi: broj za 5 mawi od broja 30;

_______________________ To je broj ___.

broj 5 puta mawi od broja 30. _______________________ To je broj ___. 4. Aleksandra je 4 iste gumice platila 40 dinara. Koliko ko{ta jedna gumica? ______________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 5. Koliko puta je jedan decimetar mawi od jednog metra? Izra~unaj. _______________________________________________________ 6. Mira je 27 svojih fotografija poklonila bratu, baki и deki tako da je svako od wih dobio jednak broj fotografija. Po koliko fotografija je dobio svako od wih? _______________________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 72


1 100

Deqewe brojem 6 1. Radnica u fabrici treba da spakuje 36 ~a{a u 6 kutija tako da u svakoj kutiji bude jednak broj ~a{a. Koliko }e ~a{a biti u svakoj kutiji?

Docrtaj odgovaraju}i broj ~a{a u petoj и {estoj kutiji.

1.

36

?

?

?

?

?

?

Zadatak re{avamo: deqewem

36 : 6 = 6

jer је 6 * 6 = 36

Odgovor: U svakoj kutiji bi}e _____ ~a{a. 2. Izra~unaj i zapamti: 6:6=1

jer је 1 * 6 = 6

36 : 6 =

jer је 6 * 6 = ____

12 : 6 = 2

jer је 2 * 6 = ____

42 : 6 =

jer је 7 * 6 = ____

18 : 6 =

jer је 3 * 6 = ____

48 : 6 =

jer је 8 * 6 = ____

24 : 6 =

jer је 4 * 6 = ____

54 : 6 =

jer је 9 * 6 = ____

30 : 6 =

jer је 5 * 6 = ____

60 : 6 =

jer је 10 * 6 = ____

3. Od 24 jajета poslasti~ar je napravio 6 istih torti. Koliko je jaja upotrebio za pravqewe jedne takve torte? ___________________________________ Odgovor: ___________________________________ ___________________________________ 4. Odredi broj koji je 6 puta mawi od broja 24. __________________________ To je broj _____. 5. Mira je zasadila 18 cvetova u 6 redova. U svakom redu je zasadila jednak broj cvetova. Koliko cvetova je Mira zasadila u jednom redu? _______________________________________________________ Odgovor: _______________________________________________________ 73


1 100

1 001

Zadaci za ve`bawe (deqewe brojem 6) 1. Izra~unaj: 6:6=

48 : 6 =

12 : 6 =

42 : 6 =

24 : 6 =

60 : 6 =

18 : 6 =

54 : 6 =

36 : 6 =

2. Deqenik je broj 42. Delilac je sledbenik broja 5. Izra~unaj koli~nik. ______________________________

3. Kroja~ica je 30 dugmi}a za{ila na 6 ko{uqa. Koliko je dugmi}a ona za{ila na jednoj ko{uqi ako ih je na svakoj jednak broj?

___________________________________ Odgovor: ___________________________________ ___________________________________ 4. Koji je broj 6 puta mawi od prethodnika broja 37? ________________________ Одговор: _____________________________ 5. U jednoj kutiji ima 12 kreda. Petar i wegovih 5 drugarica `ele da ih podele tako da svako dobije jednak broj kreda. Po koliko }e kreda dobiti svako od wih? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ ______________________________________________________ 6. Popuni tabelu:

:6

7. Odredi broj koji je 6 puta mawi od najve}eg broja {este desetice.

42 36 54 48 3

2

5

4

*6

______________________ Odgovor: ______________________ ______________________

8. U~enici su slo`ili likovne radove na 2 panoa. Na prvom panou је 12 radova, a na drugom 6 puta mawe nego na prvom. Koliko je likovnih radova na drugom panou? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 74


1 100

Deqewe brojem 7 1. Ученици су na jednom ~asu радили u 7 jednakobrojnih grupa. Koliko je bilo u~enika u сваkој grupi ako je tog dana na ~asu bilo 28 u~enika?

?

?

?

28 ?

?

?

?

Ra~unamo deqewem

28 : 7 = 4

jer је 4 * 7 = 28

Odgovor: Bilo je ____ u~enika u svakoj grupi. 2. Izra~unaj i zapamti: 7:7=1

3.

jer је 1 * 7 = 7

42 : 7 =

jer је 6 * 7 = ____

14 : 7 = 2

jer је 2 * 7 = ____

49 : 7 =

jer је 7 * 7 = ____

21 : 7 =

jer је 3 * 7 = ____

56 : 7 =

jer је 8 * 7 = ____

28 : 7 =

jer је 4 * 7 = ____

63 : 7 =

jer је 9 * 7 = ____

35 : 7 =

jer је 5 * 7 = ____

70 : 7 =

jer је 10 * 7 = ____

Дate elemente treba podeliti u 7 jednakobrojnih skupova. Odredi deqewem broj elemenata svakog od tih skupova. Prika`i te skupove zaokru`ivawem odgovaraju}eg broja elemenata. ________________________ Odgovor: ______________________________________________________

4. Odredi broj koji je 7 puta mawi od broja 35. __________________________ To je broj _____. 5. U jednoj sedmici ima 7 dana. Koliko sedmica ima u 28 dana? _______________________________ Odgovor: __________________________ __________________________

75


1 100

1 001

Zadaci za ve`bawe (deqewe brojem 7) 1. Precrtaj neta~na re{ewa za svako dato deqewe. 7:7= 2 1 3

70 : 7 = 10 6 7

21 : 7 = 3 4 5

35 : 7 = 4 5 7

14 : 7 = 5 2 3

63 : 7 = 7 8 9

42 : 7 = 8 6 7

49 : 7 = 7 10 9

56 : 7 = 9 7 8

2. Odredi broj koji je 7 puta mawi od najve}eg broja sedme desetice. __________________________ To je broj _____. 3. Luka je za 7 dana pro~itao kwigu koja ima 56 strana. Koliko je dnevno ~itao ako je сваког дана ~itao jednak broj strana? ______________________________________ 7

8

Odgovor: ______________________________________ 4. Milo{ev deka ima 70 godina. Milo{ je 7 puta mla|i od svog deke. Koliko godina ima Milo{? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Koliko puta je broj 7 mawi od broja 63?

5. Popuni tabelu:

:7

70 28 49 56 6

1

2

5

*7

______________________ Odgovor: ______________________ ______________________

7. Maja je 21 dan provela kod bake. Koliko je to sedmica? _____________________________ Odgovor: ______________________________________________________

76


1 100

Deqewe brojem 8 1. Osmoro dece je pojelo 16 {qiva тако да je свако od wih pojelo jednak broj {qiva. Po koliko {qiva je pojelo svako dete?

Ra~unamo deqewem

16 : 8 = 2

Docrtaj odgovaraju}i broj {qiva na praznim tawirima.

jer је 2 * 8 = 16

Odgovor: Svako dete pojelo je po _____ {qive. 2. Izra~unaj i zapamti: 8:8= 1

jer је 1 * 8 = 8

48 : 8 =

jer је 6 * 8 = ____

16 : 8 = 2

jer је 2 * 8 = ____

56 : 8 =

jer је 7 * 8 = ____

24 : 8 =

jer је 3 * 8 = ____

64 : 8 =

jer је 8 * 8 = ____

32 : 8 =

jer је 4 * 8 = ____

72 : 8 =

jer је 9 * 8 = ____

40 : 8 =

jer је 5 * 8 = ____

80 : 8 =

jer је 10 * 8 = ____

3. Odredi broj koji je 8 puta mawi od broja 40. __________________________ To je broj _____. 4. Goca je ubrala 32 qubi~ice, a wena sestra 8 puta mawe od we. Koliko qubi~ica je ubrala Gocina sestra? ______________________________________ Odgovor: ______________________________________ 5. U 8 jednakih buketa ima ukupno 72 cveta. Po koliko cvetova ima svaki od tih buketa? ____________________________________ Odgovor: ____________________________________

77


1 100

1 001

Zadaci za ve`bawe (deqewe brojem 8) 1. Odredi broj koji je 8 puta mawi od broja 56.

2. Deqenik je sledbenik broja 63. Delilac je broj 8. Izra~unaj koli~nik.

__________________________ To je broj _____.

__________________________

3. Popuni tabelu:

:8

8 24 48 16 32 7

9

0 10 5

8

*8

8 puta mawi

8 puta ve}i

4. Cena jednog lewira je 72 dinara. Cena jedne olovke je 8 puta ni`a od cene tog lewira. Koliko ko{ta ta olovka? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 5. Du`ina jedne staze je 16 metara, a {irina te staze je 8 puta mawa od wene du`ine. Odredi {irinu te staze. _____________________________________ [irina te staze je _____ metra. 6. [est devoj~ica i dva de~aka podelili су 48 sli~ica tako da je svako od wih dobio jednak broj sli~ica. Po koliko sli~ica je dobio svako od wih? ______________________________________ Odgovor: ______________________________________ 7. На 8 спратова једне зграде има укупно 24 стана. Na svakom spratu je jednak broj stanova. Koliko je stanova na jednom spratu те зграде? _____________________________________ Odgovor: _____________________________________ _____________________________________

78


1 100

Deqewe brojem 9 1. Devet istih flomastera ko{ta 90 dinara. Koliko ko{ta jedan takav flomaster? ? dinara

Ra~unamo deqewem

90 : 9 = 10

jer је 10 * 9 = 90

Odgovor: Jedan takav flomaster ko{ta ____ dinara. 2. Izra~unaj i zapamti: 9:9= 1

jer је 1 * 9 = 9

54 : 9 =

jer је 6 * 9 = ____

18 : 9 = 2

jer је 2 * 9 = ____

63 : 9 =

jer је 7 * 9 = ____

27 : 9 =

jer је 3 * 9 = ____

72 : 9 =

jer је 8 * 9 = ____

36 : 9 =

jer је 4 * 9 = ____

81 : 9 =

jer је 9 * 9 = ____

45 : 9 =

jer је 5 * 9 = ____

90 : 9 =

jer је 10 * 9 = ____

3. Deqenik je najve}i broj devete desetice. Delilac je broj 9. Izra~unaj koli~nik. __________________________ To je broj _____. 4. Marija сваког дана re{i po 9 zadataka. Za koliko dana onа re{i 36 zadatаka? ______________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 5. Odredi broj koji je 9 puta mawi od broja 72. __________________________ To je broj _____. 6. U 9 jednakih pakovawa ~a{a ima ukupno 81 ~a{a. Po koliko ~a{a ima u svakom od tih pakovawa? ______________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 79


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (deqewe brojem 9) 1. Prona|i gre{ke i ispravi ih na na~in prikazan u primeru. 9 : 9 = 21

54 : 9 = 7

18 : 9 = 3

27 : 9 = 3

72 : 9 = 8

90 : 9 = 10

45 : 9 = 5

36 : 9 = 5

63 : 9 = 7

2. Deqenik je broj 45. Delilac je najve}i jednocifreni broj. Izra~unaj koli~nik.

3. Odredi broj koji je 9 puta mawi od najmaweg broja devete desetice. __________________________ To je broj _____.

__________________________

4. Filip {tedi 9 dinara dnevno. On `eli da kupi sliku ~ija je cena 90 dinara. Za koliko dana }e on u{tedeti taj novac? ______________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 5. U jednom hotelu je u 9 istih soba sme{teno 36 osoba. Po koliko osoba je u svakoj od tih soba? ______________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Ima 9 dece, a 18 парчади torte. @ele da ih podele tako da svako od wih dobije jednak broj парчади. Po koliko парчади torte }e dobiti svako od wih? ______________________________________ Odgovor: ______________________________________________________

7. U jednom komadu bilo je 63 m materijala za zavese. Koliko je zavesa sa{iveno od tog ako je za svaku bilo potrebno 9 m? ______________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 80


1 100

Zadaci za ve`bawe (tabli~no deqewe) 1. Popuni tabele:

:2

:3

:4

:5

12

9

4

20

8

15

12

35

20

12

8

5

6

27

16

50

18

3

24

45

2

30

20

30

10

6

32

10

4

21

36

40

16

18

40

15

14

24

28

25

:6

:7

:8

:9

:10

12

7

16

18

20

6

49

24

90

40

54

35

40

63

30

60

42

8

45

90

18

28

72

54

70

48

63

80

27

50

36

21

48

36

80

24

56

32

9

100

42

14

64

81

10

30

70

56

72

60

81


1 100

1 001

2. Pomozi Jani и Petru da do|u do lopti koje su izgubili. Janin put do lopte vodi poqima у којима је rezultat broj 7. Oboj ih.

Petrov put do lopte vodi poqima у којима је rezultat broj 8. Oboj ih.

32 : 4 24 : 8 90 : 8 35 : 5 20 : 5

45 : 9 16 : 2 21 : 3 30 :10 32 : 8

12 : 3 15 : 3 12 : 4 14 : 2 36 : 4

32 : 8 80 : 8 28 : 4

35 : 7 10 : 2 28 : 7 42 : 6 63 : 7

15 : 3 40 : 5 40 : 10 48 : 6 70 : 10

50 : 5

80 : 8 56 : 8 60 : 10

90 : 10 56 : 7 56 : 7 72 : 9 56 : 8

40 : 8 14 : 2 49 : 7 28 : 4 42 : 7

24 : 6 24 : 3 64 : 8 32 : 4 12 : 4

72 : 8

3. Verica je izbrojala 16 ze~ijih nogu. Koliko je to ze~eva?

_________________ Odgovor: ____________________________________ 4. Prema slici dovr{i tekst zadatka koji se re{ava deqewem. Re{i ga. Zadatak: ^etiri zeca појела су 12 {argarepa. __________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

Re{ewe: __________________________________________ 5. U~enik koji при бацању коцкице добије највећи број je vo|a grupe. On треба да smisli i ka`e tekst zadatka koji se re{ava deqewem. Zadatak re{ava svaki ~lan grupe. Sledi provera re{ewa i pomo} drugovima kojima je ona potrebna. 82


1 100

Odre|ivawe nepoznatog ~inioca Znamo da je slovo zamena za neki broj. 1. Koji broj treba pomno`iti brojem 5 da bi proizvod bio 30? Re{avamo zadatak: Zapisujemo nepoznati broj sa a. Pi{emo jednakost:

5 * a = 30

Ra~unamo:

a = 30 # 5

Re{ewe:

a = ___

Provera:

5 * ___ = 30

Nepoznatи ~inilac

Odgovor: __________________________________________ 2. Odre|ivawem nepoznatih ~inilaca neobi~no sa}e napuni znawem. а * 3 = 12

а * 3 = 15

8 * а = 40 * 3 = 12 6 *a = 6

а * 9 = 81 8*

* 3 = 15 а * 7 = 28

= 40

7 * a = 35 6*

* 9 = 81

=6

8 * a = 56 7*

* 7 = 28 а * 6 = 24 8*

= 56

* 6 = 24 83

= 35


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (odre|ivawe nepoznatog ~inioca) 1. Odredi nepoznate ~inioce: 4 * a = 20 a = 20 : __

8* a = 32 a = ____________

5 * a = 40 a = ____________

a= Provera: 4 __ = 20

a= Provera: _______________

a= Provera: _______________

a * 6 = 42 a = ____________

a * 10 = 90 a = ____________

a * 8 = 64 a = ____________

a= Provera: _______________

a= Provera: _______________

a= Provera: _______________

2. Odredi broj koji treba pomno`iti brojem 9 da se dobije broj 45. Jednakost: ________________ ________________ ________________ ________________

3. Ako nepoznati broj uve}a{ 4 puta, proizvod je 36. Odredi nepoznati broj. Jednakost: ________________ ________________ ________________ ________________ 4. Kada neki broj pomno`i{ sa 8, dobije{ proizvod koji je jednak zbiru brojeva 49 i 15. Prvo odredi proizvod, a zatim nepoznati broj. __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ To je broj _____. 84


1 100

Odre|ivawe nepoznatog deqenika 1. Koji broj treba podeliti sa 5 da bi se dobio broj 4?

Re{avamo zadatak: Zapisujemo nepoznati broj sa a. Pi{emo jednakost:

a#5=4

Ra~unamo:

a=4*5

Re{ewe:

a = ____

Nepoznatи deqenik

Provera: Odgovor: __________________________________________ 2. Odredi nepoznate deqenike. a:4=9

a : 6 = 10

a:3=8

a = _______________

a = _______________

a = _______________

a=

a=

a=

Provera:

Provera: __________________

Provera: __________________

:4=9 a:7=3 ________________ ________________ ________________

a:8=6 ________________ ________________ ________________

a:9=4 ________________ ________________ ________________

3. Delilac je broj 3, a koli~nik 9. Odredi deqenik. Jednakost: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Deqenik je broj _____.

85


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (odre|ivawe nepoznatog deqenika) 1. Odredi nepoznate deqenike. a:3=8

a : 6 = 10

a : 5 = 20

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

a:4=4 ________________ ________________ ________________

a : 8 = 18 ________________ ________________ ________________

a:7=6 ________________ ________________ ________________

2. Koji broj umawen 5 puta daje koli~nik 7? Napi{i jednakost sa nepoznatim brojem и re{i je. Jednakost: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Odgovor: ______________________________________________________ 3. Koji broj treba podeliti sa 6 da bi se dobio najve}i jednocifreni broj? Napi{i jednakost sa nepoznatim brojem и re{i je. Jednakost: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Odgovor: ______________________________________________________ 4. Kada neki broj podeli{ sa 4, dobije{ koli~nik koji je jednak razlici brojeva 71 i 63. Prvo odredi koli~nik, a zatim nepoznati broj. __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ To je broj _____. 86


1 100

Odre|ivawe nepoznatog delioca 1. Kojim brojem treba podeliti broj 40 da bi koli~nik bio broj 8?

Re{avamo zadatak: Zapisujemo nepoznati broj sa a. Pi{emo jednakost:

40 # a = 8

Ra~unamo:

a = 40 # 8

Re{ewe:

a = _____

Nepoznatи delilac

Provera: Odgovor: __________________________________________ 2. Odredi nepoznate delioce. 36 : a = 6

21 : a = 3

72 : a = 9

a = _______________

a = _______________

a = _______________

a=

a=

a=

Provera: 36 : =6

Provera: __________________

Provera: __________________

36 : a = 4 ___________________ ___________________ ___________________

25 : a = 5 ___________________ ___________________ ___________________

49 : a = 7 ___________________ ___________________ ___________________

3. Deqenik je 48, a koli~nik 6. Odredi delilac. _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Delilac je broj _____. 87


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (odre|ivawe nepoznatog delioca) 1. Odredi nepoznate delioce. 56  a  8

45  a  5

80  a  8

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

36  a  6 ________________ ________________ ________________

18  a  2 ________________ ________________ ________________

81  a  9 ________________ ________________ ________________

2. Kojim brojem treba podeliti broj 42 da se dobije broj 7? Napi{i jednakost sa nepoznatim brojem и re{i je. Jednakost: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Odgovor: ______________________________________________________ 3. Kada se broj 80 podeli nepoznatim brojem, dobije se broj 8. Odredi nepoznati broj. Napi{i jednakost sa nepoznatim brojem и re{i je. Jednakost: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Nepoznati broj je _____. 4. Kada broj 90 podeli{ nekim brojem, dobije{ koli~nik koji je jednak proizvodu brojeva 5 i 2. Prvo odredi koli~nik, a zatim nepoznati broj. __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ To je broj _____. 88


1 100

Deqewe brojem 1. Дeqewe nule Baka je kupila jabuke i rasporedila ih je ovako: 6 jabuka na 6 tawira

6 jabuka na 3 tawira

6:6=1

6:3=2

6 jabuka na 2 tawira

6 jabuka na 1 tawir

6:2=3

6:1=6

1. Izra~unaj i zapamti: 1 : 1 = 1 jer је 1 * 1 = 1

2. Dovr{i re~enicu odgovaraju}om re~ju:

2:1= 2

jer је 2 * 1 = 2

Kada je delilac 1, koli~nik je uvek

3:1= 3

jer је 3 * 1 = __

jednak ______________.

4:1=

jer је 4 * 1 = __

5:1=

jer је 5 * 1 = __

3. Ana se igrala sa 8 drugarica. Otvorila je kesicu bombona и podelila ih ovako: Dve drugarice su ostale bez bombona jer 0 : 2 je nula. 6:2=3

4:2=2

2:2=1

4. Izra~unaj i zapamti: 0 : 7 = 0 jer je 0 * 7 = 0 0:5=

Broj nikad ne delimo nulom!

jer je 0 * 5 = 0

0 : 10 =

jer je 0 * 10 = __

0 : 16 =

jer je 0 * 16 = __

0 : 25 =

jer je 0 * 25 = __

0:2=0

89


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (deqewe brojem 1; deqewe nule) 1. Izra~unaj:

2. Zaokru`i ta~nĐľ rezultatĐľ.

3. Odredi nepoznate deqenike.

7:1= 19 : 1 =

:1= 3

5:1= 4 5 6 0:3= 5 3 0

: 1 = 16

21 : 1 =

6:1= 6 7 8

: 1 = 30

30 : 1 =

0:8= 0 6 8

:1= 0

0:3=

0:5= 1 0 5

0:9= 0 : 10 = 0:4=

:2= 0

21 : 1 = 12 1 21 0 : 7 = 10 1 0

:4= 0

0 : 15 = 13 0 15

:6= 0

15 : 1 = 15 51 11

: 12 = 0

4. Odredi zadate koli~nike. Proveru re{ewa izvr{i mno`ewem. 0 : 1 = ___ _______________________ 0 :12 = ___ _______________________ 0 :15 = ___ _______________________ 16 : 1 = ___ _______________________ 23 : 1 = ___ _______________________ 77 : 1 = ___ _______________________

5. Popuni tabelu:

a

8 18 70 51 99

a :a a :1 0 :a

100 : 1 = ___ _______________________ 6. Deqenik je 0. Delilac je broj 22. Odredi koli~nik. _________________________________________ Koli~nik je broj _____ . 7. Delilac je broj 1, a koli~nik broj 35. Odredi deqenik. _________________________________________ Deqenik je _____ . 8. Deqenik je 0, a delilac zbir brojeva 19 и 18. Prvo odredi delilac, a zatim koli~nik. ______________________________________________________________ 90


1 100

Da proverimo znawe (tabli~no deqewe) 1. Izra~unaj koli~nike: 7:7=

9:9=

3:3=

5:5=

18 : 2 =

27 : 3 =

36 : 9 =

63 : 9 =

12 : 3 =

28 : 7 =

42 : 7 =

35 : 5 =

64 : 8 =

54 : 9 =

72 : 9 =

24 : 8 =

21 : 7 =

36 : 6 =

56 : 8 =

18 : 9 =

30 : 5 =

30 : 5 =

30 : 6 =

36 : 9 =

80 : 10 =

20 : 10 =

45 : 5 =

70 : 10 =

19 : 1 =

0 : 17 =

15 : 1 =

0 : 61 =

2. Odredi nepoznate brojeve. a * 9 = 36 100  a = 10 ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

a5=5 ________________ ________________ ________________

3. Deqenik je 48, a delilac 6. Odredi koli~nik. ______________________________________________________________ 4. Odredi broj koji je 5 puta mawi od najve}eg broja ~etvrte desetice. ______________________________________________________________ 5. Marko je kupio 5 istih gumica и platio ih је 50 dinara. Koliko ko{ta jedna takva gumica? ____________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Jedna kwiga ima 12 strana. Ivan je pro~itao jednu polovinu те kwige. Koliko strana te kwige je Ivan pro~itao? ____________________________ Odgovor: ______________________________________________________ ______________________________________________________ 91


1 100

1 001

Deqivost sa 2 1. Da li dve devoj~ice mogu podeliti dve ma{nice tako da svaka dobije jednak broj ma{nica?

2 : 2 = ___ Dve devoj~ice mogu jednako podeliti 2 ma{nice. Svaka dobija po 2 : 2 = ___ ma{nicu. Da li tako mogu podeliti и 4 ma{nice?

Razmi{qamo ovako:

4 : 2 = ___

Po{to je 2 = 1 * 2, to je 2 : 2 =1. Zna~i, broj 2 je deqiv sa 2. Po{to je 4 = 2 * 2, to je 4 : 2 =2. Zna~i, broj 4 je deqiv sa 2.

2 ^etiri ma{nice tako|e mogu tako podeliti и svaka dobija po 4 : 2 = ___ ma{nice.

Re{avawem slede}eg zadatka otkri}e{ kako se pronalaze brojevi deqivi sa 2. 2. U prazne kvadrate upi{i proizvode koji nedostaju. Na linije napi{i odgovaraju}e brojeve. Po{to је

0

1* 2

2*2

3*2

4*2

2

4

6

8

5*2

6*2

7*2

8*2

9*2

10*2

2 : 2 = 1 4 : 2 = 2 6 : 2 = 3 8 : 2 = 4 10 : 2 =5 12 : 2 =6 14 : 2 =7 16 : 2 =8 18 : 2 =9 20 : 2 =10

to su brojevi: 2, 4, 6, 8, ___, ___, ___, ___, ___, ___. . . deqivi brojem 2. Dovr{i zapo~etu re~enicu:

Svi napisani brojevi su parni.

Deqiv brojem 2 je svaki broj koji je ______________. 3. Oboj krugove u kojima su brojevi koji nisu deqivi sa 2. 6

9

14

19

20

92

11

1

17

18

12


1 100

Deqivost sa 5 1. Да ли петорица дечака могу да поделе 10 бомбона тако да сваки добије једнак број бомбона?

10 : 5 = ___ Pet de~aka mogu jednako podeliti 10 bombona. Svaki dobije po 10 : 5 = ___ bombone. Da li tako mogu podeliti и 15 bombona?

Razmi{qamo ovako:

15 : 5 = ___ Petnaest bombona tako|e mogu tako podeliti. Svaki dobijа po 15 : 5 = ___ bombone.

5

Po{to je 10 = 2 * 5, to je 10 : 5 =2. Zna~i, broj 10 je deqiv sa 5. Po{to je 15 = 3 * 5, to je 15 : 5 =3. Zna~i, broj 15 je deqiv sa 5.

Re{avawem slede}eg zadatka otkri}e{ kako se pronalaze brojevi deqivi sa 5. 2. U prazne kvadrate upi{i proizvode koji nedostaju. Na linije napи{i odgovaraju}e brojeve. Po{to је

0

1* 5

2*5

3*5

4*5

5

10

15

20

5*5

6*5

7*5

8*5

9*5

10 * 5

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 =10

to su brojevi: 5, 10, 15, 20, ___, ___, ___, ___, ___, ___... deqivi brojem 5.

Koje cifre na mestu jedinica imaju brojevi deqivi sa 5?

Odgovor: ______________________________________________________ Svi brojevi koji na mestu jedinica imaju cifre ___ и ___ su deqivi sa 5. 3. Zaokru`i date brojeve koji nisu deqivi brojem 5. 12

16

15

17

40

93

45

25

53

35


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (deqivost sa 2 i 5) 1. Zaokru`i date brojeve koji su deqivi brojem 2. 4

7

9

10

11

12

15

16

18

20

33

45

2. Zaokru`i date brojeve koji su deqivi brojem 5. 5

8

10

14

15

19

35

20

3. Napi{i brojeve ve}e od 9, a mawe od 21, koji su deqivi brojem 2. ___, ___, ___, ___, ___ и ___.

4. Napi{i sve brojeve ve}e od 25, a mawe od 51, koji su deqivi brojem 5. ___, ___, ___, ___ и ___.

5. Napi{i sve brojeve pete desetice koji su deqivi brojem 2. ___, ___, ___, ___ и ___.

6. Napi{i sve parne brojeve mawe od 90 koji su deqivi brojem 5. ___, ___, ___, ___, ___, ___ и ___. 7. Napi{i jedan broj po svom izboru koji je deqiv sa 2 i sa 5. ___

94


1 100

Deqivost sa 3 1. Да ли 3 сестре могу да поделе 9 сладоледа tako da svaka dobije jednak broj sladoleda?

9 : 3 = ___ Tri devoj~ice mogu jednako podeliti 9 sladoleda. Svaka dobijа po 9 : 3 = ___ sladoleda.

Da li one тако mogu podeliti и 12 sladoleda?

Razmi{qamo ovako:

3 12 : 3 = ___ Dvanaest sladoleda tako|e mogu tako podeliti. Svaka dobijа po 12 : 3 = ___ sladoleda.

Po{to je 9 = 3 * 3, to je 9 : 3 = 3. Zna~i, broj 9 je deqiv sa 3. Po{to je 12 = 4 * 3, to je 12 : 3 = 4. Zna~i, broj 12 je deqiv sa 3.

Re{avawem slede}eg zadatka otkri}e{ kako se pronalaze brojevi deqivi brojem 3. 2. U prazne kvadrate upi{i proizvode koji nedostaju. Na linije napi{i odgovaraju}e brojeve. Po{to је 1* 3 0

3

2*3

3*3

4* 3

5 *3

6

9

12

15

6*3

7* 3

8*3

9* 3

10* 3

3 : 3 = 1 6 : 3 = 2 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 30 : 3 =10

to su brojevi: 3, 6, 9, 12, 15, ___, ___, ___, ___, ___... deqivi brojem 3. 3. Zaokru`i date brojeve koji su deqivi brojem 3. 3

6

11

12

16

18

95

21

23

27

30


1 100

1 001

Deqivost sa 4 1. Да ли 4 дечака могу да поделе 4 динара tako da svaki dobije jednak broj dinara?

4 : 4 = ___ ^etiri de~aka mogu jednako podeliti 4 dinara. Svaki dobijа po 4 : 4 = ___ dinar.

Da li oni tako mogu podeliti и 8 dinara?

Razmi{qamo ovako:

4 8 : 4 = ___

Po{to je 4 = 1 * 4, to je 4 : 4 = 1. Osam dinara oni tako|e Zna~i, broj 4 je deqiv sa 4. mogu tako podeliti. Po{to je 8 = 2 * 4, to je 8 : 4 = 2. Svaki dobijа po Zna~i, broj 8 je deqiv sa 4. 8 : 4 = ___ dinara.

Re{avawem slede}eg zadatka otkri}e{ kako se pronalaze brojevi deqivi brojem 4. 2. U prazne kvadrate upi{i proizvode koji nedostaju. Na linije napi{i odgovaraju}e brojeve. Po{to је

0

1* 4

2*4

3*4

4*4

4

8

12

16

5*4

6*4

7 *4

8* 4

9*4

10 * 4

4 : 4 = 1 8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 16 : 4 = 4 20 : 4 = 5 24 : 4 = 6 28 : 4 = 7 32 : 4 = 8 36 : 4 = 9 40 : 4 =10

to su brojevi: 4, 8, 12, 16, ___, ___, ___, ___, ___, ___... deqivi brojem 4. 3. Precrtaj brojeve koji nisu deqivi brojem 4. 8

10

12

14

16

17

96

20

21

24

28

32


1 100

Zadaci za ve`bawe (deqivost sa 3 i 4) 1. Zaokru`i date brojeve koji nisu deqivi brojem 3. 3

4

7

9

11

12

14

15

16

21

24

29

2. Zaokru`i date brojeve koji su deqivi brojem 4. 7

8

10

12

14

16

27

20

3. Dva od datih brojeva deqiva су и brojem 3 и brojem 4. Prona|i ih и zaokru`i. 8

9

10

12

15

20

24

25

30

4. Napi{i sve brojeve ve}e od 27, a mawe od 41, koji su deqivi brojem 4. ___,

___,

___ и ___.

5. Otkrij skrivenu re~ na slede}i na~in: Zaokru`i slova pored ta~nih re~enica. Prepi{i ih odozgo nadole na liniju crvene boje. Pro~itaj tako dobijenu re~. Broj 21 je deqiv sa 3.

B

Broj 20 je deqiv sa 3.

O

Broj 16 je deqiv sa 4.

R

Broj 27 je deqiv sa 4.

T

Broj 26 je deqiv sa 3.

E

Broj 24 je deqiv sa 3.

A

Broj 33 je deqiv sa 4.

[

Broj 32 je deqiv sa 4.

V

Broj 18 je deqiv sa 3.

O

Broj 18 je deqiv sa 4.

B

97

Mesto za skrivenu re~.

____________________


1 001

1 100

A sada da proverimo znawe (deqivost sa 2, 3, 4 i 5) 1. Dovr{i nepotpune re~enice: Deqivi brojem 2 su svi brojevi koji su ___________________________. Deqivi brojem 5 su svi brojevi koji na mestu jedinica imaju cifre ___ ili ___ . 2. Zaokru`i date brojeve koji su deqivi brojem 5. 3

10

11

15

17

19

20

22

25

30

18

20

27

30

36

40

3. Zaokru`i date brojeve koji nisu deqivi brojem 2. 1

3

4

9

10

12

13

15

4. Zaokru`i date brojeve koji su deqivi brojem 3. 5

6

9

12

13

14

15

21

5. Zaokru`i date brojeve koji nisu deqivi brojem 4. 7

8

9

12

15

6. Pogledaj sliku i odgovori: Na kojoj strani ulice su ku}ni brojevi deqivi sa 2? ________________________________

16

24

35

Brojevi којима су означене куће називају се ku}ni brojevi.

________________________________ Odredi koji od ozna~enih ku}nih brojeva su: deqivi sa 5, ________________________________ deqivi sa 4, ________________________________ deqivi sa 3. _________________________________________________________________ 98


1 100

Deqewe zbira brojem Na prvom tawiru је 12 bombona, a na drugom 6 bombona. Wih treba da podelimo dvema devoj~icama tako da svaka dobije jednak broj бомбона. Kako ih mo`emo podeliti?

Ukupan broj bombona je 12 + 6 = 18. Zna~i, svaka devoj~ica mo`e da dobije (12 + 6) : 2 = 18 : 2 = 9 bombona. Podelu mo`emo izvesti i ovako: Podelimo девојчицама prvo bombone sa prvog tawira, 12 : 2 = 6. Zatim im podelimo bombone sa drugog tawira, 6 : 2 = 3. Svaka devoj~ica dobijа po 12 : 2 + 6 : 2 = 6 + 3 = 9 bombona. Zna~i 18 : 2 = (12 + 6) : 2 = 12 : 2 + 6 : 2 = 6 + 3 = 9 1. Izra~unaj koli~nike koriste}i prikazane na~ine deqewa zbira brojem: (14 + 4) : 2 = 18 : 2 = 9

(14 + 4 ) : 2 = 14 : 2 + 4 : 2 = 7 + 2 = 9

(12 + 6 ) : 2 = ___________ (12 + 16) : 2 = _____________________________ (16 + 8 ) : 4 = ___________ (16 + 8 ) : 4 = _____________________________ (21 + 9 ) : 5 = ___________ (18 + 24) : 3 = _____________________________ (23 + 13) : 6 = ___________ (42 + 21) : 7 = _____________________________ (18 + 22) : 8 = ___________ (27 + 18) : 9 = _____________________________ 2. Izra~unaj svaki zadati koli~nik na dva na~ina: (15 + 25) : 5 1. (15 + 25) : 5 = ____________ 2. (15 + 25) : 5 = _______________________ (36 + 45) : 9 1. (36 + 45) : 9 = ____________ 2. (36 + 45) : 9 = _______________________ 3. Zbir brojeva 32 i 24 umawi 8 puta. Izra~unaj koli~nik na dva na~ina. 1. ________________________ 2. ___________________________________

99


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (deqewe zbira brojem) 1. Izra~unaj svaki zadati koli~nik na dva na~ina: (24 + 6) : 3 1. (24 + 6) : 3 = _____________ 2. (24 + 6) : 3 = __________________________ (18 + 2) : 2 1. (18 + 2) : 2 = _____________ 2. (18 + 2) : 2 = __________________________ (40 + 8) : 8 1. (40 + 8) : 8 = _____________ 2. (40 + 8) : 8 = __________________________ (35 + 15) : 5 1. (35 + 15) : 5 = _____________ 2. (35 + 15) : 5 = _________________________ (42 + 18) : 6 1. (42 + 18) : 6 = _____________ 2. (42 + 18) : 6 = _________________________ (49 + 14) : 7 1. (49 + 14) : 7 = _____________ 2. (49 + 14) : 7 = _________________________ (24 + 16) : 4 1. (24 + 16) : 4 = _____________ 2. (24 + 16) : 4 = _________________________ 2. Izra~unaj na dva na~ina koli~nik zbira brojeva 18 i 24 i broja 6. 1. _________________________ 2. _____________________________________ 3. Deqenik je jednak zbiru brojeva 27 и 18. Delilac je broj 9. Izra~unaj koli~nik na sebi lak{i na~in. ________________________________________________________________ 4. Marko и Goran imaju 12 balona `ute boje и 8 balona crvene boje. Wih treba da podele tako da svako od wih dobije jednak broj балона. Kako ih mogu podeliti? Izra~unaj na dva na~ina. 1. na~in: _____________________________________________________ 2. na~in: _________________________________________________________ 100


1 100

Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim brojem 1. Marko je slo`io 52 slike u 4 ista albuma. Po koliko je slika u svakom од тих albumа? U svakom tom albumu су po 52 : 4 slika. Broj 52 mo`emo zapisati kao zbir brojeva 40 и 12, koji su deqivi sa 4. Ra~unamo ovako: 52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13 Odgovor: U svakom tom albumu je po 13 slika. Mo`emo da ra~unamo i ovako: 52 : 4 = (36 + 16) : 4 = 36 : 4 + 16 : 4 = 9 + 4 = 13 Broj 52 je zapisan kao zbir brojeva 36 и 16, koji su deqivi sa 4.

2. Izra~unaj koli~nike na na~in prikazan u primeru: 30+15

45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 30 : 3 + 15 : 3 = 10 + 5 = 15 20+16

36 : 2 = _____________________________________

Prvo deqenik zapi{i kao zbir ozna~enih brojeva.

20+4

24 : 2 = _____________________________________ 40+16

56 : 4 = _____________________________________ 50+10

60 : 5 = _____________________________________ 3. Odredi broj koji je 3 puta mawi od broja 48. _________________________________________________ To je broj ____. 4. Jedna `vaka ko{ta 6 dinara. Koliko takvih `vaka mo`e{ da kupi{ za 72 dinara? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 101


1 100

1 001

Zadaci za ve`bawe (deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim brojem) 1. Izra~unaj koli~nike na na~in prikazan u primeru: 30+9

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13 50+20

70 : 5 = _____________________________________

Prvo deqenik zapi{i kao zbir ozna~enih brojeva.

20+14

34 : 2 = _____________________________________ 40+20

60 : 4 = _____________________________________ 70+14

84 : 7 = _____________________________________ 30+21

51 : 3 = _____________________________________ 2. Odredi broj koji je 9 puta mawi od zbira brojeva 90 и 9. _________________________________________________ To je broj ____. 3. Odredi broj koji je 8 puta mawi od broja 96. _________________________________________________ To je broj ____. 4. У кутији су 44 лека. Аца је из те кутије сваког дана попио по 4 лека. Колико је дана Аца пио тај лек? Аца је попио све _________________________________________________

лекове из те кутије.

Odgovor: ___________________________________________ 5. Mira je izra~unala da joj je 60 dinara dovoqno da svakog dana boravka kod ujaka kupi po jednu `vaku koja ko{ta 5 dinara. Koliko dana Mira planira da bude kod ujaka? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. U jednom odeqewu ima 28 u~enika. Polovina od tog broja su de~aci. Koliko je de~aka, a koliko devoj~ica u tom odeqewu? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ ______________________________________________________________ 102


1 100

Sadr`avawe Prodavac treba da spakuje 12 paketa tako da po 2 paketa budu u jednoj kesi. Koliko kesa je potrebno za pakovawe tih paketa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Potrebno je onoliko kesa koliko puta mo`emo da izdvojimo po 2 paketa. Tra`imo koliko puta se broj 2 sadr`i u broju 12. Zadatak re{avamo ovako:

U svaku kesu stavqamo po 2 paketa 6 puta.

Oduzimawem:

Deqewem:

12 - 2 = 10 10 - 2 = 8 8-2=6 6-2=4 4-2=2 2-2=0

12 : 2 = 6, jer je 6 * 2 = 12. ^itamo:

2 u 12 sadr`i se 6 puta.

Odgovor: Za pakovawe 12 paketa potrebno je 6 kesa. Po{to je 6 * 2 = 12, to je 12 : 2 = 6, a 12 : 6 = 2. Zna~i, 2 u 12 sadr`i se 6 puta, a 6 u 12 sadr`i se 2 puta.

1. Re{i zadatak na na~in prikazan u primeru. 27 : 3 = ___ __________________

20 : 5 = ___ __________________

__________________

__________________

__________________

__________________

32 : 4 = ___ __________________

42 : 6 = ___ __________________

56 : 8 = ___ __________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

14 : 2 = 7 2 u 14 sadr`i se 7 puta.

103


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (sadr`avawe) 1. Odredi koliko se puta sadr`i: 7 u 21 _____________________

2 u 16 _____________________

9 u 54 _____________________

4 u 20 _____________________

3 u 30 _____________________

8 u 64 _____________________

5 u 45 _____________________

7 u 28 _____________________

6 u 18 _____________________

3 u 24 _____________________

2. Четрдесет осам шољица спаковано је u kutije od po 6 komada. Koliko je kutija bilo potrebno za to pakovawe? _____________________________________ Odgovor: ________________________________________ 3. Prodava~ica treba da slo`i 70 jaja u kutije од po 10 komada. Koliko }e joj kutija biti potrebno? _____________________________________ Odgovor: ________________________________________ 4. Deca su na jednom ~asu radila u grupama od po 5 u~enika. Koliko je bilo grupa ako je na tom ~asu bilo 30 u~enika? _____________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 5. Koliko }e puta voza~ prevoziti petnaestoro dece ako ih svaki put bude vozio po troje? _____________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. U jednoj prodavnici има 18 guma za bicikle. Za koliko bicikala je taj broj guma dovoqan? _____________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 104


1 100

Zadaci sa dve operacije (deqewe i sabirawe) 1. Jedna sveska ko{ta 40 dinara, a jedna olovka 5 puta mawe od te sveske. Ivana je kupila tu svesku и tu olovku. Koliki je wen ra~un? Olovka ko{ta 40 : 5 dinara. Sveska и olovka ukupno ko{taju 40 + 40 : 5 dinara. Za re{avawe zadatka sastavili smo izraz: 40 + 40 : 5. Prvi sabirak 40

Drugi sabirak 40 : 5

Када у изразима са дељењем и сабирањем нема заграда, прво се дели, а затим сабира. Izra~unavawe izraza:

40 + 40 : 5 = 40 + 8 = 48

Odgovor: ______________________________________________________ 2. Popuni tabelu: :3

3. Pro~itaj napisane izraze и izra~unaj ih: + 19

20 : 4 + 18 = ___ + ___ = ___ 35 : 5 + 27 = ___ + ___ = ___

15

48 + 18 : 2 = ___ + ___ = ___

9

57 + 30 : 6 = ___ + ___ = ___

27

42 : 7 + 28 = _________________

18

64 : 8 + 36 = _________________ 83 + 48 : 6 = _________________

30

32 + 81 : 9 = _________________ 4. Prvi sabirak je koli~nik бројева 36 и 4. Drugi sabirak je broj 29. Izra~unaj zbir. ______________________________________________________________ 5. Koli~nik brojeva 80 и 8 uve}aj za najve}i jednocifreni broj. Izra~unaj. ______________________________________________________________ 105


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (zadaci sa dve operacije - deqewe i sabirawe) 1. Izra~unaj: 33 : 1 + 49 = _______________

27 + 20 : 4 = _______________

16 : 2 + 47 = _______________

29 + 50 : 5 = _______________

21 : 3 + 28 = _______________

38 + 28 : 7 = _______________

56 : 8 + 53 = _______________

85 + 36 : 9 = _______________

49 : 9 + 36 = _______________

54 + 54 : 6 = _______________

2. Prvi sabirak je broj 63. Drugi sabirak je broj koji je 7 puta mawi od prvog sabirka. Izra~unaj zbir. ______________________________________________________________ 3. Odredi broj koji je za 19 ve}i od koli~nika brojeva 40 и 8. _________________________________________________ To je broj ____. 4. Na izletu je 18 de~aka i 2 puta mawe devoj~ica. Koliko je ukupno de~aka и devoj~ica na tom izletu? _______________________________________________ Odgovor: _______________________________________ 5. U prvoj zgradi su 72 stanara, a u drugoj zgradi их је 2 puta mawe nego u prvoj. Koliko je ukupno stanara u ove dve zgrade? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Odredi zbir polovine broja 16 и broja 29. ______________________________________________________________ 7. Prethodnik broja 38 uve}aj za polovinu broja 18. Izra~unaj. ______________________________________________________________ 8. Odredi zbir koli~nika brojeva 24 и 8 i delioca заdatog koli~nika. ______________________________________________________________ 106


1 100

Zadaci sa dve operacije (deqewe i oduzimawe) 1. U nasequ је izgra|ena nova zgrada sa 27 stanova. Useqeno je 9 puta mawe stanova od њиховог укупног броја. Koliko je u toj zgradi neuseqenih stanova? Useqeno je 27 : 9 stanова. Broj neuseqenih stanova je 27 - 27 : 9. Za re{avawe zadatka sastavili smo izraz: 27 - 27 : 9.

Umawenik 30

Umawilac 30 : 3

Када у иzrazima sa deqewem i oduzimawem nema zagrada, prvo se deli, a zatim oduzima. Izra~unavawe izraza: 27 - 27 : 9 = 27 - 3 = 24 Odgovor: ______________________________________________________ 2. Pro~itaj napisane izraze и izra~unaj ih: 40 : 5 - 6 = ___ - ___ = ___

70 - 24 : 3 = ___ - ___ = ___

60 : 6 - 2 = ___ - ___ = ___

31 - 35 : 5 = ___ - ___ = ___

27 : 3 - 3 = ______________

52 - 21 : 7 = ______________

45 : 5 - 1 = ______________

83 - 24 : 4 = ______________

81 : 9 - 7 = ______________

100 - 63 : 9 = ______________

28 : 7 - 2 = ______________

38 - 30 : 3 = ______________

3. Umawenik je koli~nik brojeva 72 и 8. Umawilac je najmawi parni broj. Izra~unaj razliku. ______________________________________________________________ 4. Umawenik je broj 12. Umawilac je broj koji je 2 puta mawi od umawenika. Izra~unaj razliku. ______________________________________________________________ 107


1 001

1 100

Zadaci za ve`bawe (zadaci sa dve operacije – deqewe i oduzimawe) 1. Izra~unaj: 72 : 9 - 0 = ___________________

50 - 30 : 5 = ___________________

90 : 10 - 3 = __________________

71 - 42 : 6 = ___________________

30 : 3 - 7 = ___________________

93 - 27 : 4 = ___________________

56 : 8 - 5 = ___________________

54 - 25 : 5 = ___________________

45 : 5 - 4 = ___________________

62 - 12 : 2 = ___________________

2. Umawenik je koli~nik brojeva 32 и 4. Umawilac je najmawi parni broj. Izra~unaj razliku. ______________________________________________________________ 3. U prvom jatu je 12 ptica, a u drugom 4 puta mawe nego u prvom. Koliko ukupno ptica ima u ta dva jata?

4. Najmawi neparni broj osme desetice umawi za koli~nik brojeva 28 и 7. Izra~unaj.

_________________________ _________________________ ____________________________

_________________________

U ta dva jata ima ukupno ___ ptica. 5. Umawenik je najve}i broj pete desetice. Umawilac je broj koji je jednak polovini broja 18. Izra~unaj razliku. ______________________________________________________________ 6. @arko je kupio dve olovke од po 9 dinara. Platio ih je nov~anicom od 50 dinara. Koliki je wegov kusur? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 7. U jednoj zgradi `ivi 16 porodica. Polovinу od tog broja чине tro~lane porodice. Dve porodice su peto~lane, a ostale porodice ~etvoro~lane. Koliko u toj zgradi `ivi ~etvoro~lanih porodica? ______________________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 108


1 100

Da proverimo znawe (deqewe; deqewe i sabirawe; deqewe i oduzimawe) 1. Odredi nepoznate brojeve. a * 6 = 54

72  a = 8

63  a = 7

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

2. Odredi broj koji je: pet puta mawi od broja 40; _________________ To je broj ___. za pet mawi od broja 40. ___________________ To je broj ___. 3. Odredi koliko se puta sadr`i: 3 u 21 _______________________;

4 u 36 _______________________.

4. Odredi broj koji je jednak polovini broja 20. __________________________________________________To je broj ___. 5. Izra~unaj na najkra}i na~in: (19 + 12) : 1 = _________________

45 + 36 : 1 = _________________

(27 + 27) : 3 = _________________

27 : 3 + 59 = _________________

(56 + 16) : 8 = _________________

84 - 0 : 4 = __________________

(36 + 24) : 6 = _________________

56 : 8 - 0 = __________________

6. Od broja 90 oduzmi koli~nik brojeva 36 и 9. Izra~unaj. ______________________________________________________________ 7. Najve}i neparni broj tre}e desetice uve}aj za koli~nik brojeva 64 и 8 . Izra~unaj. ______________________________________________________________ 8. Filip je kupio keks za 81 dinar и lizalicu koja ko{ta 9 puta mawe od tog keksa. Odredi iznos wegovog ra~una. ______________________________________________________________ Iznos wegovog ra~una je ____ dinara. 109


Merewe и mere - drugi deo -

FEBRU

UAR

AR

JAN

M

BA

R

AR

DE

CE M

T

NOV

EMB

AR

IL APR

OKT

OBA

R

MAJ

JU

R

BA

N

TE M

JUL

EP

S

AVGUST

110


Godina, mesec 1.

AR

U JAN

FEBRU

AR

1. Dovr{i imenovawe mesecи u godini po redosledu:

M

BA

R

AR

CE M

T

DE

1. januar

NOV EMB AR

IL AP R

2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________

BA KTO

R

MAJ

6. __________________

O

7. __________________ 8. __________________ JU

R

BA

N

9. __________________

M

TE

10. __________________ JUL

11. __________________ 12. __________________

EP

S

AVGUST

Jedna godina traje 12 meseci. 2. Tre}i mesec u godini je _______________ , a deseti _______________. 3. U toku je ________________ mesec. Koliko meseci je pro{lo od po~etka ove godine? Odgovor: ______________________________________________________ 4. Ana {tedi сваког meseca u godini po 8 dinara. Ona `eli da kupi {nalicu ~ija je cena jednaka ukupnom iznosu wene u{te|evine za jednu godinu. Koliko ko{ta {nalica koju ona `eli da kupi? ___________________________________________________ Odgovor: ___________________________________________ Jun ima 30 dana.

5.

Polovina godine = 2 godine =

meseci. Polovina meseca juna =

dana.

meseca.

meseci.

3 godine = 111


Broj dana u mesecu Februar svake ~etvrte godine ima 29 dana.

Trideset dana imaju: april, jun, septembar и novembar. Dvadeset osam dana ima februar. Trideset jedan dan imaju svi ostali meseci.

1. Zapi{i broj dana koji ima svaki mesec u ovoj godini. Zaokru`i sliku meseca u kojem si ro|en/ro|ena.

___ dan

___ dana

Maj

Jun

Jul

Avgust

___ dan

___ dana

___ dan

___ dan

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

___ dana

___ dan

___ dana

___ dan

112

novembar

septembar

jun

april

februar

Broj dana u mesecima mo`e{ da odredi{ и ovako

oktobar decembar

___ dana

avgust

___ dan

jul

April

maj

Mart

mart

Februar

januar

Januar


Zadaci za ve`bawe (godina, mesec) 1. Dovr{i upisivawe brojeva dana u mesecima.

r em ba

De c

em ba No v

ob

ar

r

r Ok t

mb a te Se p

st Av gu

l Ju

n Ju

Ma

j

il Ap r

28

Ma

31

rt

ar Fe b

ru

Ja

nu

ar

GODINA

2. Koliko ukupno dana traju: posledwa dva meseca u godini? ___________________________________ jun, jul и avgust? ________________________________________________ 3. Baka ima 72 godine. Deka je za 3 godine stariji od bake. Koliko godina ima deka? ____________________________________ Odgovor: ____________________________________ 4. Koliko godina ima Majin brat? Ja sam dva puta stariji od tebe.

Imam 6 godina.

____________________ Maja

Majin brat ima ____ godina.

5. Petar ima 14 godina. Aca je dva puta mla|i od Petra. Mina je za 4 godine mla|a od Ace. Koliko godina ima Aca, a koliko Mina? Slike }e ti pomo}i u re{avawu zadatka.

_______________________ Aca ima ____ godina. _______________________ Mina ima ____ godinĐľ. Petar 113

Aca Mina


Sedmica, dan 1. 1. Dovr{i imenovawe dana u sedmici po redosledu: 1. ponedeqak 2. ______________ 3. ______________ 4. ______________ 5. ______________ 6. ______________ 7. ______________ Sedmica se zove jo{ i nedeqa.

Jedna sedmica traje 7 dana.

2. Кажи који је данас дан. Заокружи одговарајући редни број тог дана у седмици. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. Zamisli da }emo i}i u bioskop 4. Za koliko dana je subota u za 7 dana. Koji }e to biti dan u odnosu na dana{wi dan? odnosu na dana{wi dan? Odgovor: ______________________

Odgovor: ______________________

______________________________

______________________________

5. Uro{ je kod bake и deke proveo 2 sedmice. Koliko je to dana? ______________________________ Odgovor: ______________________ ______________________________ 114

6. Koji mesec ima jednak broj dana kao i 4 sedmice? 4 sedmice = _____ dana. To je ______________ mesec.


Zadaci za ve`bawe (sedmica, dan) 1. Dovr{i popuwavawe tabele: Sedmica

1

Dana

7

2

4 21

6 35

8 49

10 63

2. Goran trenira fudbal 2 puta sedmi~no. Koliko puta on trenira fudbal током 4 sedmice? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 3. Ana pere zube 3 puta dnevno: posle doru~ka, после ru~ka i pre spavawa.

Anin kalendar prawa zuba

Koliko je sedmica prikazano na wenom kalendaru prawа zuba? ___ Koliko puta ona opere zube током једне седмице? ____________ Koliko puta Ana opere zube za ~etiri sedmice? _____________ 4. Koliko je dana 2 sedmice и 3 dana? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 5. Marija {tedi 10 dinara sedmi~no. Za koliko sedmica }e ona u{tedeti 100 dinara? _____________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 115


Koristimo kalendar U kalendaru su navedeni meseci i dani у години.

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

П

У

С

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Ч 1 8 15 22 29

П 2 9 16 23 30

1 1 2 3

С 3 0 7 4 1

Н 4 11 18 25

АПРИЛ П

У

6 13 20 27

7 14 21 28

МАРТ

П

У

С

Ч

П

С

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Н 1 8 15 22

МАЈ С 1 8 15 22 29

Ч 2 9 16 23 30

П 3 10 17 24

С 4 11 18 25

Н 5 12 19 26

ЈУЛ У

6 13 20 27

7 14 21 28

С 1 8 15 22 29

Ч 2 9 16 23 30

П 3 10 17 24 31

С 4 11 18 25

Н 5 12 19 26

ОКТОБАР

П

У

С

Ч

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

П 1 8 15 22 29

С 2 9 16 23 30

Н 3 10 17 24 31

У

С

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Ч 1 8 15 22 29

П 2 9 16 23 30

1 1 2 3

С 3 0 7 4 1

Н 4 11 18 25

С

Ч

П

С

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Н 1 8 15 22 29

У 2 9 16 23 30

С 3 10 17 24

Ч 4 11 18 25

П 5 12 19 26

С 6 13 20 27

Н 7 14 21 28

Ч 3 10 17 24

П 4 11 18 25

С 5 12 19 26

Н 6 13 20 27

Ч 3 10 17 24 31

П 4 11 18 25

С 5 12 19 26

Н 6 13 20 27

П 1 8 15 22 29

СЕПТЕМБАР

П

У

С

Ч

П

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

С 1 8 15 22 29

Н 2 9 16 23 30

НОВЕМБАР

П

У

ЈУН

АВГУСТ

П

П

П 7 14 21 28

П

У

С

Ч

П

С

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Redni broj meseca

С 2 9 16 23 30

ДЕЦЕМБАР Н 1 8 15 22 29

П 7 14 21 28

1. Danas je ________ ________ Redni broj dana

У 1 8 15 22 29

У 1 8 15 22 29

С 2 9 16 23 30

To je datum! Redni broj godine

2. U kalendaru zaokru`i наведене datume. Odredi и napi{i kog dana u sedmici je svaki od wih. 12. mart _________________

19. jul ___________________

20. jun ___________________

31. decembar __________________

3. Zamisлi da si danas uzeo/uzela kwigu iz biblioteke и da je rok za weno vra}awe 2 sedmice. Koriste}i kalendar, odredi и napi{i datum koji ozna~ava posledwi rok za vra}awe te kwige. __________________________________________

116


Zadaci za ve`bawe (godina, mesec, sedmica, dan)

Seti se {ta se pi{e iza rednih brojeva.

1. Odredi и napi{i redne brojeve наведених meseci u godini: April je ____ mesec.

Сeptembar je ____ mesec.

Јun je ____ mesec.

Нovembar je ____ mesec.

2. Кoriste}i kalendar za ovu godinu, одреди kog dana u sedmici je: Ako ne zna{ kog dana tvoj ro|endan; _______________ se zavr{ava {kolska godina, pitaj svog

posledwi dan {kolske godine. _______________ u~iteqa/svoju u~iteqicu. 3. Napi{i datum ro|ewa svog para. ___________

___________

Redni broj dana

Redni broj meseca

4. Tara je зapisala u podsetnik datume ro|ewa svojih drugova i drugarica, ali nije vodila ra~una o redosledu datuma ro|ewa. Pomozi Tari i napi{i te datume po ovom redosledu: 1. Mira, 9. januar 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________ Мира ар 9. јану

Aна 25. ј ун

ш Мило ст у г в а 19.

Aca л и . апр

Цеца ај 15. м

Ивана 19. мај

5. ____________________

ица Мил тобар ок 20.

6. ____________________ 7. ____________________ 8. ____________________

Petar t 29. mar

9. ____________________

1

Реља 8. фебр уар

10. ____________________

Јован а 9. ma j

11. ____________________

Koliko ima ro|endana u maju? _______ Koji su meseci bez ro|endana? __________ ______________________________________________________________ 5. Tara ima ta~no 8 godina. Koliko je to meseci? _______________________ Odgovor: _______________________________ 117


^as, minut Sprava uz pomo} koje merimo vreme u toku dana zove se ~asovnik ili sat. Broj~anik:

Velika kazaqka:

brojevi od 1 do 12 i od 13 do 24

pokazuje minute

Mala kazaqka: pokazuje ~asove

Jedan ~as (sat) ima 60 minuta. U toku jednog ~asa: velika kazaqka obi|e ceo krug, a mala kazaqka se pomeri od jednog do prvog slede}eg broja.

pono}

24 1 2 3 4 5

podne

Po~iwe novi dan.

pono}

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jedan dan

1. Napi{i vreme koje pokazuju ~asovnici prikazani na slikama. Vreme od pono}i do podneва

~as

~asa minuta

Vreme od podneва do pono}i

~asova

118

~asova minuta


5 minuta do 10 minuta do 15 minuta do 20 minuta do 25 minuta do Za 3 ~asa i 25 minuta ka`e se и pet minuta do pola ~etiri.

pola

Za 2 ~asa i 35 minuta ka`e se i 25 minuta do 3.

3 ~asa i 25 minuta

2 ~asa i 35 minuta

1. Napi{i vreme koje pokazuju ~asovnici prikazani na slikama. Vreme od pono}i do podneva

____ ~asova

____ ~asova

____ ~asova

____ minuta

____ minuta

____ minuta

2. Nacrtaj kazaqke tako da pokazuju dato vreme.

2 ~asa

11 ~asova i 30 minuta

119

21 ~as и 40 minuta


Zadaci za ve`bawe (~as, minut) 1. Nacrtaj kazaqke koje nedostaju tako da pokazuju minute датог vremena.

10 ~asova i 30 minuta

5 ~asova

8 ~asova i 15 minuta

2 ~asa i 25 minuta

2. Nacrtaj kazaqke koje nedostaju tako da pokazuju дато vreme.

7 ~asova

10 ~asova

11 ~asova

3 ~asa

3. Otkrij skrivenu poruku. U prazne pravougaonike upi{i re~и napisane pored ~asovnika koji pokazujу dato vreme.

Sat

и

Sat

6 ~asova i 30 minuta 8 ~asova

svog

planirawe

7 ~asova i 20 minuta 13 ~asova i 10 minuta 12 ~asova

vremena

koristi

9 ~asova i 25 minuta 12 ~asova i 20 minuta

za

Poruka: ____________________________ ___________________________________! 120


4. Planiraj i ozna~i velikim и malim kazaqkama Anino vreme, kao {to bi планирао/планирала svoje.

ustaje

pere zube

doru~kuje

polazi u {kolu

dolazi iz {kole

ru~a

igra se

u~i

gleda TV

ve~era

pere zube

ide na spavawe

5. Koliko vremena pro|e kad se velika kazaqka pomeri: Pro|e 15 minuta. od 12 do 3? _________________________ od 6 do 11? _________________________ od 1 do 6?

_________________________

od 5 do 9? _________________________ 6. Mina je oti{la u {kolu u 14 ~asova. Ku}i se vratila u 17 ~asova i 40 minuta. Koliko dugo je ona bila u {koli? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 7. Film je trajao 1 ~as и 49 minuta. Koliko je minuta trajao taj film? ______________________________________________________ 8. Milo{ do {kole sti`e za 10 minuta. Nastava mu po~iwe u 14 ~asova. U koliko sati najkasnije Milo{ treba da po|e u {kolu da bi stigao na vreme? Odgovor: ______________________________________________________ ______________________________________________________ 121


9. Marko je zaspao u 21 ~as i probudio se u 7 ~asova. Koliko je ~asova on spavao?

pono}

21 22 23 24

1

Уз помоћ бројевне праве означи време које је Марко провео у спавању, до поноћи и од поноћи.

jutro

2

3

4

5

6

7

Odgovor: _________________________________________________________ 10. Prodavnica radi do 20 ~asova. Aca je do{ao u prodavnicu u 18 ~asova i 30 minuta. Koliko minuta Aca mo`e da ostane u toj prodavnici? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 11. Jedna pozori{na predstava po~ela је u 11 sati. Ona je trajala 1 ~as и 15 minuta. Koliko je minuta trajala ova predstava?

_________________________________ Odgovor: _________________________ Ozna~i vreme zavr{etka predstave

_________________________________

12. Autobus koji Mira чека trebaлo је da stigne u 10 ~asova и 35 minuta. On kasni 25 minuta. U koliko sati }e sti}i taj autobus? ________________________________________________ Taj autobus }e sti}i u _____ ~asova. 13. Goran je провео kod zubara jednu polovinu ~asa. Koliko je to minuta? 12

6

14. U jednoj ulici parkirawe je od ponedeqka do subote забрањено od 8 do 18 ~asova. Nedeqom zabrana va`i od 8 do 15 ~asova. Koliko ~asova je zabraweno parkirawe: u utorak? ________________ u nedequ? _______________

To је ____ минута. 122

8-18 (8-15)


Da proverimo znawe (merewe vremena) 1. Prepi{i zadate jedinice za merewe vremena tako da po~ne{ od najmawe: mesec, godina, ~as, sedmica, minut, dan. _____________________________________________________________ 2. 1 godina = 1 sedmica =

dana

1 dan =

~asa

1 ~as =

minuta

Mesec ima

3. Ivan je путовао vozom. Po{ao je u 10 ~asova, a stigao u 19 ~asova. Koliko je ~asova Ivan putovao tim vozom?

meseci

ili

_____________________________ dan.

_____________________________

Izuzetak je mesec ____________. 4. Napi{i vreme od pono}i do podneва koje pokazuju ~asovnici prikazani na slikama.

___ ~asa

___ ~asa i ___ minuta

___ ~asova i ___ minuta

___ ~asova i ___ minuta

5. Koliko ukupno dana imaju jun, jul и avgust? _________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 6. Jedan {kolski ~as traje 45 minuta. Mali odmor traje 9 puta mawe od {kolskog ~asa. Koliko minuta traje mali odmor? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 7. Jedan film je trajao 1 ~as и 30 minuta. Aca je gledao polovinu tog filma. Koliko minuta je Aca gledao taj film? ______________________________________________________ Odgovor: ______________________________________________________ 123


MATEMATIKA 2 - DRUGI DEO  

Matematika, udžbenik za drugi razred osnovne škole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you