Page 1


HOUSEI CONI CSHAP E

GROUNDHOL E

L ETT HET OP OGRAP HYUNAL T ERED

P AT I O

CHAP EL WI NERY

BL OCK1

BL OCK2

BL OCK3

BL OCK4


CRESMI NAARTMUSEUM COMP ET I T I ON 2015 wi t hF e de r i c oP at ac c hi ol a T hei ni t i at i v ef ort hene war t mus e umr e f e r st oas pe c i al pl ac e ,magi c ,whe r ee x i s t i ngr udi me nt ar yar c hi t e c t ur es e e msbor nt oge t he rwi t ht hel ands c apei t s e l f . Si t uat e di npr ox i mi t yt ot hec oas t ,af e wdoz e nme t e r sf r om t heoc e an,t heF or t r e s sofCr e s mi naappe ar sas af l e e t i ngar c hi t e c t ur e ,ar oc kc ompl e xt hatgr adual l yt hi nout ,l e av i ngt ot hev i s i t ort hepos s i bi l i t yt or e mai n e nc hant e dbyt heoc e an,ast he ywe r epowe r l e s st or e mai ni ndi f f e r e ntt ot hes e a’ sbe aut y . Hav i ngt heoppor t uni t yt or e t hi nks uc hapl ac e ,ourpr oj e c tai mt opr omot ec ons c i ous l yi t sownc ont e s t .T hi s s e ns i bi l i t yf ort hes ur r oundi ss hownbyat ot alr e s pe c tf ort heF or t r e s saswe l lasf ort hel ands c ape . He nc et hei de at ode v e l opt hee nt i r emus e um pr ogr ammeunde r gr ound. T he r e f or e ,i thasbe e nde c i de dt oputi nt ot hef or t r e s sj us tt hepubl i cs e r v i c e soft hepr oj e c t( r e c e pt i on,c af é ) i nt os e mi t r ans par e ntv ol ume sandl e s si nt r us i v e .Suc hv ol ume s“ f as t e n”t ot hepr e e x i s t e nc e ,l e av i ngt ot he wal l soft hef or t r e s sandt ot hev i e wt her ol eofundi s put e dmai nc har ac t e r s . T hef r ontv ol umebr i ngst ot hef l oormus e um,10me t e r sunde r gr ound,t hr oughas e c t i ont hati nc l ude sal l t he f unc t i onals pac e . T heunde r gr ounde x t e ns i onofCr e s mi na’ swal l sac tasane x pos i t i on.He r e ,t hehugegal l e r ypr e s e nt sa s i ngl es pac ei nt e r r upt e donl ybyt e mpor ar ydi s pl ay sandbyat hi ndr awi ngdugi nt ot hepav i ngbyt heaudi t or i um. T hear t i s tpav i l i onhasbe e ns t udi e dwi t hs pe c i alat t e nt i ont oo.T ak i ngadv ant ageoft hebe aut i f ull oc at i onof t hei nt e r v e nt i on,i t wasde c i de dt opl ac et hehous ej us t abov et heoc e an.T hus ,i t hasbe e nc r e at e dapar al l e l e pi pe dt e l e s c ope ,whi c he s c api ngf r om t her oc k ,i sabl et oi nt e gr at es e aml e s s l yi nt ot hel ands c ape ,whi l eat t hes amet i mehi ghl i ghtt heoc e an’ sv i e wf ort hear t i s tus e r . T hes c ul pt ur egar de nhast obe e ni nc onc e pt ualc ont i nui t ywi t ht hear tmus e um pr oj e c t.Ouri de awast o c r e at ea" notde s i gne d"s pac es t udi e dt opr e s e r v et hes pont ane i t yandt hepur i t yoft het e r r i t or y .T hegar de n f i nal pr opos al i st he r e f or eapunc t ual i ns t al l at i onss y s t e ml oc at e di nat r i angul arme s hwhi c hhast hepur pos e t omar kt hec ont r as tbe t we e nt henat ur eandt heant hr opi ci ns t al l at i ons .


F OL KCI T Y

Mas t e rT he s i s 2016 P r of e s s orMar i aManue l adaF ont e

T hi sr e s e ar c hpr opos e sar e f l e c t i onont hepr obl e msr e l at e dt ot hes l ums . T hemi gr at i onofpe opl ef r om t hec ount r y s i det ot hec i t yi saphe nome noni nc r e as i ngwor l dwi de .Ev e r y mi nut e130poort r av e lt ot hec i t i e swi t ht hepr os pe c toff i ndi ngbe t t e rl i v i ngc ondi t i ons . T hes l umsar et hee ndpoi ntwhe r et hi si mme ns ef l owr e v e r s e . F ul lofpr obl e mss t ar t i ngf r om t hel ac kofs e r v i c e s ,i nf r as t r uc t ur e ,e l e c t r i c i t yandpot abl ewat e r ,unt i lt hei nc i de nt sofv i ol e nc eandc r i me s ,t he s epl ac e sar et heonl yhy pot he t i c alhous es ol ut i onf ort hepoorwhoe v e r y day ,l e av et hef i e l ds . As s umi ngt hathy pot he s i sofdi s mant l i ngandr e l oc at i onar enotc ons t i t ut i ngus e f ulappr oac he s ,t hi sr e por t f or mst hebas i sofapr oj e c t pr opos alwhi c hs t ar t sbyt heanal y s i soft he s epl ac e sandai mst ode v e l opan ur banandhous i ngt he or yabl et oi mpr ov et hel i v i ngc ondi t i onsi ns l umswhi l emai nt ai ni ngt hos ec har ac t e r i s t i c st hatmak et hi ss i t e suni queands pe c i al . Char ac t e r i s t i c sofs l umsl i k ehi ghde ns i t y ,s e l f c ons t r uc t i on,di v e r s i f i e ds pac e sands pont ane i t ybe c amet he k e ypoi nt sofanhy pot he s i st hatal s oi fappl i e dt ot hes l um ofKi be r a,want st oi mpos ei t s e l fasamode l s ol ut i onadapt abl et ov ar i ouss i mi l ars i t e s .


CanadaI ndi ge nousHous i ngCompe t i t i on 2017 T he r ear eov e r600I ndi ge nousCommuni t i e si nCanadawi t hov e r60e t hni cgr oupsl oc at e di ndi v e r s el ands c ape s ,manywi t hr e mot eac c e s s . T heai m oft hepr oj e c ti st oc r e at eamodul ars he l t e re x t r e me l ye x i bl ei nor de rt or e s pondt oe v e r ypos s i bl e ne e dsoft hei ndi ge nousf ami l i e s . De s i gne dt obebui l ti nr e mot el oc at i onsac r os sCanadat hemodul arpr e f abr i c at e ds y s t e m al l owsus e r st o c on gur emanyt y pol ogi e sac c or di ngwi t ht henumbe rofpe opl epe rf ami l yandwi t ht he i rne e ds . T hec hi mne ymodul ei st hehe ar toft hehous ee ns ur i ngi t she at i ngandpr ov i di ngas ol i dc e nt e ronwhi c hal l t her e s toft hemodul e sar ehange d. Al lt hemodul e sar es t udi e dt oguar ant e et hee as yt r ans por t at i onandt omax i mi x et hei nt e r i ors pac eav oi di ngus e l e s spar t i t i ons .


Ba t hr oom modul e 2, 4x 2, 4m

A

B

Chi mneymodul e

C

2, 4x 2, 4m

D

E

A B C D E

S t eel Cov er i ng T i mberf r a mes t r uc t ur e T i mbert opmodul eba s ement s Modul es T i mberf r a meba s ement


Ki t c henmodul e 2, 4x 2, 4m

Bedr oom modul e 2, 4x 2, 4m


QRI r aq Eme r ge nc y&Re s i l i e nc eMas t e rWor k s hop 2018 QRI r aqi sapr oj e c t whi c hai mst opr ov i deane fc i e nt t ool f ort her e c ons t r uc t i onofMos ul andc r e at eoppor t uni t i e sofs e l f s ufc i e nc yi ns i det hec ampofHamamAl Al i l 2byt hepr omot i onofpr oc e s s e sl i k ene t wor k i ng, aggr e gat i on,c ommuni c at i on. x ampl e shav es howni nt hel as ty e ar s ,t heI DP sorr e f uge ec ampsi nwarc ont e x t sar enotl i k e l y L i k emanye t ol as t f orf e wmont hs .I nours pe c icc as e ,t hemaj or i t yoft hei nhabi t ant sar ec omi ngf r omMos ul ,whi c hhas be e nl i be r at e ds omemont hsago.T hi sdoe snotme ant he yc anr e t ur nhomee as i l yandqui c k l y .I nf ac t ,t he r e c ons t r uc t i onoft hec i t ywi l ll as tl onge rt hanpe opl ehopeandpr obabl yt heI DP sl i v i ngi nt hev ar i ousc amp ar oundt hear e awi l lbef or c e di nt he s ee nv i r onme ntf oral ongt i me . T her e l at i onsbe t we e nt hei ndi v i dual shav et oov e r s t e pt hes hape l e s sandi mme di at er e l at i on" y ouandI "and e v ol v eas t abl es e ns eoft oge t he r ne s s .


UNHCR’ sHamam alAl i l2 Camp ope ne di nApr i l 2017,t oabs or bt he owsofI DP sf or c e dt oe et he i r home s ,maj or l yi n We s tMos ul .T he t ot alc apac i t y oft he c amp was pl anne dt obe30. 000pe opl e . T hec ampi ss i t uat e dont heWe s tbankofT i gr i sr i v e r , i nt heNi ne v e hgov e r nor at e .I ti sl oc at e dadj ac e ntt he or i gi nalHamam alAl i l1Camp,c ons t i t ut i ngahuge ar e aofi nt e r e s tf ort hehumani t ar i anage nc i e s . Spe c icc ampdat aupt oCCCM Cl us t e r ,i nNov e mbe r 2017,t he c amp c ount e d 17. 550 i nhabi t ant s .T hi s dat ai sde c r e as i ngi nc ompar i s ont oApr i l( 21. 355, REACHMay2017) ,r ee c t i ngMos ul ,l i be r at i onf r om I SI Saf t e rt hr e ey e ar s . T hepe opl el i v i ng i nt hec amp ar ege ne r al l yl i v i ng wi t hi nhous e hol ds( 0% r e por t e dhos t i ngunac c ompani e dors e par at e dmi nor s )andt hec hi l dr e nandy oung pe opl ei nt hec ampi nApr i lwe r et hemos ts i gnic ant pe r c e nt age( 59%) . Compar e dt o Apr i l ,whe nt he c amp wasope ne d, s omemi ni mum s t andar dshav ebe e nac hi e v e d.Howe v e r ,t wopoi nt sar es t i l lc r i t i c al : -Educ at i on.t hes i t uat i oni nt hec amphasnot c hange d asf ore duc at i on.Compar i ng t he dat a by REACH ( May )and CCCM ( Nov e mbe r ) ,wec anunde r s t and t hatt hemi ni mum s t andar dshav enotbe e nr e ac he d. Bot hboy sandgi r l sar enotat t e ndi ngne i t he rpr i mar y nors e c ondar ys c hool s ,s i mpl y be c aus e no f or mal s c hool sar eav ai l abl e . De s pi t et hepr e s e nc eoft r ai ne dt e ac he r s ,t henonf or male duc at i onals y s t e mt hathasbe e n e s t abl i s he di nt hec ampdonotbr i ngv al uabl er e s ul t s , wi t hl e s st han25%ofat t e ndanc e .T hi sdat as howt hat t hemaj or i t yoft hepopul at i oni nt hec ampi sl i v i ngi n ani mpas s ef ormont hs ,l oos i ngpr e c i oust i meoft he i r l i f eandc ompr omi s i ngt he i rf ut ur epos s i bi l i t i e s . -L i v e l y hoodandc ommuni c at i on:Asi ti spos s i bl et o s e ef r om t hedat abyCCCM ( Nov e mbe r2017)I DP s hav ebe e nabl et oope ns omes hopsandmanaget he m wi t houtt hei nt e r v e nt i onoft hel e adi ngage nc i e s( mor e t han75%) .Howe v e r ,t hepe r c e nt ageofac c e s st owor k oppor t uni t i e sbot hf orwome nandme nar el e s st he n 25%.Mor e ov e r ,nowor kl e ar ni ngac t i v i t i e shav ebe e n or gani z e df orbot ht hege nde r s . r y i ngt oav oi ddupl i c at i oni nt heas s i s t anc e ,ourpr oT j e c tai msataddr e s s i ngt hos es e c t or st hatar enotc ov e r e d: s oc i al c ohe s i on, c ommuni c at i on and l i v e l i hood ( CCCM,Nov e mbe r2017) .I nf ac t ,noat t e nt i onhas be e ngi v e nunt i l nowt owor kt r ai ni ngore s t abl i s hme nt ofwor k oppor t uni t i e s ,c ommuni t y di me ns i on and c ommuni c at i on e nhanc e me nt .


I NSI DET HECAMP T heNGO wi l lde s i gnat es omepe opl e andv ol unt e e r si ns i det hec ampt ogo ar ound t he c amp and c ol l e c tdat a about t hes i ngl ehous e hol dsbyme ans ofapr e dene df or mat .T hei nhabi t ant sofe ac ht e ntwi l lbei nv e s t i gat e d ont hef ol l owi ngpoi nt :age ,j obs ,pe r s onali nt e r e s t .I nt hi sac t i on,t hev ol unt e e r swi l lputaSt i c k yQrCodeon t hei nv e s t i gat e dt e nt . Af t e rt hec e ns usoft hee nt i r ec amp s omedr one s yar oundt or e adt he Qrc ode sone ac ht e nt . T hi swi l lal l ow ac r e at i onofav i r t ual c amp map hi ghl i ght i ng pr of e s s i ons , i nt e r e s tofs i ngl ei nhabi t ant soft he t e nt s .Att hes amet i met he ywi l lmap al s ot he s e r v i c e st hatar e al r e ady pr e s e nti ns i det hec ampl i k e :He al t h c ar ec e nt e r ,s c hool ,di s t r i but i onpoi nt , ofc e s ‌

I NT HECI T Y

T heNGO,ac c or di ngt ot hegov e r nme nt , wi l lde s i gnat es ome pe opl e andv ol unt e e r st owal kar oundt hec i t y and puta St i c k yQrCodeone ac h bui l di ngoronwhatbel e f tofi t . Af t e rt hi s ,s omedr one s yar oundt o r e c r e at ea v i r t ualmap of t hec i t y . Compar i ngt hi smapwi t ht hepr e v i ous warone ,i ti spos s i bl er e c r e at eont he App pl at f or m a map i n whi c ht he pe opl ei ns i de t he c amp c oul d nd t he i rne i ghbour soraddi nf or mat i on aboutt he m.


QR c ode ( a bbr ev i a t ed f r om Qui c k Res pons e Code)i st het r a dema r kf orat y peofma t r i xba r c ode( ort wodi mens i ona l ba r c ode)r s tdes i gned f ort hea ut omot i v ei ndus t r yi nJ a pa n. Aba r c odei s ama c hi ner ea da bl eopt i c a l l a bel t ha tc ont a i nsi nf or ma t i ona boutt hei t em t owhi c hi ti sa t t a c hed. A QR c ode us esf ours t a nda r di z ed enc odi ng modes( numer i c , a l pha numer i c , by t e/ bi na r y , a nd k a nj i )t oeďŹƒc i ent l ys t or eda t a ;e x t ens i onsma y a l s obeus ed. heQRc odes y s t em bec a mepopul a rout s i det he T a ut omot i v ei ndus t r yduet oi t sf a s tr ea da bi l i t y a ndgr ea t ers t or a gec a pa c i t yc ompa r edt os t a nda r dUPCba r c odes .Appl i c a t i onsi nc l udepr oduc t t r a c k i ng, i t em i dent ic a t i on, t i met r a c k i ng, doc umentma na gement , a ndgener a l ma r k et i ng. AQRc odec ons i s t sofbl a c ks qua r esa r r a ngedi na s qua r egr i donawhi t eba c k gr ound, whi c hc a nbe r ea dbya ni ma gi ngdev i c es uc ha sac a mer a , a nd pr oc es s edus i ngReed–S ol omoner r orc or r ec t i on unt i l t hei ma gec a nbea ppr opr i a t el yi nt er pr et ed. T her equi r edda t ai st hene x t r a c t edf r om pa t t er ns t ha ta r epr es enti nbot hhor i z ont a la ndv er t i c a l c omponent soft hei ma ge .

T hr oughouthi s t or yc ar t ogr aphyhasbe e nt he pr i mar yage nti nt hec ons t r uc t i onofours oc i al andpol i t i c al i nf r as t r uc t ur e .T r ought heage nc yof mappi ngwehav ef oundway st oc onne c tv as t e x pans e soft hee ar t h,whi l s ts ur v e y i ngi t smos t i nt r i c at epar t s . T he yar et hepr e e mi ne ntme ansofr e c or di ng andc ommuni c at i ngi nf or mat i onaboutt hel oc at i on and s pat i alc har ac t e r i s t i c soft henat ur al wor l dandofs oc i e t yandc ul t ur e .


T HEAP P

T heQRI r aqi sanApps ui t abl ef oral l t he mode l s ofs mar t phone ,i nc l ude dt he one swi t hanol dope r at i v es y s t e m.Af t e r t heappdownl oadi ngy ouc an ndy our ownpr ol e ,t hank st ot heQRc odeon t het e nt . T he r s tpagei st hemai nme nù,wi t h di f f e r e nti c ons : -Campmap-Ci t yMap-J obs-I nt e r e s t s Campmap:e ac ht e nti ns i det hec amp hasa numbe ras s oc i at e d wi t h.I fy ou c l i c koni t ,t heapps howsy oual lt hei nhabi t ant soft het e ntandt he i ri nt e r e s t /j obs .T he r ei st hepos s i bi l i t yt o“ c hat ” wi t hot he ri nhabi t ant soft hec amp i n t hi ss e c t i on.Att hes amet i me ,t he r ear e ont hemap t hes e r v i c e soft hec amp wi t hope ni ngt i me sandme e t i ngt i me s andal lt heus e f uli nf or mat i on. Ci t ymap: Cl i c k i ngonabui l di ngy ou c an ndy ourne i ghbour dsandl i nkor c hat t i ng wi t ht he m.Att hes amet i me y ouc anaddi nf or mat i onaboutt he m. J obsand i nt e r e s t s :T he s et wos e c t i ons ar es e ar c hi ng pl at f or msi nwhi c hy ou s e ar c ht hej ob ora c ommoni nt e r e s t . T hr ought hi ss e l e c t i ont heappwi l l hi ghl i ghtwhe r e pe opl ec or r e s pondi ng t o t he s ec r i t e r i ac anbef ound.Af t e rt hi s y ouc anc ont ac thi m/he

CampNe t wor kNe i ghbour hood

CampNe t wor kP r of e s s i ons-I nt e r e s t


UNCOMMON L I GHT HOUSE Si t e dwe l l i ngCompe t i t i on 2017 Honor abl eme nt i on T heai m oft hepr oj e c ti st oc r e at eas t r uc t ur eabl e st ohos tas mal lr angeofpe opl ewhi l epr ov i de st he s pac e sf ormanyac t i v i t i e s . Wes t ar t e dwi t ht hei de ast odonotmodi f yt her ui nsandt he i rc l os e s ts ur r ondi ngsandt oc r e at eadi r e c t l i nkbe t we e nt her ui nsandt hes e a.So,t hec abi nhasbe e nde s i gne di ns i det heoc e an,r e al l yc l os et ot he c l i f fbor de r sc r e at i ngadoc ks potf ors mal lboat s . Us i ngt heCape l adeSant anar ui nf l oorpl anasc onc e pt ,t hr oughoutt hepr oj e c tweus e di t s“ r ooms ”ar e as t opr ov i de smanyl ook outpoi nt ss c at t e r e donal lt hec l i f f . Madebyt r as l uc e nt mat e r i al t hec abi nwi l l al s owor kasal ant e r ndur i ngt heni ght ,he l pi ngt heSaoMar t i nho doP or t ol i ght hous et ohi ghl i ghtt hebay .t hee x t e r i ors pac e s . Ac ompac t eands i mpl es t r uc t ur et hati t ’ spl ac e dont i pt oei nt hee nv i r ome nt .


F our t hf l oor 5. 00m

+14. 90m

Se c ondf l oor +8. 30m

T hi r df l oor +11. 60m

F i r s tf l oor +5. 00m


Se al e v e l +0. 00

2

4 1

2

4 3

Di me ns i onalc onc e pt

1

3

Si t epl an 1: 500


zz


Woodpl ank sf l oor Woodc e l i ngs t r uc t ur e Woods t r uc t ur e Cur t ai npol y c ar bonat epane l s f ac ade


Architecture Portfolio Alessandro Ghidini  
Architecture Portfolio Alessandro Ghidini  
Advertisement