__MAIN_TEXT__

Page 1

Innstranda modellen Sportsplan for barne – og ungdomsfotballen i Innstrandens IL


Innstranda-modellen Innholdsfortegnelse Side

Tema

2-6

Kjennetegn spillere, lag og trenere

7-9

Mini nivået 5 – 7 år

10 -12

Mini nivået 8 – 10 år

13 – 16

Lillegutt/Jente 11-12 år - 7`er fotball

17 – 21

Småjenter og smågutter

22 – 26

Jenter, gutter og junior jente

27 – 29

Differensiering, hospitering og flytting av spillere

30

Trenerprogresjon

31

Sportskoordinatorer

32

Foreldrevettregler

Innstranda-modellen

Side 1


Innstranda-modellen

Kjennetegn spillere, lag og trenere Hvilke type spillere ønsker vi å skape i Innstranda?

Den typiske Innstranda - spilleren skal være en spiller som: -

Opptrer ærlig og redelig på og utenfor banen og følger NFF sine regler om fair play

-

Er i stand til å ta selvstendige og kreative valg på banen

-

Tør å søke utfordringer og å prøve ut nye ting, både i trening og i kamp

-

Er trygg med ball under pressede situasjoner

-

Kan løse ulike utfordringer i et så høyt tempo som mulig

-

Er en god første forsvarer

-

Gjør de andre spillerne gode

-

Tar ansvar for medspilleres utvikling både på og utenfor banen

-

Har gode holdninger på og utenfor banen

-

Har lederegenskaper og hjerte for klubben

Utvikling av disse egenskaper må gjennomsyre vårt arbeid med spillerne på trening og i kamp!

Alt dette er uavhengig av spillernes ulike fysiske forutsetninger. Videre skal spilleren få rom til å utvikle sin særegenhet/fremste egenskaper, også kalt spisskompetanse. Viktigheten av egenskaper som utholdenhet, hurtighet, styrke og koordinasjon må også formidles. Noen av disse egenskapene trenes naturlig gjennom våre fotballøkter, samtidig som spilleren må oppmuntres til dette gjennom egentrening. Gjennom selv å trene på disse egenskapene, samt de tekniske og taktiske egenskapene, får vi spillere som selv tar ansvar for sin egen utvikling som fotballspiller. (Det er viktig å huske at jo bedre trent en spiller er jo bedre håndterer spilleren avgjørende situasjoner)

Innstranda-modellen

Side 2


Innstranda-modellen

Hva kjennetegner våre lag?

-

Vi følger NFF sitt regelverk og oppfører oss i henhold til prinsippet om fair play

-

Vi har et offensivt fokus og en offensiv tilnærming til spillet.

-

Innstranda sine fotballag skal preges av et stort ønske om å angripe og score mange mål.

-

Vi ønsker å etterstrebe et større ballinnehav i våre kamper enn våre motstandere. På den måten må vi lære oss å bli gode pasningsspillere og bli trygge med ballen. Både individuelt og som lag.

-

I Innstranda ønsker vi å spille oss ut av enhver vanskelig situasjon, fremfor å sparke ballen bort i for eksempel en klarering. Gjennom å øve på dette tror vi at gleden ved å spille fotball blir stor, vi blir bedre fotballspillere og vi blir bedre fotballag.

-

I tillegg til å være trygge med ballen i laget, ønsker vi å være gjennombrudds hissige og score mange mål. I vår spillestil etterstreber vi derfor å komme til målsjanser gjennom å drible, sentre og skyte.

-

Vi ønsker å starte våre angrep bakfra. Med det menes at keeper spiller/kaster ballen langs bakken ut til en bakspiller som deretter starter lagets angrep. Keeperen skal være lagets første angrepsspiller.

-

Når motstander har ball jobber vi hardt for å vinne ballen hurtig tilbake igjen, høyest mulig på banen.

Disse kjennetegnene må gjennomsyre vårt treningsinnhold og vårt fokus i kamper!

Innstranda-modellen

Side 3


Innstranda-modellen

Hvordan ønsker vi at treneren skal være, og hvordan skal treneren påvirke våre spillere?

Trenere i Innstranda har en viktig funksjon for barn og unge sin utvikling. Ikke bare som spillere, men også som mennesker. For en trener i Innstranda er det svært viktig både å se og ta vare på hver enkelt spiller. For å skape best mulig sportslig utvikling, er man avhengig av å skape et godt miljø der spillerne trives og har det bra. Det er også viktig at man innad i trenerteamene for de ulike lag diskuterer grundig hvordan man skal legge til rette for et best mulig miljø for alle i gruppa. Hver enkelt trener og trenergruppe vil ha sin egen tilnærming til dette, men noen felles holdepunkt bør likevel legges til grunn:

-

Trenerne skal gi konstruktiv ros. Positive og konkrete tilbakemeldinger fremmer utvikling

-

Trenerne fokuserer på hva vi skal gjøre i stedet for det vi ikke skal gjøre

-

Når vi gir tilbakemelding, fokuserer vi alltid på det som er positivt før man eventuelt prater om det som er negativt

Hvordan instruere våre spillere? Vi kan skille mellom to ulike hovedtyper av instruksjonsmetoder: -

Instruksjonsmetoden og problemløsningsmetoden.

Instruksjonsmetoden Denne metoden handler om ulike måter der vi forteller spiller hva han/hun skal gjøre. Eksempel på dette er: -

Vise og forklare

-

Instruere (fortelle hva som skal gjøres)

Dette er ofte den mest brukte måten å instruere spillere på.

Ved bruk av denne metoden blir utøver fortalt hva han/hun skal gjøre og i mindre grad utfordret til å tenke selv.

Innstranda-modellen

Side 4


Innstranda-modellen

Problemløsningsmetoden Ved bruk av denne metoden stiller vi spørsmål til spiller, eller legger til rette for øvelser der spiller selv må finne svaret. Denne instruksjonsmetoden skal utfordre spiller til å tenke selv, gjennom for eksempel spørsmål som: -

Hva vil du gjøre nå?

-

Hva er mest hensiktsmessig avslutningsteknikk i denne gitte situasjonen?

-

Hva gjør vi når vi kommer i overtall tre mot to foran motstanders mål?

Vi kan også legge til rette for situasjoner der spillerne selv må finne løsningen. Eksempel: -

Dere skal spille dere fram til motstanders mål uten bruk av støttepasninger. Hvilke konsekvenser får det for bevegelsene rundt ballfører?

Vi framlegger altså et problem, eller en problemstilling som utøver må løse.

Gjennom denne metoden kan man diskutere seg fram til løsninger, og spillerne blir mer selvstendige. Ved bruk av denne metoden blir spillerne utfordret til å tenke selv og finne løsninger sammen med trener og resten av spillerne

Bruken av disse to metodene I Innstranda ønsker vi å bruke begge de to instruksjonsmetodene. I isolert teknisk trening vil bruk av instruksjonsmetoden være det mest nærliggende, mens det i spill-sekvenser må etterstrebes å bruke problemløsningsmetoden. For å utvikle selvstendige og kreative spillere er det viktig at spillerne utfordres til å tenke og finne løsninger selv. For trenere i Innstranda blir det derfor viktig å tilrettelegge for spill-øvelser som utfordrer den enkelte sin kreativitet og den enkelte sine valg.

I Innstranda instruerer vi aldri ballfører. Ballfører skal ta sine egne valg. Vi kan heller gå inn og diskutere disse valgene med spilleren i etterkant

Trenere i Innstranda må etterstrebe en positiv inngang til instruksjon. Dette betyr at man i en tilbakemelding starter med å si det som er positivt, før man tar det som er negativt. I vår rettledning stiller vi spørsmål på en positiv måte. Det betyr at vi utfordrer spilleren til å tenke selv gjennom spørsmål som: ”Hva kan du gjøre nå? Hva kunne du gjort? Hva tror du selv?” Dette gjør vi i stedet for spørsmål med en mer negativ vinkling: ”Hvorfor gjorde du det? Hvorfor skøyt du ikke? Hva tenkte du

Innstranda-modellen

Side 5


Innstranda-modellen på der?” Denne måten å veilede på skaper tryggere spillere og spillere som lærer å tenke selv. På den måten blir de bedre fotballspillere og tryggere som mennesker.

Andre viktige momenter -

I Innstranda skal det være rom for å drive med flere idretter/aktiviteter. Her kreves god dialog mellom trenere og spiller/foreldre. Videre er det viktig at alle lag har gode regler og rutiner for oppmøteplikter og beskjeder rundt fravær fra trening.

-

Spillere bør gjennom fellestreninger få inspirasjon (gode øvelser/aktiviteter) til å drive egentrening.

-

Trenere har ansvar for at det differensieres slik at alle spillere, så ofte som mulig, opplever mestringsfølelse – og påfølgende positiv tilbakemelding (ros).

Resultatfokus

-

All god spillerutvikling tar utgangspunkt i hver enkelt spiller sin utvikling. Resultatet kommer alltid i andre rekke.

-

I Innstranda sin ungdomsavdeling, finnes ingen krav til å vinne fotballkamper, serier eller kretsmesterskap.

-

Vår veiledning, tilbakemelding, taktiske disposisjoner skal aldri styres av ønsket om å vinne fotballkamper, men ut fra hva som gir best utvikling for hver enkelt spiller.

-

Trenere i Innstranda skal jobbe for å gi hver enkelt spiller best mulig trivsel og utvikling ut fra sitt ståsted og sine ønsker.

Innstranda-modellen

Side 6


Innstranda-modellen

Mini-nivået 5 – 7 år Mål

-

Fremme fotballglede

-

Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa

-

Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger

-

Ungene skal ha mye ballkontakt gjennom trening og kamp

-

Treningene våre skal stimulere og motivere barna til egenaktivitet

-

La alle få prøve seg i mål slikt at flere tør å bli keepere - veksle mellom å være keeper og utespiller

Hvor mange treningsøkter?

-

På dette nivået trener spillerne 1 gang pr. uke. Spillerne oppfordres til å ta del i barneidrettsskolen (BIS)Treningene skal ikke kollidere med BIS sine treninger. Klubben sørger for dette

Enkle retningslinjer for treneren

-

Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag.

-

Treneren må være ute i god tid.

-

Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treningen.

-

Treneren skal også være opptatt av verdien av å gi alle spillere lik spilletid i kamp

-

Det er viktig at treneren legger til rette for god spill-aktivitet.

Innstranda-modellen

Side 7


Innstranda-modellen

Treningsinnhold

Nøkkelordet for treninger på dette nivået skal være FOTBALLGLEDE. Det viktigste er at barna får en opplevelse av fotball som en morsom aktivitet. Videre skal: -

Treningene gjennomsyres av mye ballkontakt hos alle barna.

-

80 % av treningene er spill.

-

Man spiller aldri mer enn 5 mot 5. Mye spill 2 mot 2, 3 mot 3 og 4 mot 4 er ønskelig.

-

De resterende 20 % går hovedsakelig til teknikktrening og/eller lek, og så ofte som mulig med en ball hver.

-

Bruk av lek kan være et fint virkemiddel for denne aldersgruppa. Tradisjonelle leker som for eksempel «Hauk og due» kan brukes i kombinasjon med ball.

Litt om den tekniske treningen -

Den tekniske treningen bør være så enkel som mulig. Avanserte øvelser er ikke ønskelig.

-

Øvelsene må være enkle og kjennbare, slik at ungene kan øve på dette hjemme. Avanserte og kompliserte øvelser er ikke ønskelig.

-

I teknikktreningen må det legges til rette for trening på dribling, skudd og pasninger. Unngå lange køer.

-

Det skal oppfordres til at ungene øver på disse tingene utenom fellestreninger.

Keepertrening: Læring gjennom lek. Kunne ta imot en ball (grep) og sette i gang spillet enkelt med både hender og bein (distribusjon).

I en gruppe vil man også alltid ha ”driblerne.” Disse må vi ta vare på. Samtidig kan man heve statusen på pasningsspillet gjennom for eksempel å fokusere på gleden ved å slå den siste målgivende pasningen etter et dribleraid. Da er man med på å heve statusen på slike pasninger samtidig som man tar vare på ”dribleren.”

Man vil også ha et behov for å differensiere treningene. Dette betyr at spillerne innimellom får spille med og mot spillere med likt utgangspunkt som seg selv. Se også eget avsnitt om dette.

Innstranda-modellen

Side 8


Innstranda-modellen

Inndeling av lag og regler for kamper

-

Grupper på over 15 spillere bør stille minst to lag i seriesystemet. Ved flere enn et lag skal disse lagene gjenspeile hele gruppa. Man deler ikke inn lagene etter ferdigheter.

-

I kamp skal alle barna spille like mye.

-

Alle skal prøve seg som keeper

Hva preger vår måte å spille på?

-

Gleden av å spille fotball skal alltid stå i sentrum.

-

Vi motiverer våre spillere til å sentre, drible og skyte.

-

Alle skal være med i angrep og det må legges til rette for at alle får muligheten til å score mål.

-

Vi er ikke opptatt av posisjoner på banen. Alle er med når laget angriper og alle er med når laget forsvarer seg.

-

Vi starter angrepene med at keeper kaster, eller spiller ballen langs bakken ut til en medspiller

-

Vi lar alltid motstanders keeper få muligheten til å sette i gang lagets angrep bakfra.

Turneringer -

Man deltar i lokale turneringer.

-

Antall turneringer lagene skal delta på må forankres i foreldregruppa.

Differensiering, hospitering og flytting -

Se eget dokument om dette

Innstranda-modellen

Side 9


Innstranda-modellen

Mini-nivået 8 – 10 år Mål

-

Fremme fotballglede

-

Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa.

-

Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger

-

Ungene skal ha mye ballkontakt gjennom trening og kamp

-

Treningene våre skal stimulere og motivere barna til egenaktivitet

-

Enkel keepertrening, men vi skal fremdeles oppfordre til å veksle mellom å være keeper og utespiller.

Hvor mange treningsøkter?

-

På dette nivået trener spillerne 2 ganger pr. uke

Enkle retningslinjer for treneren

-

Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag.

-

Trenerne må være ute i god tid.

-

Treneren skal oppfordre til egentrening.

-

Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treningen.

-

Treneren skal også være opptatt av verdien av å gi alle spillere lik spilletid i kamp

-

Det er viktig at treneren legger til rette for god spill-aktivitet.

Innstranda-modellen

Side 10


Innstranda-modellen

Treningsinnhold

Nøkkelordet for treninger på dette nivået skal være FOTBALLGLEDE. Det viktigste er at barna får en opplevelse av fotball som en morsom aktivitet. Videre skal: -

Treningene gjennomsyres av mye ballkontakt hos alle barna.

-

80 % av treningene er spill.

-

Man spiller aldri mer enn 5 mot 5. Mye spill 2 mot 2, 3 mot 3 og 4 mot 4 er ønskelig.

-

De resterende 20 % går hovedsakelig til teknikktrening, og så ofte som mulig med en ball hver.

Litt om den tekniske treningen -

Den tekniske treningen bør være så enkel som mulig. Avanserte øvelser er ikke ønskelig.

-

Øvelsene må være enkle og kjennbare, slik at ungene kan øve på dette hjemme. Avanserte og kompliserte øvelser er ikke ønskelig.

-

I teknikktreningen må det legges til rette for trening på dribling, skudd og pasninger. Unngå lange køer.

-

Det skal oppfordres til at ungene øver på disse tingene utenom fellestreninger.

Keepertrening: Dette er den motoriske gullalderen. Utvikle ulike typer grep, altså kunne ta imot ballen høyt og lavt. Mer fokus på igangsetting, både fra hender og bein. Nå skal keeperen lære seg å kaste seg etter ballen, enkel fallteknikk.

I en gruppe vil man også alltid ha ”driblerne.” Disse må vi ta vare på. Samtidig kan man heve statusen på pasningsspillet gjennom for eksempel å fokusere på gleden ved å slå den siste målgivende pasningen etter et dribleraid. Da er man med på å heve statusen på slike pasninger samtidig som man tar vare på ”dribleren.”

Differensiering

Man må etterstrebe og differensiere treningene. Dette betyr at spillerne i størst mulig grad får spille med og mot spillere med likt utgangspunkt som seg selv. Dette gir mest mulig mestring for den enkelte, og mestring gir utvikling. Se også eget avsnitt om differensiering.

Innstranda-modellen

Side 11


Innstranda-modellen

Inndeling av lag og regler for kamper

-

Grupper på over 15 spillere bør stille minst to lag i seriesystemet. Ved flere enn et lag skal disse lagene gjenspeile hele gruppa. Man deler ikke inn lagene etter ferdigheter.

-

I kamp skal alle barna spille like mye.

-

Alle bør oppmuntres til å stå i mål.

Hva preger vår måte å spille på?

-

Gleden ved å spille fotball skal stå i sentrum.

-

Vi ønsker en jevn balanse mellom pasningsspill og dribling. Barna skal utfordres i det å drible, samtidig som de også skal lære viktigheten av et godt pasningsspill.

-

Vi er ikke opptatt av posisjoner på banen. Det viktigste er prinsippet om at vi angriper sammen og forsvarer oss sammen.

-

Alle skal få muligheten til å score mål.

-

Vi har en åpen instruksjon med barna. Det betyr at barna utfordres i å se og finne løsninger selv, uten at vi nødvendigvis forteller de alt de skal gjøre.

-

Vi starter angrepene med at keeper kaster, eller spiller ballen langs bakken ut til en medspiller

-

Vi lar alltid motstanders keeper få muligheten til å sette i gang motstanders-lagets angrep bakfra.

Turneringer -

Man deltar i lokale turneringer.

-

Antall turneringer lagene skal delta på må forankres i foreldregruppa.

Differensiering, hospitering og flytting -

Se eget avsnitt om dette

Innstranda-modellen

Side 12


Innstranda-modellen

11-12 år - 7`er fotball

Mål

-

Fremme fotballglede

-

Utvikle selvtenkende og kreative spillere gjennom mye spill-aktivitet

-

Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa

-

Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger

-

Ungene skal ha mye ballkontakt gjennom trening og kamp

-

Treningene våre skal stimulere og motivere barna til egenaktivitet

-

Viktig ennå å veksle mellom å være keeper og utespiller, men samtidig starte jobben med å spesialisere en keeper

Hvor mange treningsøkter?

-

På dette nivået trener spillerne 2-3 ganger pr. uke.

Enkle retningslinjer for treneren

-

Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag.

-

Treneren skal oppfordre til egentrening.

-

Treneren må være ute i god tid.

-

Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treningen.

-

Treneren skal også være opptatt av verdien av å gi alle spillere lik spilletid i kamp

-

Det viktigste for treneren er å legge til rette for god spill-aktivitet.

Innstranda-modellen

Side 13


Innstranda-modellen

Treningsinnhold Nøkkelordet for treninger på dette nivået skal være FOTBALLGLEDE. Det viktigste er at barna får en opplevelse av fotball som en gøy aktivitet. Videre skal: -

Treningene gjennomsyres av mye ballkontakt hos alle barna.

-

70 % av treningene er spill o

Smålagsspill 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4 og 5 mot 5. Overtallsspill 6 mot 2, 6 mot 3, 4 mot 2 og lignende.

o

Dette kan gjøres både med og uten mål. Dersom det spilles uten mål, er det overordnede målet å holde ballen i laget. Poenget med overtallsspill er å fremme det offensive spillet. Man forsterker ballinnehavet og man oppnår flere trekk i laget uten å miste ballen. Man får øvd pasningsferdighet i spill, noe som gir en mer spesifikk pasningstrening enn en isolert pasningsøvelse. Alt overtallsspill skal alltid ende i spill med like mange på hvert lag.

-

De resterende 30 % av treningstiden går hovedsakelig til trening av individuelle ferdigheter med ball. o

I denne treningen skal det fokuseres på 1 mot 1, avslutninger, ball i luft og pasningmottak/medtak.

Hva er «ball i luft?» -

Trening av ball i luft menes trening der ballen er i lufta: o

Heading, sjonglering, demping/medtak, skudd (volley) osv.

Keepertrening: Fortsette treningen av alle typer grep, igangsetting og jobben med fallteknikken, kunne kaste seg etter ballen med sats. Kunne håndtere tilbakespill og være som den 11. spilleren på banen.

Inndeling av lag og regler for kamper

-

Grupper på over 15 spillere bør stille minst to lag i seriesystemet. Ved flere enn et lag skal disse lagene gjenspeile hele gruppa. Man deler ikke inn lagene etter ferdigheter.

-

Det kan lages ekstra lag. Se punkt om ”Grønn ekstra.”

-

Det etterstrebes at barna spiller like mye.

-

Alle bør oppmuntres til å stå i mål.

Innstranda-modellen

Side 14


Innstranda-modellen

Hva preger vår måte å spille på?

-

Gleden av å spille fotball skal alltid stå i sentrum.

-

Pasningsspillet skal stå i fokus.

-

I tillegg motiverer vi våre spillere til både å drible og skyte.

-

Keeper skal i størst mulig grad starte angrepene med å spille ballen langs bakken til noen av de bakerste spillerne. Vi skal starte med å spille oss ut bakfra. Men samtidig huske at keeperen også er en av lagets utespillere.

-

Det er ikke ønskelig at spillerne låses til en bestemt posisjon på banen. Når laget er i angrep er det derfor viktig å fokusere på at alle lagets spillere er i angrep. På samme måte er hele laget forsvarere når motstanderlaget angriper. Dette fokus er viktigere enn fokuset på posisjoner på banen.

Differensiering

-

På dette nivået skal det differensieres.

-

Det betyr at spillere med like ferdigheter så ofte som mulig spiller med og mot hverandre. Både i isolerte tekniske øvelser, og i spill.

Grønn ekstra Grønn ekstra - trening: -

Klubben skal etterstrebe og lage et ekstra treningstilbud for dette nivået.

-

Denne type trening skal være åpen for alle som ønsker å trene mer enn det man får mulighet til med eget lag.

-

Man må ha et stort oppmøte på trening med eget lag før man kan være med på grønn ekstra

Grønn ekstra – kamp: Det er mulig å danne ekstra - lag for de mest ivrige. Regler for dette er: -

Alle som deltar fast på hoved-lagets aktiviteter, og som ønsker det selv, skal få delta på et slikt tilbud

-

Dette tilbudet kommer i tillegg til det vanlige kamptilbudet. Man må derfor først prioritere hoved-laget sine kamper før man kan delta på ekstra-laget.

Innstranda-modellen

Side 15


Innstranda-modellen

Turneringer

-

Laget kan delta på turneringer innenfor eget fylke. For deltakelse på turneringer uten om eget fylke, skal man søke klubbens sportslige utvalg eller styre om dette.

-

Man skal i utgangspunktet stille med allerede eksisterende lag. Avvik fra dette skal avklares med sportslig leder/sportslig utvalg

-

Det er ikke lov å hente spillere fra andre klubber til turneringer.

Differensiering, hospitering og flytting -

Se eget avsnitt om dette

Innstranda-modellen

Side 16


Innstranda-modellen

Småjenter og smågutter 13-14 år

Mål

-

Fremme gleden ved å spille fotball

-

Utvikle selvtenkende og kreative spillere gjennom mye spill-aktivitet

-

Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa

-

Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger

-

Gi alle mye ball-kontakt gjennom trening og kamp

-

Treningene våre skal stimulere og motivere ungene til egenaktivitet

-

Fremme offensive keepere både i feltarbeidet og ved kommunikasjon

Hvor mange treningsøkter?

-

På dette nivået trener spillerne organisert med eget lag 3-4 ganger pr. uke.

Enkle retningslinjer for treneren

-

Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag.

-

Treneren skal oppfordre til egentrening.

-

Treneren må være ute i god tid.

-

Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treninga

Innstranda-modellen

Side 17


Innstranda-modellen

Treningsinnhold

-

På dette nivået skal treningene inneholde 70 % spill-aktivitet.

Offensiv trening -

Den offensive delen av spillet er det viktigste fokusområdet. 80 % av alt spill skal vies et offensivt fokus.

-

Hovedvekten av spill-treningen skal være overtallsspill og smålagsspill av typen: o

4 mot 4, 5 mot 5, 6 mot 6

o

4 mot 1, 5 mot 2, 6 mot 4, 8 mot 6 osv.

o

Kongespill 

For eksempel to lag a 6 spillere + to eller flere konger som alltid er på lag med angripende lag.

-

Overtallsspillet og kongespillet skal foregå både med og uten mål. Spiller man uten mål, er hovedmålet å holde ballen i laget uten å miste den. Spiller man med mål er hovedmålet å få ballen i mål.

-

Poenget med overtallsspill er å forsterke ballinnehavet. Overtallet må være stort nok til at ballinnehavet i gjeldende lag blir forsterket, slik at det er større sjanse å holde ballen i laget, enn å miste den.

-

Når man ikke jobber med spill skal det jobbes med individuelle ferdigheter som: o

Avslutningstrening

o

Pasning-mottak/medtak

o

Behandling av ball i luft

o

1 mot 1

Defensiv trening -

Hovedmålet i den defensive delen av spillet er å vinne ballen tilbake så fort som mulig.

-

På dette trinnet er 1 mot 1 den aller viktigste øvelsen for defensiv trening

-

Man blir introdusert for soneforsvar på dette trinnet og skal lære de enkle prinsippene for dette.

Innstranda-modellen

Side 18


Innstranda-modellen

Eksempel på defensiv trening i spill -

I overtallsspill kan man også fokusere på den defensive biten. Spiller man for eksempel 6 mot 3, veileder trener de tre forsvarere etter følgende momenter: o

1. forsvarsjobben. 

Hovedmålet her er å presse motstander til å gjøre feil, eller å vinne ballen selv

o

Samlet press – 2. og 3. forsvarer 

For å vinne ball, eller tvinge motstander til å gjøre feil, må man presse samlet og rundt ballfører

o

Kommunikasjon

Keepertrening: Jobbe med feltarbeid (innen-/utenfor 16-meter) som å håndtere gjennomspill, dødballer og innlegg. Jobbe med 1 mot 1 situasjoner og videre utvikling av grunnteknikkene (grep, distribusjon og fallteknikk). Her starter jobben med mental trening og skape keepere som tør å være offensive og ledertyper. Ha trenere som motiverer en keeper selv om keeperen gjør feil. Bedre å gjøre feil ved å prøve på å gjøre det riktige (lære av sine feil) enn å ikke gjøre noe i det hele tatt.

-

I tilfeller der man har en time trening på bane, skal treningen STARTE en halv time før tildelt tid. Minimum 10 min av denne tiden skal gå til felles oppvarming uten ball. De resterende 20 min kan brukes til teknisk trening, hurtighetstrening og lignende. Alt etter plass. Denne tiden kan også organiseres og praktiseres av spillerne selv.

Regler for kamper og spilletid

-

Det viktigste kriteriet for spilletid er treningsoppmøte. De som trener like mye skal spille like mye. Klubben skal i samarbeid med trenere og krets legge til rette for at hver enkelt spiller får et best mulig kamptilbud tilpasset sine forutsetninger og behov.

-

ALLE spilleklare spillere som møter til kamp skal ALLTID bli gitt spilletid. Punktet over styrer fordelingen av denne spilletida.

-

Ønske om resultat skal ALDRI være styrende for spilletid hos den enkelte.

-

Man skal rullere på første ellever. Det er ikke tillatt med en fast første ellever på dette nivået.

Innstranda-modellen

Side 19


Innstranda-modellen

Hva preger vår måte å spille på?

-

Vi har et offensivt fokus og en offensiv tilnærming til spillet.

-

Innstranda sine fotballag skal preges av et stort ønske om å angripe og score mange mål.

-

Vi ønsker å etterstrebe et større ballinnehav i våre kamper enn våre motstandere.

-

I Innstranda ønsker vi å spille oss ut av enhver vanskelig situasjon, fremfor å sparke ballen bort i for eksempel en klarering.

-

I tillegg til å være trygge med ballen i laget, ønsker vi å være gjennombrudds-hissige og score mange mål. I vår spillestil etterstreber vi derfor å komme til målsjanser gjennom å drible, sentre og skyte.

-

Vi etterstreber å starte våre angrep bakfra. Med det menes at keeper spiller/kaster ballen ut til en bakspiller som deretter starter lagets angrep. Keeperen er lagets første angrepsspiller og skal sees på som en del av utespillerne.

-

Når motstander har ball jobber vi hardt for å vinne ballen hurtig tilbake igjen, høyest mulig.

Grønn ekstra

Grønn ekstra - trening: -

Klubben skal etterstrebe og lage et ekstra treningstilbud for dette nivået.

-

Alle som ønsker å trene mer enn det man får med eget lag skal tilbys grønn ekstra.

-

Man må først ha et høyt treningsoppmøte med eget lag før man får være med på grønn ekstra.

-

Klubben kan også lage et tilbud utenom dette ordinære grønn ekstra - tilbudet. I tillegg til krav om høyt treningsoppmøte med eget lag, vil krav til ferdighet være avgjørende for hvem som får delta på dette tilbudet.

Innstranda-modellen

Side 20


Innstranda-modellen

Turneringer

-

Man skal i utgangspunktet delta på turneringer i eget fylke. For deltakelse på turneringer andre plasser i Norge, må man søke klubb om godkjenning.

-

Det er lov å delta på Piteå-turneringa i Sverige

-

Foreldre må tas med på råd i forhold til hvilke turneringer som passer.

-

Man skal i utgangspunktet stille med klubbens allerede eksisterende lag i turneringer. Avvik fra dette skal avklares med sportslig leder/sportslig utvalg

-

Ønsker man å hente inn spillere fra andre klubber til en turnering, må dette avklares med sportslig leder/sportslig utvalg.

Organisering treningsgrupper og lag -

Se eget avsnitt om dette

Differensiering, hospitering og flytting -

Se eget avsnitt om dette

Innstranda-modellen

Side 21


Innstranda-modellen

Jenter, gutter og junior jenter 15 -16 (17) år Mål

-

Fremme gleden ved å spille fotball

-

Utvikle selvtenkende og kreative spillere gjennom mye spill-aktivitet

-

Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa

-

Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger

-

Gi alle mye ball-kontakt gjennom trening og kamp

-

Treningene våre skal stimulere og motivere ungdommene til egenaktivitet

-

Spesialisering av keeperne

-

Utvikle spillere gjennom mental trening, skape ledertyper som tar ansvar på og utenfor banen

Hvor mange treningsøkter?

-

På dette nivået trener spillerne organisert med eget lag 3-4 ganger pr. uke.

Enkle retningslinjer for treneren

-

Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag.

-

Treneren skal oppfordre til egentrening.

-

Treneren må være ute i god tid.

-

Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treninga

Innstranda-modellen

Side 22


Innstranda-modellen

Treningsinnhold

-

På dette nivået skal treningene inneholde 70 % spill-aktivitet.

Offensiv trening -

Den offensive delen av spillet er det viktigste fokusområdet. 80 % av alt spill skal vies et offensivt fokus.

-

Hovedvekten av spill-treningen skal være overtallsspill og smålagsspill av typen: o

4 mot 4, 5 mot 5, 6 mot 6

o

4 mot 1, 5 mot 2, 6 mot 4, 8 mot 6 osv.

o

Kongespill 

For eksempel to lag a 6 spillere + to eller flere konger som alltid er på lag med angripende lag.

-

Overtallsspillet og kongespillet skal foregå både med og uten mål. Spiller man uten mål, er hovedmålet å holde ballen i laget uten å miste den. Spiller man med mål er hovedmålet å få ballen i mål.

-

Poenget med overtallsspill er å forsterke ballinnehavet. Overtallet må være stort nok slik at ballinnehavet i gjeldende lag blir forsterket slik at det er større sjanse å holde ballen i laget, enn å miste den.

-

Når man ikke jobber med spill skal det jobbes med individuelle ferdigheter som: o

Avslutningstrening

o

Pasning-mottak/medtak

o

Behandling av ball i luft

o

1 mot 1

Defensiv trening -

Hovedmålet i den defensive delen av spillet er å vinne ballen tilbake så fort som mulig.

-

På dette trinnet er 1 mot 1 den aller viktigste øvelsen for defensiv trening

-

Man skal kjenne til de viktigste prinsippene for soneforsvar på dette nivået

Innstranda-modellen

Side 23


Innstranda-modellen

Eksempel på defensiv trening i spill -

I overtallsspill kan man også fokusere på den defensive biten. Spiller man for eksempel 6 mot 3, veileder trener de tre forsvarere etter følgende momenter: o

1. forsvarsjobben. 

Hovedmålet her er å presse motstander til å gjøre feil, eller å vinne ballen selv

o

Samlet press – 2. og 3. forsvarer 

For å vinne ball, eller tvinge motstander til å gjøre feil, må man presse samlet og rundt ballfører

o

Kommunikasjon

Keepertrening: Kommunikasjon, plassering og posisjonering, kunne lese spillet/utvikle fotballforståelse. Fortsette med å skape offensive keepere som tør å ta ansvar. Samt perfeksjonering av keeper grunnteknikken. Må fremdeles få lov til å utvikle sine tekniske ferdigheter med beina, være med på pasningsøvelser og som utespiller.

-

I tilfeller der man har en time trening på bane, skal treningen STARTE en halv time før tildelt tid. Minimum 10 min av denne tiden skal gå til felles oppvarming uten ball. De resterende 20 min kan brukes til teknikk-trening, hurtighetstrening og lignende. Alt etter plass. Denne tiden kan også organiseres og praktiseres av spillerne selv.

Regler for kamper og spilletid

-

Det viktigste kriteriet for spilletid er treningsoppmøte. De som trener like mye skal spille like mye. Klubben skal i samarbeid med trenere og krets legge til rette for at hver enkelt spiller får et best mulig kamptilbud tilpasset sine forutsetninger og behov.

-

ALLE spilleklare spillere som møter til kamp skal ALLTID bli gitt spilletid. Punktet over styrer fordelingen av denne spilletida.

-

Ønske om resultat skal ALDRI være styrende for spilletid hos den enkelte.

-

Man skal rullere på første ellever. Det er ikke tillatt med en fast første ellever på dette nivået.

Innstranda-modellen

Side 24


Innstranda-modellen

Hva preger vår måte å spille på?

-

Vi har et offensivt fokus og en offensiv tilnærming til spillet.

-

Innstranda sine fotballag skal preges av et stort ønske om å angripe og score mange mål.

-

Vi ønsker å etterstrebe et større ballinnehav i våre kamper enn våre motstandere.

-

I Innstranda ønsker vi å spille oss ut av enhver vanskelig situasjon, fremfor å sparke ballen bort i for eksempel en klarering.

-

I tillegg til å være trygge med ballen i laget, ønsker vi å være gjennombrudds hissige og score mange mål. I vår spillestil etterstreber vi derfor å komme til målsjanser gjennom å drible, sentre og skyte.

-

Vi etterstreber å starte våre angrep bakfra. Med det menes at keeper spiller/kaster ballen ut til en bakspiller som deretter starter lagets angrep. Keeperen er fremdeles lagets første angrepsspiller og skal oppfordres til offensive igangsettinger. Samt brukes som lagets 11 utespiller.

-

Når motstander har ball jobber vi hardt for å vinne ballen hurtig tilbake igjen.

Grønn ekstra

Grønn ekstra - trening: -

Klubben skal etterstrebe og lage et ekstra treningstilbud for dette nivået.

-

Alle som ønsker å trene mer enn det man får med eget lag skal tilbys grønn ekstra.

-

Man må først ha et høyt treningsoppmøte med eget lag før man får være med på grønn ekstra.

-

Klubben kan også lage et tilbud utenom dette ordinære grønn ekstra - tilbudet. I tillegg til krav om høyt treningsoppmøte med eget lag, vil krav til ferdighet være avgjørende for hvem som får delta på dette tilbudet.

Innstranda-modellen

Side 25


Innstranda-modellen

Turneringer

-

Man har lov å delta på turneringer hvor som helst i Norge, Sverige og Danmark. For deltakelse andre plasser enn dette, må man søke klubb om godkjenning.

-

Foreldre må tas med på råd i forhold til hvilke turneringer som passer.

-

Man skal i utgangspunktet stille med klubbens allerede eksisterende lag i turneringer. Avvik fra dette skal avklares med sportslig leder/sportslig utvalg

-

Ønsker man å hente inn spillere fra andre klubber til en turnering, må dette avklares med sportslig leder/sportslig utvalg.

Organisering treningsgrupper og lag

-

Se eget avsnitt om dette

Differensiering, hospitering og flytting

-

Se eget avsnitt om dette

Innstranda-modellen

Side 26


Innstranda-modellen

Differensiering, hospitering og flytting av spillere

Differensiering

Differensiering er å gi spillerne et opplegg som er tilpasset den enkeltes ønske, behov og forutsetninger. Man skal hele tiden etterstrebe at spillerne får utfordringer tilpasset sitt ferdighetsnivå. På den måten vil hver enkelt oppleve mest mulig mestring og utvikling. Dette må man legge til rette for i trening og kamp. I Innstranda mener vi differensiering vil gi best mulig utvikling for den enkelte. Dette er også i tråd med NFF sine retningslinjer.

Eksempel på differensiering i trening:

Sette sammen lag som er jevne i forhold til ferdigheter. La disse spille med og mot hverandre.

Regler for hospitering

Mini-nivået: -

Ikke tillatt med hospitering

Lille nivået: -

Hospitering på dette nivået er for spillere som av hensyn til sportslig utvikling trenger utfordringer på et høyere nivå enn det man får i den gruppen man tilhører.

-

For å få hospitere må man ha stort oppmøte på treninger i egen treningsgruppe, og man må vise gode holdninger gjennom å følge lagets regler og opplegg.

-

Sportskoordinator på lille nivået skal i samråd med sportslig leder/sportslig utvalg bestemme om det finnes grunnlag for hospitering. Dersom det på dette nivået ikke finnes en sportskoordinator, er det sportslig leder/sportslig utvalg direkte som skal kontaktes og bestemme dette.

-

Det er trenerne for den aktuelle spillers lag som skal ta opp spørsmål om hospitering med sportskoordinator/sportslig leder/sportslig utvalg

Innstranda-modellen

Side 27


Innstranda-modellen -

Hospitering skal ikke foregå mer enn en gang pr. uke, og aller helst ikke kollidere med spillerens egen treningsgruppe sine treninger. Avvik fra dette skal klargjøres med sportslig leder/sportslig utvalg

-

Foreldrene skal alltid involveres i en slik prosess

Småjente/smågutter, gutter/jenter, junior -

Hospitering på dette nivået er for spillere som av hensyn til sportslig utvikling trenger utfordringer på et høyere nivå enn det man får i den gruppen man tilhører.

-

For å få hospitere må man ha stort oppmøte på treninger i egen treningsgruppe

-

Hospitering kan foregå 1-3 ganger pr. uke. Avvik fra dette skal klareres med sportslig leder/sportslig utvalg

-

Hospitering skjer gjennom dialog mellom de ulike lag sine trenere. Ved eventuell uenighet skal sportslig leder/sportslig utvalg involveres.

-

Sportslig leder/sportslig utvalg kan på eget initiativ vedta hospitering for spillere som av en eller annen grunn ikke har fått tilbud om hospitering. På samme måte kan sportslig leder/sportslig utvalg på eget initiativ gå inn og bestemme angående spillere man mener ikke bør får hospitering.

-

Foreldrene skal alltid involveres i en slik prosess

Permanent flytting av spillere

Mini nivået -

Ingen permanent flytting er tillat

Lille nivået -

Det er kun tillat med permanent flytting i svært spesielle tilfeller. Dette tas opp med sportslig leder/sportslig utvalg og det blir vurdert og bestemt om det er grunnlag for permanent flytting.

-

Foreldrene skal alltid involveres i en slik prosess

Innstranda-modellen

Side 28


Innstranda-modellen

Småjente/smågutter, gutter/jenter, junior -

Permanent flytting av en spiller fra en treningsgruppe til en annen kan gjøres i følgende tilfelle:

-

o

Spilleren trenger av sportslige hensyn å tilhøre en gruppe på et høyere nivå

o

Spilleren trenger av sportslig hensyn å tilhøre en gruppe på et lavere nivå

I saker hvor en spiller skal flyttes fra en treningsgruppe til en annen, skal sportslig leder/sportslig utvalg ha siste ord

-

For å bli flyttet permanent til en treningsgruppe på høyere nivå må man ha hospitert med denne gruppa 3-6 måneder

-

Etter en permanent flytting er det ønskelig at spiller (om han/hun ønsker dette selv) innimellom kan trene og spille kamper med tidligere treningsgruppe.

-

Foreldrene skal alltid involveres i en slik prosess

Overgang spillere til og fra Innstranda -

Alle overganger til og fra Innstranda skal gå gjennom sportslig leder/sportslig utvalg. Uansett alderstrinn.

-

Dette gjelder spillere som tidligere har spilt i annen klubb

Innstranda-modellen

Side 29


Innstranda-modellen

Trenerprogresjon Mininivå -

Det stilles ingen krav til trenerkurs for å starte som trener på mininvået.

-

Som trener på dette nivået vil man bli tilbudt del - kurs 1 i NFF sin c-lisens utdanning. Dette kurset må man ta dersom man skal trene lag på lillenivå

Lillenivå -

For å være trener på dette nivået må man ha del - kurs 1 i NFF sin c-lisens utdanning. Dersom man er ny som trener på dette nivået, kan man få dispensasjon fra klubben dersom man tar kurset i løpet av det første året man er trener

-

På dette nivået vil man få tilbud om å ta del - kurs 2 i NFF sin c-lisens utdanning. Dette kurset må man ta dersom man skal trene lag på neste nivå, smågutter/småjenter

Smågutter/småjenter -

For å være trener på dette nivået må man ha gjennomført del - kurs 1 og 2 i NFF sin c-lisens utdanning. Dersom man bare har del - kurs 1 kan man få dispensasjon fra klubben dersom man tar del - kurs 2 i løpet av det første året man er trener.

-

På dette nivået vil man få tilbud om å ta del - kurs 3 og del - kurs 4 i NFF sin c – lisens utdanning. Disse kursene må man ta dersom man skal trene lag på neste nivå – gutter/jenter

Gutter/jenter/junior jenter -

For å være trener på dette nivået må man ha gjennomført NFF sin c-lisens utdanning.

-

Dersom man ikke har dette kurset, kan det i spesielle tilfeller bli gitt dispensasjon fra klubben dersom man i løpet av første år gjennom fører c-lisenskurset

Innstranda-modellen

Side 30


Innstranda-modellen

Sportskoordinatorer

En sportskoordinator er et bindeledd mellom sportslig leder og de lagene på det nivået han/hun har ansvar for

Sportskoordinator barnefotballen (mini – og lille-nivå): -

På dette nivået skal det være en sportskoordinator for jenter og en sportskoordinator for gutter

-

Sportskoordinatoren skal bidra til at sportsplanen blir fulgt på sitt nivå

-

Sportskoordinatoren melder inn utfordringer og behov til sportslig leder/sportslig utvalg

-

Sportskoordinator har - med bistand fra sportslig leder/sportslig utvalg – ansvar for å reengasjere trenere inn mot ny sesong

-

Det er også ønskelig at sportskoordinatoren bidrar i rekrutteringsarbeidet av nye trenere

-

Sportskoordinator skal følge opp at de ulike lag har minimum to foreldremøter pr. år.

Sportskoordinator ungdomsfotballen: - Sportslig leder er sportskoordinator her med samme oppgaver som beskrevet over

Innstranda-modellen

Side 31


Innstranda-modellen

Foreldrevettregler

Gode råd til fotballforeldre i Innstranda

1.

Du lar klubbens trenere og ledere ha ansvar for fotballen og respekterer deres avgjørelser. Ikke skrik gode råd fra tribune eller sidelinje

2.

Du respekterer dommerens avgjørelser og oppholder deg ved sidelinja med god avstand til spillere og trenerer

3.

Du viser et positivt kroppsspråk – spesielt i kamper. Ros skaper bedre spillere enn kritikk. Oppmuntre alle spillere – ikke bare din sønn/datter

4.

Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du!

5.

Vis interesse og støtt barnet ditt i fotballaktiviteten. Men finn balansen mellom å støtte uten å presse

6.

Du ser ditt barns utvikling i et langtidsperspektiv og ikke i kortsiktige resultater

7.

Du holder barnet ditt ansvarlig for sine handlinger

8.

Du spør om hvordan kampen var, om det var gøy å spille – ikke bare om resultatet!

9.

Du lar barnet ditt få drømme. Få kan bli som «Messi», men alle kan drømme om det

10.

Gleden er det viktigste av alt. Gleden er barns største motivasjonsfaktor i forhold til fotball

Innstranda-modellen

Side 32

Profile for Innstrandens Idrettslag

Sportsplan iil fotball 2013  

Sportsplan iil fotball 2013  

Advertisement