Page 1

Selle numbri peateemad:

Uudiskiri nr 7 Aprill 2016

 2007-2013 perioodi kokkuvõte  Hangete eelnõustamine Innoves  Avatud taotlusvoorudest  Võrdsed võimalused projektides

Toetuste Teataja

SA INNOVE

 Tutvustame toredaid projekte

Üks struktuuritoetuste periood on edukalt lõppenud ja uus käivitunud Läbi on saanud Innove teine struktuuritoetuste rahastamisperiood 2007-2013, mille vahendeid oli võimalik toetuse saajatel kasutada 2015. aasta 31. detsembrini. Innove hindab rakendamisperioodi edukaks – hariduse ja tööelu suunal sai tehtud palju olulisi tegevusi, vahendatud toetuse summa läheneb 100%-le planeeritud toetuste mahust. Haridus- ja Teadusministeeriumi suunal rahastati kokku taristu uuendamise projekte enam kui 211 miljoni euroga, mille abil on saanud kaasaegsema hoone ja seadmed 30 kutseõppeasutust, 19 hariduslike erivajadustega laste kooli ning 50 noortekeskust või huvikooli. Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil läbis vabahariduslikus koolituskeskuses või kutseõppeasutuses koolituskursuse ligi 80 000 täiskasvanut, mis oli oluline panus Eesti elukestvas õppes osalemise määra tõstmisel. Õppematerjale on toodetud nii hariduslike erivajadustega õpilaste kui kutseõppeasutuse õpilaste tänapäevasemaks õppeks, arendatud on e-hindamise süsteemi ja paljugi muud. Töö heade algatustega läheb edasi. Perioodil 2014-2020 investeeritakse peamiselt üldhariduskoolide õppekeskkonna arendamisse, et viia koolivõrk vastavusse demograafiliste muudatustega ja lõpetada HEV koolide taristu uuendamine. Euroopa Regionaalarengu Fondist on planeeritud rahastada ka 15 riigigümnaasiumi loomist üle Eesti, et aastaks 2023 oleks igas maakonnas vähemalt üks riigigümnaasium. Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid suunatakse õpetajakoolitusse, hariduse tugiteenuste arendamisse, täiskasvanute koolituste pakkumiseks, digitaalse õppevara arendamiseks, noorte tööturuolukorra parandamiseks ning tööturu ja hariduselu paremaks seostamiseks, näiteks ettevõtlusõppe arendamiseks.

voorudesse kokku esitati 1084 taotlust, toetuse rahuldamise otsuseid tehti 385 projektile. Aktiivseid tööturuteenuseid osutati 190 868 inimesele ja nende abil tööle rakendunud inimeste osakaal kõigist teenuseid saanutest oli 85,5%. Perioodi jooksul panustati tööjõu pakkumise suurendamisse ning töökeskkonna ja –suhete edendamisse. Samuti olid projektid tõhusaks täienduseks tööhõive programmile, kuna projektides jõuti sihtgrupini, kes ei olnud registreeritud Eesti Töötukassas. Projektide tulemusena asus tööle 43% teenuse saajatest. Välja võib tuua, et tööelu kvaliteedi parandamise programmi raames töötati välja uuenduslikke teabe- ja töövahendeid, nt töökeskkonna ja töösuhete teemaline portaal www.tooelu.ee. Hoolekandemeetme programmide abil käivitati abivahendite alased ning multiprobleemidega inimestele suunatud nõustamised. Tööd alustas Astangu puudealase teabe ja abivahendite keskus, mis tegeles nõustamisega töökohtade ja kodude kohandamisel. Tervislike valikute ja eluviiside soodustamise programmis piloteeriti alkoholi liigtarvitamise avastamise ning suitsetamisest loobumise teenust. Soolise võrdõiguslikkuse meetme tegevused mõjutasid horisontaalselt kõiki teisi meetmeid.

Perioodil 2014-2020 suunatakse samuti vahendeid sotsiaalse kaasatuse suurendamisse, täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamisse ja tööturule juurdepääsu parandamisse ning tööturult väljalangemise ennetamisse. Täiskasvanud elanikkonnale pakutakse karjäärinõustamist ka ekirja või Skype teel. Alustatud on tegevustega tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste pakkumiseks. Vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele tagatakse tasuta nõustamised ja keeleõpe. Uussisserändajate kohanemise toetamiseks on välja töötatud kohanemisprogrammi koolitused. Vähenenud töövõimega inimeste Ka vahendite kasutamine Sotsiaalministeeriu- osalemise suurendamiseks tööhõives ning tööeami suunas Pikk ja kvaliteetne tööelu, oli väga lise elanikkonna töövõime vähenemise pidurdumiseks on tegeletud teenuste osutamiseks ettehea. Programmidele ja projektidele maksti ESF valmistavate tegevustega. toetusena välja 131 831 840 eurot (99,93%). Perioodi vältel rahastati kokku 385 projekti/ Võib tõdeda, et eelmine periood on edukalt programmi. Huvi avatud taotlusvoorude vastu lõppenud ja uus hooga käima läinud. oli suur. Läbi viidi 16 avatud taotlusvooru, millest kaks olid jooksvad taotlusvoorud. Kõikidesse Soovime jõudu kõigile rakendajatele!

Profile for Sihtasutus Innove

Toetuste Teataja nr 7  

Innove struktuuritoetuste uudiskiri Toetuste Teataja

Toetuste Teataja nr 7  

Innove struktuuritoetuste uudiskiri Toetuste Teataja

Profile for innove
Advertisement