a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Selle numbri peateemad:

Uudiskiri nr 6 November 2015

 2007-2013 perioodi kokkuvõte  2015-2016 avanevad taotlusvoorud  Hangete eelnõustamine Innoves

Toetuste Teataja

SA INNOVE

 Teavitamisnõuded

2007-2013 perioodi lõpetamine Koos aasta lõpuga läheneb ka struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 lõpetamine. Enamus projekte ja programme on oma tegevused lõpule viinud, aga on siiski ka veel kõikides suundades neid, kes teevad hoogsalt veel oma viimaseid tegevusi. Seetõttu saab 2015. aasta lõpp ja uue algus olema meile kõigile töömahukas. Tuletame veel kord meelde neile toetuse saajatele, kes lõpetavad 2017-2013 perioodi projekte ja programme, et kõik kulud peavad olema tekkinud, st kuludokument peab olema väljastatud 2015. aastal ja kulude eest peab olema ka tasutud hiljemalt 31.12.2015. Juhime siinkohal tähelepanu, et 2015. aasta lõpus ei kehti enam võimalus, et kuludokument väljastatakse ja selle eest tasutakse 45 kalendripäeva jooksul peale abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaega. Kõik eelpool öeldu kehtib nii maksetaotluste kui saadud ettemakse tõendamisel. Rakendusüksusesse tuleb viimane maksetaotlus esitada hiljemalt 08.01.2016. Rakendusüksus

peab olema oma menetlustoimingud nende esitatud maksetaotluste osas läbi viinud 22.02.2016, seega eeldab see tõsist ja pühendunud koostööd mõlemalt osapoolelt, nii toetuse saaja kui Innove töötajate poolt. Küsimuste korral pöörduge julgesti oma projekti või programmi koordinaatori poole. Päris lõplikke kokkuvõtteid 2007 -2013 struktuurivahendite perioodi kohta on veel vara teha, küll saab aga öelda, et see oli edukas nii eesmärkide täitmise kui ka kasutatud rahaliste vahendite osas. 18.11.2015 seisuga on välja makstud 95,1 % perioodi EL toetusest kõikide suundade lõikes ja kvaliteeti iseloomustava näitajana saab välja tuua, et toetust on tagasi nõutud ainult 0,28% väljamakstud abikõlblikkust toetusest. Jäänud on veel viimased pingutused ja olemegi edukalt 2007-2013 perioodiga ühele poole saanud ning saame edaspidi täies mahus pühenduda 2014-2020 perioodi tegevustele.

Kasutatud toetuse hetkeseis

Joonisel on toodud struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 kohustused ja väljamaksed seisuga 18.11.2015 protsentides


Leht 2

TOETUSTE TEATAJA

RÜ juhib tähelepanu!

Hangete eelnõustamine

Maksetaotluste esitamisest aasta lõpus

Alates sellest sügisest pakub Innove struktuuritoetuse saajatele riigihangete eelnõustamist.

Toetuse saajad, kes soovivad sel aastal veel esitada maksetaotlusi ja saada 2015. aasta jooksul Innovest raha, siis viimane päev, mil Innove rakendusüksusesse vastavad dokumendid tuleb esitada, on 07.12.2015.

Riigihangete teemal nõustatakse hanketeate ja hankedokumentide eelnõu või lepinguprojektide vm dokumendi projektide pinnalt enne lihthanke või hankemenetluse alustamist, otsuste tegemist või lepingu muutist. Riigihangete eelnõustamise teenust võivad taotleda toetuse saajad, investeeringute kavasse kantud projekti korral toetuse taotlejad ning toetuse andmise tingimuste käskkirja eelnõus nimetatud toetatavate tegevuste elluviijad enne vastava käskkirja kinnitamist. Eelnõustamise mõte on vältida vigu hangete tegemisel, mis võivad kaasa tuua mitteabikõlblike kulude tekke. Loe eelnõustamisest täpsemalt Innove kodulehelt.

Küsimuste korral pöörduge palun Innove struktuuritoetuste agentuuri oma projekti koordinaatori poole.

Avatud taotlusvoorud tööelu valdkonnas Töölesaamist toetavad teenused

pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks - taotlusvoor on avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00; taotlusvooru eelarve on 5 430 341 eurot.

2. novembrist on avatud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad teenused“ pikaajalistele töötutele suunatud taotlusvoor ning detsembris avaneb noorte töötute tööturule aitamise voor. Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada 16–29-aastaste noorte Toetust on oodatud Innovest taotlema juriidilised isikud; või pikka aega tö ötur ul t eemal olnud FIEd, kohalikud omavalitsusüksused, valitsusasutused ja neninimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. de hallatavad riigiasutused. Oluline on tähele panna, et taotleja peab olema alates 2007. a vähemalt 6 kuud tegelenud tööOodatud on just sellised projektid, kus on arvestatud nii siht- turule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamise grupi vajadusi kui piirkon- või rakendamisega. Toetust saab taotleda ühe projekti kohta 100 kuni 400 000 eurot. maksumusest. na olukorda ja tööturu 50 võimalusi. Projekti planeeritavad tegevused Täpsemat infot taotlusvoorude kohta leiab Innove võiksid olla eelnevalt hoo- kodulehelt. likalt läbi mõeldud ja suunatud sihtgrupi tööturule sisenemise või naasmise Lapsehoiukohtade loomine ettevalmistavaks etapiks. Esimene taotlusvoor Olulisel kohal on täiend- ja ümberõppe planeerimine, kus Euroopa Sotsiaalfondi fookus on tööjõu arendamisel soodustamaks sihtgrupi kvalifi- meetmes katsiooni tõstmist ja vakantsetele töökohtadele asumist. „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate: aastastele lastele" on lõppenud. 

esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks - taotlusvoor on avatud 1. detsembrist 2015 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot;

Toetust said kõik Innovesse esitatud 24 projektitaotlust kogusummas üle 4,3 miljoni euro. Projektide abil luuakse üle Eesti juurde 604 uut lapsehoiukohta. Järgmine lapsehoiu taotlusvoor on plaanis 2017. aastal. Lisainfo ja toetust saanud projektid on leitavad Innove kodulehelt.


UUDISKIRI NR 6

Leht 3

Avanemas on taotlusvoorud hariduse valdkonnas Käesoleva aasta lõpus on avanemas Euroopa Sotsiaalfondi õpetajate täiendusõppe ja haridusasutuste arendusprojektide teemaline taotlusvoor. Meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuste „Õpetajate koolitus” ja „Haridusasutuse juhtide koolitus” eesmärkide täitmiseks kinnitatud määruse „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks saab toetust taotleda 6 tegevuse elluviimiseks: 1) õpetajate täiendusõpe; 2) õpetajate baaskoolitused; 3) töötavate või tööd alustavate õpetajate lisaeriala omandamine; 4) haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks; 5) üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused; 6) kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis.

Esimesena avatakse 6. tegevuse „kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ raames toetuse taotlemise võimalus. Eeldatav taotluste esitamise tähtaeg selles tegevuses on 2016. aasta jaanuari lõpp. Käesoleva aasta detsembri jooksul avatakse ka õpetajate täiendusõppe ning õpetajate baaskoolituste (tegevused 1 ja 2) tegevuste taotlusvoor eeldatava taotluste esitamise tähtajaga 2016. aasta jaanuari lõpp. Väljakuulutamisega 2016. aasta veebruaris või märtsis on planeerimisel taotlusvoor tegevuste 2-4 ehk „töötavate või tööd alustavate õpetajate lisaeriala omandamine“, „haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ ja „üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused“ raames toetuse taotlemiseks. Taotlusvoorude kogueelarve aastateks 2015-2018 on 10 078 600 eurot. Info taotlusvoorude kohta avaldatakse ajakirjanduses ja Innove kodulehel.

Toetame koolivõrgu korrastamist Meetme „Koolivõrgu korrastamine“ tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine“ esimese alategevusena on alustatud riigigümnaasiumite ehitamise või rekonstrueerimise toetamisega. 15. oktoobril käesoleval aastal kinnitas haridus- ja teadusminister käskkirjaga esimese kolme koolihoone projektid investeeringute kavana. Vastavalt elukestva õppe strateegia koolivõrgu programmile on 2023. aastaks saanud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) antud toetust 16 riigigümnaasiumi hoone ehitamiseks. Koos investeeringutega põhikoolivõrgu ümberkorraldamiseks on toetust planeeritud 215,1 miljonit eurot, millest 196,7 miljonit on ERF toetus ning 18,4 miljoniga panustatakse Eesti riigieelarvest. 2016. aastal valmivad riigigümnaasiumi hooned kolmes maakonnas – Valgamaal, Põlvamaal ja Hiiumaal. Põlva riigigümnaasiumi puhul on tegemist pilootprojektiga – hoone ehitatakse liginullenergiahoonena. Kolme projektiga luuakse kokku 654 õppekohta ja kaasajastatakse 6450 m2 õppehoonete pinda. ERF toetab koolide valmimist ligi 13 miljoni euroga. Rohkem infot katrin.idasaar@innove.ee.

Pildil Viljandi riigigümnaasiumi noored


S A I nn ov e

Uudiskirja väljaandmise eest vastutab: Mari Annus Tel: 7350 534 mari.annus@innove.ee

Teavitamine perioodil 2014-2020 Käimasoleval struktuuritoetuste perioodil on kõrguselt/laiuselt sama suur kui muu suurim logo. teavitamise vallas mitmeid nüansse, millele tuleb tähelepanu pöörata. Allpool on välja too- - Kui on nõutud plakati (eelmisel perioodil nimedud olulisemad muudatused. tati infosildiks) kasutamine, siis peab plakat olema A3 mõõdus (eelmisel perioodil oli miinimumnõue - Vähendatud on logode turvaala ja seetõttu on A5). Plakatil asetsev kaksiklogo peab hõlmama logo elemendid ka üksteisele lähemal. Tekst - Eesti vähemalt 25% plakati pindalast ning projekti nimetuleviku heaks - asetseb uuel logol kahel real: tus moodustama vähemalt 30% plakati kõrgusest. - Veebilehele paigutatud logo peab olema ekTäpsemad teavitamise nõuded leiate määrusest „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“. Logode failid, teavitamise teemalise videokoolituse ning teavitamise ettekande leiate Innove kodulehelt. raanilt nähtav, ilma et lehekülge peaks kerima. Veebilehele tuleb paigutada värviline kaksiklogo, seal ei ole lubatud kasutada mustvalget logo. Teavitamise teemade kohta saab lisainfot küsida: mari.annus@innove.ee või tel. 735 0534. - Kui logo kõrval paikneb teisi logosid, siis peab struktuuritoetuste kaksiklogo olema Head teavitamist!

Tutvustame uue perioodi projekte Projekt „Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil“, ESF toetus 1 103 938 eurot. SPIN-programm on spordil tuginev ennetusprogramm, mille eesmärgiks on noorte riskikäitumise vähendamine ning sotsiaalsete oskuste arendamine. Inglismaal Kickzina tuntud üliedukale mudelile toetuv SPIN tegutseb alates jaanuarist 2015 Põhja-Tallinna ja Lasnamäe linnaosades. Aastalõpuga saabub tavapäraselt aeg teha kokkuvõtteid. See tähendab omakorda esimest võimalust võtta kokku SPINprogrammi tegevusaasta. Start jaanuaris, esimese hooaja lõpp juunis ning peagi saabuv teist hooaega poolitav jõuluturniir 19. detsembril on kolmeks vahepunktiks, mille alusel programmi arengut jälgida.

turniiriks valmib raport hetkeolukorrast, siis juba järgmisel aastal saab selgeks, kas ja milline mõju programmil noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele ning riskikäitumise vähendamisele täpselt olnud on. Kuni teaduslik tõestus käes, on kõige lihtsam programmi toimimist kajastada lugude kaudu. Jagamist väärt on mitmeid – kel on paranenud koolis käitumine, kel õppeedukus, kes on õppinud julgemalt sõpru leidma. Kõige ilmekam näide turvalise keskkonna julgustavast mõjust on aga nooruk, kes jõudis programmi vaikse ja tagasihoidlikuna. Mõned kuud hiljem kuulsid korraldajad oma üllatuseks koolilt, kuidas seesama noormees võtvat nüüd kartuseta vastu võimalusi ettekandeid teha ja klassi ees kõneleda. Töö kannab vilja! Programmi kohta loe lähemalt: www.spinprogramm.ee

Spordil põhinev ennetusprogramm SPIN tõi juba esimesel kuul programmi sessioonidesse pea sadakond huvilist. Sellele vaatamata kaasnesid algusega ka mitmed kasvuvalud: distsiplii- Andrei Liimets ni hoidmine gruppides, noortes positiivse osalusharjumuse ja järjepidevuse tekitamine ning paratamatult hulk ettenägematuid korralduslikke väljakutseid. Alguse pingutuste tõttu oli korraldustiimi rõõm ainult suurem, kui juuni lõpul astus ühes külalisvõistkondadega programmi koostööpartneritest FC Florast ja FC Levadiast Sportland Arena väljakule rahvusstaadioni kõrval koguni 10 SPIN-i noorte võistkonda, kes pidasid päeva jooksul maha hulga põnevaid võistlusi. Kokkuvõtet turniirist võib vaadata siit. Jalgpall on siiski vaid üks pool SPIN-programmist. Trennide kõrval on alati silmis pikaajaline mõju noorte eluoskuste arendamisel ning neile kõikvõimalike ühiskonnas hakkama saamiseks vajalike positiivsete hoiakute edasiandmisel. Sügiseks pea kahesaja pidevalt osaleva nooreni jõudnud programm on viimas läbi põhjalikku mõjude hindamist, mille eest vastutavad Tartu Ülikooli tippteadlased. Kui aasta lõpus toimuvaks talve-

Projekti noored võtsid osa Maailmapäeva jalgpallivõistlusest

Järgmine Toetuste Teataja ilmub 2016. aasta märtsis, siis anname täpse ülevaate perioodil 2007-2013 saavutatud tulemustest ning kajastame uue perioodi avanevaid taotlusvoore.

Profile for Sihtasutus Innove

Toetuste Teataja 6  

Innove struktuuritoetuste agentuuri e-uudiskiri, november 2015

Toetuste Teataja 6  

Innove struktuuritoetuste agentuuri e-uudiskiri, november 2015

Profile for innove
Advertisement