Page 1

Selle numbri peateemad:  Avatud taotlusvoorudest

Uudiskiri nr 8 November 2016

 E-toetuse keskkonna tutvustus  Teavitamine  Kaasavast haridusest projektides

Toetuste Teataja

SA INNOVE

 Tutvustame projekte

Innove struktuuritoetuste agentuuri uudiseid Hea Toetuste Teataja lugeja, Sinu ees on meie ajakirja uus number, milles on palju põnevaid teemasid. Tänaseks saame öelda, et 2014-2020 struktuurivahendite rakendamise periood on täie hoo sisse saanud ja nagu maailm meie ümber, nii areneb ka struktuuritoetuste valdkond.

– 10-palli skaalal oli vastajate keskmine hinnang soovitusele teha Innovega koostööd 8,19. Toetuse saajatest vastanute sõnul olid nad rohkem rahul töö tegijatega ehk Innove töötajatega ja vähem rahul süsteemiga. Toetuse taotlejatele saadeti 92 küsimustikku. Vastajaid oli 40, see teeb vastanute protsendiks 45,5. Taotlejatelt uuriti, kuidas jäädi rahule taotlemise protsessiga ja kas nad soovitaksid ka teistel Innovest toetust taotleda. Vastanute hinnang Innove tegevusele oli mõnevõrra madalam aritmeetiline keskmine oli 6,5 punkti 10-palli skaalal. Siinjuures tuleb arvestada, et vastanute seas olid enamuses need, kellel ei õnnestunud toetust saada. Plaanime küsitlusi läbi viia ka edaspidi. Püüame küsimusi koostades silmas pidada, et saadud tulemustest oleks kasu mõlemale osapoolele, nii teenuse pakkujale kui teenuse saajale.

Uus E-toetuse keskkond Käesolevas numbris tuleb juttu sellest, et struktuuritoetuse taotlejatele ja saajatele mõeldud Etoetuse keskkond on jõudsasti arenenud ja nüüdseks viime seal läbi kõik Innove poolt korraldatavad avatud taotlusvoorud. Samuti on sellest sügisest toetuse saajatel võimalus esitada oma maksetaotlused läbi E-toetuse keskkonna. Üsna varsti liiguvad ka projektide poolt esitatavad seirearuanded sinna. Seega on peatselt kogu toetuste kohta käiv info kättesaadav ja kõik toetuste kasutamisega seotud tehingud tehtavad mugavalt ühes kohas - E-toetuse keskkonnas. Täname kõiki, kes küsimustikule vastasid ja palume siinkohal neil, kelleni vastav e-kiri tulevikus Tugineme struktuuritoetuse õigusaktidele jõuab, võimalusel ka tagasisidet anda, sest ainult Viimasel ajal on esinenud juhtumeid, kus toetuse nii saame teada teie soovidest ja muredest ning saaja selgitab oma tegevusele tavapärasemast nendest lähtuvalt saame ka oma teenuseid rangemate reeglite seadmist struktuuritoetuse täiustada. õigusaktidest tulenevate nõuetega. Siinkohal on paslik üle korrata, et kui toetuse saaja soovib Soovin siinkohal struktuuritoetuste agentuuri oma sisekordades kehtestada täiendavaid nõu- poolt kõigile tegusat aastalõppu ning ootan huvideid ja reegleid, on see siis hangete läbiviimise lisi toetusi taotlema, sest hetkel on Innoves avavõi muude tegevustega seotud, siis on see tema tud mitu taotlusvooru nii hariduse kui ka tööelu enda vaba valik ja otsus. Sellisel juhul aga ei ole valdkonnas. Täpsemalt saate neist lugeda juba asjakohane viidata struktuuritoetuse kasutamise- järgnevatelt lehekülgedelt. ga seotud nõuetele. Innove rakendusüksusena kontrollib seda, kas toetuse saaja täidab perioodi Head lugemist! 2014-2020 struktuuritoetuste seaduse ja selle Tiina Sams alusel antud õigusaktide täitmist ega nõua võrrel- Innove struktuuritoetuste agentuuri juhataja des nendega mingite rangemate reeglite seadmist. Tagasiside küsitlus Selle aasta sügisest alustasime Recommy keskkonna vahendusel toetuse taotlejate ja saajate hulgas rahuloluküsitluste läbiviimist. Küsimustik saadeti eraldi toetuse saajatele ja taotlejatele. Toetuse saajatele saadeti välja 125 e-kirja palvega anda hinnang koostööle rakendusüksusega ja samuti anda soovitusi toetuse kasutamisega seotud tegevuste edasiseks parandamiseks. Küsitlusele vastas 62 rakendajat ehk 49,6% kirja saanutest. Saadud vastused olid meie jaoks positiivsed

Profile for Sihtasutus Innove

Toetuste Teataja nr 8  

SA innove struktuuritoetuste agentuuri e-uudiskiri toetuse saajatele ja huvilistele.

Toetuste Teataja nr 8  

SA innove struktuuritoetuste agentuuri e-uudiskiri toetuse saajatele ja huvilistele.

Profile for innove
Advertisement