a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Selle numbri peateemad: • Euroopa päev - projektide külastused

Uudiskiri nr 9 Aprill 2017

• Hangete eelnõustamisest • Teavitamine • E-toetuste keskkonnast

Toetuste Teataja

SA INNOVE

• Andmekorjest

6. mail saab külastada projekte üle Eesti! 6. mail tähistatakse Euroopa päeva ning selle- maal maantemuuseumis või Rakveres uurida teatri ga koos toimub üle-eestiline avatud projekti- telgitaguseid. Vaata täpsemalt kodulehelt ja tule de päev. Igas maakonnas on üks struktuuriva- kindlasti koos pere ja sõpradega kohale! henditest rahastatud projekt külastajatele avatud, kohaTallinna ja Harjumaa inipeal on ekskursioonid, mesed on aga oodatud 6. töötoad jm põnevat. Üritumail kl 11-16 Vabaduse väljased on mõeldud kogu perele kule. Päeva jooksul leiab aset ning on kõigile osalejatele saatkondade passimäng, kotasuta. hal on saatkondade esindused, lapsed saavad toimetada Innove vahendusel EL struktuuritoetust saa- lastealal, loomulikult ei puudu ka erinevad loosinud projektidest saab külastada näiteks mised ja auhinnad. Keha saab kinnitada kohvikuViljandi Kutseõppekeskust, Hiiumaa Ametikooli, tes. Päeva lõpetab kontsert, kus astuvad üles Kehtna Kutsehariduskeskust ja Narvas Karl-Erik Taukar, Tanja Mihhailova ja Jüri asuvat Noorte Meremeeste klubi. Pootsman. Lisaks toimub palju põnevat kõikides maakon- Kõikide Euroopa päeva ürituste osavõtjate vahel dades. Näiteks Haapsalus saab külastada Iloni loositakse 9. mail välja ka 1000eurone reisitšekk. Imedemaad, Tartus käia observatooriumis, Põlva- Lisainfo: www.euroopapaev.ee

Innove pakub hangete eelnõustamist Innove pakub juba teist aastat toetuse saaja- tide koostamisel sellele, et tulemuseks oleks kvatele riigihangete eelnõustamise teenust. liteetne teenus või asi mõistliku hinnaga, kuid jätab tähelepanuta näiteks pakkujatele seatud Huvi selle vastu on suur, sest korrektselt läbivii- hankes osalemist piiravad tingimused. Eelnõustadud hangetel on tõenäosus vaidlustusteks väik- mise käigus tehaksegi ettepanekuid sellistele kohsem ning väljamaksetaotluse menetlemisel tekib tadele hankedokumentides, mis võivad tekitada vähem küsimusi. Vähemoluline ei ole ka see, et vastuolu riigihanke korraldamise üldpõhimõteteriigihangete seaduse rikkumine võib endaga kaa- ga. Olles nüüd mõnda aega eelnõustamist teostasa tuua selle, et hankega seotud kulu loetakse nud, võin öelda, et meie poole pöördunud hankiosaliselt või täielikult mitteabikõlblikuks. jad on oma hankedokumentide koostamisel üldjuhul hoolsad, ettepanekud on pigem Hangete alast nõustamist oleme pakkunud erine- olnud hankedokumentide selgemaks ning vate valdkondade hankemenetluste osas, alates ühetimõistetavamaks muutmise kohta.“ uuringute ja analüüside tellimisest kuni ehitustöödeni. Oleme üle vaadanud nii hankedoku- Hangetel on ajafaktor alati oluline, seega oleme mentide kui ka hankija otsuste kavandeid. võtnud eesmärgiks, et soovitused saadetakse Ee lnõustamise käigus töötame läbi välja 5 tööpäeva jooksul alates dokumentide hankija ettevalmistatud dokumendid ning saabumisest. teeme soovitusi vigad e vältimiseks. 2017. aasta pakub väljakutseid nii hankijatele, Innove jurist Kathy Tätte, kes toetuse saajaid eelnõustamise läbiviijatele kui ka hangete kontnõustab, toob välja, miks võiks riigihangete eel- rollijatele, kuna oodata on uut riigihangete seanõustamist kasutada: „Eelnõustaja tugineb han- dust, mille osas puudub rakenduspraktika. Lookedokumentide ja hankelepingu projekti üle vaa- dame, et meie poolt pakutavast riigihangete eeltamisel sellistele aspektidele, millest lähtuvad nõustamisest on toetuse saajatele kasu ning meie tulevikus ka väljamaksetaotluse kontrollijad. Ta- ettepanekud on konstruktiivsed ka tulevikus. valine on, et hankija keskendub hankedokumen-


Leht 2

TOETUSTE TEATAJA

Maksetaotlused ja seirearuanded e-toetuse keskkonnas Juba mõnda aega on võimalik rakendajatel esitada maksetaotlusi, ettemaksetaotlusi ja ettemakse kasutamise aruandeid (edaspidi maksetaotlusi) e-toetuse keskkonnas. Üha enam on hakatud seda võimalust ka kasutama, aga on ka palju neid, kes esitavad maksetaotlusi Excelis. Allpool tutvustame maksetaotluste ja seirearuannete esitamist ning julgustame uut süsteemi proovima.

jaotuse lehel sisestada omafinantseeringu summasid juhul, kui projekti on kaasatud partner(id). Maksetaotluse rakendusüksusesse saatmiseks tuleb see allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt ja peale allkirjastamist saadetakse maksetaotlus automaatselt rakendusüksusesse. Kuna tihti on maksetaotluse dokumentide sisestaja ja allkirjaõiguslik isik erinevad, siis et allkirjaõiguslik isik satuks kindlasti õige maksetaotluse esitamise lehele, tuleb saata allkirjaõiguslikule Maksetaotluse esitamiseks tuleb esmalt sisse logida e-toetuse isikule maksetaotluse esitamise veebilehe aadress. Allkirjaõiguslik keskkonda, leida rahastatud projektide alt oma projekt ning isik peab olema kindlasti lisatud ka projekti kontaktide nimekirja, klõpsata „Alusta maksetaotlust“. Peale üldandmete lehe täitmist vastasel juhul ei saa ta maksetaotlust allkirjastada. saab hakata sisestama kulusid tõendavate dokumentide andmeid. Need tuleb sisestada dokument dokumendi haaval, nagu seda Seirearuandeid on võimalik saata e-toetuse kaudu alates 23. tuleb teha ka Exceli vormis, aga e-toetusest sisestades ei pea märtsist. Seirearuannete mooduli arenduse üheks osaks on see, lisama kuludokumendi väljastaja ja rahastaja registrikoode, kuna et kui koordinaator on sisestanud projektile aruannete esitamise need kuvatakse automaatselt. Samuti on e-toetusest lihtsam tähtaegade graafiku, siis kuvatakse seda rakendajale e-toetuses sisestada kuludokumenti, mis on seotud mitme tegevusega. järgmiste tegevuste all. Nii on e-toetuses mugavalt kogu aeg Sellisel juhul tuleb peale kuludokumendi andmete sisestamist silme all aruannete tähtajad. Kui Wordi vormil seirearuandes lisada selle dokumendiga seotud tegevused ning nende tuleb rakendajal kopeerida projekti taotlusest näitajate nimed, abikõlblikud summad. Kuludokumendi lisamise aknas on algus- ja lõppkuupäevad jms, siis e-toetusest aruande esitamisel võimalik kohe mugavalt kaasa panna ka kuludokumendi fail ja kuvatakse need seirearuandesse automaatselt. muud tõendavad dokumendid ning neid ei pea enam koordinaatorile e-kirjaga saatma. Kui kulusid tõendavad Kuna e-toetuse keskkond on jõudsalt arenemas ja pidevalt lisandub uusi dokumendid on sisestatud, arvutab süsteem rahastajate jaotuse funktsionaalsusi, siis kutsume kõiki seda keskkonda rohkem kasutama. lehel välja taotletud toetuse summa vastavalt projekti taotluses Oleme tänulikud ka Teie tagasiside eest, mida võite oma koordinaatorile märgitud toetuse osakaalule. Rakendajal on võimalik rahastajate alati edastada.

Teavitamisest struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 Käimasoleval struktuuritoetuste perioodil on teavitamise vallas mitmeid nüansse, millele tuleb toetuse saajatel tähelepanu pöörata. Allpool on välja toodud olulisemad punktid, milles sageli eksitakse. •

Võrreldes eelmise perioodiga on vähendatud logode turvaala ja seetõttu on logo elemendid ka üksteisele lähemal. Tekst - Eesti tuleviku heaks - asetseb uuel kaksiklogol kahel real. Sageli muudetakse vana logo, jättes logo elemendid üksteisest eemale, kuid kirjutades teksti Eesti tuleviku heaks kahele reale. Palume alati kasutada uut korrektset logofaili.

Veebilehele paigutatud logo peab olema ekraanilt nähtav, ilma et lehekülge peaks kerima. Veebilehele tuleb paigutada värviline kaksiklogo, seal ei ole lubatud kasutada mustvalget logo.

Kui logo kõrval paikneb teisi logosid, siis peab struktuuritoetuste kaksiklogo olema kõrguselt või laiuselt sama suur kui muu suurim logo.

Kui on nõutud plakati (eelmisel perioodil nimetati infosildiks) kasutamine, siis peab plakat olema A3 mõõdus (eelmisel perioodil oli miinimumnõue A5). Plakatil asetsev kaksiklogo peab hõlmama vähemalt 25% plakati pindalast ning projekti nimetus moodustama vähemalt 30% plakati kõrgusest.

NB! 28.04.2017 muudeti teavitamise määrust. Oluline muudatus on logode kasutamises tumedal või kirjul alal. Nüüdsest võib soovi korral logo paigutada sinna ka ilma valge turvaalata, markeerides turvaala vaid piirjoonega. Uue teavitamismääruse, logode failid jm täiendava info leiate Innove kodulehelt. Teavitamise teemade kohta saab lisainfot küsida: mari.annus@innove.ee või tel. 735 0534. Head teavitamist!


Leht 3

UUDISKIRI NR 9

Avatud taotlusvoorudest hariduse valdkonnas Rakendusüksus Innove on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga eelnenud aasta jooksul läbi viinud mitmeid haridusasutustele ja õpetajate koolituste pakkujatele suunatud taotlusvoorusid.

Määruse „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks“ esimeses taotlusvoorus rahastati 16 projektitaotlust kogumahus 213 585 eurot, täpsem info siit. Määruse eesmärkide täitmiseks on käesoleval aastal planeerimisel avada jooksva taotlemisega taotlusvoor, täpsem Määruse „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kom- info ja taotlemistingimused avaldame Innove kodulehel maikuu petentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu jooksul. Ülikoolis” raames saab toetust taotleda 6 tegevuse elluviimiseks, kõigi tegevuste osas on ka esimeSelgumas on rahastamisele sed voorud läbi viidud ning toetukuuluvad taotlused ka meetme se saajad selgunud. Taotlusvooru„Õppe seostamine tööturu de kogueelarve aastateks 2015vajadustega“ määruste 2018 on 10 078 600 eurot. „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilise2016.-2017. aastal toimunud taotmaks muutmiseks“ avatud lusvoorude tulemusena on rahastataotlusvooru raames esitatud tud 61 projekti kogusummas 4 037 60 ettevõtlusõppe taotluse 923 eurot, lisainfo on leitav siit. seast ning määruse Õpetajate täiendusõppe, Tallinna „Struktuuritoetuse andmise ja Tartu Ülikoolis läbiviidavate tingimused tööandjate ja baaskoolituste ning ülikoolide paõppeasutuste koostöö toetakutavate lisaerialade projektide mine praktikasüsteemi arenraames toimuvad avalikud koolitudamisel“ avatud taotlusvooru sed on juba alanud, ning lisanduesitatud 31 praktikategevuse projektitaotluse hulgast. Täpsem mas on ka 2017.-2018. aastal läbiviidavad koolitustegevused. Kokku pakutakse koolitusvõimalusi enam kui 5000 õpetajale. info saab peagi olema meie kodulehel. Täpsemat infot koolituste kohta leiab HITSA koolitusveebist. 2017. aasta II poolaastal on planeerimisel teine ettepanekute Määruse tegevuste „Haridusasutuste arendusprojektid uue- voor investeeringute kava koostamiseks põhikoolivõrgu kornevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomi- rastamise tegevuse raames. Samuti on kavandamisel digitaalse seks" kolmas taotlusvoor on avatud kuni 2. maini. Tegevuse õppevara ühiskasutuskorralduse määruse avatud taotlusvoor "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorralda- ning ka õpikäsituse uuendamisele suunatud voorud haridusmist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" projek- asutustele. titaotlusi saavad alates 2015. aasta juunist alustanud või alates 2014. aasta jaanuaris ümberkorraldatud haridusasutused esitada jooksvalt endale sobival ajal. Toetuse summa meeskonnakooli- Kõikide avanevate taotlusvoorude kohta lisame info Innove tusteks on kuni 5000 eurot ning toetuse määr kuni 100% kodulehele ning saadame infokirja ka struktuuritoetuste infolisti. abikõlblikest kuludest.

Avatud taotlusvoorudest tööelu valdkonnas Pikaaegsete töötute ja noorte töötute tööle aitamise voorud on avatud!

Toetust on oodatud taotlema juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad teenused“ kaks tegevust on avatud.

Täpsem info taotlemise kohta on leitav Innove kodulehelt.

Taotlusi saab e sitada järgne vatele tegevustele: - esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine; taotlusvoor avati 01.12.2015 ja on avatud kuni 30.06.2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; - pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine. 2. taotlusvoor avanes 22.08.2016 ning on avatud kuni 30.06.2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.


S A I nn ov e Uudiskirja väljaandmise eest vastutab: Mari Annus Tel: 7350 534

mari.annus@innove.ee

Andmekorje vormide täitmisest 2017 I kvartal on läbi saanud ja tegevustes osalejate andmekorje vormid Innovesse esitatud. Selleks, et andmeid koguda ja vormi kanda tuleb toetuse saajal olla järjekindel ja täpne. Et rakendaja esitatud ja rakendusüksuse (RÜ) kogutud andmed, mis saadetakse Statistikaametile, oleksid korrektsed ja vigadeta, on soovitav järgida seirejuhendis toodut ning kuulata koordinaatorite antud juhiseid. Ilmselt on paljud kogenud olukorda, kus peale andmete esitamist RÜle saate kirja, milles palutakse andmeid korrigeerida. Andmete tabelisse kandmise õigsusest oleneb, millised on lõppandmed, mida Euroopa Komisjonile raporteeritakse. Iga kvartaliga andmekorje mahud aina kasvavad ja järjest raskem on tuvastada eksimusi, mistõttu tuleb juba täna olla väga tähelepanelik. Enim levinud vead, millest hoiduda, on tabelite kopeerimisest või andme-

te lohistamisest tekkivad apsud. Selliste tegevuste tulemusel lisandub ühele isikule mitmeid identseid kirjeid ja dubleerivaid ridu tekib aina juurde. Kui te tuvastate andmekorje tabelis vea, siis selleks, et viga saaks parandatud, tuleb veergu „Rida kustutada“ lisada kustutamise kuupäev. Meeles tuleb pidada, et rida, kus vea tuvastasite, jääb identseks juba varem esitatud vormis kajastatud reaga. Sellel real ei tohi mitte ühtegi muudatust teha, vastasel juhul Statistikaamet ei tuvasta vigase informatsiooniga rida, ning see jääb nende andmebaasis kustutamata. Selleks, et leitud viga saaks korrektselt parandatud, tuleb kogu vigase teabega rida uue, parandatud, reana sisestada.

Palume olla info sisestamisega andmekorje vormi väga tähelepanelikud ja küsimuste korral pöörduda Innovesse oma koordinaatori poole.

Tutvustame toetust saanud projekte!

Põlvas valmis Eesti esimene liginullenergia koolimaja Põlvas avati selle aasta jaanuaris riigigümnaasiumi hoone, mis on esimene liginullenergia koolimaja Eestis. Hoone rajamist rahastas 4 913 200 euroga Euroopa Regionaalarengu Fond ning Eesti riik toetas 867 035 euroga. Koolihoone puhul on pööratud erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele. Kooli ruumikasutust iseloomustab ühendatus ja sujuv üleminek klassiruumi korrastatuselt mõnusale vahetundide ühisolemisele, kus on oma koht nii malel, kott-toolidel ja raamatutel kui ka lauatennisel. Hoone ehitamiseks on kasutatud keskkonnasõbralikke materjale, kogu katuse ulatuses on paigaldatud päikesepaneelid. Lisaks rajati projekti raames teekatted, haljastus, kinnistu piirdeaiad, välisvalgustus ja õueala elemendid. Hoone sisustati kaasaegse keskkonnasõbraliku mööbli, inventari ja seadmetega. Ehitamisel on kasutatud innovatiivset PIRsoojustusmaterjali, mille soojapidavus on oluliselt parem kui tavapärastel soojustusmaterjalidel. Samuti on nii sisekujunduses kui kandekonstruktsioonides kasutatud looduslähedast liimpuitu ja põrandatel laudparketti. Hoone juurde kuuluv jalgrattahoidla/prügimaja on ehitatud Eestis vähetuntud uudset tehnoloogiat kasutades ristkihtpuitpaneelidest, mille tootmine ja millest ehitamine on oluliselt keskkonnasäästlikum kui tavapärastest paneelidest. Läbimõeldud projektist ja kvaliteetsest ehitustööst annab tunnustust lõplikuks energiamärgiks saavutatud A-klass. Uuenduslikud on ka hoone ida ja lõuna välisfassaadile ja katuseakendel on paigaldatud välisrulood, mis reageerivad

päikesele, ja tuulele sõites väga päikeselise ilmaga ette ning suurte tuultega sõidavad eest, et kardin katki ei rebeneks. Lisaks on maja ette paigaldatud maa sisse 10 000L vihmavee mahuti, mis kogub kinnistult vihmavett,. Katusele on paigaldatud 144 päikesepaneeli koguvõimsusega 37,4kW. Kogu hoones on kasutatud LED valgusteid ning väga kõrge efektiivsusega soojustagastusega ventilatsiooniseadmeid. Koolimaja on juurdepääsetav liikumispuudega inimestele. Esimese avaliku liginullenergiahoone ehitamine sai teoks tänu Haridus– ja Teadusministeeriumi (HTM) heale koostööle kohaliku omavalitsusega, kellelt ka vastav idee tuli. HTMi ning Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) sõlmitud koostööleppe kohaselt juhtis gümnaasiumihoone rajamist RKAS. Eesmärk oli tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada õppetööks igati sobiv koolihoone, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev. Hoone projekteerinud AS Resand kaasas töödesse Saksa arhitektuuribüroo ArchitekturWerkstatt Vallentin, kellel on suured teadmised ja kogemused tänapäevaste energiasäästlike koolide ja lasteaedade projekteerimisel. Suur tänu kõigile panustajatele! SA Innove ning HTM esitasid Põlva Riigigümnaasiumi projekti ka EL projektide konkursile RegioStars Awards energiasäästlikkuse kategoorias. Konkursi tulemused selguvad juunis.

Profile for Sihtasutus Innove

Toetuste Teataja nr 9  

Innove struktuuritoetuste agentuuri e-uudiskiri Toetuste Teataja; aprill 2017

Toetuste Teataja nr 9  

Innove struktuuritoetuste agentuuri e-uudiskiri Toetuste Teataja; aprill 2017

Profile for innove
Advertisement