Page 1

Selles numbris:

Uudiskiri nr 4

 SA Innove uue juhatuse esimehe tervitus

November 2014

Toetuste Teataja

SA INNOVE

 Struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 Innove vahendatavate prioriteetsete suundade tutvustused

Uus periood on ukse ees Hea sõber! SA Innovele on olnud käesolev aasta erakordne – struktuuri lisandus ligi 260-liikmeline hariduse tugiteenuste võrgustik Rajaleidja ning lõpule hakkab jõudma struktuuritoetuste 20072013 periood. Õhus on lõppevate tegevuste nostalgiat ning uue ootust. Uus struktuuritoetuste periood toob Innove rakendusasutuste ringi kaks uut partnerit: Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi ning lõppeva perioodiga võrreldes ka kaks korda suuremas mahus toetusi, mida vahendada. Eks töö kiida tegijat ning kui hästi teed, tuleb tööd juurde. Samas tööd me ei pelga. Innove struktuuritoetuste agentuur on nüüdseks juba oma tuntud headuses ja kvaliteedis valmis vastu võtma uusi väljakutseid. Algav toetuste periood toob lisaks toetussummade ja valdkondade kasvule kaasa muudatusi toetuse andmise tingimustes. Euroopa Komisjoni suunamisel võtavad liikmesriigid enam kasutusele erinevaid lihtsustamisi ehk varasemast enam hakatakse toetusi välja maksma kas ühikuhindade, ühtse määra või kindlasummalise maksena. Samuti teeb Rahandusministeerium hoolega ettevalmistusi, et oleks võimalik üle minna

täielikult elektroonsele toetuse taotlemisele. Innove aitab kaasa, et lähiaastatel saaks nii projektide taotlusi kui ka väljamaksetaotlusi esitada läbi elektroonilise keskkonna (e-SFOSi), mis muudaks toetuse kasutamist oluliselt mugavamaks. Muutunud on ka lõppeval perioodil kasutusel olnud programmide mõiste, mille asemel kasutatakse edaspidi toetuse andmise tingimusi (TAT). Kõiki uuendusi ei jõua siinkohal üles lugeda, kuid teavitame neist edaspidi Toetuste Teatajas või meie infopäevadel. Innove loodab uuelt perioodilt avatud ja koostöökeskset rakendamist. Oleme toetusi vahendanud juba 10 aastat ning usume, et suudame selle kogemuste pagasiga olla teile heaks partneriks ka uuel perioodil. Meeldivat koostööd soovides Birgit Lao-Peetersoo

Alates oktoobrist on Birgit SA Innove uus juhatuse esimees ja struktuuritoetuste agentuuri juht.

Uus toetusfond - Euroopa abifond Euroopa Sotsiaalfondi üks eesmärk on läbi aegade olnud puudust kannatavate inimeste ja perede vaesusest välja aitamine. Eelkõige tehaksegi seda tööhõivet ja sotsiaalse kaasatust toetavate meetmetega. Paraku on paljude inimeste põhimure igapäevane toimetulek, mistõttu muude meetmete kõrval jagatakse ka toiduabi. Kui varasemalt jagati seda Euroopa Põllumajandusfondi

vahenditest, siis tänaseks on enim puudust kannatavate inimeste abistamiseks loodud eraldi uus Euroopa abifond. Abivajajatele kavandatakse jagada nii ostetud kui ka annetatud toitu. Kokku on Eestil 7 aastaks toiduabi jagamiseks kasutada ligikaudu 8,9 miljonit eurot. Esimene toiduabi jagamine on kavandatud 2015. aasta esimeses pooles. Kertu Põial, Sotsiaalministeerium

Profile for Sihtasutus Innove

Toetuste Teataja, nr 4  

Toetuste Teataja, nr 4  

Profile for innove
Advertisement