Page 1

รายชื่อทีมที่เขาแขงขันหุนยนต Balloon War ในรายการ INEX Robotics School League 2013 ZEER Robotics Open 2013 วันที่ 6 ถึง 8 กุมภาพันธ 2556 ชั้น B ศูนยการคาเซียรรังสิต จ. ปทุมธานี ประทับเวลา 22/1/2556, 9:42:34 22/1/2556, 11:02:04 22/1/2556, 11:13:07 22/1/2556, 11:32:11 22/1/2556, 11:51:49 22/1/2556, 14:42:33 22/1/2556, 16:13:18 22/1/2556, 16:20:53 23/1/2556, 11:48:22 23/1/2556, 11:48:50 23/1/2556, 14:55:49 23/1/2556, 14:59:49 23/1/2556, 15:14:39 23/1/2556, 15:27:19 23/1/2556, 21:07:25 24/1/2556, 9:49:29 24/1/2556, 11:29:13 24/1/2556, 20:39:40 25/1/2556, 10:00:44 25/1/2556, 10:53:57 25/1/2556, 10:57:13 25/1/2556, 13:09:29 25/1/2556, 13:59:50 25/1/2556, 16:20:51 25/1/2556, 18:13:02 25/1/2556, 18:14:44 26/1/2556, 10:51:11 27/1/2556, 20:10:45 29/1/2556, 11:37:00 30/1/2556, 8:44:58 30/1/2556, 12:45:57 30/1/2556, 19:07:26 30/1/2556, 19:12:37 31/1/2556, 11:22:01 31/1/2556, 12:51:57 31/1/2556, 12:52:52 31/1/2556, 13:03:27

ชื่อทีม โอโม u-thong robot 99 u-thong robot 92 u-thong robot 95 u-thong robot 91 ตลิ่งชัน ST-ROBOT ST-ROBOT II NB-ROBOT#01 NB-ROBOT#02 ลูกพระพุทธมิ่งมงคล2 ลูกพระพุทธมิ่งมงคล3 RK-Robot2 tk3 ชายแดน NY ROBOT sunbot Identy privit1 ppw1 privit 02 K-Robot โรบอทชายแดน KN-Fight kularb-non #203 kularb-non #204 โรบอทชายแดน2 โรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา SA.St SM-Robot ICTP-BJ2013 bj one bj two sarobot srinan ลูกบัวหิ่ง ธรรมโชติศึกษาลัย

ชื่อผูเขาแขงขัน 1. นางสาวอภิญญา จุยดวง นายวิจารณ จันทรนาลาว นายจาตุรันต แรเพชร นายวิจารณ จันทรนาลาว นายสกล วรคุโณปการ นายบุญสง ขุนจันทรดี นายดนัย บุณยะวรรณ นายธนกร ชาวดอนคูณ นายกฤษณะ อินทะชิต นายประเวศน เขียวสด นายสุพัฒชัย ธนาไสย นายเอกพจน ทระทึก เด็กชายสหรัถ นอยสมบัติ ด.ช.ศรัณยู ฉิมาจารย ดช.สันติราษฎร ศิลางาม นายบรรหาร ภุมมามั่น ด.ช. สถาพร ขอยุน นายพีรพัฒน จันทรเดช นางสาวพรทิพย อุตมะ นายอรรคพล คนหาญ นายอนุวัตร หาญมนตรี เด็กชายสรพล มงคลสุข นายสายชล ผลผกา นายอรรถพล ศิริชัย นายณัฏฐพล กมลศิริวัฒน เด็กชายภากุศล ทรัพยสุคนธ นายประสาน กระแสบัว เด็กชายปยะ ชาติไทยเจริญ เด็กชายวสันต จูเปาะ นายภัทรพล จุยเจริญ นายพงศธร วุฒิ เด็กชายสิทธิศักดิ์ แซจึง เด็กชายยูไลบีบ กูบกระบี่ เด็กชายวสันต จูเปาะ นายติณห สิทธิยศ ด.ญ.พรรณิภา สามคุมพิมพ นางสาวกนกพรรณ จิตคํามา

ชื่อผูเขาแขงขัน 2. นายจักรพงษ หัสดี นายนันทวัฒน ปานนุย นายพิชเญศ จิระสถิตยพร นายอดิศร อินทร นายจุฑาวัฒน พิกุลทอง นายชัยพร นอยพันธุดี นายสธน เอี่ยมคง นายศราวุฒิ พันธจอย

ชื่อผูเขาแขงขัน 3. นายวุฒิพงษ เอี่ยมพร นายสุรเชษฐ รักษี นายพรเทพ รัตนปญญา นายอาทิตย ลีสุขสาม นายภาณุพงศ เจนประเสริฐ นายวรพงษ จงเจริญ นายดนุสรณ บุณยะวรรณ นายปรีชา ยืนยง

นางสาวณัฐธิชา พันธธง นายเจษฎา ประชาโรจน เด็กชายชัยชาญ วงราช ด.ช.ปวริศร บุบผามาลา ดช.พัลลภ สงวนดี นายกรีฑา ธัญญเจริญ ด.ช. พงษพิสิทธิ์ สายคํา นายมหัณพ สรรพโส นายพีรชัย สีพลี นายจักรพงษ ชูเสน นายสมพงษ สุนทโร เด็กชายปฏิภาณ อุดมศักดิ์อนันต นายประสาน กระแสบัว นางสาวมนัสนัญ พันธสัมฤทธิ์ นายธนเทพ แสงออน เด็กชายสรวิชญ วินิจกุล นส.วิภาวดี ภูผา เด็กชายรุงโรจน เชื้อดี นางสาวสิริเพ็ญ คงฉวี นายฌาณวิทย ออนละมัย นายณัฐกฤต ตันติยกุล เด็กชายธีรพงศ บุญเจือ เด็กชายชรัส เจียรนัยวงษกุล นายธีรวัฒน เนตรคุณากร นายรตน อริยบุรุษ ด.ญ.ธัญพิชชา คําดี นายอัครพรรณ น้ําจันทร

นายวรสินธุ เชื้อกามุด นางสาวณัฐกานต กมลแสน เด็กชายพีรพัฒน ปญญา

31/1/2556, 31/1/2556, 31/1/2556, 31/1/2556, 31/1/2556,

bj robot SM-Robot Juniors. ราชสีมาวิทยาลัย tk3 tk4

เด็กหญิงสุภัสสรา อบมาลี นายทศพร คงดี นายโกเศส ลิ้มพงษา ด.ช.ศรัณยู ฉิมาจารย ด.ญ.ประภาพร บุบผามาลา

เด็กชายพีรณัฐ อบรมวรรณ เด็กชายณัฐวุฒิ อินสะเกต

เด็กชายฤกษชัย อองละออ เด็กหญิงปยะรมณ รักเมือง

ด.ช.ปวริศร บุบผามาลา ด.ช.ศิรสิทธิ โฮชิน

ด.ช.พันธกานต โกสูงเนิ น

13:19:21 14:40:35 15:37:19 16:57:56 16:59:40

ดช.อภิสิทธิ์ บุญทูล นายอภินันท สิงหบุตร นายบัญญัติ ฝกฝายธรรม นายอนุชิต ไตยมณี นายทศพล พรมมาสม นางสาวธิวรรณกานต ถวิลไพร เด็กหญิงนันธุกมลภรณ ศิริสกุลงาม ดช.พัลลภ สงวนดี นางสาวอรุณวรรณ พลสามารถ นางสาวพลอยชนก ทองเสริม เด็กชายชัยยันต สิทธิโชคสกุลชัย นส.รัชนีกร บุญเกื้อ เด็กชายณัฐพงษ ดีเมฆ นางสาวจินตปาตี ทองคําชู เด็กชายวุฒิวัสน นิพิทชยังกูร นายปวรุตม ปุณยรัตนยืนยง เด็กชายทนงศักดิ์ ศักดิ์หงษ เด็กชายณัฐภัทร ขุนจิตต นายรวี ปาฟอง ด.ช.วิวัฒน สิงโต นายศุ ภชัย อยูศรี

ชื่อครูผูควบคุมทีม นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง, นายอุเทน โคงนอก นางศศิวรรณ คุมฉายา นางศศิวรรณ คุมฉายา นายสาธิต หัตถาภรณสกุล นางสาวสุพัฒษา สารสาริน นางสาวญาณี เคหะจุย นายปรีชา โสมะภีร นางสาวขนิษฐา ปานชา น.ส.บุษกร ปนสันเทียะ น.ส.บุษกร ปนสันเทียะ นายจตุรงค กมลเลิศ นางสาวยุพดี ปรีดี นางสาวยุพดี ปรีดี นายเดชา ขามจะโปะ นายมนตรี อกอุน นายวิษณุ ทองคํา นายคมเพชร โพธิปสสา นายวีระพล เจริญชนม นายอิทธิชัย อุปริวงศ นายวิชา พันธวงศ นางเทียมจันทร คนหาญ นายเอกรัฐ เอมเจริญ นายมนตรี อกอุน ครูอิทธิพล เสารแดน นางสาวสุดารัตน ปานทอง นางสาวสุดารัตน ปานทอง นายมนตรี อกอุน นายมีชัย ชาติไทยเจริญ นางสาวปยะรัตน กึงฮะกิจ นางสาวณัฏฐิกา หลอดแกว ครูดาริกา เรืองภักดี นางสาวชญาณัฏฐ คํารอด นางสาวชญาณัฏฐ คํารอด นางสาวปยะรัตน กึงฮะกิจ นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ นายพิเชฐพงศ จิตรวัฒน นางญดาภรณ นาคโหน

โรงเรียน โพธิธรรมสุวัฒน อูทอง อูทอง อูทอง อูทอง ตลิ่งชันวิทยา สวนแตงวิทยา สวนแตงวิทยา หนองบัว หนองบัว รองคํา รองคํา รองคํา ชุมชนบานตะขบ มัธยมทับทิมสยาม04 โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา สีชมพูศึกษา โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย พนมไพรวิทยาคาร พนมไพรวิทยาคาร พนมไพรวิทยาคาร แกลง "วิทยสถาวร" มัธยมทับทิมสยาม04 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มัธยมทับทิมสยาม04 โรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา สตรีอางทอง บางปลามา "สูงสุมารผดุงวิทย" เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สตรีอางทอง สตรีศรีนาน บานหนองบัวหิ่ง ธรรมโชติศึกษาลัย

นางสาวชญาณัฏฐ คํารอด นางสาวณัฏฐิกา หลอดแกว นางอัจฉรา อมะรักษ นายเดชา ขามจะโปะ นายเดชา ขามจะโปะ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บางปลามา "สูงสุมารผดุงวิทย" ราชสีมาวิทยาลัย ชุมชนบานตะขบ ชุมชนบานตะขบ

INEXschoolLeague2013_register  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you