Page 1

   INEX Sumo Robot Cup 2014 Royal Rumble หมวดที่ 1 นิยามการแขงขัน ขอที่ 1 ในการแขงขัน 1 นัด มีทีมทีแข ่ งขันอยางนอย 3 ทีม ใน 1 ทีมมีหุนยนต  ลงแขงขัน 1 ตัว จากสมาชิก 2 คน หนึ่งในนั้นเปนหัวหนาทีมหรือตัวแทนที่จะสามารถอยูในสนามแขงขัน สวนอีกหนึ่งคนตองอยูใน บริเวณดานนอก การตัดสินชีขาดผู ้ ชนะ  กระทําโดยกรรมการเทานัน้

หมวดที่ 2 รูปแบบสนามแขงขัน ขอที่ 2 นิยามของสนาม สนามแขงขันคือพืนที ้ รวมของวงแหวนซู ่ โม (Sumo ring) พืนที ้ ภายในวงแหวน ่ และพืนที ้ ข่ างสนาม 100 ซม.

2.5 ซม.

พื้นที่ขางสนาม

เปนทางลาดหรือมีระดับที่แตกตางจากวงแหวนซูโม

รูปแบบและขนาดของสนามแขงขันหุนยนต  ซูโมสามัคคี 1


ขอที่ 3 ขอกําหนดของสนาม สนามแขงขันเปนวงกลม มีความสูงหรือหนา 2.5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 100 เซนติเมตร (1 เมตร) มีเสนรอบวงเปนแถบสีขาว กวาง 2.5 เซนติเมตร โดยแถบสีขาวนันจะต ้ องอยูภายในวงกลม  ภาย ในวงกลมเปนพื้นสีดําสนิ ท เรียบแข็ง ไมมันวาว สีที่ใชในสนามนั้นจะตองไมเปนสีที่สะทอนแสง อินฟราเรดหรือสะทอนรังสีอัลตราไวโอเล็ต ตลอดจนหมึกจําพวก Durabite

ขอที่ 4 พืนที ้ ข่ างสนาม มีพืนที ้ ว่ างขางสนามเปนทางลาดหรือเปนพืนที ้ ที่ มี่ ระดับแตกตางจากวงแหวนซูโม พืนที ้ ว่ างนีจะ ้ เปนสีใดก็ได ยกเวนสีขาว และจะมีรูปรางเปนอยางไรก็ได

หมวดที่ 3 ขอกําหนดของหุนยนต  ขอที่ 5 คุณสมบัติทางเทคนิค 5.1 ขนาดของหุนยนต  ตองไมเกิน 20 x 20 x 20 เซนติเมตร และตองสามารถใสลงในกลองสีเหลี ่ ยม ่ ขนาด 20 x 20 x 20 เซนติเมตรทีทางกรรมการเตรี ่ ยมไวได 5.2 ตองใชบอรดควบคุมที่ผลิตโดย INEX หรือทําเอง ใชตัวตรวจจับไดไมจํากัด 5.3 หุนยนต  จะตองไมแยกหรือขยายขนาดออกในขณะแขงขัน รวมไปถึงตองไมมีการยิง ขวาง หรือ สงชินส ้ วนหรืออุปกรณอืนใดออกจากตั ่ วหุนยนต  ในขณะทําการแขงขัน มิเชนนันจะปรั ้ บแพในการแขงขัน นัดนันทั ้ นที 5.4 การยึดสกรูและนอตหรืออุปกรณยึดตรึงใดๆ ในตัวหุนยนต  จะตองกระทําอยางแนนหนา หากใน ระหวางการแขงขันมีชินส ้ วนหลุด แตก หัก ลงในสนามแลวมีนําหนั ้ กรวมกันเกิน 10 กรัม จะถือวาเปนผูแพ  ทันที 5.5 นําหนั ้ กรวมของหุนยนต  แตละตัวตองตํากว ่ า 700 กรัม ไมรวมสายสัญญาณสําหรับการดาวนโหลด 5.6 หุนยนต  จะตองทํางานหลังจากมีสัญญาณใหเริมการแข ่ งขันและมีการกดปุมเพือเริ ่ ่มทํางาน 5 วินาที 5.7 ไมจํากัดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุนยนต 

2


ขอที่ 6 สิ่งทีต่ องไมกระทําในการสรางหุนยนต  6.1 ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการทํางานของตัวตรวจจับของคูแขงขัน เชน การสง แสงอินฟราเรดเขาไปรบกวนการทํางานของโมดูลตรวจจับแสงอินฟราเรดของคูแขงขัน 6.2 ตองไมใชชินส ้ วนหรืออุปกรณใดๆ เมือติ ่ ดตังแล ้ วสามารถสรางความเสียหายแกวงแหวนซูโม 6.3 ตองไมติดตังหรื ้ อใชอุปกรณที่มีการบรรจุของเหลว แปงหรือผงฝุน รวมถึงอากาศ ทีสามารถ ่ สงออกไปยังหุนยนต  ของคูแขงขันดวยวิธีการใดๆ 6.4 ตองไมใชอุปกรณใดที่เมื่อทํางานตามปกติแลวทําใหเกิดเปลวไฟ หรือการลุกไหม 6.5 ตองไมใชอุปกรณใดๆ ทีสามารถยิ ่ ง ขวาง หรือสงชินส ้ วนออกจากหุนยนต  ไปยังคูแข  งขัน 6.6 ตองไมติดตังหรื ้ อใชงานอุปกรณและเครืองมื ่ ออืนใดที ่ สามารถยึ ่ ดหุนยนต  ไวกับพืนสนามและ ้ วงแหวนซูโม ไมวาจะเปนกาว ยางเหนียวยึดเกาะพืนผิ ้ ว เทปกาว สติกเกอร ๊ รวมไปถึงอุปกรณพิเศษทีใช ่ ในการพยุงหรือสรางแรงตานกับพื้นสนาม เชน ระบบไอพน

หมวดที่ 4 รูปแบบการแขงขัน ขอที่ 7 การจัดแขงขัน 7.1 การแขงขัน 1 นัด ใชเวลาไมเกิน 3 นาที 7.2 ผูชนะการแขงขันคือ 7.2.1 ทีมหุนยนต  ที่เหลืออยูในสนามทีมสุดทาย 7.2.2 ถาหากหมดเวลาแลว มีหุนยนต  อยูในสนามมากกวา 1 ตัว จะตองมีการแขงขันตอ เวลา โดยเปลียนสนามแข ่ งขันใหมีขนาดเล็กลง จากนันแขั ้ งขันตออีก 3 นาที จนกระทังเหลื ่ อหุนยนต  เพียง 1 ตัว เปนผูชนะ 7.2.3 หากหมดเวลาพิเศษแลวยังมีหุนยนต  อยูในสนามมากกวา 1 ตัว หุนยนต  ที่มีนํ้าหนัก นอยที่สุด จะเปนผูชนะ

3


หมวดที่ 5 การเริมต ่ น, หยุด, แขงขันตอ และจบการแขงขัน ขอที่ 8 การเริ่มตนแขงขัน 8.1 เมื่อกรรมการใหสัญญาณ ผูแข  งขันทั้งทุกทีมตองมาพรอมกันที่สนาม นําหุนยนต  วางบนพื้น สนาม โดยหันดานหนาของหุนยนต  เขาหากัน

SU M 3 O

ดาน

MO SU 2

หนา ดาน

หน า

MO SU 4

ด า นห นา

SU MO 1

หนา ดาน

การวางหุนยนตเมื่อเริ่มแขงขัน

พื้นที่ขางสนาม

8.2 เมื่อกรรมการใหสัญญาณ ผูแข  งขันกดสวิตชเริ่มตนการทํางานของหุนยนต หลังจากนั้น 5 วินาที หุนยนต  จึงจะเริมทํ ่ างาน โดยกอนหนานันต ้ องไมมีผูแข  งขันอยูภายในพืนที ้ ่วงแหวน หากหุนยนต เคลื่อนที่กอนระยะเวลาเริ่มตน 5 วินาที จะถูกนําออกจากสนาม ถือวาแพ

ขอที่ 9 การหยุดและเริมต ่ นใหม การแขงขันจะหยุดและเริมต ่ นใหมได ก็ตอเมื่อไดรับการประกาศจากกรรมการ

ขอที่ 10 การจบการแขงขัน การแขงขันจะจบลงอยางเปนทางการเมือหั ่ วหนากรรมการประกาศ ผูแข  งขันนําหุนยนต  ออกจาก สนาม

4


หมวดที่ 6 เวลาของการแขงขัน ขอที่ 11 เวลาการแขงขัน ในแตละนัดมีเวลารวม 3 นาที เริ่มตนและสิ้นสุดตามการประกาศของหัวหนากรรมการ ในการ แขงขันแบบอัตโนมัติ เวลาจะเริ่มเดิน หลังจากสินเสี ้ ยงประกาศเริ่มแขงขัน 5 วินาที

ขอที่ 12 การตอเวลา กําหนดไว 3 นาที หรือขึ้นกับการกําหนดโดยกรรมการ

หมวดที่ 7 การหยุดและออกจากการแขงขัน ขอที่ 13 การออกจากแขงขัน จะเกิดขึนเมื ้ อ่ 12.1 สวนใดสวนหนึ่งของหุนยนตสัมผัสกับพื้นของพื้นที่นอกวงแหวนซูโม 12.2 ถาหุนยนต  ยังอยูบนเสนวงแหวน ใหทําการแขงขันตอไป 12.3 มีหุนยนต  กอดกันหรือประกบติดกันและไมมีการเคลือนไหวใดๆ ่ 5 วินาที 12.4 มีหุนยนต  ที่เคลื่อนทีในลั ่ กษณะซํ้าๆ เชน เดินหนา-ถอยหลังไปมา หรือหมุนตัวตลอดเวลา หรือเคลื่อนที่วงกลมเปนเวลาตอเนื่องกัน 10 วินาที และกรณีหยุดนิ่งดวย

ขอที่ 14 การหยุดแขงขัน การแขงขันจะหยุดและเริ่มตนใหมเมื่อ : 13.1 หุนยนต  ในสนามทั้งหมดกอดกันหรือประกบติดกันและไมมีการเคลือนไหวใดๆ ่ 5 วินาที 13.2 หุนยนต  ในสนามทั้งหมดเคลื่อนที่ในลักษณะซํ้าๆ เชน เดินหนา-ถอยหลังไปมา หรือหมุน ตัวตลอดเวลา หรือเคลื่อนที่วงกลมเปนเวลาตอเนื่องกัน 10 วินาที และกรณีหยุดนิ่งดวย

5


หมวดที่ 8 การผิดกติกา ขอที่ 15 ถาผูแข  งขันทําการละเมิดขอกําหนดในขอที่ 6, 16 และ 17 หรือขอหนึ่งขอใด จะถือวา ทําผิดกติกา

ขอที่ 16 ผูแข  งขันทีกระทํ ่ าการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขาม ไมวาจะโดยวาจาหรือการกระทํา หรือใหหุนยนต  สงเสียง, แสดงขอความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเปนการดูถูก เหยียดหยามฝายตรงขาม จะถูกปรับแพ

ขอที่ 17 หากผูแข  งขันกระทําการดังตอไปนี้ จะถือวาผิดกติกาเชนกัน 17.1 เขาไปในพื้นที่วงแหวนในระหวางการแขงขัน ไมวาจะโดยสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือใชอุปกรณ ยกเวนในกรณีเขาไปเพือนํ ่ าหุนยนต  ออกมาเมือหั ่ วหนากรรมการประกาศใหคะแนนยูโค หรือในชวงหยุดการแขงขัน 17.2 โยนหรือนําชิ้นสวนหรืออุปกรณใดๆ เขาไปในพื้นที่วงแหวน 17.3 กระทําการใดๆ ที่ทําใหการแขงขันหยุดลงโดยไมมีเหตุผลอันควร 17.4 เริ่มตนการทํางานของหุนยนตกอน 5 วินาที หลังจากกดสวิตชเริ่มทํางานเมื่อไดรับเสียง ประกาศเริ่มตนการแขงขันจากกรรมการ 17.5 กระทําการใดก็ตามที่ไมสุภาพและทําใหเกิดการเสื่อมเสียตอการแขงขัน

หมวดที่ 9 บทลงโทษ ขอที่ 18 ผูที ่กระทําผิดกติกาในขอที่ 6, 16 และ 17 จะถูกปรับแพ การตัดสินถือเปนสิ้นสุด

หมวดที่ 10 ความเสียหายและอุบัติเหตุในการแขงขัน ขอที่ 19 การขอหยุดการแขงขัน ผูแข  งขันสามารถขอหยุดการแขงขันได หากหุนยนต  ของตนเองประสบอุบัติเหตุจนแขงขันตอไมได

ขอที่ 20 การไมสามารถแขงขันตอได ถาหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนไมสามารถแขงขันตอได กรรมการจะพิจารณาวา ทีมใดเปนตนเหตุ แหงอุบัติเหตุนั้น ทีมนั้นตองเปนฝายแพ ถาตัดสินไมได จะถือวา ทีมที่แขงตอไมไดหรือทีมที่รองขอให หยุดการแขงขันเปนฝายแพ

ขอที่ 21 เวลาสําหรับการพิจารณากรณีเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ แตจะตองไมเกิน 5 นาที 6


หมวดที่ 11 การประทวง ขอที่ 22 หากไมมีการประทวงใดๆ จะถือวา คําตัดสินของกรรมการในการแขงขันนัดนันๆ ้ ถือเปนเด็ดขาด

ขอที่ 23 หัวหนาทีมสามารถประทวงการตัดสินไปยังกรรมาธิการกอนการแขงขันสิ้นสุดลง หากไมมี กรรมาธิการในเวลานั้น สามารถแจงการประทวงไปยังกรรมการ กอนการแขงขันสินสุ ้ ดลง

หมวดที่ 12 การระบุหรือแสดงตัวของหุนยนต  ขอที่ 24 การระบุชือหรื ่ อหมายเลขของหุนยนต  ทีเข ่ ารวมการแขงขันตองกระทําอยางชัดเจน งายตอการเห็น และอานบนตัวถังของหุนยนต ตลอดระยะเวลาของการแขงขัน

              

7


INEX Sumo Robot Cup - Royal Rumble rule  
INEX Sumo Robot Cup - Royal Rumble rule  
Advertisement