Page 1

TEST –  markedsmodning  af  bæredyg5ge  løsninger   Projekt:  Isoleringsfuge   Claus  Skov   Administrerende  Direktør   Medejer  af  Papiruld  Danmark  


Den gode  proces  fra  idé  0l  marked..   Driving new products to market

Discovery 32 Idea screen

Stop / Go

Stop / Go

Stop / Go

Stage 1 11

Stage 2 1

Scoping

Build business case

Kilde: Inspireret af Robert G. Cooper ”Winning at new products”

Stop / Go

Stop / Go

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Development

Testing & validation

Launch

Postlaunch review


Kvalificering af  innova0ve   produktkoncept  idéer…   (1) Beskriv produktidéen? (Features, funktionalitet, prisniveau, mv.) (2) Hvori består det unikke ved produktidéen? (Hvad er ”rule breaking” nyt?) (3) Hvilken nytteværdi har produktidéen for enduser? (Hvordan giver idéen mening for kunderne?) (4) Hvad vil produktidéen kunne tilføre top + bundlinie? (De første 3 år) (5) Beskriv de største udfordringer i.f.m. udvikling og lancering af produktidéen? (6) Hvilke risici er der ved at lancere produktidéen? (Konkurrentreaktioner, ændring i lovgivning, mv.) (7) Hvornår bør produktidéen lanceres til markedet? (År/kvartal) (8) Hvilke forhold skal afklares i forundersøgelsen? (Tekniske, markedsmæssige, mv.) (9) Hvornår er produktidéen en succes? (Hvilke mål skal være opfyldt)


Udarbejdelse af  Business  Case.     Ø    Ø    Ø    Ø    Ø 

Afdække omfanget  af/  behovet  for  samarbejdspartnere.   I  vores  0lfælde  var  det,   Væksthus  Hovedstaden  hvor  vi  fik  støFe  igennem  et  EU  Spinn-­‐  Off  projekt.   Teknologisk  Ins0tut,  Murværkscenteret  i  Århus  med  både  erfaring  og  produkFest.  

Gennemførelse af  en  markedsundersøgelse  hos  både  projekterende  arkitekt  tegnestuer  og   fuge  entreprenørerne.    

Ø  Beskrivelse,  ak0viteter,  0dsplan,  økonomi.     Ø  Ansøgning  om  støFe.   Ø  IværksæFelse.  


Isoleringsfuge, baggrund:    

Problems0llinger ved  eksisterende  fugeløsninger  0l  udvendige  døre  og  vinduer:     Ø   Det  er  vanskeligt  at  sikre  gode,  holdbare  og  pæne  fuger  med  de  mest  anvendte  materialer  i  dag.          Udseendet  er  meget  unaturligt  (plas0sk),  holdbarheden  er  begrænset  og  der  er  øvrige  indbyggede          funk0onelle  problemer.     Ø   Der  anvendes  flere  materialer,  og  typisk  er  flere  aktører  involveret,  og  der  opstår  som  følge  heraf  oYe          usikkerhed  om  ansvarsområder.   Ø   Dansk  Industri  vurderer,  at  der  i  dag  ikke  findes  fugeløsninger  som  overholder  lovgivningens  krav  0l          linietab  på  0,06W/mk.  Det  viser  sig  bl.a.  i  et  unødvendigt  stort  varmetab  og  en  væsentlig  risiko  for          kondens  og  skimmelsvamp.     Ø   Ifølge  sta0s0k  fra  Byggeskadefonden  er  der  svigt  i  ca.  1/3  af  de  undersøgte  udvendige  døre  og  vinduer  i          andelsboliger.  Det  er  oYe  råd  i  træet,  tæring  af  befæs0gelsen  og  elementer  som  er  faldet  ud.    


Isoleringsfuge, et  bæredyg5gt  og  unikt  produktkoncept:  

    Ø   Det  er  nemt  at  sikre  gode,  holdbare  og  pæne  fuger  med  isoleringsfuge.  Produktet  har  et  meget  fint  

     mørteludseende,  stor  holdbarhed  og  indbyggede  problemløsninger.     Ø   Simpel  påføringsmetode  idet  selve  fugningen  foregår  i  én  proces;  fugning  og  isolering  på  én  gang.  Der          bruges  kun  ét  materiale  (Isoleringsfugen)  i  modsætning  0l  den  typiske  metode  med  3  materialer;  nemlig          mineraluld  –  glasfiber  eller  stenuld  –  samt  bagstop  og  fugemasse.     Ø   Der  er  tale  om  en  diffusionsåben  løsning,  der  kan  ”ånde”,  hvorved  svamp  og  råd  undgås.   Ø   Bedre  isoleringsevne  end  eksisterende  løsninger.  Vi  forventer,  at  isoleringsfugen  bliver  det  første          produkt,  der  kan  overholde  lovgivningens  krav  0l  linjetab.  DeFe  fører  0l  et  lavere  energiforbrug  og          dermed  en  mindre  varmeregning  i  bebyggelsen.   Ø   Væsentligt  mindre  CO2  aYryk.  Isoleringsfugen  vil  gennem  sin  leve0d  både  via  brug  af          genbrugsmateriale  og  mindre  varmeforbrug  føre  0l  et  lavere  CO2  aYryk  end  eksisterende  løsninger.   Ø   Der  er  foretaget  patentanmeldelse.  


Der er  masser  af  muligheder  for  udvikling  af  nye  innova5ve  produkter!     Hav  en  struktureret  5lgang  5l  projektet.     Hold  fast  i  den  oprindelige  ide.     Find  relevante  professionelle  samarbejdspartnere  som  5lfører  værdi.     Vær  vedholdende.    

”Det ny'er  ikke  at  sige,  at  vi  gør  vores  bedste.          Man  skal  gøre,  hvad  der  er  nødvendigt”   Winston  Churchill      

Papiruld innovationsradar isoleringsfuge marts 2013  

Claus Skovs indlæg om innovation og udviklingsprojekter i Papiruld.dk på Innovationsradar.dk gå hjem møde 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you