Page 1

De financiële crisis zorgt ervoor dat

en wereldmachten te kunnen blijven

de liquiditeit: extra ruimte die nodig

men voorzichtiger wordt en minder

concurreren.

is om een groeiscenario te realiseren.

vertrouwen toont in de toekomst.

12

De huidige groeifacaliteit stelt dat de

Bedrijven focussen zich op de korte

De Nederlandse regering heeft enkele

Staat 50 procent van het risicokapitaal

termijn en houden zich vooral met

stappen gezet om bedrijven te motiveren

tot maximaal € 5 miljoen per bedrijf

kostenreductie bezig. Banen worden

meer te investeren in innovaties.

garandeerd. Om tijdens de crisis meer

geschrapt, fabrieken stilgezet en er wordt

Het kabinet Balkenende heeft het

bedrijven te kunnen helpen wordt de

bespaard op ‘Research and Development’

zogenaamde ‘innovatieplatform’

grens omhooggeschoven naar € 25

(R&D). Zelfs organisaties als Nokia

opgericht. Dit is een platform van

miljoen en in speciale gevallen zelfs tot €

die bekend staan om hun innovatieve

vertegenwoordigers van de Nederlandse

100 miljoen. De overheid is bereid € 1.5

instelling komen in het nieuws door

kenniseconomie dat innovatie en

miljard aan risicokapitaal van garanties

bezuinigingen op het gebied van R&D.

vooruitgang in Nederland moet

te voorzien.

Uit een onderzoek van KPMG bleek

stimuleren. Eén van de resultaten van

dat 90 procent van de ondervraagde

dit platform is het innovatievoucher-

ondernemers maatregelen treft om de

systeem. Ondernemingen kunnen een

Zelfs de Nederlandse dagbladen

kosten te reduceren. Voor 67 procent

voucher aanvragen waarmee ze voor

moeten nu de gevolgen

bleek het financiële klimaat de oorzaak

een bepaald bedrag toegang krijgen tot

ondervinden van de crisis waar

te zijn.

bestaande kennisinstellingen.

ze al enkele maanden hun kranten mee vullen. Stijgende kosten,

Innoveren: In voor én tegenspoed Tekst: Maarten van der Vegte Economische crisis, een term waar iedereen aan gewend geraakt is de afgelopen maanden. De media lopen over van dalende koersen, dalend consumentenvertrouwen en drastische maatregelen. De gekelderde vooruitzichten staan in de schaduw van de recordbrekende prijzen. Organisaties worden gedwongen te saneren, massaal worden werktijdverkortingen aangevraagd. Productielijnen in de auto-, chemie- en staalindustrie worden zelfs geheel stopgezet. De consument schrikt van de negatieve perspectieven in het nieuws en denkt nogmaals na over zijn uitgaven. Grote aankopen worden uitgesteld en er wordt gezocht naar meer zekerheid bij het vastzetten van geld.

De strategieën die organisaties toepassen

Organisaties lopen tijdens financiële

risicovolle financieringen en

zijn vooral gericht op overleven, niet

crisis-situaties tegen verschillende

dalende opbrengsten van de

zozeer op ontwikkelen. Je zou haast

oorzaken aan die het moeilijker maken

oplagen en advertenties zijn de

zeggen dat er naast een economische

te innoveren. Het grootste probleem

oorzaken van de problemen bij de

crisis ook sprake is van een innovatie-

wordt veroorzaakt door investeerders,

dagbladen.

crisis. De geschiedenis leert echter dat

ook zij worden voorzichtiger. Vanuit

crisis-situaties uitermate geschikt kunnen

de Nederlandse regering komt hulp

Midden augustus 2008 maakten

zijn voor het voortbrengen van

voor organisaties die hierdoor in nood

de Telegraaf Mediagroep en

succesvolle innovaties.

komen. De overheid haalt investeringen

PCM bekend dat ze banen

“Win not by surviving the storm, but by changing the game.” Sam Palmisano, hoofd van IBM

gingen schrappen en dat er miljoenen bezuinigd moesten worden om deze problemen op te lossen. De komende maanden worden nog meer bezuinigingen

Natuurlijk is het riskant om

naar voren en werkt aan de versnelling

verwacht. Het verlagen van de

jezelf als organisatie te richten op

van procedures zodat projecten sneller

advertentiekosten wordt als enige

ontwikkeling tijdens onzekere tijden.

kunnen starten.

en logische oplossing naar voor

Vaak leidt het tot een verlaging van

geschoven. De positieve kant van

het consumentenvertrouwen en een

Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden

de economische crisis is dat de

verhoogde kans op recessie. Gelukkig

van de groeifaciliteit. Wanneer

krant in Nederland nu wel langer

staan bedrijven niet alleen, overheden

een organisatie overweegt grote

gelezen wordt.

hebben ook belang bij het continue

investeringen te doen voor bijvoorbeeld

ontwikkelen van organisaties. Innovatie

bedrijfsovernames of grote innovaties

is noodzakelijk om economische groei

ontstaat behoefte aan extra risicodragend

te waarborgen, dit op zijn beurt is

vermogen. Meer risicodragend

essenstieel om met andere overheden

vermogen heeft een positief effect op

13


14

15

“Snelle groeiers zijn van vitaal belang voor de economie, omdat juist zij een grote bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid leveren”, aldus

trekken. Je kan het vergelijken met de

Een crisis is niet voor niets een crisis:

prijzenoorlog uit 2006 waar Albert Heijn

het zal zijn tol eisen en organisaties op

als grote winnaar uit kwam en daarmee

hun fundamenten laten wankelen. Echter

aanzienlijke stukken marktaandeel

is dit zeker geen reden om innovaties uit

innam. Dit is ook wat gebeurde na

te stellen en alleen te richten op de korte

het barsten van de ‘internet-bubble’

termijn. Wanneer het stof is gesettled na

halverwege 2000. Terwijl ICT-bedrijven

deze crisis zullen niet de bedrijven die

kelderden in de koersen en meerdere

het best hebben bezuinigd overblijven,

gevallen van fraude boven water kwamen

maar zij die het best hebben geinnoveerd

staatssecretaris Van Gennip in het

(Enron, Worldcom, Qwest) introduceerde

en daar de krimpende markt naar zich toe

extra geld voor onderzoek en innovatie.

Zelfs met deze tegemoetkomingen

Ook de rijken der aarde hebben

persbericht van het Ministerie van

Apple in 2001 de Ipod. Apple boekte

hebben getrokken.

Een verruiming van de Wet Bevordering

van de overheid blijft innoveren risico

last van de economische crisis.

Economische Zaken. Deze groep had

een groot succes en wist de afgelopen

Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

met zich meedragen. Het succes van

Voor wie in 2008 tijdens

echter vaak financieringsproblemen.

jaren enorm veel marktaandeel van

is volgens de ondernemersorganisaties

een innovatie is nooit van te voren te

kerst niet meer naar een

Uitbreidingen en overnames waren

de bestaande giganten in te nemen.

de beste optie. Door verruiming van deze

garanderen, sterker nog: statistisch

driesterrenrestaurant kon gaan

daardoor een moeilijke zaak.

In 2005 had de Ipod al zo’n sterke

subsidie betalen ondernemers minder

gezien is 93 procent van de onderzoeken

heeft het Nederlandse House

concurrentiepositie dat het zijn afzet met

die tot succesvolle innovaties heeft geleid

of Caviar een picknickmandje

500 procent wist te verhogen ten opzichte

in de verkeerde richting gestart met

samengesteld. Het bevat: kaviaar,

van het vorige jaar.

champagne, truffels en oesters

"Anything that won't sell, I don't want to invent." Thomas Edison

een onjuiste visie. Gelukkig blijkt een

(met oestermeisje). Voor dit alles

crisis positieve kanten te hebben voor innovatie. Harvard Business School-

De groeifaciliteit moet het risico voor

loonkosten en kunnen kenniswerkers

professor Clayton Christensen beweert

externe financiers verlagen. De

aan het werk blijven. Nu bedraagt

dat een financiële crisis een positief

groeifaciliteit biedt een overheidsgarantie

de loonkostensubsidie nog 42

effect op de statistieken van innovatie

van vijftig procent voor alle financiers.

procent over de eerste € 110.000 aan

zal hebben. Volgens Christensen dwingt

Door deze garantie is het voor de

onderzoekskosten. De koepelorganisaties

een crisis verniewers snel en goedkoop

financier een stuk aantrekkelijker en de

stellen voor dit bedrag te verhogen,

te innoveren terwijl verniewers tijdens

overheid hoopt dat daar veel bedrijven

evenals het aftrekpercentage (nu

voorspoed langer de verkeerde visie

van kunnen profiteren.

14 procent) over het restbedrag aan

kunnen nastreven. Een laag budget

onderzoekskosten. Daarnaast moet

zal dus juist een hogere slagingskans

MKB-Nederland en VNO-NCW,

volgens MKB-Nederland en VNO-NCW

opleveren.

overkoepelende belangenorganisaties

ook het maximumbedrag aan subsidie (nu

voor midden- en kleinbedrijf in

€ 8 miljoen) omhoog. Deze aanpassingen

Een crisis brengt nog meer voordelen

Nederland (99 procent van de

binnen de WBSO zijn snel te regelen

voor innovatie. Terwijl concurrenten de

Nederlandse bedrijven) hebben nog

zonder extra administratieve lasten.

overlevingskoers varen is een crisis de

eens bij de ministeries van economische

aangewezen kans jezelf te onderscheiden

zaken en financiën aangedrongen op

van de rest en de markt naar je toe te

betaal je slechts € 15 000. http://www.senternovem.nl (zoek: innovatievouchers) http://www.fembusiness.nl (zoek: korte termijnoplossing)

Volgens samensteller Ashkan

http://www.express.be (zoek: Innoveren tijdens crisis)

Mossafaian van House of Caviar

http://adi.atosoriginblog.nl (zoek: innovation loves crisis)

kost een vergelijkbare maaltijd

http://online.wsj.com (zoek: Business insight report)

bij een restaurant twee keer zo veel. Mensen kopen de laatste jaren steeds meer delicatessen om ook thuis luxueus te kunnen genieten tijdens de feestdagen. Hiervoor is dit pretpakket de ideale oplossing. Mede dankzij deze inventieve pakketten is de omzet van champagne en kaviaar door het Nederlandse House of Caviar met een aanzienlijk percentage van 60% gestegen.

Innovation  

Innovation during crisis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you