Page 1

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 2011 – 2012

>>  Als het gaat om innovatie


Geachte ondernemer, Samen met meer dan 2.500 bedrijven maakt u gebruik van de Innovatieprestatiecontracten (IPC). Deze subsidie heeft als doel de innovatiekracht van het mkb te verhogen door samenwerking en kennisoverdracht

Een wijzigings­verzoek zal alleen worden goedgekeurd als het IPC-project blijft voldoen aan de formele IPC-criteria en de oorspronkelijke kwaliteit, getoetst naar de tendercriteria, behouden blijft. Het niet doorgeven van een wijziging of het uitvoeren van een gewijzigd innovatieplan waarvoor geen toestemming is verkregen, kan leiden tot geheel of gedeelte­lijke terugvordering van de verleende subsidie. Het is daarom erg belangrijk eventuele wijzigingen tijdig met uw penvoerder te bespreken en deze aan Agentschap NL voor te leggen.

tussen bedrijven te stimuleren en innovatie een structurele plaats te geven in de bedrijven. Deze meerjarige innovatieprojecten worden uitgevoerd onder begeleiding van een belangenorganisatie voor ondernemingen (penvoerder). In deze brochure informeren we u over de uitgangspunten van de nieuwe IPC-tenderregeling en de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Uw penvoerder begeleidt dit traject en helpt u met de invulling van deze voorwaarden. Het innovatieplan; de toetssteen U hebt via uw penvoerder een IPC-projectaanvraag ingediend en bent nu bezig met het uitvoeren van uw collectieve en/of individuele innovatieplannen. Het (innovatie)plan is bij aanvang getoetst door Agentschap NL en gerangschikt ten opzichte van de andere IPC-projecten (aanvragen) op grond van een aantal vooropgestelde tendercriteria. Op basis van deze ranking is de IPC-subsidie aan u toegekend voor de uitvoering van dit innovatieplan. Het is dan ook belangrijk dat u het innovatieplan zo precies mogelijk uitvoert. De ontwikkeling van een innovatie is risicovol en het proces is vaak onvoorspelbaar. Een enkele keer moet zelfs besloten worden om een traject ingrijpend te veranderen. Ook kunnen er veranderingen in uw organisatie plaatsvinden die van invloed zijn op de uitvoering van uw innovatieplan. Het kan dus gebeuren dat u een wijziging moet of wilt doorvoeren. Hiervoor moet altijd vooraf toestemming gegeven worden door Agentschap NL. Breng daarom geplande wijzigingen zo snel mogelijk bij uw penvoerder onder de aandacht, bespreek samen de redenen van het vastlopen en onderzoek de mogelijkheden om het project weer vlot te trekken. De penvoerder zal vervolgens een wijzigingsvoorstel aan Agentschap NL voorleggen.

Zeven tendercriteria 1. Mate van innovatie; 2. Mate van economisch perspectief; 3. Mate van onderlinge samenwerking; 4. Mate van samenwerking met andere branches; 5. Mate van samenwerking met publieke kennisinstellingen; 6. Kwaliteit van de collectieve activiteiten; 7. Kwaliteit van de begeleiding van de deelnemers. Een uitgebreide toelichting op de tendercriteria kunt u vinden op de website www.agentschapnl.nl/ipc

Samenwerken in gezamenlijke innovatieplannen Samenwerken is het speerpunt van IPC en blijkt ook een belangrijke drijfveer te zijn om deel te nemen aan een IPC. Samenwerken vergt vertrouwen tussen de samenwerkingspartner(s) en het (h)erkennen van het gemeenschappelijke (innovatie)doelen. Samenwerking binnen het IPC wordt uitgewerkt in een collectief plan. Bij de totstandkoming en begeleiding van een collectief, is een belangrijke rol voor de penvoerder weggelegd. Hij kan actief contacten leggen tussen u en potentiële samenwerkings­ partners en kennisinstellingen. Betrekt u de penvoerder dan ook tijdig bij eventuele knelpunten in de samenwerking, hij kan voor u bemiddelen en alternatieven aandragen.

“Het verplichte innovatieplan is een prettige stimulans. Het dwingt je om vooruit te kijken. Om na te denken wat je wilt bereiken en waar je over drie jaar wilt staan. Zo hebben we nu onze interne werkwijze verbeterd.”

Innovatie Prestatie Contracten | IPC-tender 2011 – 2012


Een collectief IPC-project is een project waarin de collectieve deelnemers voor gezamenlijke rekening en risico gaan innoveren. Het project moet voor alle collectief deelnemende ondernemers een innovatie opleveren. De kosten en opbrengsten van dit project worden door alle deelnemers gedragen. Hiervoor geldt dat de opbrengsten onder de deelnemers verdeeld worden naar ratio van hun inbreng. Wanneer de resultaten van deze samenwerking slechts voor één van de andere partijen van belang zijn is er geen sprake van een collectief project. Het is aan te bevelen uw inbreng in het collectieve project en de verdeling van de resultaten vast te leggen in een samenwerkings­overeenkomst. Uw penvoerder kan u hierbij helpen.

Projectadministratie Het IPC kent geen vaste voortgangsrapportages, maar de bestede uren en gemaakte projectkosten dienen wel overlegd te kunnen worden als Agentschap NL daarom vraagt.

Wat wordt van u verwacht? • Het leveren van de afgesproken prestatie middels de uitvoering van uw goedgekeurde innovatieplan. • Samenwerking en kennisontwikkeling met andere deelnemers. • Het bijhouden van een reguliere bedrijfsadministratie waaruit deze informatie bij controle door Agentschap NL kan worden herleid: a. de eigen uren besteed aan de individuele innovatieprojecten; b. de eigen uren besteed aan de gezamenlijke innovatieprojecten; c. de overige kosten besteed aan de individuele innovatieprojecten; d. de overige kosten besteed aan de collectieve innovatieprojecten.

Ook dient u bij een eventuele controle aan te kunnen tonen dat u de prestatie, waarvoor u subsidie heeft ontvangen, daadwerkelijk heeft behaald. Het kan voorkomen dat de penvoerder u verzoekt om uw projectvoortgang tussentijds aan hem te rapporteren, zodat hij als projectleider de voortgang van het IPC kan monitoren. Eventuele afspraken hierover en de wijze waarop u dit doet, kunt u in samenspraak met hem bepalen.

Kosten en subsidie U heeft samen met de penvoerder een innovatieplan, bestaande uit een activiteitenplanning en een begroting, opgesteld. Hierin staat hoe u welke (collectieve) innovatiedoelen wilt realiseren. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de uitvoering van de activiteiten en bijbehorende kosten zoals vastgelegd in dit innovatieplan. Als u minder kosten maakt dan u in eerste instantie begroot heeft of bepaalde activiteiten wilt wijzigen, moet u dit ter goedkeuring voorleggen aan Agentschap NL. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met uw penvoerder.

Wat wordt van de penvoerder verwacht? • Hij geeft uitvoering aan het door Agentschap NL goedgekeurde penvoerderplan. • Hij komt op voor uw belangen, begeleidt het IPC-traject als geheel en biedt ondersteuning bij de uitvoer van uw (collectieve) innovatieplannen in het bijzonder. • Hij stimuleert en faciliteert samenwerking en kennisdeling tussen u en de andere deelnemers in het IPC. • Hij adviseert u ten aanzien van uw IPC-projectadministratie. • Hij is contactpersoon tussen u en Agentschap NL. De penvoerder ontvangt een aparte subsidie van 3.000 euro per deelnemer aan het IPC-traject, om u gedurende het IPC te ondersteunen in de uitvoering van uw innovaties en het behalen van uw prestatie(s).

Innovatie Prestatie Contracten | IPC-tender 2011 – 2012


“De uitvoering van een IPC-traject versterkt de band tussen mijn bedrijf en de penvoerder (in dit geval een brancheorganisatie). De penvoerder leert mij en dus zijn achterban beter kennen en kan mij hierdoor nog beter van dienst zijn.” Kosten De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn door u omschreven in uw innovatieplannen. Ze hebben betrekking op de geplande innovaties en zijn voor activiteiten of materialen die nieuw zijn voor de onderneming. Het IPC onderscheidt hierin de interne uren (loonkosten van u en uw personeel) voor een vast tarief van € 60,00 per uur en de overige kosten die u maakt om uw innovaties te ontwikkelen. U mag maximaal 40 procent van de subsidiabele kosten gebruiken voor loonkosten. Het overgrote deel van de subsidie moet dus gebruikt worden voor de inkoop van kennis, diensten of materialen t.b.v. de uitvoer van uw innovatieplan. Als het goed is voldoet uw project al aan deze eis. Maar houd dit bij wijzigingen in de gaten, als uw project niet aan deze eis voldoet wordt de subsidie gekort! Verder geldt dat de kosten gemaakt en betaald moeten zijn gedurende de looptijd van het IPC-traject om voor subsidie in aanmerking te komen. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn: Op verkoop gerichte marketing- en saleskosten, investering in bedrijfsmiddelen, herhalingstesten, het opzetten van kwaliteitssystemen, opleidingen, deelname aan tentoonstellingen en symposia en reiskosten. De gemaakte kosten moeten altijd in relatie staan met de geplande innovatie en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Uw penvoerder is op de hoogte van de regels die gelden voor de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met uw penvoerder.

Subsidie De subsidie voor uw IPC-project is door Agentschap NL in een voorschot van 100 procent aan u betaald. Aan het einde van de looptijd van het IPC-traject stelt u, met behulp van de penvoerder, de eindafrekening op. Uitgangspunt is het door u ingediende innovatieplan inclusief de eventuele, door Agentschap NL goedgekeurde, mutaties. Als het IPC-innovatieplan volgens plan is uitgevoerd, dan wordt de subsidie na afloop van het project ambtshalve vastgesteld. In dat geval hoeft u geen verzoek tot vaststelling van de subsidie in te dienen. De vaststellingsbrief rolt dan vanzelf op de mat. NB let wel dat de verantwoording over de door u geleverde prestatie, ter inzage, beschikbaar is. Agentschap NL zal dit steekproefsgewijs controleren.

Innovatie Prestatie Contracten | IPC-tender 2011 – 2012


Wat kunt u van Agentschap NL verwachten? • Beoordeling van de IPC-projectaanvragen. • Aanspreekpunt voor de penvoerder. • Beoordeling van de door u opgegeven wijzigingen in uw innovatieplan en eventueel gepaard gaande herberekening van de subsidie. • Steekproefsgewijze controle van de geleverde prestaties. • Voorlichting en informatie geven over de mogelijkheden van de IPC-regeling.

Hoe vindt controle op de projecten door Agentschap NL plaats? Tijdens de looptijd zorgt de penvoerder voor terugkoppeling over de voortgang naar Agentschap NL. Hij is uw aanspreekpunt en onze contactpersoon. Eventuele beoordelingen van wijzigingen in uw innovatieplan en andere besluiten ten aanzien van uw IPC-project of de IPC-regeling communiceren wij aan u via de penvoerder. Daarnaast heeft Agentschap NL een handhaving- en fraude­beleid waarbij de voortgang van de projecten, bij zowel bedrijven als penvoerders, wordt gecontroleerd. Uitgangspunt hiervan zijn de goedgekeurde IPC-innovatieplannen. Agentschap NL zal dit steekproefsgewijs doen en zal controleren of: de innovatie­ prestatie volgens plan is uitgevoerd, de begrote uren en kosten daadwerkelijk gemaakt zijn, eventuele aangebrachte wijzigingen door ons zijn goedgekeurd, de gemaakte kosten subsidiabel zijn en u de afgesproken prestatie heeft behaald. Indien dit niet het geval is kunnen er sancties worden opgelegd, zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van het subsidievoorschot.

Checklist 1. IPC = samenwerking. 2. IPC = stimulans tot (structurele) innovatie. 3. IPC = meer winst uit innovatie. 4. IPC = planmatig innoveren, het goedgekeurde IPC-innovatieplan is het uitgangspunt. 5. IPC = flexibel, wijzigen van innovatieplannen kan maar dienen wel getoetst te zijn door Agentschap NL. 6. Alleen door Agentschap NL goedgekeurde wijzigingen komen voor subsidie in aanmerking. Het niet doorgeven en/of uitvoeren van wijzigingen in uw innovatieplan zonder toestemming kan leiden tot sancties, zoals (gedeeltelijke) terugvordering van uw subsidie. 7. Collectief = gezamenlijke activiteiten voor gemeenschappelijke rekening en risico. 8. Samenwerking = vertrouwen + heldere afspraken. 9. Minimaal 60 procent (overige) kosten derden en maximaal 40 procent loonkosten t.b.v. de innovatieprojecten. 10. De penvoerder is er om u van dienst te zijn als: projectbegeleider, belangenbehartiger en contactpersoon richting Agentschap NL. De penvoerder wordt hiervoor betaald door Agentschap NL in de vorm van een subsidie.

Innovatie Prestatie Contracten | IPC-tender 2011 – 2012


Dit is een publicatie in opdracht van: Agentschap NL NL Innovatie Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag T +31 (0) 88 602 46 13 E ipc@agentschapnl.nl I www.agentschapnl.nl/ipc © Agentschap NL | maart 2012 Publicatie-nr. 3IPCl1201 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Innovatie helpt ondernemend Nederland bij innovaties. Met geld, kennis en contacten.

Informatie IPC Tender 2011-2012  

Informatie IPC Tender 2011-2012

Informatie IPC Tender 2011-2012  

Informatie IPC Tender 2011-2012

Advertisement