Bases annex 1 català

Page 1

(ANNEX I)

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CANDIDATURA CONCURS #ANIMALSABADELL CONCURS DE PRODUCCIONS AUDIOVISUALS D’ANIMALS. DADES DE QUI HO SOL·LICITA NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/DNI/NIE/passaport

DADES DE CONTACTE A EFECTES DE COMUNICACIONS/NOTIFICACIONS

(en el cas de persones jurídiques,

dades del representant legal de l’entitat) NOM COMPLET

CÀRREC

DNI/NIE/passaport

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

ADREÇA POSTAL

CODI POSTAL

MUNICIPI

QUI SOL·LICITA DECLARA 1. Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat i l’Estat, així com amb la Tresoreria de la Seguretat social. 2. No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en l’article 13 de la Llei 38/203, de 17 de novembre, general de subvencions, ni haver estar sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions. 3. En cas de persones jurídiques, no haver estat sancionat per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, la normativa relativa als drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i laboral, i amb qualsevol altre obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD Documentació identificativa de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa. Heu d’aportar FOTOCÒPIA. En cas de ser persona física: DNI / NIE / passaport En cas de ser persona jurídica: DNI / NIE / passaport del representant legal Escriptura de constitució / Estatuts de la persona jurídica Document acreditatiu de la capacitat legal del representant Sinopsi del curt Fitxa tècnica completa Publicitat/imatges del curt

Pàgina 1/2


Tràiler del curt (si està disponible) Altres:

Signatura de les persones físiques sol·licitants / persona representant legal i segell de la persona jurídica sol·licitant:

* En cas de menors d’edat, signatura del pare, mare o tutor/a.

Lloc i data:       La/es persona/es sotasignada/es declara/en, en el seu nom i/o en el de l’organització que representa, que accepta les bases reguladores del premi i compleix amb tots els requisits que s’hi estableixen i que són certes totes les dades consignades. En cas de ser el guanyador, autoritza l'Ajuntament de Sabadell per tal que pugui fer les comprovacions pertinents en relació a la veracitat de les dades consignades amb el compliment de les obligacions tributàries amb qualsevol administració pública, així com de la resta de requisits establerts en les bases d’aquest premi. La participació en el concurs comporta l’acceptació de les condicions, com també l’autorització pel tractament de dades de caràcter personal dels participants i la publicació en les pàgines web del nom i la població dels guanyadors. Així mateix, i amb la finalitat de donar visibilitat a l'esdeveniment, els participants autoritzen la utilització de la seva imatge en mitjans audiovisuals (fotografies, vídeos, etcètera), durant els actes que es puguin dur a terme, així com durant el lliurament de premis. Les dades personals recollides dels usuaris i els seus representants per al concurs s'incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal. Aquestes dades s'utilitzaran únicament per la gestió del concurs en el termes i requisits establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers per finalitats diferents a les relacionades al present article. Per exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades personals previstos a la Llei, els usuaris poden comunicar-ho enviant una comunicació al correu electrònic innovacio@ajsabadell.cat o bé mitjançant el telèfon 937453192.

Pàgina 2/2