Page 62

NEWS

อเซลิส ประเทศไทย เตรียมจำ�หน่าย เรซินเหลวและสารเติมแต่งของ ออลเน็กซ์

อเซลิสมีความยินดีทจี่ ะประกาศว่าทาง บริษัทได้เซ็นสัญญากับออลเน็กซ์เพื่อเป็น ตัวแทนจัดจำ�หน่ายเรซินเหลวและสารเติม แต่ง (LRA) ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสามารถนำ�ไปใช้กับไม้ โลหะ พลาสติก และพื้นผิวอื่นๆ โดยข้อตกลง ดังกล่าวมีผลทันที วิศวะ เลิศโรจน์ปัญญา กรรมการผู้ จัดการของอเซลิส ประเทศไทย ให้ความ เห็นว่า “อเซลิสและออลเน็กซ์มคี วามมุง่ มัน่ อย่างเดียวกันที่จะเติบโตในภูมิภาคนี้ จาก ความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มของอเซลิส เรา ได้พิสูจน์แล้วว่าทีมของเรามีพื้นฐานด้าน เทคนิคที่แข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับลูกค้าของเรา การนำ�ผลิตภัณฑ์ของ ออลเน็กซ์เข้ามาเสริม หมายความว่าอเซลิส ประเทศไทย สามารถมอบการทำ�งานที่ สอดคล้องกันระหว่างเรซินและสารเติม แต่ง ยกตัวอย่างเช่นในตลาดสีทาอาคาร” จิออร์จิโอ โนลิ ผู้อำ�นวยการฝ่าย ธุรกิจประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ออลเน็กซ์กล่าวเสริมว่า “ในฐานะตัวแทน จัดจำ�หน่ายเรซินเหลวและสารเติมแต่งเบส น้�ำ ในประเทศไทยของเรา ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญที่ มากประสบการณ์ของอเซลิสช่วยสนับสนุน ออลเน็กซ์ในการขยายผลงานทางธุรกิจ และเพิ่มความสัมพันธ์กับตลาด อเซลิส จะสามารถมอบบริการระดับโลกทีเ่ กินกว่า ความคาดหมายและความต้องการของลูกค้า เราหวังว่าธุรกิจจะเติบโตในภูมิภาคอย่าง แข็งแกร่งและประสบผลสำ�เร็จไปพร้อมกัน ในปีที่จะมาถึง” ลอเรนต์ นาทาฟ กรรมการผู้จัดการ 62

www.innolabmagazine.com

และประธานบริหารของเอเชียแปซิฟกิ กล่าว สรุปว่า “เรามีความยินดีที่ได้ทำ�หน้าที่เป็น ตัวแทนจัดจำ�หน่ายของผู้เล่นหลักอย่าง ออลเน็กซ์ ในตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมถึงเอเชียแปซิฟกิ สัญญา ในครั้งนี้จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง เรากับออลเน็กซ์ ซึ่งเราได้ทำ�หน้าที่เป็น ตัวแทนจัดจำ�หน่ายในประเทศแถบยุโรป หลายประเทศอยู่แล้ว” อเซลิสได้รว่ มมือกับออลเน็กซ์จดั จำ�หน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์เรซินเหลวและสารเติมแต่ง (LRA) ในฝรัง่ เศส สเปน เยอรมนี ออสเตรีย โรมาเนีย กลุม่ ประเทศนอร์ดกิ อิตาลี และ เซอร์เบีย และเมือ่ ต้นปีได้ขยายสัญญาไปยัง สาธารณรัฐเบเนลักซ์ นอกจากนี้ อเซลิส ยังมีสัญญาจัดจำ�หน่ายสารหล่อลื่นให้แก่ ออลเน็กซ์ในภาคพืน้ ยุโรปและอังกฤษอีกด้วย Azelis Thailand to offer allnex liquid resins and additives

Azelis is pleased to announce the company has extended its distribution agreement with allnex for their range of Liquid Resins and Additives (LRA) in Thailand. The innovative product range is used on wood, metal, plastic and other surfaces. The deal is effective immediately. Visava Lertrojanapunya, Azelis Managing Director Thailand, comments: “Azelis and allnex share a common ambition for growth in the region. Through our partnership at group level, Azelis has proven that our teams have a solid technical background and are well connected to our customers. The addition of allnex products means Azelis Thailand can now offer a synergistic portfolio of resins and additives, for example in the decorative paint market.” Giorgio Noli, allnex Regional Business Director, Asia Pacific, adds: “As our distributor in water based Liquid Resins and Additives in Thailand, Azelis’ professional and experienced team has supported allnex in expanding our business portfolio and connection to the

market. Azelis will be able to provide world class services, beyond customer expectations and requirements. We look forward to successful and strong business growth together in the region, in coming years.” Laurent Nataf, Azelis CEO & President Asia Pacific, concludes: “We are delighted to be able to represent key group principals for EMEA, such as allnex, also in Asia Pacific. This agreement will strengthen our partnership with allnex which we already represent in many European countries.” Azelis has been partnering with allnex for the LRA range in France, Spain, Germany, Austria, Romania, Nordic, Italy and Serbia, and earlier this year extended the agreement to Benelux. Azelis also has an existing pan-European agreement with allnex for lubricants. News info Ninemer Public Relations - October 3, 2017

อิเมอร์สัน ฉลองครบรอบ 20 ปี ก่อตั้งโรงงานที่ระยอง

อิเมอร์สัน คอมเมอร์เชียล แอนด์ เรซิ เดนเชียล โซลูชั่น หนึ่งในกลุม่ ธุรกิจอิเมอร์ สัน (NYSE: EMR) ฉลองครบรอบ 20 ปี อย่างยิ่งใหญ่ที่โรงงานอิเมอร์สันในจังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยทางบริษัทฯได้ดำ�เนินการผลิตสโครล คอมเพรสเซอร์คณ ุ ภาพสูงมาแล้วมากกว่า 80 ล้านลูกแก่ลกู ค้าในเอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement