Page 54

ATTRACTIONS

New Initiatives at Cosmoprof Asia 2017

Author info จานีส ปูน Janice Poon Assistant Manager, Marketing Communications, UBM Asia Ltd (on behalf of Cosmoprof Asia Ltd.) janice.poon@ubm.com คอสโมพรอฟ เอเชีย เป็นงานแสดงสินค้าด้านความงามประเภทธุรกิจกับธุรกิจชั้นนำ�ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็น เวทีทย ี่ อดเยีย ่ มในการศึกษาเทรนด์และนวัตกรรมล่าสุดของภูมภ ิ าค ต้องขอบคุณทีม ่ ก ี ารวางแผนให้งานอันสุดพิเศษ นี้จัดขึ้น ณ สถานที่สองแห่ง คือ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการเอเชียเวิลด์-เอ็กซ์โป (AWE) (จัดงานคอสโมแพ็ค เอเชีย) ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน และศูนย์การประชุมและการจัดแสดงสินค้าฮ่องกง (HKCEC) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน

งานในปีนพี้ ร้อมต้อนรับผูจ้ ดั แสดงสินค้า มากกว่า 2,800 ราย รวมถึง 24 ประเทศ และกลุม่ พาวิลเลียน ณ สถานทีท่ งั้ สองแห่ง เกาหลีได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นประเทศเกียรติยศ (Country of Honour) เนือ่ งจากเป็นหนึง่ ในประเทศที่เป็นตลาดและศูนย์กลางการ ผลิตเครื่องสำ�อางที่สำ�คัญที่สุดในภูมิภาค โดยในปีนี้จะมีผู้จัดแสดงสินค้าจากเกาหลี 549 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา THE LIGHT POWDER: จากโรงงาน สู่ประสบการณ์ตรง

คอสโมพรอฟ เอเชีย ร่วมกับ Centdegrés นำ�เสนอ “The Light Powder” โครงการ ที่ตั้งเป้าให้สถานที่จัดงานทั้งสองแห่งจัด แสดงกระบวนการผลิตและประสบการณ์ ของลูกค้าที่มีต่อแป้งอัดแข็ง (Compact powder) 54

www.innolabmagazine.com

คอสโมแพ็ค เอเชีย จะสร้างโรงงาน “The Light Powder Factory” ที่ศูนย์ ประชุมและนิทรรศการเอเชียเวิลด์-เอ็กซ์โป (AWE) โดยเป็นสายการผลิตแป้งอัดแข็งแบบ ไลฟ์สด นำ�เสนอวิธีการผลิตแป้งอัดแข็งที่ หรูหรา นอกจากนี้ ที่ศูนย์การประชุมและ การจัดแสดงสินค้าฮ่องกง (HKCEC) ยังมี “The Light Powder Experience” ซึ่ง จัดแสดงแป้งอัดแข็งสามเฉดสีในบรรจุภณ ั ฑ์ แบบพิเศษ ประสบการณ์ผ่านทุกประสาท สัมผัสนี้เปิดรอผู้เข้าชมงานทุกคน และ ต้องขอขอบคุณผลงานพิเศษนี้ซึ่งรังสรรค์ โดย Centdegrés บริษัทชั้นนำ�เรื่องการ ออกแบบและการทำ�แบรนด์ดิ้งระดับโลก โครงการดังกล่าวยังได้รบั ความร่วมมือ จากบริษทั ด้านบรรจุภณ ั ฑ์และบริษทั รับจ้าง ผลิต (OEM) อย่าง ACME Cosmetic Components, Cosmei, MYC Packaging

Innovation, Nastritex, Omnicos Group และ Wish-Tech รางวัลคอสโมพรอฟ

ในปีนี้ บริษทั ผูจ้ ดั แสดงสินค้า 178 ราย ส่งผลงาน 314 ชิ้นเข้าประกวดในส่วนจัด แสดงสินค้าทั้งสองแห่งเพื่อชิงรางวัลคอส โมพรอฟซึง่ จัดขึน้ โดยความร่วมมือระหว่าง Beautystreams และ Centdegrés “รางวัลคอสโมพรอฟ - กลุ่มนวัตกรรม” จะมอบแก่สตู ร เทคโนโลยี และบรรจุภณ ั ฑ์ ที่มีนวัตกรรมที่สุดจากผู้จัดแสดงสินค้าใน งานคอสโมแพ็ค เอเชีย ทางด้าน “รางวัล คอสโมพรอฟ - กลุ่มความงาม” จะมอบ แก่ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายทีด่ ที สี่ ดุ จากผูจ้ ดั แสดง สินค้าที่ศูนย์การประชุมและการจัดแสดง สินค้าฮ่องกง ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการสองกลุม่ ซึง่ แยกกันอย่าง

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement