Page 49

ATTRACTIONS

Exploring the popularity of facial masks at in-cosmetics Asia

Author info เบียทริซ ลวี Beatrice Lwee PR & Communications Executive, Mintel blwee@mintel.com สำ�รวจความนิยมของมาส์กสำ�หรับผิวหน้าในงานอิน-คอสเมติกส์ เอเชีย โซนเรื่องเด่นชูการขยายตัวและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์มาส์กสำ�หรับผิวหน้า รวมถึงนำ�เสนอตัวแปรล่าสุดที่แปลกใหม่

มาส์กสำ�หรับผิวหน้า - เทรนด์ที่ถือ กำ�เนิดจากเอเชีย - เป็นเรื่องสำ�คัญของ อุตสาหกรรมความงาม จากสถิตขิ องกูเกิล พบว่า ‘การมาส์ก’ เป็นคำ�เกีย่ วกับการดูแล ผิวที่ถูกค้นหามากที่สุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และปัจจุบนั ผูผ้ ลิตก็ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย และมีนวัตกรรมในเนือ้ สัมผัสและวัสดุ บริษทั วิจยั Transparency Market Research รายงานว่าตลาดแผ่นมาส์กสำ�หรับผิวหน้า ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 336.7 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐภายในสิน้ ปี 2567 (ประเมิน จากมูลค่า 160.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558) โดยระหว่างปี 2559 ถึง 2567 ตั้ง เป้าที่จะเติบโตขึ้นปีละ 8.7% นักวิเคราะห์ระบุว่าประเทศเศรษฐกิจ เกิดใหม่อย่างอินโดนีเซีย อาร์เจนตินา จีน บราซิล และอินเดีย เป็นตลาดที่จะสร้าง ผลกำ�ไรมหาศาลแก่ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์ก สำ�หรับผิวหน้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ รวมไปถึงรายได้สุทธิ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยน ไป ล้วนคาดว่าจะเป็นส่วนสำ�คัญทีเ่ พิม่ ราย

ได้ให้แก่ตลาดโลก โดยตลาดเหล่านีก้ ไ็ ด้รบั ประโยชน์จากการเพิม่ ขึน้ ของผูผ้ ลิตภายใน ภูมิภาคเช่นเดียวกัน ด้วยการที่ความงามนั้นจะต้องมีหลัก เกณฑ์ ไม่นา่ แปลกทีง่ านอิน-คอสเมติกส์ใน ปีนี้จะเน้นในเรื่องดังกล่าว มินเทลรายงาน ว่าหญิงสาวชาวเมืองในประเทศจีนทีม่ อี ายุ ระหว่าง 30-39 ปี จำ�นวน 88% มีการใช้ แผ่นมาส์กหนึง่ แผ่นในช่วงหกเดือนนับถอย หลังจากเดือนเมษายนที่ผ่านมา สามใน สี่ใช้มาส์กบำ�รุงผิวหน้าแบบข้ามคืน ขณะ ที่ 69% ใช้มาส์กแผ่นในตอนเย็น มาส์ก สำ�หรับผิวหน้าที่ประกอบด้วยครีมหอย ทากจากเกาหลีได้รบั ความนิยมอย่างสูงใน ฮ่องกง โดยผูบ้ ริโภคเปลีย่ นหลักเกณฑ์การ ดูแลผิวหน้าด้วยการหันมาใช้มาส์กมากถึง สองครั้งต่อสัปดาห์ เทียบกับการใช้เพียง หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ใน ประเทศสิงคโปร์ การดูแลผิวด้วยการใช้ มาส์กสำ�หรับผิวหน้าซึ่งรวมส่วนผสมและ คุณสมบัติที่ช่วยสมานแผลและต่อต้านริ้ว รอย ส่วนผสมที่เป็นที่นิยมได้แต่ เซรัมน้ำ�

มันอาร์แกน สารสกัดจากชาเขียว วิตามิน ซี และกรดแมนเดลิก ชารอน เควก นักวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก และนวัตกรรม ฝ่ายความงามและการดูแล ส่วนบุคคลของมินเทล กล่าวว่า “มาส์กแบบ แผ่นยังได้รบั ความนิยมสูง และจะเป็นอย่าง นีต้ อ่ ไป จากความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่ มอบคุณประโยชน์แก่ผวิ พรรณในด้านต่างๆ ด้วยวิธีที่สะดวกและใช้เวลาไม่มาก” การพัฒนาล่าสุดในภาคส่วนนีย้ งั รวมถึง การใช้แตงโมเป็นส่วนผสมในมาส์กสำ�หรับ ผิวหน้า ซึ่งทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างเห็น ตรงกันว่าสามารถให้ความรู้สึกเย็นสดชื่น มาส์กโคลนในรูปแบบแผ่นก็ก�ำ ลังมาแรงเช่น กัน เนื่องจากใช้งานง่ายขึ้น ไม่เลอะเทอะ เหมือนมาส์กโคลนแบบดั้งเดิม เช่นเดียว กับมาส์กหลากสีที่ได้รับความนิยมเช่นกัน เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคสามารถจัดการกับปัญหา ผิวทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละส่วนได้ เหมาะกับ ผู้บริโภคที่มีผิวผสม

Sep-Oct

49

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement