Page 40

TECHNOLOGY

Smartphone App to Detect Cholera Bacteria

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

อหิวาต์ หรืออหิวาตกโรค เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายเนื่องจากการดื่มน้ำ�หรือกินอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย Vibrio cholerae การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมักเริม ่ ต้นจากแหล่งน้�ำ ทีป ่ นเปือ ้ นอุจจาระ อหิวาต์เป็นโรคทีป ่ อ ้ งกันได้งา่ ยและสามารถรักษาได้แต่เป็น ภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงของประเทศกำ�ลังพัฒนา ทุกปี มีผู้ป่วย 1.3-4 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตถึง 143,000 คน โดย มีประชากร 1,800 ล้านคน ทั่วโลกดื่มน้ำ�ที่อาจมีแบคทีเรียอหิวาต์

อาการของโรค ได้แก่ ท้องร่วง อาเจียน และปวดท้อง ในรายที่อาการหนักจะมี อาการเสียน้ำ�มากและช็อค หากไม่ได้รับ การรักษาในไม่กี่ชั่วโมง อัตราการตายอาจ สูงถึง 25-50% อาการท้องร่วงและอาเจียน จะเพิ่มการแพร่กระจายของโรค ในพื้นที่ที่ สุขอนามัยและความสะอาดไม่ดี เนือ่ งจาก การจำ�กัดพื้นที่ของเสียทำ�ได้ยากกว่า ปัญหาของการตรวจวิเคราะห์ แบคทีเรียอหิวาต์

ห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ – การ เดินทางสู่ห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไม่ได้รบั การดูแลอย่างทีต่ อ้ งการ นอกจากนัน้ การทดสอบต้องใช้เวลาหลาย วันกว่าจะได้ผล ต้นทุนการตรวจวิคราะห์ – แม้ว่าใน ปีที่แล้วรัฐจะช่วยจ่ายเงินและมีเงินบริจาค เพือ่ สังคมจากทัว่ โลกกว่า 25 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ แต่ความต้องการความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมยังคงมากกว่า 40

www.innolabmagazine.com

การตอบสนองต่อการระบาดของโรค – การใช้วธิ กี ารวินจิ ฉัยทีม่ ใี นปัจจุบนั องค์กร ต้องตอบสนองต่อการระบาดโดยต้องการ ความรวดเร็ว ข้อมูลพื้นที่เพื่อตอบสนอง ต่อการระบาดเชิงรุก แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน

ทามารา คินเซอร์-เออร์เซม, แจคเกอลีน ลินส์, สตีฟ เวอร์ลี, และแคทเทอรีน เคลย์ ตัน แห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดู ได้พฒ ั นาแอป พลิเคชันสำ�หรับสมาร์ทโฟนทีส่ ามารถตรวจ จับการเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian movement) ในตัวอย่างของเหลว การ เคลื่อนที่แบบบราวน์เป็นการเคลื่อนที่แบบ ไม่แน่นอนและมีทศิ ทางแบบสุม่ ของอนุภาค ขนาดเล็กมากในของเหลว และการวัดทีท่ �ำ ให้แอปพลิเคชันสามารถตรวจจับแบคทีเรีย Vibrio cholerae ในน้ำ� แอปพลิเคชัน พัฒนาในนามบริษัท PathVis ที่แยกจาก มหาวิทยาลัย

PathVis เป็นระบบตรวจจับในสมาร์ท โฟนที่สามารถวัดระดับเชื้อก่อโรคในเชิง ปริมาณในตัวอย่างสิง่ แวดล้อมและตัวอย่าง จากผู้ป่วย ทำ�ให้องค์กรสาธารณสุขทราบ ข้อมูลของโรคแบบเรียลไทม์ระดับพื้นที่ ทรัพยากรด้านสาธารณสุขจะสามารถเคลือ่ น ย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูพ่ นื้ ทีเ่ ป้าหมาย ที่มีความต้องการ ผู้ใช้จะถ่ายวิดีโอตัวอย่างสั้นๆ โดยใช้ กล้องของสมาร์ทโฟนที่มีกล้องจุลทรรศน์ ขนาดเล็ก แอปพลิเคชันจะวิเคราะห์การ เปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่แบบบราวน์ ในวิดีโอแล้วระบุว่าตัวอย่างมีการปนเปื้อน หรือไม่ โดยจะทราบผลภายใน 30 นาที ในขณะที่การตรวจวิเคราะห์แบบทั่วไปใช้ เวลา 5 วัน ในการส่งตัวอย่างไปตรวจ ที่ห้องปฏิบัติการ จีพีเอสในแอปพลิเคชัน จะบันทึกตำ�แหน่งที่แน่นอนของตัวอย่าง ทำ�ให้พนื้ ทีท่ มี่ กี ารปนเปือ้ นถูกระบุในแผนที่ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement