__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 37

RESEARCH & DEVELOPMENT

Gammadextrin Complex Increases Curcumin’s Bioavailability

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

Curcuma longa L. หรือขมิ้นเป็นพืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพรในจีนและอินเดียมาหลายศตวรรษ หัวขมิ้นประกอบด้วยสารประกอบ โพลีฟน ี อลทีไ่ ม่ละลายน้�ำ คือเคอร์คว ิ มินอยด์ (Curcuminoid) โดยส่วนประกอบหลักคือ เคอร์คว ิ มิน ทีไ่ ด้จากหัวขมิน ้ ด้วยคุณสมบัติ ในเชิงเภสัชกรรมมากมาย เช่น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ต้านจุลินทรีย์ ต้านอาการอักเสบ และสามารถใช้ต้านโรคเบา หวาน โดยมีการศึกษาต่างๆ มากมายถึงกระบวนการทำ�งานของเคอร์คว ิ มินในวิถก ี ารส่งทอดสัญญาณ (signal transduction pathway) ที่เกี่ยวข้องกับอาการอักเสบ

เคอร์คิวมิน (Curcumin) เป็นสาร ออกฤทธิ์ที่อยู่ในขมิ้น เป็นสารต้านอนุมูล อิสระที่ทรงพลัง พบว่ามีคุณสมบัติต้าน การอักเสบ ต้านแบคทีเรีย และเป็นสาร ที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ แต่เคอร์คิวมินไม่ ละลายน้ำ� ทำ�ให้ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ กระแสเลือดได้ แต่เมือ่ ใช้แกมมาเด็กซ์ทริน (gammadextrin) จะสามารถช่วยให้ ชีวปริมาณออกฤทธิ์ หรืออัตราการดูดซึม สารเข้าสู่ร่างกาย (bioavailability) เพิ่ม ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งได้รับการรับรอง ทางวิทยาศาสตร์แล้ว เพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์

การเพิม่ ชีวปริมาณออกฤทธิข์ องเคอร์ควิ มิน มีวิธีการต่างๆ มากมายถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ รักษาปริมาณและประสิทธิผลของการส่งผ่าน เคอร์ควิ มิน เช่น การออกแบบและพัฒนาอนุภาค นาโน การจัดวางโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบ

ได้ด้วยตนเอง (self-assembly) นาโนเจล ไลโพโซม และการสร้างโมเลกุลเชิงซ้อน ผลประโยชน์ต่อสุขภาพของเคอร์คิวมิน จำ�กัด เนื่องจากความสามารถในการ ละลายต่�ำ และดูดซึมผ่านลำ�ไส้เล็กได้นอ้ ย ไซโคลเด็กซ์ทรินสามารถทำ�ให้เกิดโมเลกุล เชิงซ้อน อินคลูชนั (inclusion complex) กับสารที่ชอบไขมัน (lipophilic) จึงทำ�ให้ สามารถเพิม่ การละลายน้�ำ เพิม่ ความสามารถ ในการกระจายตัวในน้ำ� และการดูดซึม รับรองด้วยการทดสอบทางคลินิก

การศึกษาทางคลินกิ ของเพอร์พวิ ราและ คณะ (2560) ที่ตีพิมพ์ล่าสุดในวารสาร European Journal of Nutrition แสดง ให้เห็นว่าชีวปริมาณออกฤทธิเ์ พิม่ ขึน้ อย่างมี นัยสำ�คัญถึง 40 เท่า ด้วยการใช้แกมมาเด็ก ซ์ทริน เมือ่ เทียบกับสารสกัดเคอร์ควิ มินแบบ เดิม ผลิตภัณฑ์ CAVACURMIN® ซึ่งเป็น

สารเชิงซ้อนแกมมาเด็กซ์ทริน-เคอร์คิวมิน ชนิดผง สามารถใช้ในกระบวนการผลิต อาหารเสริมได้อย่างง่ายดาย อาสาสมัครสุขภาพดีจ�ำ นวน 12 คน เข้า ร่วมการทดสอบครอสโอเวอร์แบบดับเบิลไบลนด์ (double-blinded, cross over) โดยวัด ความเข้มข้นของเคอร์ควิ มินอยด์ (เคอร์ควิ มิน ดีเมทอกซีเคอร์คิวมิน และบิสดีเมทอกซี เคอร์คิวมิน) ในพลาสมาตอนเริ่มต้นและ ช่วงต่างๆ หลังจากได้รับทางการกิน 12 ชัว่ โมง ผลทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่าค่าชีวปริมาณ ออกฤทธิส์ มั พัทธ์ของเคอร์ควิ มินอยด์ทงั้ หมด มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อเทียบกับ อาสาสมัครที่ได้รับสารสกัดมาตรฐาน การ ศึกษาทางคลินิกจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการดู ด ซึ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ CAVACURMIN ซึ่งมีเคอร์คิวมินบริสุทธิ์ 95% และส่วนผสมเคอร์ควิ มินทีว่ างจำ�หน่าย สองชนิดทีพ่ ฒ ั นาให้เพิม่ ชีวปริมาณออกฤทธิ์ Sep-Oct

37

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded