__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 34

REGULATIONS

Update on risk assessment

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

ในอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยของผูบ ้ ริโภคถือเป็นเรือ ่ งทีส ่ �ำ คัญทีส ่ ด ุ โดยการทีจ ่ ะยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จำ�เป็น ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย เช่น สถาบันอาหาร ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในบทความนี้ผมจะขอกล่าวถึงวัตถุ เจือปนอาหาร สารปนเปื้อน การประเมินความเสี่ยงกับการกำ�หนดกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในเวทีการค้า ระหว่างประเทศ และการประเมินความเสี่ยงของคนไทยต่อการได้รับอันตรายของแคดเมียมจากการบริโภคหมึกสด

วัตถุเจือปนอาหาร คือ วัตถุทตี่ ามปกติ ทัว่ ไปไม่ได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ ทีส่ �ำ คัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหาร เพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การ บรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึง่ อาจ มีผลต่อคุณภาพ มาตรฐาน หรือลักษณะ ของอาหาร โดยมีหลักการพิจารณาอนุญาต วัตถุเจือปนอาหาร 3 หลักการ คือ 1. ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 2. ต้ อ งใช้ ต ามความจำ � เป็ น ทาง เทคโนโลยี และ 3. ต้องไม่ใช้เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้น ความบกพร่องของอาหารหรือทดแทนการ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการ ผลิตอาหาร เป็นไปตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) 34

www.innolabmagazine.com

ซึ่งเป็นประกาศล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ เจือปนอาหาร สารปนเปื้อนคือสารที่ปนเปื้อนมากับ อาหาร โดยไม่ได้ตั้งใจเติมลงไปในอาหาร แต่เกิดจากการผลิต กระบวนการเตรียม กระบวนการแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา หรือปนเปือ้ นจากสิง่ แวดล้อม โดยไม่รวมถึงสิง่ แปลกปลอมทางกายภาพ ซึง่ มีหลักการพิจารณากำ�หนดค่าปริมาณการ ปนเปื้อนสูงสุดอยู่ 2 หลักการ คือ 1. สารนัน้ มีความเสีย่ งต่อสุขภาพของผู้ บริโภคอย่างมีนยั สำ�คัญ หรืออาจก่อให้เกิด ปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ 2. จะต้องเป็นค่าที่ต่ำ�ที่สุดเท่าที่จะ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ โดยไม่สง่ ผลกระทบอย่าง รุนแรงต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและ ทางการค้า โดยสารปนเปื้อนเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ. 2529 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสาร

ปนเปื้อน ซึ่งสารปนเปื้อนในประกาศฉบับ นี้ ได้แก่ ดีบุก สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว สารหนู ปรอท อฟลาทอกซิน และสารปน เปื้อนอื่น ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการ ประสานงานกับคณะกรรมาธิการโครงการ มาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission - CAC) เรื่องมาตรฐาน Codex ซึ่งเป็นมาตรฐาน ที่องค์การการค้าโลกให้การยอมรับ ตาม ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ การค้า (TBT Agreement) และความ ตกลงว่าด้วยการบังคับมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ที่ให้ความสำ�คัญกับการเข้าร่วมกำ�หนด มาตรฐานระหว่างประเทศ และแนะนำ�ให้ ประเทศใช้มาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อ

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded