Page 26

ลิปกลอส และผลิตภัณฑ์ถนอมริมฝีปาก การ ทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าได้รบั การ ยอมรับจากผูบ้ ริโภค ช่วยรักษาความชุม่ ชืน้ และลดความหมองคล้ำ�ของริมฝีปาก9,10,11 การประยุกต์ใช้เนยรำ�ข้าว ไขรำ�ข้าว และน้ำ�มันรำ�ข้าวเป็นส่วนประกอบหลักใน สูตรลิปบาล์ม พบว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะ เป็นแท่งคงรูป และไม่กอ่ ให้เกิดการระคาย

เคือง ให้ความนุ่ม ชุ่มชื้นกับริมฝีปากที่มี ลักษณะแห้งแตก การทดสอบความคงตัว ของผลิตภัณฑ์ที่สภาวะเร่ง 40°C เป็น ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าคุณภาพด้านสี กลิ่น และเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ยังอยู่ ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถทำ�นายได้ ว่าผลิตภัณฑ์ลปิ บาล์มทีผ่ ลิตจากเนยรำ�ข้าว ไขรำ�ข้าว และน้ำ�มันรำ�ข้าวดังกล่าวมีอายุ

การเก็บรักษาทีอ่ ณ ุ หภูมหิ อ้ งประมาณ 1 ปี จากข้อมูลเอกสารอ้างอิงการประเมินอายุ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อาง ทดสอบความคงตัว ที่สภาวะ 45°C เป็นระยะเวลา 2 เดือน มีอายุการเก็บรักษาเทียบเท่า 1 ปี12 

The current trend for natural cosmetic products are gaining more popularity. Consumers will not only consider for quality and price but also for natural ingredients in their purchasing. Synthetic ingredients such as mineral oil, paraffin wax, fragrance, preservative and color are the most common cause of cosmetics allergies then the manufacturer must have proof that it’s safe for its intended use.

Lip balm is applied on the lips to prevent drying and protect against adverse environmental factors such as sun, wind, cold and dry weather. Lip skin is very thin when compared to skin elsewhere on the body and does not have any hair follicles and sweat glands, so it can’t protect itself from drying out and cracking1. Our lips need nourishment

and protection with special care products that do not irritate the skin. For lip balms formulation, it is necessary to balance the ratio of main ingredients including butters, waxes and oils, so that the final product texture will be firm in the package and have adequate melting point between 65–75°C2.

Rice butter is a semi-solid with smooth texture, an opaque creamy to off-white color, melting point between 38-42°C. It has moisturizing property for soften skin and contains 2-4% Stearic acid, 35–40% Oleic acid and 24-29% Linoleic acid which is the same type of natural skin lipid layer. So that it will not

Article info [1] Kadu M., Dr Vishwasrao S., Dr Singh S., 2014. Review on Natural Lip Balm. International Journal of Research in Cosmetic Science. 5 (1), 1-7. [2] Fernandes A. R., Dario M. F., Pinto C. A. S. O., Kaneko T. M., Baby A. R., Velasco M. V. R., 2013. Stability evaluation of organic Lip Balm. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 49 (2), 293 – 299. [3] Aleksandra Z., Izabela N., 2014. Fatty acids in vegetable oils and their importance in cosmetic industry. CHEMIK. 68 (2), 103-110 [4] Lynde C. W., Moisturizers: What They Are and How They Work. Skin therapy letter [5] Alexia I.B., Edmund D.C., Alejandro G.M., 2014. Structure and Physical Properties of Plant Wax Crystal Networks and Their Relationship to Oil Binding Capacity. Journal of the American Oil Chemists’ Society (JAOCS). 91 (6), 885–903. [6] Lasztity R., Rice bran wax recovery and utilization. Paper ID/WG. 89/10., 1971. Interregional seminar on the industrial processing of rice, Madra, India, U.N. Ind. Dev. Drg., vienna. 31p. [7] Nagendra P. MN., Sanjay KR., Shravya K. M., Vismaya MN., Nanjunda S. S., 2011. Health Benefits of Rice Bran - A Review. J Nutr Food Sci. 1 (3), 1-7. [8] Santa-Maria C., Revilla E., Miramontes E., Bautista J., Garcia-Martinez A., Romero E., Carballo M., Parrado J., 2010. Protection against free radicals (UVB irradiation) of a water-soluble enzymatic extract from rice bran. Study using human keratinocyte monolayer and reconstructed human epidermis. 48, 83-88. [9] Warth A.H., 1956. The Chemistry and Technology of Wax. Reinhold Publishing Corporation. New York. 940p. [10] ฉัตรสมร จิตรวิโรจน์, 2005. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของไขรำ�ข้าวและน้ำ�มันรำ�ข้าว. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 1-112. [11] จิตติมา อุตสาหะนันท์, 2005. การพัฒนาและการประเมินผลสูตรตํารับผลิตภัณฑ์ถนอมริมฝีปากที่ใช้น้ำ�มันรําข้าวเป็นส่วนประกอบ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหา บัณฑิต, สาขาวิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 1-153. [12] Chemists Corner, 2017. Governmental Guidelines for Cosmetic Stability Testing. แหล่งที่มา: http://chemistscorner.com/governmentalguidelines-for-cosmetic-stability-testing/ 26

www.innolabmagazine.com

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement