Page 22

INDUSTRY MOVEMENT

Anti-Ageing Beauty in Asia Pacific in 2016

Author info ชารอน เควก Sharon Kwek Senior Beauty and Personal Care Innovation and Insights Analyst, Mintel press@mintel.com ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ความงามต่อต้านริ้วรอยและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลหนึ่งในสามของโลกเปิดตัวที่เอเชียแปซิฟิก  ผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์

ส่วนบุคคล 37% ที่กล่าวอ้างคุณสมบัติใน การต่อต้านริว้ รอยได้เปิดตัวในเอเชียแปซิฟกิ  สองในห้า (39%) ของผู้บริโภค หญิงชาวจีนทีอ่ าศัยในเมืองซึง่ มีอายุระหว่าง 20-24 ปี มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตอ่ ต้านริว้ รอย  พบว่าจากปี 2559-2560 ผลิตภัณฑ์ ต่อต้านริ้วรอยสำ�หรับผิวหน้าที่เปิดตัวใน เอเชียแปซิฟกิ พร้อมกล่าวอ้างว่ามีคณ ุ สมบัติ ต่อต้านมลพิษมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น 15% ประชากรสูงอายุในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องด้วยอัตราที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และอุตสาหกรรมความงามสังเกตเห็นความ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวิจัยชิ้นใหม่จาก มินเทลซึง่ เป็นหน่วยงานข่าวกรองด้านตลาด ทัว่ โลก เปิดเผยว่าในปี 2559 มากกว่าหนึง่ ในสาม (37%) ของผลิตภัณฑ์เพือ่ ความงาม และการดูแลส่วนบุคคล (BPC) ทั่วโลก ที่ เปิดตัวด้วยการกล่าวอ้างคุณสมบัติในการ ต่อต้านริ้วรอยนั้น เปิดตัวในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 28% ในปี 2557 ทำ�ให้เอเชียแปซิฟิกกลายเป็นภูมิภาคที่มี 22

www.innolabmagazine.com

ความตืน่ ตัวในเรือ่ งของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ BPC ต่อต้านริว้ รอยเป็นอันดับสองรองจาก ยุโรป (40%) ข้อมูลจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใหม่ทั่วโลก (GNPD) ของมินเทล ข้อมูลจาก GNPD ระบุว่าในเอเชีย แปซิฟกิ นัน้ เกาหลีใต้และญีป่ นุ่ เป็นประเทศ ทีเ่ ปิดตัวผลิตภัณฑ์ BPC มากทีส่ ดุ โดยใน ช่วงระหว่างปี 2557-2559 ทัง้ สองประเทศ ต่างเปิดตัวผลิตภัณฑ์ BPC ต่อต้านริว้ รอย สูงถึง 23% ส่วนจีนมาเป็นอันดับสามที่ สัดส่วน 22% ไทยมาเป็นอันดับสีท่ สี่ ดั ส่วน 7% และอินเดียตามมาทีส่ ดั ส่วน 6% เหล่า นี้คือตลาดอาเซียนห้าลำ�ดับแรกสำ�หรับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ BPC ต่อต้านริ้วรอย หากมองในระดั บ นานาชาติ แ ล้ ว สหราชอาณาจักรมีส่วนแบ่งสูงสุด คิดเป็น 16% ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ BPC ของ โลกที่กล่าวอ้างคุณสมบัติต่อต้านริ้วรอย ในช่วงระหว่างปี 2557-2559 เมื่อเปรียบ เทียบในช่วงเวลาเดียวกัน เกาหลีใต้และ ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่ง 8% จีน 7% ถึงแม้ว่า สหราชอาณาจักรจะเป็นผู้นำ�ในระดับโลก แต่ข้อมูลจาก GNPD ของมินเทลเปิดเผย

ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ BPC ต่อต้านริ้ว รอยของสหราชอาณาจักรกลับลดลงทุกปี คือ 19% ในปี 2557; 17% ในปี 2558; และ 12% ในปี 2559 ชารอน เควก นักวิเคราะห์อาวุโสด้าน ข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรมความงามและ การดูแลส่วนบุคคลของมินเทล กล่าวว่า “ประชากรสูงอายุเป็นประเด็นระดับโลก โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน ซึ่ง เป็นประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ ด้วย เหตุนี้ ไม่นา่ แปลกทีต่ ลาดเอเชียเหนือเหล่า นีเ้ ป็นแนวหน้าของความงามต่อต้านริว้ รอย ในเอเชียแปซิฟกิ การเพิม่ ขึน้ ของผูส้ งู อายุใน ภูมภิ าคเปิดโอกาสให้แบรนด์ดา้ นความงาม และการดูแลส่วนบุคคลได้รับผลประโยชน์ จาก “กระแสด้านความแก่ชรา” ในประเทศ ญีป่ นุ่ นัน้ แบรนด์ดา้ นความงามและการดูแล ส่วนบุคคลต่างออกแบบผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิว เพื่อผู้บริโภควัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะ เป็นต้น” ขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่าแนวคิดเรื่อง ของความแก่ชราก็แทรกซึมเข้าไปยังกลุ่ม

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement