__MAIN_TEXT__

Page 16

RESEARCH & DEVELOPMENT

New Fullerene for Hair and sunscreen application

Author info มาซายูกิ อิโตะ Masayuki Ito R&D Manager, Vitamin C60 BioResearch Corporation, Japan tomoko.ohtsu@vco.com

ฟูลเลอรีนเป็นอัญรูปคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 60 อะตอมเชื่อมต่อกัน มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านการต้านอนุมูลอิสระ มี ความสามารถในการละลายน้�ำ และน้�ำ มันต่�ำ นำ�มาใช้เป็นส่วนผสมในตำ�รับเครือ ่ งสำ�อางได้ยาก อย่างไรก็ตาม เทคนิคการทำ�ให้ฟล ู เลอรีนกระจายตัวช่วยให้สามารถใช้ฟล ู เลอรีนในเครือ ่ งสำ�อางและซีรม ั เพือ ่ ความงามชนิดต่างๆ มีการพัฒนาตำ�รับเครือ ่ งสำ�อาง ผสมฟูลเลอรีนในประเทศต่างๆ เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ไทย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนผสมเฉพาะสำ�หรับดูแลเส้นผม Hair Shiny Fullerene

เนือ่ งจากออกซิเจนมีความไวต่อปฏิกริ ยิ า ก่อความเสียหายให้แก่เส้นผมและผิวหนัง จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ใช้ ความสามารถต้านทานอนุมูลอิสระของ ฟูลเลอรีน ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีวางจำ�หน่าย แล้วมากมาย ฟูลเลอรีนมีศกั ยภาพการต้าน อนุมลู อิสระทีโ่ ดดเด่นเมือ่ เปรียบเทียบกับสาร ต้านอนุมลู อิสระชนิดอืน่ แม้ตอ้ งสัมผัสกับรังสี ยูวคี วามเข้มสูง จึงเหมาะสำ�หรับการใช้เป็น สารต้านอนุมลู อิสระสำ�หรับเส้นผม ซึง่ มักต้อง สัมผัสแสงอาทิตย์มากกว่าผิวหนัง Radical Sponge® (ฟูลเลอรีนชนิดละลายน้�ำ ซึง่ จะ เรียกว่า RS) และ LipoFullerene (ฟูลเลอรีน ชนิดละลายในน้�ำ มัน ซึง่ จะเรียกว่า LF) ใช้ ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และสามารถยับยั้ง ความเสียหายของเส้นผมที่เกิดจากรังสียูวี 16

www.innolabmagazine.com

และช่วยปกป้องเส้นผมชั้นนอก “Hair Shiny Fullerene®” ถูกพัฒนาเพื่อตอบ สนองความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีฟูลเลอรีนในผลิตภัณฑ์ดูแลผม ส่วนผสมเฉพาะสำ�หรับดูแลเส้นผม ต้องสามารถซึมผ่านเข้าสู่เส้นผม และ ปกป้องและซ่อมแซมเส้นผม Hair Shiny Fullerene® (ซึ่งจะเรียกว่า HF) นอกจาก จะปกป้องเส้นผมด้วยคุณสมบัติการต้าน อนุมลู อิสระของฟูลเลอรีน ยังมีสว่ นผสมเพือ่ การซ่อมแซมเส้นผม γ-docosalactone นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มการซึมเข้าสู่เส้นผม จึงมีการพัฒนาส่วนประกอบที่ละลายน้ำ� ชนิดใหม่ซึ่งสามารถสร้างอิมัลชันเมื่อเติม น้ำ�และสร้างการกระจายตัวของฟูลเลอรีน ที่คงตัวเข้าสู่น้ำ� หยดขนาดเล็กขนาดไม่กี่ สิบนาโนเมตรในอิมลั ชันช่วยให้การกระจาย เข้าสู่เส้นผมดีขึ้น (ภาพที่ 1A) ส่วนผสม

เฉพาะ HF ทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หล่านีจ้ ะพร้อมซึม เข้าสู่เส้นผม ป้องกันเส้นผมจากออกซิเจน ทีไ่ วต่อการทำ�ปฏิกริ ยิ าและซ่อมแซมเส้นผม ที่เสียหาย ปกป้องผิวหนังชัน ้ นอกไม่ให้เสียหาย จากรังสียูวี

ชโลมน้�ำ หรือ HF เข้มข้น 5% บนเส้นผม ตลอดความยาว (~10 เซนติเมตร) จากนัน้ เป่าให้แห้งและทิง้ ไว้ใต้หลอดกำ�เนิดรังสียวู บี ี 1 ชั่วโมง ตรวจสอบสภาวะของเส้นผมชั้น นอกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ผลที่ ได้ตรงกับผลการใช้สว่ นผสมฟูลเลอรีน RS และ LF เพือ่ ดูแลผิวหนัง โดยสามารถยับยัง้ การหลุดออกของเส้นผมชั้นนอกได้อย่าง ชัดเจนเมือ่ เทียบกับการชโลมเส้นผมด้วยน้�ำ

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement