Page 11

Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker

comPOUND® Modular Sample Storage

SureTectTM PCR Food Pathogen Testing

Eppendorf (Thailand) Co., Ltd. info@eppendorf.co.th

Clinical Diagnostics Ltd., Part. chaiyo_sa@hotmail.com

Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., Ltd. potchara.sungtong@thermofisher.com

ตู้เลี้ยงเซลล์แบบควบคุมอุณหภูมิและก๊าซ คาร์ บ อนไดออกไซด์ พ ร้ อ มระบบเขย่ า ที่ ออกแบบเฉพาะเพือ ่ การเพาะเลีย ้ งเซลล์ (Cell culture) ให้มค ี วามปลอดภัยสูงสุดจากการ ปนเปื้อน มีความคงที่ของอุณหภูมิ ระดับ ก๊าซ และความทนทานในการใช้งาน เป็นเวลามากกว่าทศวรรษทีต ่ เู้ ลีย ้ งเซลล์ แบบควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของ New Brunswick ได้นำ�ความ เชือ ่ ถือได้มาพร้อมกับการใช้งานทีง ่ า่ ยเพือ ่ อำ�นวยความสะดวกในการเลี้ยงเซลล์ โดย รุน ่ S41i ทีอ ่ อกใหม่นี้ มีความพิเศษโดยเป็น เครื่องแรกที่ได้มีการออกแบบให้มีเครื่อง เขย่าที่มีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานของ NewBrunswick ติดตัง ้ มาพร้อมตัวเครือ ่ ง เพือ ่ ลดปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดจากการนำ�เครือ ่ ง เขย่าใส่เข้าตู้ CO2 ในภายหลัง โดยรุ่น S41i นีไ้ ด้รวบรวมเอา คุณสมบัตเิ ด่นในการควบคุม อุณหภูมแิ ละก๊าซ CO2 รวมถึงเครือ ่ งเขย่าที่ ดีที่สุดมาไว้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อผลการ เพาะเลี้ยงเซลล์ที่ดีขึ้นทั้งปริมาณและการ มีชีวิตรอดของทั้งเซลล์ที่ต้องการการยึด เกาะและเซลล์แบบแขวนลอย

โมดูลเก็บตัวอย่าง comPOUND จาก TTP Labtech มีขนาดเพียง 1.2 x 1.65 x 2.4 เมตร มีขนาดกะทัดรัดแต่สามารถเก็บตัวอย่างขนาด 0.5 มิลลิลิตร ได้ถึง 200,000 ตัวอย่าง โดยที่ ตัวอย่างจะถูกเก็บแยกชิน ้ ในตูป ้ ด ิ สนิททีท ่ �ำ ความ เย็นด้วยไนโตรเจนเพื่อรับประกันว่าสารจะอยู่ใน สภาพเดิม ผู้ใช้สามารถกำ�หนดอุณหภูมิได้เอง ตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึง -20 องศาเซลเซียส ตัวอย่างทุกชิน ้ ถูกตรวจสอบเมือ ่ จัดเก็บแล้วตรวจ สอบอีกครัง ้ เมือ ่ ดึงตัวอย่างเพือ ่ ความปลอดภัย การจัดเก็บและการดึงตัวอย่างอัตโนมัตม ิ อบข้อ ได้เปรียบที่เหนือกว่าการใช้ถาดเก็บ เนื่องจาก สามารถเลือกดึงตัวอย่างเฉพาะทีต ่ อ ้ งการเท่านัน ้ เพือ ่ ป้องกันการละลายของตัวอย่างเมือ ่ ต้องดึง ถาดออกจากตู้เก็บ comPOUND มอบการจัดเก็บแบบแยกส่วน ความยืดหยุ่น และใช้พื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก การ จัดเก็บและดึงตัวอย่างอัตโนมัติสามารถขยาย ให้เพียงพอกับการเติบโตของธุรกิจของคุณโดย สามารถติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมได้ทุกขนาด

ทดสอบตัวอย่างอาหารอย่างมัน ่ ใจด้วยระบบวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคเรียลไทม์พซ ี อ ี าร์ SureTectTM จาก เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค ระบบ SureTectTM ใช้เทคโนโลยีพีซีอาร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วและ สนับสนุนด้วยการบริการระดับโลก ออกแบบ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในอาหาร และตัวอย่างทีเ่ กีย ่ วข้องในอาหารได้อย่างหลาก หลาย โดยให้ผลการวิเคราะห์ทรี่ วดเร็วและถูกต้อง ระบบ SureTectTM มอบข้อได้เปรียบจาก กระบวนการทำ�งานทีมป ี ระสิทธิภาพและเรียบง่าย การเพิม ่ ปริมาณเชือ ้ ใช้เวลาเพียงวันเดียวหรือข้าม คืน กระบวนการย่อยโดยตรงเพือ ่ ให้ได้ดเี อ็นเอ และ ตัวแปรของรอบพีซีอาร์แบบครอบคลุม โซลูชัน พีซอ ี าร์รวมเอาความเร็วและประสิทธิภาพไว้ดว้ ยกัน ในระบบทีใ่ ช้งานได้งา่ ยและมีประสิทธิภาพ พร้อม มอบผลการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งเป็นผลบวกที่แท้ จริงและผลลบที่แท้จริงที่คุณมั่นใจได้ เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://issuu. com/innolabthailand/docs/ microbiologicalsolution2.

For over a decade New Brunswick CO2 incubators have provided researchers with a reliable, easy-to-use system for culturing cells. But what makes the S41i really special is the builtin New Brunswick shaker. The S41i combines precise temperature and CO2 control with the best laboratory shaker available. The result: high cell yields and viability for both adherent and suspension cells.

TTP Labtech’s self-contained comPOUND modules measures just 1.2 x 1.65 x 2.4 m; offering outstandingly compact storage of up to 200,000 0.5-mL samples per module. To ensure compound integrity, samples are stored individually under nitrogen in a hermetically sealed chamber at a user-defined temperature ranging from -20°C to ambient. Every sample is checked when stored, and again when retrieved, to ensure security. Automated storage and retrieval in microtube format provides an advantage over plate storage, as it allows only the samples of interest to be cherry picked. This eliminates the need to subject every sample to unnecessary freeze/thaw cycles when a plate is removed. comPOUND offers modularity, flexibility and a small footprint. This automated storage and retrieval system can expand to suit your business as it grows, providing an integrated library of almost any size.

Perform food safety tests confidently with the Thermo Fisher Scientific SureTectTM Real-Time PCR System. Built on proven PCR technology and backed by world-class service and support, the SureTectTM System is designed to quickly and accurately detect foodborne pathogens in a broad range of foods and associated samples. Take advantage of simple and streamlined workflows that utilize a single same-day or overnight enrichment step, direct lysis protocol for DNA release, and universal cycling parameters. This unique solution combines speed and performance in an easy-to-use, cost-effective platform - giving you results you can be sure about. True positive. True negative. Learn more about SureTect TM at https://issuu.com/innolabthailand/docs/ microbiologicalsolution2. Sep-Oct

11

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement