__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 34

RESEARCH & DEVELOPMENT

Combat ting the Sunlight, Genetically

Author info รศ.ดร.ภก. สุรพล นธการกิจกุล Assoc.Prof.Dr. Surapol Natakankitkul President of The Society of Cosmetic Chemists of Thailand surapolhsri@gmail.com แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังอธิบายว่า คนส่วนใหญ่จะได้รับรังสียูวีจากแสงแดดที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างวิตามินดี แต่ ถ้าได้รับรังสียูวีมากเกินไป เช่น อยู่กลางแดดนานๆ ผิวหนังจะมีอาการบวม แดง พอง ผิวเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ�ขึ้น หากเกิดบ่อยๆ จะ เกิดผิวหยาบกร้าน มีรอยเหี่ยวย่น ผิวแก่ก่อนวัย จุดด่างดำ�และฝ้า อาจจะทำ�ให้เกิดมะเร็งของผิวหนัง

รังสียูวีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รังสียูวีเอ (ความยาวคลื่น 320-400 nm) รังสียูวีบี (ความยาวคลื่น 290-320 nm) และยูวีซี (ความยาวคลื่น 210-290 nm) การได้รับรังสียูวีที่มากเกินไปในตลอดช่วง ชีวิต นอกจากจะทำ�ให้เกิดความเสื่อมของ ผิวแล้ว ยังเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด มะเร็งผิวหนัง ชนิดของผิวและการดำ�เนิน ชีวติ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ไบโอโมเลกุล ในร่างกายทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ เซลล์ เช่น เซลล์ตาย โครโมโซมเปลี่ยนแปลง ดีเอ็นเอหรือ ยีนถูกทำ�ลายเกิดการกลายพันธุ์และการ เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเซลล์ เกิดการ กระตุ้น P53 และผ่าเหล่ากลายพันธุ์ของ ไดเมอร์ไทมีน (thymine dimer) เป็น สาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้เกิดมะเร็งผิวหนัง เพือ่ ลดความเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ให้หลีกเลี่ยงแสงแดดแรง คือ ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ควรปกปิดผิวด้วยการใส่ 34

www.innolabmagazine.com

เสื้อแขนยาวคอปิด กางร่ม หรือใส่หมวก ปีกกว้าง และสิง่ ทีค่ วรทำ�เป็นกิจวัตรประจำ� วัน คือ ทาครีมกันแดดอย่างสม่�ำ เสมอและ สวมแว่นตากันแดด ผลิตภัณฑ์กันแดดหรือรังสียูวีมีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. กลุ่ ม สารที่ เ ป็ น สารสะท้ อ นแสง โดยสารกลุม่ นีจ้ ะเคลือบอยูบ่ นผิว ไม่ดดู ซึม เข้าสู่ผิวหนัง ประสิทธิภาพในการป้องกัน แสงแดดขึน้ อยูก่ บั ขนาดอนุภาคและชนิดของ ผลิตภัณฑ์ เช่น ซิงก์ออกไซด์ ไทเทเนียม ไดออกไซด์ เป็นต้น 2. กลุม่ สารทีเ่ ป็นสารดูดซับแสง ทำ�ให้ แสงแดดไม่สามารถผ่านเข้ามาทำ�อันตรายต่อ ผิวหนังได้ เช่น แอนทรานิเลต (anthranilate) เบนโซฟีโนน (benzophenone) และซิน นาเมต (cinnamate) เป็นต้น

มีการพัฒนาตำ�รับผลิตภัณฑ์กันแดด โดยเพิม่ สารเพิม่ ความชุม่ ชืน้ และสารลดการ อักเสบ เช่น วุ้นว่านหางจระเข้ และน้ำ�มัน จากเมล็ดพืชทีม่ กี รดไขมันโอเมก้า เป็นต้น แล้วใช้สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามิน ซี (กรดแอล-แอสคอร์บิก) และวิตามินอี (แอลฟา-โทโคฟีรอล) มาช่วยเพิ่มความ คงทนของผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสื่อมสลายง่าย ท่ า นสามารถเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ใ น งานสั ม มนาเรื่ อ ง “The Future of Sunscreen“ วันที่ 28 เมษายน 2560 ในงาน ASEANbeauty ไบเทค บางนา โปรดศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมและสำ�รองทีน่ งั่ ได้ที่ www.aseanbeautyshow.com 

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.50  

INNOLAB magazine #9.50  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded