__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

LAB VISIT

WACKER Singapore Technical Center

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

แวคเกอร์ เคมี เอจี ได้ขยายขอบเขตการให้บริการในเอเชีย ด้วยการเปิดห้องปฏิบัติการทางอาหารแห่งใหม่อย่างเป็นทางการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีของบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ ศูนย์วิจัยที่มีประสิทธิภาพของภูมิภาคปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการแห่งใหม่ที่สร้าง ขึน ้ เพือ ่ วิจย ั ส่วนผสมอาหารนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการใช้งานกัมเบส ยกตัวอย่างเช่น สำ�หรับขนมหวานปราศจาก ไขมัน สินค้าเบเกอรีปราศจากไข่ ผงกะทิปราศจากเคซีเนต กลิ่นรสเนื้อสำ�หรับมังสวิรัติ และเคอร์คิวมินออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สูง ห้องปฏิบัติการแห่งใหม่ทำ�ให้แวคเกอร์สามารถมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าในเอเชีย และยังสามารถสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแบบเฉพาะเพื่อเป็นทางเลือกในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

“เอเชียเป็นตลาดเฉพาะเจาะจงสำ�หรับ อุตสาหกรรมอาหาร และดังนั้นจึงเป็น ตลาดสำ�หรับส่วนผสมอาหารนวัตกรรมและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเช่นกัน” ดร. เกอร์ฮาร์ด ชมิด ประธานกรรมการ บริษทั แวคเกอร์ ไบโอโซลูชันส์ จำ�กัด กล่าวใน พิธีเปิด “เราตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการยกระดับบริการใน ท้องถิ่น ด้วยห้องปฏิบัติการแห่งนี้ซึ่งไม่ เหมือนใครในภูมิภาค จึงสามารถส่งเสริม เราในฐานะพันธมิตรด้านนวัตกรรมสำ�หรับ อุตสาหกรรมอาหาร” แวคเกอร์ ไบโอโซลูชันส์

สำ�หรับกิจกรรมตลาดอาหารของแวค เกอร์ ไบโอโซลูชันส์นั้น แผนกชีววิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้กลุ่ม บริษัทแวคเกอร์ให้ความสนใจเบื้องต้น 18

www.innolabmagazine.com

กับส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร บริษทั มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทางอาหารใน สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเพือ่ มอบบริการที่ ดีทสี่ ดุ แก่ลกู ค้า ห้องปฏิบตั กิ ารแห่งใหม่ใน สิงคโปร์จะเน้นเรื่องการใช้งานไซโคลเดกซ์ ทริน ซิสเทอีน และไฮดรอกซีไทโรซอลเพือ่ ตอบสนองความต้องการพิเศษของเอเชีย โมเลกุลน้ำ�ตาลไฮดรอกซี่ไทโรซอลรูป วงแหวน ซึ่งแวคเกอร์ใช้วิธีชีววิศวกรรม สกัดออกมาจากวัตถุดิบประเภทพืชอย่าง ข้ า วโพดและมั น ฝรั่ ง สามารถใช้ แ ทน อิมลั ซิไฟเออร์ซงึ่ ได้จากสัตว์อย่างไข่แดงใน มายองเนส ไข่ขาวและไขมันในขนมหวาน และไอซิง่ และโปรตีนนมในผงกะทิส�ำ เร็จรูป ยิ่งไปกว่านั้น พวกมันสามารถปกป้องส่วน ผสมทีม่ คี วามไวอย่างวิตามินและโคเอนไซม์ จากสิง่ ทีส่ ามารถทำ�อันตรายอย่างออกซิเจน และแสงแดด และยังเพิ่มชีวปริมาณออก

ฤทธิ์ของสารไฮโดรโฟบิกอย่างเคอร์คิวมิน รวมถึงปิดบังรสขมของสารที่ดีต่อสุขภาพ อย่างสารสกัดจากชาเขียว ซิสเทอีนจากการ หมักของแวคเกอร์สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ กลิ่นรสเนื้อแบบมังสวิรัติหรือฮาลาล และ ยังสามารถใช้เพื่อช่วยในการผลิตเบเกอรี HTEssence® ซึ่งเป็นไฮดรอกซีไทโรซอล จากธรรมชาติของแวคเกอร์ ถูกนำ�มาใช้ใน อาหารเสริมอย่างแคปซูลชนิดแข็ง ธัญพืช อัดแท่ง และเครื่องดื่ม ไฮดรอกซีไทโรซอล เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ สูงซึ่งกล่าวว่ามีผลในการบำ�บัดโรคเกี่ยว กับความดันโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน และ ระบบหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนีย้ งั นำ�มา ใช้ในอาหารเสริมชนิดเม็ด ธัญพืชอัดแท่ง และเครือ่ งดืม่ เรซินแข็งสำ�หรับกัมเบสของ แวคเกอร์ท�ำ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คณุ ภาพ สูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้แก่

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.50  

INNOLAB magazine #9.50  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded