__MAIN_TEXT__

Page 33

TECHNOLOGY

Automatic Analysis of Waxy Substances in Cosmetics Formulation

Author info ฐิตาภรณ์ เต็มธาราพิทักษ์ Thitaporn Temtarapitak MarCom Assistant, Mettler-Toledo (Thailand) Thitaporn.Temtarapitak@mt.com

สารที่เป็นไข รวมถึงกรดไขมันและสารมันวาว เป็นสารที่มักมีการนำ�มาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเครื่องสำ�อาง บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนไว้วางใจในเทคโนโลยีของ METTLER TOLEDO เพื่อทดสอบจุดหลอมเหลวของไขมันของ วัตถุดิบที่ใช้สำ�หรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีคุณภาพสูง

การวิเคราะห์สารที่เป็นไขโดยอัตโนมัติ ในการผสมสูตรเครือ่ งสำ�อางผลิตภัณฑ์ดแู ล ร่างกายและเครือ่ งสำ�อางมีการผสมสูตรใน หลายขัน้ ตอนซึง่ มีสว่ นผสมต่างๆ มากมาย บ่อยครัง้ มีการใช้สารทีเ่ ป็นไขและสารผสมที่ ใช้เพือ่ การส่องประกาย พืน้ ผิวหรือกลิน่ หอม สำ�หรับโลชัน และสารทำ�ความสะอาด สาร ทีเ่ ป็นไขซึง่ ประกอบด้วยกรดไขมันและเอส เทอร์เหมาะสำ�หรับใช้ในอุณหภูมติ �่ำ สามารถ ใช้รว่ มกับสารทีห่ ลากหลายโดยทีค่ ณ ุ สมบัติ ไม่เปลีย่ นไป และสามารถทำ�ให้กระบวนการ ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายง่ายขึ้น บริษทั เครือ่ งสำ�อางและยาในประเทศจีน ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพของ ผู้บริโภค ผลิตแบรนด์ขายตรงและสินค้า ทางการแพทย์แผนโบราณของจีนบริษัท ต่างๆ เชื่อมั่นในการทดสอบที่หลากหลาย รวมถึงเทคนิคจุดหลอมเหลวของไขมัน เพือ่ รับรองคุณภาพของส่วนผสมทีบ่ ริษทั ใช้ ซึง่

รวมถึงกรดไขมัน สารมันวาวและสารทีเ่ ป็น ไขอืน่ ๆ โดยทัว่ ไปจะมีการวัดจุดหลอมเหลว ของไขมันด้วยตนเองซึง่ ต้องมีการตัง้ ค่าและ การทำ�ความสะอาดทีใ่ ช้เวลานาน กล่าวคือ ต้องใส่ตวั อย่างลงในหลอดแคปิลลารีซงึ่ จะมี การจุม่ ลงในอ่างน้�ำ เพือ่ ให้ความร้อนทีอ่ ตั รา ที่เฉพาะเจาะจง แต่การตรวจวัดด้วยตนเอง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการตรวจวัดตัวอย่างใสหรือไม่มีสี ขึน้ อยูก่ บั ผลการทำ�งานของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ งาน เนื่องจากดวงตาของมนุษย์อาจตรวจ จับจังหวะทีถ่ กู ต้องแม่นยำ�ในการหลอมเหลว ของไขมันอย่างถูกต้องได้ยาก สำ�หรับบริษทั ที่จัดการกับตัวอย่างหลายชุดต่อสัปดาห์ ความสามารถในการทำ�ซ้ำ� ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของการตรวจวัดเป็นเรือ่ ง สำ�คัญสูงสุด การตรวจวัดด้วยตนเองยังต้อง ใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงต่อตัวอย่าง โดยต้อง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมดูแล

บริษัทได้ปรึกษา METTLER TOLEDO เพือ่ หาโซลูชนั อัตโนมัติ โดยทัว่ ไปการตรวจ จับจุดหลอมเหลวของไขมันโดยอัตโนมัตขิ อง เครือ่ งตรวจจับจุดหลอมเหลว Excellence MP80 มีความสามารถในการทำ�ซ้�ำ เพิม่ ขึน้ ±0.2°C (ตารางที่ 1) และลดผลกระทบ จากการทำ�งานของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ ี ต่อผลลัพธ์ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังสามารถดำ�เนิน การตรวจวัดได้พร้อมกันสองหลอดและเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจวัดเพือ่ ใช้เวลาทัง้ หมด 10-15 นาที ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและ เพิ่มค่าของ Throughput นอกเหนือไปจากความสามารถในการ ทำ�ซ้ำ�ของการตรวจวัด พนักงานบริษัทยัง ประทับใจกับการใช้งานง่ายของ MP80 กล่าวคือ พนักงานสามารถเริ่มอ่านค่าได้ ด้วยการคลิกที่ปุ่ม ดูวิดีโอการตรวจวัด ครั้งก่อนหน้าซ้ำ�ในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่เป็น Jan-Feb

33

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #11.62  

INNOLAB magazine #11.62  

Advertisement