__MAIN_TEXT__

Page 28

RESEARCH & DEVELOPMENT

Fragrance on the move

Author info พอลลีน มาร์ติน Pauline Martin Global Communications & Events Manager, Givaudan France SAS pauline.martin.pm1@givaudan.com จิวาดอง แอคทีฟ บิวตี้ แนะนำ� “Fragrance on the move” ประสบการณ์สัมผัสใหม่ที่สร้างความสุขทางอารมณ์ LATAM เปิดตัวในงานอิน-คอสเมติกส์ การรวมตัวของน้ำ�หอมชั้นเลิศและเครื่องสำ�อางที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ ลูกค้าทบทวนการบำ�รุงความงามในแต่ละวัน

จิวาดอง แอคทีฟ บิวตี้ ได้สร้างสรรค์ “Fragrance on the move” แนวคิด นวัตกรรมทีป่ ระกอบด้วยสีผ่ ลิตภัณฑ์ซงึ่ ผสม ผสานเครื่องสำ�อางและน้ำ�หอมชั้นเลิศเข้า ไว้ดว้ ยกัน เพือ่ เพิม่ ความงามและสร้างแรง บันดาลใจ ความสุขใจ และความอัศจรรย์ใจ Fragrance on the move นำ�กระแส ความงามรูปแบบใหม่ ด้วยการนำ�นวัตกรรม ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนและทัศนะแห่งการปฏิวตั ิ มาสู่อุตสาหกรรมความงาม เนือ่ งจากลูกค้าเริม่ ต้องการมากกว่าการ ดูแลผิวแบบปกติ จิวาดอง แอคทีฟ บิวตี้ จึงได้พฒ ั นาสีผ่ ลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ แต่ละส่วน ของร่างกาย ประกอบด้วยน้�ำ หอมมากกว่า 10% สร้างสรรค์โดยผู้ผลิตน้ำ�หอมชั้นเลิศ ของเราในปารีส ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ บำ�รุงผิวเพื่อยกระดับการปรนนิบัติผิวใน แต่ละวันของลูกค้า Attraction: โลชั่นสำ�หรับลำ�คอและ เนินอก เผยอำ�นาจเย้ายวนใจรูปแบบใหม่ 28

www.innolabmagazine.com

โดดเด่นด้วย Megassane® ที่ช่วย ไฮไลต์สีผิว และ Neurophroline® ที่ ช่วยลดความเครียดของผิว ผลิตภัณฑ์ Attraction ช่วยปกป้องลำ�คอและเนินอก ไปพร้อมกับการเผยออร่าและความกระจ่าง ใส ดึงดูดใจคุณด้วยกลิน่ หอม ความเร่าร้อน และกลิ่นแมกไม้! Perfection: น้�ำ มันทาตัวป้องกันแสงแดด ด้วย SPF 20 เพื่อฟื้นคืนความงามของผิว โดดเด่นด้วยน้�ำ มันจากผลของต้นกระทิง ซึง่ เป็นน้�ำ มันอันล้�ำ ค่า ผสานกับ Questice® Liquid ที่ช่วยคงความเย็นให้กับผิว และ Uniprotect® PT-3 ที่ช่วยปกป้องผิวจาก รังสียูวี ผลิตภัณฑ์ Perfection จึงช่วย ปกป้ อ งและซ่ อ มแซมผิ ว จากสิ่ ง รุ ก ราน ภายนอก ด้วยกลิ่นของผลไม้บวกกับท้อง ทะเลจะทำ�ให้คุณฝันถึงหน้าร้อน Affirmation: สเปรย์บำ�รุงผม เสริม ความงามของเส้นผมพร้อมมอบกลิ่นหอม ของดอกไม้ ผลไม้ และแมกไม้! โดดเด่น

ด้วย ResistHyal® ที่ช่วยเสริมความงาม ของเส้นผมเจ็ดประการในหนึง่ เดียว ผสาน กับ Kendi Oil น้ำ�มันมหัศจรรย์ และ Glossyliance™ ส่วนผสมทีท่ �ำ ให้เส้นผม เงางาม ผลิตภัณฑ์ Affirmation นำ�ความ นุ่มลื่น ชุ่มชื้น และมีน้ำ�หนักมาสู่เส้นผม พร้อมประกายที่เงางาม Sensation: กลิน่ หอมบางสำ�หรับเรียว ขา ขับเคลื่อนความสดชื่น โดดเด่นด้วย Evercool® skin ที่มี เทคโนโลยีคงความเย็นทีล่ �้ำ หน้า ผลิตภัณฑ์ Sensation มอบพลังความสดชื่นยาวนาน ไม่เหมือนใคร พร้อมกลิน่ อโรมา ธรรมชาติ และผลไม้ ทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้รสู้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า ชุ่มชื่น เปี่ยมเสน่ห์ แคโรไลน์ เรแวร์เต ผู้จัดการโครงการ คิดค้นสูตร กล่าวว่า “เรามีความยินดีทจี่ ะเผย เครือ่ งหอมประทินผิวกลุม่ ใหม่ทมี่ ปี ระโยชน์ ต่อผิว เนื้อสัมผัสอันพิเศษเหล่านี้เกิดจาก ทีมคิดค้นสูตรเครื่องสำ�อางและน้ำ�หอม

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #11.62  

INNOLAB magazine #11.62  

Advertisement