__MAIN_TEXT__

Page 24

RESEARCH & DEVELOPMENT

PERSONALIZED NUTRITION IMPROVES INDIVIDUAL HEALTH

Author info สุกฤษฏ์ เติมสายทอง Sukrit Termsaithong Inviting Writer, INNOLAB magazine torosk122@gmail.com, innolab@media-matter.com ปัจจุบน ั หลายประเทศทัว ่ โลกต่างก็เผชิญอยูก ่ บ ั ปัญหาโรคอ้วน ซึง ่ อาจเป็นสาเหตุของโรคทีไ่ ม่ตด ิ ต่อ (NCDs) อืน ่ ๆ ตาม มา โดยในปี 2559 พบว่า ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นโรคอ้วนถึง 650 ล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็น 13% ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมด ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 40 ปีก่อนเกือบ 3 เท่า ในประเทศไทยเองก็กำ�ลังเจอกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยกว่า 16 ล้านคนมีภาวะน้ำ�หนักเกิน สาเหตุที่ ทำ�ให้ผป ู้ ว ่ ยโรคอ้วนเพิม ่ จำ�นวนขึน ้ มากนัน ้ มาจากการทีค ่ นเราขยับตัวน้อยลงเนือ ่ งจากมีเทคโนโลยีมาช่วยทุน ่ แรง และ อีกสาเหตุหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารการกินที่นับวันร่างกายจะได้รับปริมาณแคลอรีและไขมันสูงขึ้น การปรับแต่งโภชนาการให้เข้ากับ แต่ละคน

แนวทางหนึ่งที่จะช่วยเลี่ยงปัญหาโรค อ้วนได้กค็ อื การกินอาหารตามข้อแนะนำ�การ บริโภค อาทิ การจำ�กัดปริมาณไขมันและ น้ำ�ตาล เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ อย่างไร ก็ดี นี่เป็นเพียงคำ�แนะนำ�เบื้องต้นของผู้ บริโภคโดยรวมเท่านัน้ ซึง่ อาจจะให้ผลดีกบั บางคนและอาจจะไม่เห็นผลเลยในบางคน นัน่ เป็นเพราะร่างกายแต่ละคนจะตอบสนอง กับสารอาหารชนิดเดียวกันได้แตกต่างกัน การกำ�หนดอาหารจึงต้องออกแบบให้ เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เนือ่ งจากอาหาร เพื่อสุขภาพนั้นแตกต่างกันไปตามสภาวะ ร่างกาย โดยทัว่ ไปนักโภชนาการมักจะกำ�หนด อาหารจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การออก กำ�ลังกาย น้ำ�หนัก หรือค่า BMI เท่านั้น แต่ปจั จุบนั มีงานวิจยั จำ�นวนมากพิสจู น์แล้ว 24

www.innolabmagazine.com

ว่ายังมีปจั จัยอืน่ ทีเ่ จาะลึกเฉพาะรายบุคคล มากขึน้ ซึง่ จะเป็นตัวกำ�หนดการตอบสนอง ของร่างกายต่ออาหารต่างๆ ทีบ่ ริโภคเข้าไป ไม่วา่ จะเป็นสัดส่วนของจุลนิ ทรียป์ ระจำ�ถิน่ ในลำ�ไส้ หรือการแสดงออกของยีน โภชนาการเฉพาะบุคคลจึงพัฒนาขึน้ มา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อร่างกายสูงสุด ในแต่ละบุคคล โดยนำ�ข้อมูลจากสัดส่วน จุลนิ ทรียใ์ นลำ�ไส้หรือยีนของแต่ละคนเข้ามา เป็นพืน้ ฐานในการออกแบบแผนโภชนาการ เพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ งของโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ แต่ละคนก็จะมีแบบแผนการกินที่เหมาะ สมเฉพาะกับสุขภาพของตนเอง โดยต้อง คำ�นึงถึงความต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และความเจ็บป่วย ของคนคน นั้นควบคู่ไปด้วย

โภชนพันธุศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ยีนถือเป็นตัวบ่งชีจ้ �ำ เพาะบุคคล อาหาร แต่ละชนิดส่งผลกับยีนได้ตา่ งกัน และยีนก็มี ส่วนในการควบคุมการตอบสนองต่ออาหาร ชนิดนั้นๆ ได้แตกต่างกันด้วย ยกตัวอย่าง ง่ายๆ เช่น หากมียีนที่ทำ�ให้ร่างกายย่อย คาเฟอีนช้าก็จะส่งผลให้ใจสั่นได้หลังจาก ที่ได้ดื่มกาแฟไปแค่จิบเดียว หรือยีนที่ส่ง ผลให้เกิดอาการแพ้แลคโตส (lactose intolerance) เป็นต้น ตัง้ แต่มกี ารถอดรหัสจีโนมมนุษย์ส�ำ เร็จ เมือ่ ปี 2543 โอกาสของการแพทย์สว่ นบุคคล ก็เปิดกว้างขึน้ ซึง่ รวมไปถึงโภชนาการส่วน บุคคลด้วย และทำ�ให้เกิดโภชนาการแขนง ใหม่ตามมาเรียกว่า โภชนพันธุศาสตร์ (nutrigenomics) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอาหารทีก่ นิ กับการแสดงออกของยีน มีบทความตีพมิ พ์จ�ำ นวน 39 บทความทีช่ ชี้ ดั

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #11.62  

INNOLAB magazine #11.62  

Advertisement