__MAIN_TEXT__

Page 38

INTERVIEW

Biopharmaceutical Technology is the Future of Health Care Industry

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

ด้วยประสบการณ์การทำ�งานในด้านเภสัชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพในบริษัทต่างๆ มายาวนานกว่า 28 ปี ปัจจุบัน เดวาสซิส โอห์รี (Devashish Ohri) ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานฝ่ายบริหาร บริษัท อแวนโทร์ เพอร์ฟอร์มานซ์ แมททีเรียล (Avantor Performance Materials) รับผิดชอบดูแลในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง อันรวมถึงตลาดเกิดใหม่ และที่กำ�ลังขยายตัว เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ได้แสดงทัศนะและมุมมองด้านอนาคตของเทคโนโลยีชีวเภสัชกับนิตยสาร อินโนแล็บ ในหลายประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

เทคโนโลยีชว ี เภสัชเป็นอนาคตของ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ

“เทคโนโลยีชีวเภสัชเป็นปัจจัยเสริมต่อ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้าน นวัตกรรมการรักษาเฉพาะโรค (targeted therapy) และการผลิตยาชีววัตถุ (biological drug) ทีม่ ผี ลข้างเคียงต่อสุขภาพน้อยกว่า ยาที่ผลิตมาจากสารเคมีแบบทั่วไป แนว โน้มการใช้ยาชีววัตถุในภูมภิ าคนีก้ �ำ ลังเพิม่ ขยายขึน้ อย่างรวดเร็ว อันเนือ่ งมาจากความ คล้ายคลึงทางด้านสารออกฤทธิท์ มี่ รี าคาไม่ แพงและคนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ และเรา ต้องไม่ลมื ว่าประชากรกว่า 85% ต่างอาศัย อยูใ่ นภูมิภาคนี้ ดังนั้นการนำ�นวัตกรรมมา ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องคำ�นึงถึงต้นทุนที่ ผู้บริโภคสามารถซื้อหาเพื่อใช้ในการดูแล สุขภาพด้วย เทคโนโลยีดา้ นชีวเภสัชจึงเป็น 38

www.innolabmagazine.com

กลไกหลักทีม่ ผี ลต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านสุขภาพในอนาคตอย่างไม่มที างเลีย่ ง” อแวนโทร์มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ใช้ ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ระดับเซลล์ การคัดแยกและทำ�ให้ บริสุทธ์ด้วยเรซิน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ผลิตยาเชิงอุตสาหกรรม สำ�หรับยาชีววัตถุ คล้ายคลึง (Biosimilar) ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ (Biologics) และผลิตภัณฑ์เภสัชชีวภาพ (Biopharmaceutical products) นั่น คือเหตุผลที่ผู้ผลิตชั้นนำ�มากมายของโลก ต่างเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เทคโนโลยีที่ลำ้�หน้าจากอแวนโทร์ ในงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เมื่อถูกถามถึงสินค้าทีโ่ ดดเด่นของทาง บริษัท โอห์รี มีความตื่นเต้นในสินค้ากลุ่ม

งานทางโครมาโทกราฟีเรซินทีม่ หี ลากหลาย รูปแบบ (multimodal chromatography resin) โดยกล่าวว่า “เรซินในงานผลิต ชีวเภสัชถือว่าเป็นปัจจัยหลักทีช่ ว่ ยเพิม่ ความ บริสทุ ธิใ์ นตัวยา โดยเฉพาะงานการผลิตยา โมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal antibody) และยาจากโปรตีนชนิดรีแอคทิเวท (reactivated protein) เนือ่ งจากคุณสมบัติ ในการแลกเปลี่ยนประจุไอออน การเลือกใช้เรซินทีด่ จี ะช่วยลดขัน้ ตอน การผลิตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน นั่นหมาย ถึงผูผ้ ลิตจะสามารถประหยัดเงินได้ครัง้ ละ หลายล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในแต่ละขัน้ ตอนที่ลดลง จะเห็นว่าอแวนโทร์สามารถ เชือ่ มโยงเรซินอันเกิดจากเทคโนโลยีการผลิต ของบริษทั ไปสูผ่ ผู้ ลิตยาเพือ่ เพิม่ การบริหาร ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ นี่เป็นเหตุผลหลัก

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #10.59  

INNOLAB magazine #10.59  

Advertisement