__MAIN_TEXT__

Page 33

INDUSTRY MOVEMENT

D u m p e d P l a s t i c Wa s t e To the Global Burden

towardfreedom.org

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

พลาสติกทีอ ่ ยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางทะเลกำ�ลังเป็นสิง ่ ทีน ่ า่ วิตกยิง ่ ขึน ้ เนือ ่ งจากสามารถคงสภาพได้เป็นเวลานานและส่งผลกระทบ ต่อมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และอาจรวมถึงมนุษย์ด้วย เศษพลาสติกอาจปรากฏบนแนวชายหาด ทะเลน้ำ�แข็งอาร์คติก และก้นทะเล การผุกร่อนทำ�ให้พลาสติกแตกเป็นชิน ้ เล็กๆ ซึง ่ แม้แต่สง ิ่ มีชว ี ต ิ ไม่มก ี ระดูกสันหลังขนาดเล็กในทะเลก็สามารถกินเข้าไป ได้ ขนาดที่เล็กมากทำ�ให้ไม่สามารถสอบกลับถึงที่มา และขจัดออกจากสภาพแวดล้อมทางทะเลได้ยากมากที่สุด กลยุทธ์การลด ปริมาณพลาสติกที่มีประสิทธิภาพที่สุดจึงเป็นการลดปริมาณพลาสติกที่ลงสู่ทะเล

ทุกวันนี้ ในปี 2560 เพียงปีเดียว มี การใช้ถุงพลาสติกถึง 275,000 ล้านใบ ทุกวินาทีมีการผลิตและใช้ถุงพลาสติก 160,000 ใบ จากข้อมูลของเว็บไซต์ The World Count จากถุงพลาสติก 5,000 ล้านใบ จะมีถงุ พลาสติก 5 ล้านใบเดินทาง ไปถึงมหาสมุทรทั้งทางอ้อม เช่น จากการ จัดการของเสียที่ไม่ดี และทางตรงโดยผู้ที่ ไม่ทราบผลกระทบสำ�คัญทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม จากการกระทำ�ของพวกเขา นอกจาก นั้น มีถุงพลาสติกใช้แล้วเพียง 1% ที่เข้า สู่กระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสม นี่คือ เหตุผลที่พลาสติกเป็นมลพิษในมหาสมุทร อันดับหนึ่งและน่าวิตกที่สุด ของเสียทีไ่ ม่มกี ารจัดการจะเข้าสูม่ หาสมุทร ในทีส่ ดุ ผ่านทางน้�ำ เหนือดิน การรัว่ ไหลของ น้�ำ เสีย และการเคลือ่ นทีจ่ ากลมหรือกระแส น้�ำ มวลของพลาสติกทีใ่ นกระแสน้�ำ จะมีคา่

ประมาณตั้งแต่ <1 กิโลกรัมต่อวัน (เมือง ไฮโล รัฐฮาวาย) ไปจนถึง 4,200 กิโลกรัม ต่อวัน (แม่น้ำ�ดานูบ) ค่านี้จะประมาณได้ ยากเมือ่ พิจารณาในระดับโลก เนือ่ งจากจะ ขึน้ กับความแตกต่างของลักษณะของน้�ำ ใน ท้องถิ่นต่างๆ แพขยะใหญ่แปซิฟิก

เมือ่ ขยะพลาสติกเดินทางถึงมหาสมุทร หนึ่งในจุดหมายปลายทางคือ วงวนใหญ่ มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ (north pacific gyre) หรือแพขยะใหญ่แปซิฟิก (the great pacific garbage patch) วง วนมหาสมุทรคือระบบของกระแสน้�ำ ทีเ่ กิด จากรูปแบบของกระแสลมของโลกและแรง ทีเ่ กิดจากการหมุนของโลก มวลขยะทีห่ มุน วนนีม้ ขี นาดใหญ่เป็นสีเ่ ท่าของรัฐเท็กซัส วง วนมหาสมุทรนี้เต็มไปด้วยขยะ ส่วนใหญ่

เป็นพลาสติกขนาดไมโคร (microplastic) แพขยะใหญ่แปซิฟิกมีกระแสน้ำ�ที่แรงที่สุด ในวงวนมหาสมุทรทัง้ ห้าแห่ง ตัง้ อยูร่ ะหว่าง หมูเ่ กาะฮาวายและรัฐแคลิฟอร์เนีย โชคไม่ ดีทขี่ ยะส่วนใหญ่จากทัว่ โลกเดินทางมาด้วย กระแสน้�ำ และถูกดูดเข้าสูม่ วลขยะทีห่ มุนวน ไปจนกว่าจะเสื่อมสลายไปเอง ผู้ผลิตขยะพลาสติกมากที่สุด

ขยะพลาสติกที่ไม่มีการจัดการที่เกิด จากประชากรที่อาศัยบนพื้นที่ชายฝั่งของ แต่ละประเทศมีตั้งแต่ 1.1 ตัน ถึง 8.8 ล้านตันต่อปี ประเทศที่มีขยะพลาสติกที่ ไม่มีการจัดการมากที่สุด 20 ประเทศ มี สัดส่วนการผลิตขยะมากกว่า 83% ของ ขยะทั้งหมดในปี 2553 (ตารางที่ 1) ขยะ ทีผ่ ลิตในแต่ละปีจะเป็นสัดส่วนกับประชากร โดยประเทศผู้ผลิตขยะสูงที่สุดมีประชากร Jul-Aug

33

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #10.59  

INNOLAB magazine #10.59  

Advertisement