__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 26

RESEARCH & DEVELOPMENT

Turn liquids into free-flowing powders

Author info อาธิราห์ ไครันนิสา Athirah Khairunnisa Media Executive, Mandate Communications raihanathirah@mandatecomms.sg

อินกริดิออนเปิดตัวสารชุบจากธรรมชาติที่พาของเหลวได้มากกว่าสารดั้งเดิม สารชุบ N-ZORBITTM 2144 เปลี่ยนของเหลวที่ ละลายในน้ำ�มันและน้ำ�ให้เป็นเนื้อเดียวกันและอยู่ในรูปแบบผงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน

อินกริดิออน อินคอร์ปอเรทเต็ด ผู้ให้ บริการสารละลายส่วนผสมระดับโลกสำ�หรับ อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เปิดตัวสารชุบ N-ZORBITTM ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นตัว พาประสิทธิภาพสูงทีช่ ว่ ยให้ผผู้ ลิตสามารถ เปลี่ยนของเหลวที่ละลายในน้ำ�มันและน้ำ� หลายประเภทเป็นส่วนผสมในรูปแบบผง ที่ช่วยประหยัดต้นทุน ส่วนผสมดังกล่าวเป็นสารชุบรุน่ ใหม่ทมี่ ี โครงสร้างแบบรูพรุนอย่างมีเอกลักษณ์ เพิม่ พื้นที่ผิวสัมผัสกับของเหลว ช่วยให้การดูด ซึมง่ายขึ้น จากโครงสร้างของส่วนผสมที่ ไม่ใช่เจลาตินและมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ อย่างมีเอกลักษณ์ จึงสามารถใช้เพื่อนำ�พา สารแต่งกลิน่ ความเข้มข้นสูงให้ไหลไปตาม อุปกรณ์การผลิตและผสมกลมกลืนอยู่ใน สูตรอาหารและเครื่องดื่ม โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น เอกลักษณ์ของสารชุบ N-ZORBITTM 2144 ทำ�ให้เกิดอนุภาคที่มีขนาดเหมาะสมที่สุด สามารถให้ประสิทธิภาพการชุบได้สงู ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า N-ZORBITTM 2144 ปริมาณ 100 กรัม สามารถชุบของเหลวได้ 26

www.innolabmagazine.com

สูงถึง 70 กรัม ซึ่งดีกว่ามากเมื่อเทียบกับ ตัวนำ�พาแบบดัง้ เดิมอย่างมอลโทเด็กซ์ทริน “การสรรสร้างอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีต่ รง กับเทรนด์ในปัจจุบนั หมายถึงการใช้เครือ่ ง เทศ เครื่องปรุง กลิ่นรส และสารออกฤทธิ์ ที่หลากหลาย” ดอนนา บรู๊คส์ ผู้อำ�นวย การฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลก ส่วนระบบ การจัดส่งของกล่าว “สารชุบ N-ZORBITTM 2144 ช่วยให้นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ ผลิตสามารถเพิม่ ความหลากหลายดังกล่าว ได้โดยประหยัดต้นทุน ด้วยการเปลี่ยนรูป ของเหลวหลายประเภทให้อยูใ่ นรูปแบบผง” ประสิทธิภาพในการชุบก่อให้เกิดประโยชน์ ในเรือ่ งของต้นทุนการใช้งาน ขณะเดียวกัน ก็ให้กลิน่ รสเหมือนเดิมด้วยการใช้ตวั พาน้อย ลง สารชุบ N-ZORBITTM 2144 สามารถ ใช้เพือ่ มอบกลิน่ รสและเครือ่ งปรุงจากน้�ำ มัน และน้�ำ ในรูปแบบผง นอกจากนีย้ งั สามารถ เพิม่ น้�ำ ผึง้ ช็อกโกแลตไซรัป และของเหลว หนืดอืน่ ๆ ลงในส่วนผสมต่างๆ เพือ่ ทำ�เป็น ผงโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเป่าแห้ง “จากการเปิดตัวของสารชุบ N-ZORBITTM 2144 เราสามารถปลดล็อกโอกาสในการ

ประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ให้แก่ผผู้ ลิต” ลิเลียน แทน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส่วนระบบ เนื้อสัมผัสและการส่งมอบ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิกกล่าว “ปัจจุบัน ผู้ผลิตสามารถ ชุบสารออกฤทธิท์ หี่ ลากหลายในระดับทีส่ งู ขึน้ และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากกว่า ตัวนำ�พาแบบดั้งเดิม” สารชุบ N-ZORBITTM 2144

N-ZORBITTM 2144 ได้จากธรรมชาติ ไม่ ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO) เป็นตัวนำ�พาที่มีประสิทธิภาพสูง ทำ�ให้ผู้ ผลิตสามารถเปลี่ยนรูปของเหลวที่ละลาย ในน้ำ�และน้ำ�มันเป็นเนื้อเดียวกันและเป็น ผงทีป่ ระหยัดต้นทุน นักวิทยาศาสตร์อาหาร ในเครือข่ายของศูนย์นวัตกรรมห้องปฏิบัติ การทางความคิดของอินกริดอิ อนได้พฒ ั นา ตัวพาประสิทธิภาพสูงที่มีโครงสร้างแบบรู พรุนอย่างมีเอกลักษณ์ นัน่ คือ N-ZORBITTM 2144 DG ทีม่ จี �ำ หน่ายในบางประเทศของ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #10.59  

INNOLAB magazine #10.59  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded