__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 22

TECHNOLOGY

Laboratory Reactor Improve Efficiency in the Laboratory and Easier Transfer to Bulk Production

Author info มาร์ค กาฟูร์ Mark Ghafoor Technical Manager, Basildon sales.lab@ika.my บริษัท แบสซิลเดนเคมิคอล ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร มีความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ผลิตและผู้สร้างตำ�รับอิมัลชัน ซิลิโคนและสารประกอบ บริษท ั มุง ่ เน้นไปที่ตลาดผูบ ้ ริโภคในกลุม ่ ยา ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และอาหาร รวมทั้งส่งมอบ สินค้าให้กับตลาดอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น สารเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลรถ และเคมีเกษตร ในเดือนเมษายน 2554 บริษัท เคซีซีเคมิคอล จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ซื้อแบสซิลเดนเคมิคอล ความสัมพันธ์นี้เปิด โอกาสใหม่ๆ ให้ทั้งสองบริษัท เคซีซีได้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นเลิศด้านอิมัลชันซิลิโคนและได้รับ การยอมรับจากอุตสาหกรรมมากกว่า 40 ปี แบสซิลเดนได้รบ ั การสนับสนุนจากผูผ ้ ลิตซิลโิ คนปฐมภูมท ิ เี่ ติบโตรวดเร็ว ที่สุดในโลก พร้อมความทะเยอทะยานในการขยายธุรกิจในอนาคตอันใกล้ คุณสมบัตห ิ ลักทีเ่ ราชอบเป็นพิเศษ ของเครือ ่ งปฏิกรณ์ในห้องปฏิบต ั ิ การ LR 1000 จากไอกะ

ระหว่างการขยายขนาดการผลิตจาก ห้องปฏิบัติการสู่การผลิตระดับทดลอง/ ผลิตจริง สามารถประหยัดเวลาได้อย่าง มาก หากสามารถทำ�ความเข้าใจสหสัมพันธ์ ระหว่างเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และถังขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิต บริษัท ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับไอกะ ในการติด ตั้งใบกวนผสมแบบต่างๆ เพื่อรับประกัน ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในด้านความสม่ำ�เสมอ และความสามารถในการผลิตซ้ำ� ขั้นตอน นีท้ �ำ ให้สามารถทำ�ความเข้าใจสหสัมพันธ์นี้ อย่างชัดเจน ทำ�ให้หลายครัง้ สามารถขยาย การผลิตโดยตรงจากห้องปฏิบตั กิ ารไปสูก่ าร 22

www.innolabmagazine.com

ผลิตจริงในปริมาณ 2,000-4,000 กิโลกรัม เครื่องปฏิกรณ์ LR 1000 ได้รับการ ออกแบบมาเป็นอย่างดี พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งมี ขนาดเล็กมาก การติดตัง้ เพลตให้ความร้อน หมายถึงการใช้พื้นที่บนโต๊ะเพียงเล็กน้อย ความท้าทาย <> โซลูชัน

เพื่อให้การประเมินความเหมาะสม ของเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการ LR 1000 นักวิทยาศาสตร์ที่ทำ�หน้าที่พัฒนา กระบวนการสองคนได้ใช้เวลาทำ�งานทีเ่ มือง สเตาเฟนร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของ ไอกะ เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของเครือ่ ง ปฏิกรณ์ในห้องปฏิบตั กิ าร LR 1000 ในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วัน ทีมก็สามารถ

ทดลองกระบวนการทีย่ ากและซับซ้อนทีส่ ดุ กับเครื่องจริง ทีมพอใจกับผลที่ได้ทั้งหมด จากการทดสอบ หลังจากนัน้ บริษทั ได้ตกลง ซือ้ เครือ่ งปฏิกรณ์ 2 เครือ่ ง จากนัน้ ซือ้ เพิม่ เติมอีก 2 เครื่อง ทำ�ให้มีเครื่องปฏิกรณ์ใน ห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด 4 เครือ่ ง บริษทั ได้ใช้ ปฏิกรณ์ LR 1000 มาแล้ว 12 เดือน และ ยังประทับใจกับคุณภาพของเครือ่ งปฏิกรณ์ LR 1000 นอกจากนั้น บริษัทยังประทับ ใจไม่แพ้กันกับการสนับสนุนทางเทคนิค และการบริการจากทีมไอกะอีกด้วย 

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #10.59  

INNOLAB magazine #10.59  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded