Page 69

อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ถึงปลาย น้ำ� และบริการตามความแตกต่างของปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเลี้ยงสัตว์ ในต่างประเทศนั้นมี ประชากรสัตว์มากกว่าประเทศไทยหลายเท่า แต่ยังต้องการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ เป็นอย่างมาก จึงนับเป็นโอกาสทางการตลาดที่ ดีมากสำ�หรับนักธุรกิจไทย “การสนับสนุนลูกค้า ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการ และผลิตภัณฑ์ที่ ตอบโจทย์จะช่วยสร้างผลกำ�ไรสูงสุดให้ลูกค้า ในที่สุด” น.สพ. รุ่งโรจน์ กล่าว

its customers on its products – from upstream

ข้อดีของความร่วมมือระหว่างไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ กับไบโอเทค น.สพ. รุง่ โรจน์ ได้ให้ความเห็นในการทำ�งาน วิจยั ร่วมกับหน่วยงานวิจยั ของรัฐดังเช่นไบโอเทค ว่า “การร่วมมือกับไบโอเทค ซึง่ เป็นหน่วยงาน ทีม่ นี กั วิทยาศาสตร์ทมี่ ปี ระสบการณ์ สามารถ แนะได้วา่ การทำ�โครงการวิจยั นัน้ ควรจะมีแนว โน้มไปในทิศทางไหน ทำ�ให้เราไม่ตอ้ งเสียเวลา มาก และเมื่อเอาสินค้าจากไบโอเทคไปเสนอ ขายทั้งในและต่างประเทศก็มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่จำ�เป็น อีก จุดหนึ่งคือ การวิจัยของไบโอเทคค่อนข้างเด่น ทั้งยังมีธนาคารจุลินทรีย์ ที่เก็บเชื้อจุลินทรีย์ที่ หลากหลายไว้มากมาย ทำ�ให้สามารถคัดเลือก เชือ้ จุลนิ ทรียท์ เี่ หมาะสมกับการย่อยกากปาล์ม ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ มีเครือ่ งมืออุปกรณ์ทพี่ ร้อม ให้บริการ เพราะเครือ่ งมือบางอย่าง หากเราไม่ ทำ�ร่วมกับไบโอเทคเราจะไม่สามารถหามาใช้ได้ และข้อดีทสี่ �ำ คัญข้อสุดท้ายคือ การสนับสนุน ทางภาษี ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและ พัฒนาสามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 300% และสามารถขอใช้สิทธิประโยชน์การ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบีโอไอ (ฺBOI)

Benefits of Cooperation between Bioscience Animal Health and BIOTEC

to downstream, taking into consideration all the factors affecting the farming. In foreign countries, number of farmed animals is far higher than that in Thailand, and they need animal farming technology. It is thus the great market opportunity for the Thai businesses. “Supporting customers with technology, knowledge and suitable products helps customers achieve the maximum profit,” said Dr. Rungroj.

Dr. Rungroj gave opinion about collaborating with a governmental agency, “BIOTEC members are experienced scientists. They can immediately identify the direction to which the project should take, so time is not wasted. Products and technologies developed by BIOTEC are reliable and accepted amongst domestic and international customers because of its quality standards. In addition, BIOTEC’s profile is outstanding. Its Microbe Bank houses a wide range of microorganisms, so we can screen and test them for appropriate applications. BIOTEC is also well-equipped with advanced scientific instruments, which a small company is not able to acquire. Another important advantage is tax privileges. Research and development expenses are eligible for up to 300% tax deduction. The Company can also apply for corporate income tax exemption from the Board of Investment.”

Food and Feed Innovation Center

69

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement