Page 65

ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีชวี ภาพ ซึง่ สอดคล้อง กับการทำ�งานของไบโอเทค คุณกฤษณได้ให้ ทรรศนะเกีย่ วกับเทคโนโลยีชวี ภาพไว้ดงั นี้ “ผม มองว่าสิง่ ทีเ่ ป็นเทคโนโลยีชวี ภาพมันอยูใ่ กล้ตวั เรา ไม่ใช่เพียงใกล้ แต่เป็นหน่วยเล็กๆ ที่อยู่ ในตัวเรา แต่ความเล็กของมันคือความยิง่ ใหญ่ เพราะงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ มันถูก ลอกเลียนแบบกันได้ยาก และนับได้วา่ มีคณ ุ ค่า ในเชิงนวัตกรรม อีกทั้งประเทศของเราอยู่ใน ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความ หลากหลายทางด้านชีวภาพค่อนข้างสูงเมื่อ สังเกตได้จากผลการเปรียบเทียบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั กับผลิตภัณฑ์น�ำ เข้าจาก ต่างประเทศ จะพบว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอบ โจทย์ได้มากกว่า เพราะเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มคี วามเฉพาะเจาะจงกับอุณหภูมกิ ารเลีย้ ง สัตว์ และวัตถุดบิ อาหารแบบบ้านเรา รวมทัง้ มีการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่�ำ เสมอ”

Sustainable Growth by Research

ฝากถึงผู้ประกอบการไทย คุณกฤษณได้กล่าวให้ความสำ�คัญกับ งานวิจัยและการสนับสนุนจากภาครัฐไว้ว่า “ความภูมใิ จอีกหนึง่ อย่างคือการได้มสี ว่ นร่วม ในการพัฒนาสังคม เพราะเงินสนับสนุนจาก สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติหรือ สวทช. มาจากภาษีของประชาชน ทุกคน การที่บริษัทได้รับทุนสนับสนุน ส่งผล ให้มีส่วนในการลดการนำ�เข้าสินค้าจากต่าง ประเทศ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กับหน่วยงานวิจัยภาครัฐเปรียบได้กับจิ๊ก ซอว์ที่ประกอบกันได้เป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและ อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่น ให้ เห็นถึงความสำ�คัญของงานวิจัยให้มากขึ้น เพราะจะทำ�ให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน ถ้าคน ไทยให้ความสำ�คัญกับงานวิจัยมากขึ้น เรา ก็น่าจะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้อย่างไม่ แพ้ใครในโลก”

research and government support, “We are

Asia Star Animal Health gives priority to biotechnology, which conforms to BIOTEC expertise. Krith gave an opinion about biotechnology, “Biotechnology work is hard to duplicate and has its own value in terms of innovation. Thailand is in the Southeast Asian region with high biodiversity, giving us more reasons to explore the application through biotechnology research. Our products derived from locallyfound microorganism and it performs far better than imported products. Engaging in research allows us to develop products specific to local needs and environment.” Note to Thai Entrepreneurs Krith explained the importance of proud to contribute to social development. Financial support we received from NSTDA is in fact tax money. This fund was used to build up the business that in turn produces local products and reduce imports. Cooperation between public and private sectors is complementary and crucial for the national economic development. I would like to reiterate the importance of research. With research, we would be able to develop quality products to compete in the world market.”

Food and Feed Innovation Center

65

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement