Page 63

ในอาหารสัตว์ได้ในปริมาณสูง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารสัตว์ สำ�หรับ สัตว์ทบ่ี ริโภคอาหารทีผ่ สมเอนไซม์นเี้ ข้าไป จะ ทำ�ให้เกิดการย่อยทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ สัตว์ จึงดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าอาหารสัตว์สูตร เดิม และเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรงสมบูรณ์ มีสัดส่วนเนื้อที่ดีขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้จึงให้ผลตอบรับที่ดี และมีความพึงพอใจ เป็นอย่างมาก” คุณกฤษณ ได้กล่าวเสริมว่า “ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่เราต่อยอดจากงาน วิจัยที่ร่วมมือกับไบโอเทคเป็นที่ยอมรับและ เป็นที่ต้องการของตลาด เราจึงได้ดำ�เนินการ เพิม่ กำ�ลังการผลิต และคิดค้นผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ซึง่ ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพจากการหมักโดยใช้ เชือ้ จุลนิ ทรียโ์ ดยใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ราได้ ลงทุนไปทั้งอาคาร สถานที่ เครื่องจักร และ กำ�ลังคน โรงงานของเราสร้างตามมาตรฐาน สากล ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูง” ด้วยการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจาก งานวิจัย ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ที่ เหมาะสมกับอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยัง สามารถลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง มีความ สดใหม่มากกว่า การทำ�งานของเอนไซม์จึงมี ประสิทธิภาพทีด่ กี ว่าเมือ่ เทียบกับสินค้าทีน่ �ำ เข้าจากทางต่างประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลา ยาวนานในการขนส่ง เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ผสมเอนไซม์ ของเอเชีย สตาร์ แอนนิมลั เฮลธ์ออกสูต่ ลาด ก็ได้รบั การยอมรับจากผูเ้ ลีย้ งสัตว์ภายในระยะ เวลาอันสั้น เนื่องจากสุขภาพสัตว์ดีขึ้น คู่แข่ง ทางธุรกิจก็เกิดขึน้ โดยผลิตสินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพ ใกล้เคียงออกมา แต่ด้วยจุดแข็งของบริษัทฯ ซึ่งก็คือการทำ�งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์

increases digestion capability, making nutrients more accessible than traditional feed formulas. Animals grow healthily with good feed conversion ratio. Farmers obtain good returns.” Krith added, “Today, we manufacture feed supplement based on the research conducted with BIOTEC. Our product gained market acceptance. We have increased production capacity along with creating new products – they are based on fermentation. We made considerable investment on the factory construction and machinery. Our factory complies with the international standards.” Since these feed products are based on research conducted locally, they perform well in the tropical environment, local breeds and conditions. Because the production is located in Thailand, the products are not subject to long-haul transportation like imported products, thus warranting freshness and less logistics cost. Feeds supplemented with enzyme from Asia Star Animal Health are well accepted by farmers shortly after the

Food and Feed Innovation Center

63

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement