Page 57

เหลือจากกระบวนการผลิตน้�ำ ตาล และการใช้ ประโยชน์จากเซลล์ยสี ต์ การใช้ผลิตภัณฑ์เหลือ จากกระบวนการผลิตเอทานอลมาพัฒนาเป็น ปุย๋ ชีวภาพซึง่ จะเป็นการปรับปรุงดินอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาปุย๋ อินทรียช์ ว่ ยลดการใช้ปยุ๋ เคมี ได้ ถึงร้อยละ 25 อีกส่วนหนึง่ ได้ให้ความสำ�คัญใน การนำ�เทคโนโลยีชวี ภาพมาใช้ในการผลิตน้�ำ ตาล รูปแบบใหม่ๆ เช่น สารให้ความหวาน เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง ในปัจจุบันคำ�นึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก

expediting plant breeding program, to

การวิจัยพัฒนาร่วมกับไบโอเทค งานวิจัยร่วมกับไบโอเทคมีตั้งแต่ด้านการ พัฒนาพืช การพัฒนางานวิจัยด้านอาหารเชิง นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หลักและ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยการพัฒนาสูตรอาหาร และขบวนการหมัก การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เช่น จุลินทรีย์ผลิตกรด แลคติก เป็นต้น ในส่วนของอาหารสัตว์ ยังได้วิจัยร่วมกัน ในการพัฒนาสูตรอาหารโค โดยใช้ผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องของมิตรผลและคัดเลือกได้สายพันธุ์ จุลินทรีย์ที่เป็นโพรไบโอติก แต่โครงการนี้ไม่ ได้ด�ำ เนินการต่อ เนือ่ งจากมีปญ ั หาต้นทุนการ ผลิต ขนส่ง และตลาด “การทำ�งานวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยี ชีวภาพในประเทศไทยเรานัน้ ค่อนข้างยาก เพราะ เราขาดทั้งกระบวนการผลิต และบุคลากรที่มี ความพร้อม เราเองเมื่อพบว่ามีเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ี่ มีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบตั ิ การ ก็ต้องค้นหาโรงงานที่สามารถรองรับการ ผลิตได้ เราใช้เวลานานถึง 3 ปี นอกจากนี้ บุคลากรในประเทศที่มีความรู้ความเข้าใจก็มี จำ�นวนน้อยมาก คนเก่งก็ไปอยู่กับบริษัทต่าง ชาติ ต้องขอบคุณไบโอเทคที่ช่วยให้เราเดิน หน้างานวิจัยด้านนี้ต่อได้” ดร. อัปสร กล่าว

biofertilizer, the Company can reduce

developing biocontrol for pest and disease management, to improving the efficiency of sugar production process. Enzyme and bioprocessing technologies are keys to the development of novel products. Mitr Phol produced bioethanol from molasses which is a by-product from sugar production. By-product from bioethanol production is turned into biofertilizer. With chemical fertilizer usage by 25%. Mitr Phol also recognizes the importance of biotechnology in developing sweetener to meet the health-conscious trend. Research and development with BIOTEC “Mirt Phol collaborates with BIOTEC on several projects, ranging from crop breeding, to value addition to products and by-products, to developing culture media and fermentation process, to screening of functional microbes such as lactic acid bacteria. On animal feed, Mitr Phol had a joint project to develop feed formulation for

Food and Feed Innovation Center

57

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement