Page 52

Sauce ซึ่งเป็นการกำ�หนดมาตรฐานสำ�หรับ กระบวนการและโรงงานผลิตน้�ำ ปลา คุณพิศาล รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า “ก่อนอื่นเรา ก็ต้องรู้และเขียนออกมาให้ได้ว่ากระบวนการ ผลิตน้ำ�ปลามีจุดเสี่ยงอยู่ตรงไหนและต้อง ควบคุมตรงส่วนใด อย่างไร โดยดูตงั้ แต่ตน้ ทาง

also analyzed. All this data from BIOTEC

คือ วัตถุดิบ ว่าจะต้องเก็บรักษาปลาอย่างไรที่ อุณหภูมเิ ท่าไร ใช้เกลือกีเ่ ปอร์เซ็นต์จงึ จะทำ�ให้ ปลายังคงมีคณ ุ ภาพดีไปจนถึงผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย คือ ตัวน้�ำ ปลา การทำ�งานนีเ้ รานึกถึงไบโอเทค โดย มกอช. ได้สนับสนุนเรื่องงบประมาณร่วม กับกรมประมง ทางไบโอเทคก็เข้ามาร่วมทำ�งาน วิจัยได้ประมาณ 2 ปีก่อน ซึ่งได้ข้อมูลที่ดีมาก และเป็นที่ยอมรับของการประชุม”

Pisan Pongsapitch, Deputy Secretary General of ACFS said, “To develop code of practices, we have to evaluate risk throughout the production chain, identify sources of contamination and evaluate risk management options. Starting from raw materials, the code of practices must identify fish storage temperature and percentage of salt that will contribute to good quality of the final product – fish sauce. We thought of BIOTEC to undertake this task. This project was co-funded by the Department of Fisheries. BIOTEC has been involved in this project for two years and we obtained very comprehensive

ผลกระทบของการร่างมาตรฐานน้ำ�ปลา เนื่องจากประเทศไทยเป็น ผู้ผลิตและส่ง ออกน้�ำ ปลามากทีส่ ดุ ในโลก โดยบริโภคภายใน ประเทศร้อยละ 95 หรือคิดเป็นปีละ 6,000 ล้านบาทและอีกร้อยละ 5 ผลิตเพื่อการส่ง ออก การจัดทำ�มาตรฐานน้ำ�ปลาสำ�เร็จจะมี ผลกระทบทางบวกของประเทศไทยเป็นอย่าง มากเพราะประเทศไทยเป็นผูผ้ ลิตและส่งออก น้�ำ ปลาอันดับ 1 ของโลก น้�ำ ปลาไทยเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง และน้�ำ ปลายังเป็นส่วนประกอบ 52

www.biotec.or.th

enabled ACFS to successfully develop international standards for fish sauce. After the fish sauce standards were established, ACFS continues to strengthen fish sauce industry by developing Code of Practices for the Processing of Fish Sauce.

information which was appreciated by the committee.”

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement