Page 48

(ประเทศไทย) มีสว่ นสำ�คัญในการสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการ ผลิตไข่แปรรูปในประเทศไทย ในประเทศไทย ไข่มมี ลู ค่าการตลาดอยูท่ ี่ ประมาณ 4 หมืน่ ล้านบาทต่อปี คิดเป็นการ บริโภคในไทยร้อยละ 98-99 ส่งออกไป ต่างประเทศเพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น โดย มีอัตราการผลิตไข่อยู่ที่ 40 ล้านฟองต่อ วัน ซึ่งบริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำ�กัด มี ส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 2 และสำ�หรับไข่แปรรูป บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำ�กัด นับได้ว่าเป็นผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย ไข่แปรรูป 1 ใน 3 ของประเทศ เกร็ดความรู้เรื่องไข่ ไข่ประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพสูง ซึง่ มัก ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพเมื่อ เทียบกับโปรตีนจากแหล่งอืน่ ๆ นอกจากนี้ โปรตีนในไข่ยงั มีประสิทธิภาพในการดูดซึม สูงสุด ทำ�ให้รา่ งกายสามารถนำ�ไปใช้ได้งา่ ย มีวติ ามินต่างๆ เช่น วิตามินเอ ดี อี เค บี16 บี12 โฟเลต และแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ไรโบฟลาวิน ฟอสฟอรัส และเหล็ก และเนือ่ งจากไข่เป็นอาหารย่อยง่าย จึงนิยม ไปใช้ปรุงอาหารสำ�หรับผู้ป่วย ไข่แดงคิด เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของไข่ทั้งฟอง และ ให้พลังงาน 3 ใน 4 ของไข่ทั้งฟอง โคลีน ในไข่แดงเป็นสารอาหารจำ�เป็น ซึ่งพิสูจน์ แล้วว่ามีความสำ�คัญต่อพัฒนาการทีเ่ หมาะ สมของสมองขณะเป็นตัวอ่อนและแรกเกิด และยังมีบทบาทสำ�คัญในกระบวนการความ จำ�ตลอดชีวิตของมนุษย์จนถึงวัยชรา ใน ขณะที่ ลูทีนและซีแซนทีนช่วยป้องกันการ เสื่อมของประสาทตา ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญ ทีท่ �ำ ให้เกิดโรคตาบอดในผูส้ งู อายุ ถึงแม้วา่ สารอาหารเหล่านี้ที่ได้รับจากอาหารที่รับ 48

www.biotec.or.th

in Thailand. Thai egg market value is about 40,000 million Baht annually. Domestic consumption takes up 98-99% and only 1-2% is for export. Egg production capacity is 40 million eggs per day. The market share of S.W. Foodtech is about 2%. Ovo Foodtech is one of three leaders of processed egg manufacturers and distributors. Egg Tips Egg contains high-quality protein. Egg protein is usually used for benchmarking protein quality of different protein sources. The absorption of egg protein is the best. Egg contains vitamins such as A, D, E, K, B16, B12, folate, and other minerals especially riboflavin, phosphorus and iron. Egg is easily digestible, so it is widely used to prepare food for patients. Egg yolk is 1/3 of whole egg and contains ¾ of energy of whole egg. Choline, an essential nutrient found in egg yolk, has been proven to play important roles in brain development in fetus and newborn, and life-time memory. Lutein and zeaxanthin prevent optic nerve degeneration, the cause of blindness in the elderly. Although these trace elements can be found in other food sources, egg nutrients are found to be superior in absorption. Albumen contributes more than half of protein and riboflavin found in whole egg. “There is a misconception in Thai

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement