Page 39

การพัฒนาของห้าตะขาบ ห้าตะขาบ มีการผลิตยาเพียงตำ�รับเดียว คือยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว สินค้าตัว อื่นๆ ที่ขายอยู่ในปัจจุบันเป็นแค่การเพิ่ม รสชาติ ใส่สี ใส่กลิ่น เล็กน้อยเท่านั้น แต่ การพัฒนาของบริษัทห้าตะขาบยังไม่หมด เพียงเท่านี้ เน้นการพัฒนาสูตรและตำ�รับ เก่า โดยผลิตภัณฑ์ยังสามารถขยายในรูป แบบต่างๆ ได้อีก เช่น เอายาก้อนก่อนปั้น เม็ดมาสกัดเป็นน้�ำ เข้มข้น เพือ่ ทำ�เป็นสเปรย์ พ่นปาก หรือนำ�น้�ำ เข้มข้นทีส่ กัดนัน้ อัดกลับ ไปในเม็ดซอฟท์เจล ไว้อมแล้วแตกในปาก แล้วละลาย ไปรักษาอาการทีค่ อ ผลิตภัณฑ์ ทีจ่ ะเกิดใหม่ 2 ตัว นีจ้ ะไปกลบข้อหนึง่ ของ ยาอมแก้ไอตะขาบ 5 ตัวที่มีคืออมแล้วลิ้น ดำ� ยาแก้ไอทั้ง 2 รูปแบบนี้จะไม่ทำ�ให้ลิ้น ดำ�เมื่อรับยาเข้าไป และยังรักษาอยู่ที่คอ เหมือนเดิม เรียกได้ว่าภาพลักษณ์ของยา แผนโบราณไม่ใช่อปุ สรรคใดๆ ของการขยาย ตลาดเลย ยาทีม่ สี ตู รเดิมตำ�รับเดิม เพียงแต่ เปลีย่ นรูปแบบให้ทนั สมัยขึน้ เปลีย่ นไปตาม ความต้องการของตลาด และมีเป้าหมายให้ แบรนด์นี้ออกสู่ตลาดสากล คุณเมธา ได้กา้ วขึน้ มาเป็นผูด้ แู ลบริษทั ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำ�กัดเป็นรุ่นที่ 3 คุณเมธาเล่าให้ฟังว่า “คุณปู่ของผมคือรุ่น บุกเบิก ได้ย้ายเข้ามาที่เมืองไทยโดยเสื่อ ผืนหมอนใบเหมือนคนจีนทั่วๆ ไป ตอน แรกมาขายแรงงานด้วยความที่ไม่มีเงิน ทุน ตกกลางคืนก็ทำ�ยาขายมีความรู้แบบ ครูพักลักจำ� ต่อมายาที่คุณปู่ทำ�ขายเริ่ม เป็นทีน่ ิยมมากขึน้ จากที่ขายแค่ในหมู่บา้ น ตำ�บล ก็ขยายไปในอำ�เภอและก็กระจายไป ยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น พอมารุ่นที่ 2 คือ

Development of Hatakabb Hatakabb has only one major product, Takabb anti-cough pill. Other products are just derivative items by adding some flavors. But the development does not stop there. The Company focuses on developing existing formula into different forms such as mouth spray or soft gel. These two new products will address the disadvantage of current pill which caused unattractive black tongue after kept in the mouth. These new products will not blacken tongue and still allow effective relief. Product development will allow the Company to meet the changing market demand and reach out to the international market. Meatha is the third generation owner of Hatakabb (Sim Tien Hor). He described, “My grandfather is the pioneer of the Company. He arrived in Thailand empty handedly like other Chinese immigrants. Firstly, he worked as a labor. At night, he prepared drugs by know-how he had learned from here and there. His medicine became popular. Its market grew from village, to district, and then province. The 2nd generation, my father and my uncle, expanded the business by distributing the products throughout the country. They still adopted the traditional production process. I, the 3rd generation, have improved the process from household scale to intensive industrial scale. We use more machines with quality control, and GMP Food and Feed Innovation Center

39

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement