Page 38

แน่นอนในเรือ่ งของยาต้องมีเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ี่ เข้ามาเกีย่ วข้องด้วยซึง่ อยูใ่ นความเชีย่ วชาญ ของไบโอเทค ซึ่งใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้กระบวนการ ผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ลดระยะเวลาใน การผลิต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” “มูลค่าการตลาดของยาอมแก้ไอตรา ตะขาบ 5 ตัว อยู่ที่ประมาณ 500 ล้าน บาทต่อปี นับว่าเป็นที่ 1 ของเรื่องยาแก้ไอ แผนโบราณ มีอัตราการผลิตแบบซองอยู่ที่ 4 แสนโหลต่อเดือน แบบตลับอยูท่ ี่ 2 หมืน่ โหลต่อเดือน กล่าวคืออัตราการผลิตเท่ากับ 2 แสนซองต่อวันนั่นเอง โดยยังมีออเดอร์ ติดลบอยู่ การร่วมมือกับไบโอเทคช่วยให้ ออเดอร์สนิ ค้าในอดีตทีต่ ดิ ลบอยูร่ อ้ ยละ 25 ตอนนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 15 แต่ก็ยัง เป็นตัวเลขทีส่ งู มาก และยังคงมีการพัฒนา ตรงส่วนการผลิตนี้ต่อไป” ความประทับใจกับไบโอเทค คุณเมธา กล่าวว่า “ผลทีไ่ ด้ของโครงการ นี้เป็นที่น่าพอใจมากและได้ผลเหนือกว่าที่ คาดไว้มาก ไบโอเทคได้ให้รายละเอียดทุก อย่างชัดเจน ให้ขอ้ มูลมากมายทีไ่ ม่เคยทราบ มาก่อน แล้วบอกข้อดีของการมีเชือ้ เก็บเอา ไว้ ช่วยพัฒนาเรื่องของการวัดปริมาณสาร สำ�คัญในการผลิต การลดระยะเวลาในการ ผลิต ซึ่งตรงไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ทุก อย่าง ถึงแม้ว่ากระบวนการวิจัยและการ พัฒนาร่วมกันจะจบลงไปแล้ว แต่เมื่อมีผล งานวิจัยใหม่ๆ ที่อาจจะช่วยพัฒนาบริษัท ห้าตะขาบได้อีก ไบโอเทคก็แนะนำ�ข้อมูล มาตลอด ผมรูส้ กึ ประทับใจนักวิจยั ทีมงาน และการทำ�งานของไบโอเทคมากๆ ครับ” 38

www.biotec.or.th

upstream - analysis of active ingredients in raw materials – all the way to obtain consistent final product. We were able to shorten processing time of anti-cough pills, so we achieved more productivity. Medicine is of course related to microbiological aspect which is the expertise of BIOTEC. Our collaboration with BIOTEC enables us to improve microbial utilization. Our process is more efficient and production time was reduced, these are our goals.” “Market value of Takabb anti-cough pills is 500 million Baht per annum; no. 1 in traditional anti-cough pill market. Production rate is 200,000 sachets per day. Our production cannot meet the market demand. It used to be 25% deficit but now it is 15%. It is still too high and we will continue to make an improvement.” Impression with BIOTEC Meatha said, “Outcomes of this Project are very satisfactory and exceed our expectation. BIOTEC provided clear explanation, and we learned a lot from working with them. They suggested the benefits of safe deposit of microorganisms, helped develop protocol for active ingredient analysis and improved production efficiency. Although our Project with BIOTEC has already concluded, BIOTEC still sends us useful information. We are very impressed with the team at BIOTEC.”

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement