Page 19

เพราะสภาวะการดองไม่สมบูรณ์ เราจำ�เป็น ต้องสร้างสภาวะในการดองและควบคุมเอนไซม์ ในตัวผักซึง่ มีผลให้สคี ล้�ำ โดยศึกษาว่าเอนไซม์ ทำ�งานได้ดสี ภาวะไหน แล้วป้องกันไม่ให้มนั เกิด สภาวะนัน้ ส่วนเรือ่ งปลายน้�ำ ต้องคำ�นึงถึงวัตถุ พลอยได้บางอย่าง เช่นเศษผักทิง้ จากการหมัก เราหาวิธีที่จะทำ�อย่างไรให้ส่วนนี้สามารถนำ� มาประโยชน์ได้ ซึ่งจำ�เป็นต้องทำ�การวิจัยและ พัฒนาต่อยอด ปัญหาสำ�คัญทีพ่ บอีกอย่างหนึง่ คือการบำ�บัด น้�ำ เสีย น้�ำ เสียทีเ่ กิดขึน้ ในถังหมักดองนัน้ มีความ เค็มสูงจึงบำ�บัดยาก ซึง่ บริษทั จะใช้วธิ นี �ำ น้�ำ เสีย ไปตากแดดในบ่อ PE ทำ�เหมือนนาเกลือ เกลือ ที่ตากได้ก็นำ�ไปแจกจ่ายให้เกษตรกร ปัจจุบัน ได้พฒ ั นาให้สามารถนำ�น้�ำ เกลือกลับมาใช้ใหม่ ได้ซัก 2-3 รอบโดยการกรอง อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้�ำ เสียก็ยงั มีปริมาณมากและต้องทำ�การ บำ�บัดอยู่ ซึง่ บริษทั จะพยายามดำ�เนินงานวิจยั เพื่อบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีเกลือสูงต่อไป” แนวโน้มในอนาคต แนวโน้มในการพัฒนาอยูท่ ตี่ ลาดของคนรัก สุขภาพ เจาะตลาดในกลุม่ คนสูงอายุกบั คนรุน่ ใหม่ พัฒนาทั้งเรื่องรสชาติ บรรจุภัณฑ์ สร้าง ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์โดยการใช้การ วิจัยและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุผักกาด ดองในถุงรีทอร์ทเพาช์แทนกระป๋อง หรือการ ผสมกับธัญพืชประเภทอืน่ ๆ หรือแม้แต่การดอง ในรูปแบบที่แตกต่าง ไม่ใช่แค่ดองเค็ม โดยใช้ เกลือหรือดองเปรีย้ วโดยน้�ำ ส้มสายชู นอกจากนี้ การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ยงั เพิม่ ความสะดวก ในการรับประทาน เพิม่ คุณค่าสารอาหาร เพือ่ ให้มีประโยชน์และปลอดภัยอีกด้วย คุณวิสุทธิ์

fermentation process to take place effectively, with sufficient amount of starter culture present in the system. Our fermentation tank has a capacity of 10 tons. It is a challenge to operate such a large-scale fermentation process. Browning is one of the problems we run into during the fermentation. Browning is partly caused by enzyme. So we have to identify the conditions that will trigger this enzyme and avoid those conditions in the fermentation process. For downstream, the attention is given to by-products such as discarded leaves. We have to find ways to utilize them. This too needs further research and development. Another problem we have is the wastewater treatment. Wastewater from fermentation tank has high salinity so it is difficult to treat. Currently, we feed the wastewater into an evaporation pond to harvest salt and give it to farmers. We however reuse brine a few times with the brine passing through filtration in between. We still have a lot of wastewater to manage and we are exploring research on the treatment of high-salinity wastewater.” Future trend

The current trend is for health-conscious market and the Company targets elderly and new generation consumers. The Peace Canning is working on the taste, food packaging and novel and unique Food and Feed Innovation Center

19

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement