Page 11

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารของประเทศ ไปสู่การ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พันธกิจนี้ ถือเป็นส่วนสำ�คัญในการผลักดันผล งานจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับ โรงงานได้อย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริม ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร ของไทยออกสูต่ ลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูงในปัจจุบนั ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หลากหลายแขนงใน สวทช. และเป็นศูนย์ รวมบุคลากรวิจัยของ สวทช. และเครือข่าย พันธมิตรในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เพือ่ ร่วมคิดค้น สร้างนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้พฒ ั นา ขึ้นแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารและอาหาร สัตว์ไว้ที่จุดเดียว หรือ One Stop Service และด้วยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่ สามารถดำ�เนินงานวิจยั ตัง้ แต่ระดับห้องปฏิบตั ิ การวิจยั สูก่ ารทดสอบระบบการผลิตในระดับ กึ่งอุตสาหกรรม จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ พร้อมถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังทำ� หน้าที่เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยี จากต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้ประกอบ การในไทย และให้บริการทางวิชาการในด้าน การเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้บริการเช่าเครื่องมือสำ�หรับภาครัฐและ เอกชน และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการ ฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เกิดการ ประสานงานในการทำ�งานวิจัยอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลให้งานวิจัย บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำ�ไปสู่ การรับช่วงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสภู่ าคเอกชน

promoting the potential of the Thai food and feed industries into the highly-competitive global market . The Food and Feed Innovation Center serves as a platform for researchers from various disciplines from NSTDA research centers, universities and industries to work collaboratively in creating innovations in the forms of product improvement, process improvement or novel products and processes. In addition to high-calibre researchers, the Center is well equipped with pilot scale production infrastructure to assess the feasibility of the technology, ensuring smooth transition from lab-scale to industrial scale. Through its extensive network, expertise and externally sourcing technology can be tapped to extend the research and development to such topics directed to clients’ needs and mission. FFIC can identify and assess the value of technology, and the ability to assimilate and internalize the acquired technology. The Center also provides technical training and consultancy to facilitate technology transfer process and enable company to adopt new process and address the challenges of product development with actionable insight directed to clients’ needs and mission.

Food and Feed Innovation Center

11

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement