Page 24

Analysis

Mercury in Facial Cream Rapid TestKitstoPreliminaryAssess Author info รศ.ดร. พลังพล คงเสรี Assoc.Prof.Dr. Palangpon Kongsaeree Mahidol University palangpon.kon@mahidol.ac.th

ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับสุขภาพและผิวพรรณ เพื่อนำ�ไปสู่ ความอ่อนวัยไร้ริ้วรอย ผิวต้องขาวใส ไร้จุดด่างดำ� ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ ฟอกผิวขาวหรือทำ�ให้ผวิ สดใส (Whitening products) จึงมีวางตลาด มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในบางประเทศ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีส่วนแบ่งการตลาดเครื่องสำ�อางถึง 50 - 70% จากการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ครีมหน้าขาว-หน้าใสที่อ้างว่า มีประสิทธิภาพในการทำ�ให้ผิวหน้าและผิวกายมีสีจางลงในเวลาสั้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยหลายหน่วยงาน พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ถึง 20% ทีม่ ปี รอทในปริมาณสูง ในระดับหลายพันถึงหลายหมืน่ ส่วน ในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) ซึ่งปรอทมีพิษต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบพลัน และในระยะยาว พิษจากปรอทในเครื่องสำ�อาง ผิวบริเวณทีท่ าอาจคัน ระคายเคือง หรือเกิดการไหม้ แต่ปรอท ไม่ได้ทำ�อันตรายกับผิวบริเวณที่ทาเท่านั้น แต่มีโอกาสที่จะซึมเข้าสู่ กระแสเลือด ถ้าทาครีมทีม่ สี ว่ นผสมของปรอทเป็นเวลานาน ผิวจะบาง แดง แพ้ เกิดผื่นระคายเคือง เล็บที่สัมผัสกับครีมจะบางลง ระยะสั้น ปรอทจะทำ�ให้หน้าเห่อคันจนถึงพุพอง พอใช้ไปนานๆ จนเกิดปรอท สะสมอยู่ใต้ผิว ทำ�ให้ผิวคล้ำ�ลงจนหน้ากลายเป็นสีปรอท คือ สีดำ�อม เทา ทำ�ให้ผิวดำ�กว่าเดิม เมือ่ ได้รบั ปรอทเป็นเวลานาน ปรอทจะทำ�ลายระบบประสาท ส่วนกลางทัง้ สมองและไขสันหลัง ทำ�ให้เสียการควบคุมการเคลือ่ นไหว ของร่างกาย และเสียการรับรู้ เช่น การมองเห็น การได้ยนิ ซึง่ ไม่สามารถ รักษาหรือทำ�ให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้ ในหญิงมีครรภ์ ปรอทจะดูด ซึมเข้าสูร่ า่ งกายและไปสูท่ ารก ทำ�ให้เด็กมีสมองพิการและปัญญาอ่อน ในผลิตภัณฑ์ “ครีมไข่มุก” ที่เคยเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค มี การผสมปรอทในอัตราส่วนไม่เกิน 3% (30,000 พีพีเอ็ม) ปรอทใน รูปของไดวาเลนซ์แคทไอออน [mercuric (II) ion, Hg2+] จะยับยั้ง การทำ�งานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ทำ�ให้การสร้างเม็ด สี (Melanin) ลดลง แต่จะทำ�ให้ผิวหนังอ่อนแอ แพ้ง่าย ไวต่อรังสี 24

www.innolabmagazine.com

C

onsumers today concern about health and skin to lead the youthfulness and bright skin with no wrinkles and spots. Consequently, skin bleaching or skin whitening products are available to meet the demand. In some countries, this product group shares 50 – 70% of cosmetics market value. Several authorities have taken samples of skin-whitening creams that were claimed to reduce melanin in the short time. It was found that up to 20% of the samples contained high level of mercury. The concentrations are up to thousands or tens thousands parts per million (ppm). Mercury is toxic to the body, both acute and chronic. Mercury Toxicity in Cosmetics Skin applied with mercury-contain cream may itch, irritation or burns. Mercury does not harm topically, but it is likely to be absorbed into the bloodstream. If the skin exposes to mercury for a long period, skin will become thinner and redden, get rash and irritation. Nails that expose to mercury cream are thinner. In short exposure, mercury makes facial skin blisters, or itching. In the long term, until mercury has accumulated under the skin, skin becomes darker until it is grayish black which is mercury color. In case of long term exposure, mercury damages the central nervous system; brain and spinal cord. Patients lose body movement control and perception such as seeing, and hearing. These effects cannot be recovered. In Pregnancy, mercury is absorbed into the body and transferred to the fetus. Newborn children may suffer from cerebral palsy and mental retardation. The product “Pearl Cream”, that used to be popular among consumers, contains less than 3% mercury (30,000 ppm) in the form of divalent cations [mercuric (II) ion, Hg2+]. Mercury compound inhibits tyrosinase enzyme, so color

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #738  

INNOLAB magazine #738  

Advertisement