Page 12

Features

VITEK® 2 Compact bioMérieux (Thailand) Ltd. potchara.sungtong@biomerieux.com

12

New from IKA®: Rocker, Orbital and Roller Shakers IKA Works (Asia) nele.neideck@ika.my

The V230i Thermal Transfer Printer Harn Engineering Co., Ltd. marketing@harn.co.th

บิโอเมอริเยอร์ ขอเสนอ VITEKú 2 Compact เครือ่ งมือเพือ่ การจำ�แนกเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ พียงเครือ่ ง เดียวทีใ่ ห้คณ ุ ได้ครบถ้วน: เครือ่ งบรรจุสญ ุ ญากาศ เครือ่ งโหลดคาสเซต เครือ่ งซีลปิดการ์ด ช่องอ่าน ค่าเลือ่ นได้ และช่องเก็บการ์ดทีใ่ ช้แล้ว ตัวเครือ่ ง ขนาดกะทัดรัดใช้พื้นที่น้อย โดยมีเครื่องให้เลือก 3 รุ่น การ์ดแต่ละใบจะให้ผลดังนี้ ประสิทธิภาพ: หลอดถ่ายตัวอย่างลงในการ์ด ไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�เครือ่ งหมายภายนอกด้วยตนเอง สมรรถนะ: การ์ดขนาด 64 หลุม และสาร ให้สที ใ่ี ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง จึงให้ความถูกต้องดีกว่า การสอบกลับ: การ์ดแต่ละใบมีบาร์โค้ดเฉพาะ สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของตัวอย่างได้ ความปลอดภัย: การ์ดแต่ละใบซีลปิดสนิท ทำ�ให้ตัวอย่างที่อยู่ภายในปลอดภัย และเพื่อเพิ่มความสะดวก สามารถเลือกใช้ VITEKú 2 Compact Validation Package ได้อีกด้วย

IKAú เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มา จากความเชี่ยวชาญของบริษัทด้วยเครื่องเขย่า แบบลูกกลิ้งและแบบสั่น เครื่องทั้งสองแบบมีทั้ง รุน่ “เบสิก” และ “ดิจติ อล” รวมทัง้ การเขย่าแบบ สองมิติและสามมิติ คีย์บอร์ดแบบเมมเบรนช่วย ให้ใช้งานเครือ่ งได้งา่ ย โดยเครือ่ งเขย่ารุน่ ใหม่มา พร้อมยางกันลื่นอีกด้วย “Rocker 2 D digital” เป็นเครื่องเขย่า แบบสั่นที่สามารถปรับความเร็วสำ�หรับการผสม แบบนุ่มนวล เครื่องรุ่นนี้สามารถใช้ในเครื่องบ่ม ที่มีอุณหภูมิ 4-50 องศาเซลเซียส “Rocker 3D basic” เป็นเครื่องเขย่าแบบ หมุนสามมิติและมีความเร็วสูงกว่า “Roller RL 6 basic” และ “Roller 10 basic” เป็นเครื่องเขย่าแบบลูกกลิ้งที่มีลูกกลิ้ง 6 และ 10 ลูกตามลำ�ดับ สามารถทำ�งานผสม ตัวอย่างในหลอดบรรจุได้ตามต้องการโดยใช้การ เขย่าและหมุนที่นุ่มนวล

โซลูชันอัจฉริยะสำ�หรับการพิมพ์โค้ด สามารถ พิมพ์โค้ด ข้อความ และภาพความละเอียดสูง แบบเทอร์มอลทรานสเฟอร์ลงบนฟอยล์ ฟิล์ม และฉลากชนิดยืดหยุ่นได้ เครื่องพิมพ์รุ่น V230i มีความโดดเด่นแตกต่างจากเครือ่ งพิมพ์แบบเทอร์ มอลทรานสเฟอร์ทวั่ ไป ด้วยเทคโนโลยีอจั ฉริยะที่ ตอบสนองความต้องการด้านการพิมพ์โค้ดทุกรูป แบบของคุณ พร้อมกับช่วยควบคุมต้นทุนให้ต่ำ� ที่สุด i-Tech Ribbon Drive ใช้แถบหมึกพิมพ์ แต่ละครั้งน้อยลงถึง 60% และช่วยลดเวลาการ หยุดทำ�งานของเครือ่ งเนือ่ งจากแถบหมึกพิมพ์ได้ อย่างชัดเจนด้วยการควบคุม Dancing arm ที่ มีรปู แบบเฉพาะ การเปลีย่ นแถบหมึกพิมพ์ท�ำ ได้ อย่างรวดเร็วและไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เนื่องจาก ตลับหมึกมีแถบหมึกมากกว่าแถบหมึกแบบม้วน เครื่องพิมพ์ V230i มีขนาดเล็กกะทัดรัด จึงติด ตัง้ ได้กบั ช่องวางเครือ่ งพิมพ์เทอร์มอลทรานสเฟอร์ ได้แทบทุกแบบ

bioMérieux offers new VITEK® 2 Compact – for automated microbial identification and genotyping. One compact instrument has it all: vacuum filler, cassette loader, card sealer, reader carousel and waste container all in one small footprint. This system is offered in three models. Each card provides: Efficiency: pre-inserted transfer tubes, manual, external marks not required. Performance: 64-well cards with advanced colorimetric substrates provide higher accuracy. Traceability: each card has a unique barcode identifier linking it to its sample. Safety: each card is hermetically sealed keeping the sample safely inside. For added convenience, VITEK® 2 Compact Validation Package is also available.

IKA® adds rocker and roller shakers to its product range in this core area of expertise. Both units are available in “basic” and “digital” versions as well as for 2D and 3D shaking. A membrane keyboard makes the units easy to operate. The new shakers come with an anti-slip rubber mat. The “Rocker 2 D digital” is a rocker shaker with adjustable speed for gentle mixing. It is compatible with 4-50°C incubator. The “Rocker 3D basic” has a 3D orbital shaking motion and faster speed. The “Roller RL 6 basic” and “Roller 10 basic” are roller shakers with six and ten rollers respectively, which ensure optimum mixing of the sample tube contents by means of a gentle rocking and rolling motion.

The smart solution to thermal transfer coding, prints high resolution codes, text and image onto flexible foils, films and labels. Unlike other thermal transfer coders, the V230i uses intelligent technology to meet all your general purpose coding needs while keeping your costs as low as possible. The i-Tech Ribbon Drive uses up to 60% less ribbon per print and virtually eliminates downtime related to ribbon break due to its unique dancing arm tension control. Ribbon change is also quick and infrequent thanks to cassette loading of large than standard ribbon rolls. Being small and compact, the V230i will fit into most existing thermal transfer brackets.

www.innolabmagazine.com

ProPak Asia 2014 Booth no. 2L43

ProPak Asia 2014 Booth no. 5D21

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #634  

INNOLAB magazine #634  

Advertisement