Page 1

Hui que sentim la crisi econòmica que travessa la societat com a element que pertorba la convivència i que agreuja la nostra qualitat de vida, es fa necessari reflexionar sobre com se senten doblement agreujats els habitants de les regions en conflicte, que veuen créixer la seua pobresa i el seu dolor, davant el desinterès de les economies més poderoses.

Dimecres 28 16.30h Inauguració. 17.00h “El Dret Internacional en matèria d’ús de la força i la guerra a l’Afganistan” José Juste Ruiz. Catedràtic de Dret Internacional Públic. Universitat de València. 18.00h “Conflictes armats i ajuda humanitària: algunes claus” Javier Jordán. Professor de Ciència Política i de l’Administració. Universitat de Granada. 19.30h “La Incidència del context de seguretat regional en la reconstrucció de l’Afganistan” Pilar Pozo. Professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Universitat de València.

Dijous 29 10.00h “La societat civil en el model espanyol de la primera fase de reconstrucció de l’Afganistan” Pablo Yuste. Cap del Departament d’Emergència i Post-conflicte de l’AECID. 11.30h “Reformes en l’Ordenament Jurídic Internacional per afavorir la pau” Manuel Fernández. Tècnic de Creu Roja Espanyola, especialitzat en Drets Humans i Dret Internacional Humanitari. 13.00h “La reconstrucció de l’Afganistan, perspectives actuals” José Miguel Calvillo. Tècnic-país de l’Afganistan en l’AECID. 14.30h Comida 16.30h “Ajudant el poble afganés a buscar la pau enmig la guerra” Fazl Ahmad. Nadiu de l’Afganistan. Membre de l’equip de l’Oficina Tècnica de la Província de Ghor a l’Afganistan de Catholic Relief Services (CRS). Responsable de la coordinació local.

CURSO DE ANÁLISIS DE CONFLICTOS OLVIDADOS Y VÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Divendres 30 10.00h “Mitjans de comunicació i conflictes armats actuals: el cas d´Afganistan” Manuel Torres Soriano. Professor i coordinador de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració. Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. 11.00h “Reptes per a la construcció de la Pau a l’Afganistan” María Villellas. Investigadora de l’Escola de Cultura de Pau. Responsable de la investigació sobre conflictes armats a la regió de l’Àsia Meridional, la dimensió de gènere en la construcció de la pau i en l’impacte dels conflictes bèl·lics. 12.30h Clausura de les jornades i lliurament de diplomes.

28, 29 y 30 de octubre de 2009

Salón de Grados de la Facultad de Derecho Campus de Tarongers. Universitat de València

INFORMACIÓ Institut Universitari de Drets Humans Edifici Departamental Occidental. Campus de Tarongers www.uv.es/idh/cas/seminarios.wiki Cáritas Diocesana de Valencia Plaça de Cisneros, 5. València, 46003 www.caritasvalencia.org

DRETS DE MATRÍCULA Públic en general: 11 € Estudiants que sol·liciten la convalidació de 2 crèdits de lliure configuració en la Universitat de València: 35 € Número de compte: 2077 0769 84 3100508202 Per a formalitzar la matrícula, és necessari lliurar el resguard de l’ingrés en algun dels llocs següents: Despatx 3A01 (Raquel Vañó) Despatx 3P03 (Departament de Dret Internacional) Es lliurarà un diploma d’assistència expedit per Cáritas - Institut Universitari de Drets Humans a les persones que assistisquen, com a mínim, a un 80% de les sessions. Assistència limitada: 80 places. Directora acadèmica: Pilar Pozo Serrano. Departament de Dret Internacional. Universitat de València Secretaria del curs: María José Marzá Bataller i Raquel Vañó. Departament de Dret Internacional. Universitat de València Coordinació del curs: Cáritas Comunitat Valenciana

© Caritas Internationalis

Cáritas Comunitat Valenciana, un any més, organitza el curs sobre Conflictes Oblidats com a forma d’acostar el dolor d’altres pobles i interpel·lar les nostres decisions personals, col·lectives, econòmiques i polítiques, valorant quina part de responsabilitat pot tenir la nostra societat en la gènesi i el manteniment de molts d’aquests conflictes. Enguany, en particular, ens centrem en el conflicte de l’Afganistan, que pot no resultar oblidat com a notícia per als mitjans de comunicació, però sí com a realitat d’un poble oprimit que pateix.

18.00h “Recursos naturals a l’Afganistan: solució o obstacle per a la construcció de pau?” Balder Hageraats. Investigador de l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària (IECAH). Expert en construcció de la pau, economia internacional i relacions internacionals. 19.30h “Cáritas Afganistan: ajuda humànitaria i desenvolupament en un context de conflicte” Andrew Schaefer. Director de l’Oficina Tècnica de la Província de Ghor a l’Afganistan de Catholic Relief Services.

Disseny: Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica de la Universitat d’Alacant

Observar des de la distància els conflictes armats que en nombrosos països provoquen patiment i pobresa ja no pot ser una actitud vàlida. El nostre món globalitzat obliga a deixar d’estar impassibles davant les tragèdies que diferents regions travessen i obliga a prendre una posició activa per a conèixer els drames que d’altres viuen, reinterpretar-los i aportar-hi solucions.

COLABORA


Cáritas Comunidad Valenciana, un año más, organiza el curso sobre Conflictos Olvidados como manera de acercar el dolor de otros pueblos e interpelar nuestras decisiones personales, colectivas, económicas y políticas, valorando qué parte de responsabilidad puede tener nuestra sociedad en la génesis y mantenimiento de muchos de estos conflictos. Este año, en particular, centrándonos en el conflicto de Afganistán, que puede no resultar olvidado como noticia para los medios de comunicación, pero sí como realidad de un pueblo oprimido que sufre. Hoy que sentimos la crisis económica que atraviesa la sociedad como elemento que perturba la convivencia y que agrava nuestra calidad de vida, se hace preciso reflexionar sobre cómo se sienten doblemente agraviados los habitantes de las regiones en conflicto, que ven crecer su pobreza y su dolor, ante el desinterés de las economías más poderosas.

Miércoles 28 16.30h Inauguración. 17.00h “El Derecho Internacional en materia de uso de la fuerza y la guerra en Afganistán” José Juste Ruiz. Catedrático de Derecho Internacional Público. Universitat de València. 18.00h “Conflictos armados y ayuda humanitaria: algunas claves” Javier Jordán. Profesor de Ciencia Política y de la Administración. Universidad de Granada. 19.30h “La incidencia del contexto de seguridad regional en la reconstrucción de Afganistán” Pilar Pozo. Profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universitat de València.

Jueves 29 10.00h “La sociedad civil en el modelo español de la primera fase de reconstrucción de Afganistán” Pablo Yuste. Jefe del Departamento de Emergencia y Post-conflicto de la AECID. 11.30h “Reformas en el Ordenamiento Jurídico Internacional, para favorecer la Paz” Manuel Fernández. Técnico de Cruz Roja Española, especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 13.00h “La reconstrucción de Afganistán, perspectivas actuales”. José Miguel Calvillo. Técnico-País de Afganistán en la AECID. 14.30h Comida 16.30h “Apoyando al pueblo afgano a buscar la paz en medio de la guerra” Fazl Ahmad. Nativo de Afganistán. Miembro del equipo de la oficina técnica de la provincia de Ghor en Afganistán de Catholic Relief Services (CRS). Responsable de la coordinación local.

18.00h “Recursos naturales en Afganistán: ¿solución u obstáculo para la construcción de paz?” Balder Hageraats. Investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Experto en construcción de la paz, economía internacional y relaciones internacionales. 19.30h “Cáritas Afganistán: ayuda humanitaria y desarrollo en un contexto de conflicto” Andrew Schaefer. Director de la oficina técnica de la provincia de Ghor en Afganistán de Catholic Relief Services (CRS).

CURS D’ANÀLISI DE CONFLICTES OBLIDATS I VIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA PAU

Viernes 30 10.00h “Medios de comunicación y conflictos armados actuales: el caso de Afganistán” Manuel Torres Soriano. Profesor y coordinador del Área de Ciencia Política y de la Administración. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 11.00h “Retos para la construcción de la Paz en Afganistán” María Villellas. Investigadora de la Escola de Cultura de Pau. Responsable de la investigación sobre conflictos armados en la región de Asia Meridional, la dimensión de género en la construcción de la paz y en el impacto de los conflictos bélicos. 12.30h Clausura de las jornadas y entrega de diplomas.

28, 29 i 30 d’octubre de 2009

Sala de Graus de la Facultat de Dret Campus de Tarongers. Universitat de València

INFORMACIÓN Instituto Universitario de Derechos Humanos Edificio Departamental Occidental. Campus Tarongers www.uv.es/idh/cas/seminarios.wiki Cáritas Diocesana de Valencia Plaza de Cisneros, 5. Valencia, 46003 www.caritasvalencia.org

DERECHOS DE MATRÍCULA Público en general: 11 € Estudiantes que solicitan la convalidación de 2 créditos de libre configuración en la Universitat de Valencia: 35 € Número de cuenta: 2077 0769 84 3100508202 Para formalizar la matrícula es necesario entregar el resguardo del ingreso en alguno de los siguientes lugares: Despacho 3A01 (Raquel Vañó) Despacho 3P03 (Departamento de Derecho Internacional). Se entregará Diploma de asistencia expedido por Cáritas - Instituto Universitario de Derechos Humanos a quienes asistan, como mínimo a un 80% de las sesiones. Asistencia limitada: 80 plazas. Directora académica: Pilar Pozo Serrano. Departamento de Derecho Internacional. Universitat de València Secretaría del curso: María José Marzá Bataller y Raquel Vañó. Departamento de Derecho Internacional. Universitat de València Coordinación del curso: Cáritas Comunidad Valenciana

© Caritas Internationalis

Observar desde la distancia los conflictos armados que en numerosos países provocan sufrimiento y pobreza ya no puede ser una actitud válida. Nuestro mundo globalizado obliga a dejar de estar impasibles ante las tragedias que diferentes regiones atraviesan y a tomar una postura activa para conocer los dramas que se viven, reinterpretarlos y aportar soluciones a los mismos.

HI COL·LABORA

caritas  

28 29 30 10 2009 curso de conflictos olvidados y vias para la construccion de la paz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you