Page 1

Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

16/6/09

17:36

P谩gina 29

Innobasque balioa valor Innobasque


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

16/6/09

17:36

P谩gina 30

Meeting Point


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 31

Meeting Point

Berrikuntzaren aldeko itun publiko – pribatua berriz pentsatzea Repensar la Alianza Público Privada por la Innovación Itun Publiko Pribatuaren formula oso garrantzitsua izan da azken hamarkadetan funtsezko ekimenak bultzatzeko bidean. Adibide gisa, besteak beste, honako hauek aipa daitezke: nagusiki kluster elkarteetan bermatzen den lehiakortasunaren estrategia, 2015 Lehiakortasun Foroa, kalitate-estrategia Euskalit Fundazioan, zientzia eta teknologiako estrategia Saretek eta Eurobulegoa elkarteetan oinarrituta, edota etengabeko prestakuntzarena, Hobetuz Fundazioan...

La fórmula de Alianza Público Privada ha tenido un papel fundamental en el impulso de iniciativas clave en las últimas décadas. A modo de ejemplo pueden citarse, entre otras, la estrategia de competitividad, que se apoya principalmente en las Asociaciones Cluster y el Foro de Competitividad 2015, la estrategia de la calidad en la Fundación Euskalit, la estrategia en ciencia y tecnología, cimentada en las asociaciones Saretek y Eurobulegoa, la de formación continua en la Fundación Hobetuz…

31


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 32

Meeting Point

Antolaketa Organización

lo nil

aa

1

n ztu

era

2 3

Hasieran berrikuntza Zientzia eta Teknologiarekin lotu zen (I+G+b ereduari jarraiki), baina azken urteetan nabarmen zabaldu du bere eremua eta beste hainbat esparru hartu ditu: lehiakortasuna, hezkuntza, kultura eta baloreak, jasangarritasuna edo sanitatea, esate baterako.

32

Inicialmente, la Innovación se vinculó a la Ciencia y la Tecnología (de acuerdo con el modelo I+D+i), pero en los últimos años ha extendido su ámbito de forma substancial, para pasar a impregnar otros muchos terrenos: la competitividad, la educación, la cultura y los valores, la sostenibilidad, o la sanidad.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 33

Meeting Point

Bazkideak Socios Batzordea Junta ZBE Consejos

Presidentzia eta Zuzendaritza 7 arloak Laguntzaunitateak

Presidencia y Dirección 7 áreas Unidades de apoyo

i-Talde iTalde Proiektuak Proyectos

Integrazioa Federazioa Aliantza Estrategikoak Aliantzak Kooperazio-a. Kolaborazio-a.

Integración Federación Alianzas Estratégicas Alianzas A. Cooperación A. Colaboración

Erakundeekiko aliantzak Koordinaziorako Lurralde-hedapena

P. berritzaileak P. bultzagileak P. konprometituak

P. Innovadoras P. Impulsoras P. Comprometidas

Kohesionaturiko komunitateak Kolaboraziorako gizarte-hedapena

Euskal Agentzia Birtuala Agencia Vasca Virtual

Convenios Entidades Despliegue Territorial para la coordinación

Berritzaileen Euskal Komunitatea Comunidad de Innovadores

Comunidades Cohesionadas Despliegue Social para la colaboración

Innobasque-ren bizitzako lehenengo bi urte hauetan erronka nagusietako bat, hain zuzen ere, berrikuntzari buruzko definizio zabala ematea izan da, era horretara eremu horietan guztietan eragile publiko eta pribatuen baterako lana antolatzeko modu zehatza aurkitzeko. Eragile guztien arteko lotura berrikuntza da, baina bakoitzak bere dinamikak ditu nork bere jarduera-eremuen barruan.

En estos dos primeros años de vida de Innobasque, uno de los retos fundamentales ha consistido precisamente en abordar esta amplia definición de la Innovación, para encontrar la manera exacta para vertebrar el trabajo conjunto de los agentes públicos y privados en todos estos ámbitos. Todos ellos están vinculados por el nexo común de la innovación, pero tienen dinámicas propias de sus campos de acción específicos.

33


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

Meeting Point

34

16/6/09

17:36

P谩gina 34


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 35

Meeting Point Lehiakortasunaren eta zientzia eta teknologiaren eremuetako bi oinarrizko erreferentziatatik abiatuta (ELGBP 2006-2009 eta ZTBP 2010), Innobasque-k Berrikuntzaren Euskal Sistemari buruzko beste ikuskera bat sortu du, eta hiru mugarri gogora daitezke zentzu horretan:

A partir de dos referencias básicas de los ámbitos de la competitividad y de la ciencia y la tecnología (PCEIS 2006-2009 y PCTI 2010), Innobasque ha generado una nueva visión del Sistema Vasco de Innovación, con tres hitos fundamentales:

Alde batetik, 2007ko uztailaren 5ean, Innobasque-k beste ikuspegi bat proposatu zuen: Euskadi Europan erreferente nagusi bihurtzea berrikuntzan belaunaldi batean (2030. urtea).

Por una parte, el 5 de Julio de 2007 Innobasque propone una nueva Visión: convertir a Euskadi en EL referente europeo en innovación en una generación (2030).

Bestalde, bere gobernu-organoen aurkezpena egin zuenean, 2008ko urtarrilaren 31n, Innobasque-k 6 asmo, 6 palanka eta 6 printzipiotan oinarritutako proiektu bat proposatu zuen. Lehenengo urterako 1.001 lider mobilizatzea planteatu zuen zuzendaritzabatzordean, zuzendaritza batzorde eragileetan eta i-Taldeetan, eta 101 erakunde Berrikuntzaren Aldeko Aliantzan. Gobernu-organo horien osaketa anitza, esparru guztietako liderrek integratzen dituzten aldetik, aurrerapauso handia izan da ikuspegi berri honetan.

Por otra parte, en la presentación de sus Órganos de Gobierno, el 31 de Enero de 2008, Innobasque propone un proyecto basado en 6 Propósitos, 6 Palancas y 6 Principios, cuyo despliegue plantea para el primer año la movilización de 1.001 líderes en Junta Directiva, Consejos Ejecutivos de Dirección e iTalde, y de 101 entidades en la Alianza Vasca por la Innovación. La composición plural de estos Órganos de Gobierno, que integran líderes procedentes de todos los ámbitos, supone un avance fundamental en esta nueva concepción.

Eta, azkenik, 2008ko ekainaren 26ko Batzar Nagusian, Innobasque-k osatu egin zuen bere proiektuaren kontzeptualizazioa eta 6 erronka, 6 etapa eta 6 onura zehaztu zituen. Elementu horien definizioan ezartzen da eraldaketa-proiektuaren eta hezkuntzako, kulturako, gizarteko edo osasunaren arloko politiken arteko lotura nagusia, eta horrekin gainditu egiten da berrikuntza zientziarekin, teknologiarekin edo lehiakortasunarekin lotzen zuen ikuspegi tradizionala.

Y por último, en la Asamblea celebrada el 26 de Junio de 2008, Innobasque viene a completar la conceptualización de su proyecto, con 6 Retos, 6 Etapas y 6 Beneficios. En la definición de estos elementos, establecemos la conexión fundamental del proyecto de transformación con las políticas educativas, culturales, sociales, o en el ámbito de la sanidad, con lo que se supera la visión tradicional que ligaba la innovación a la ciencia, la tecnología o la competitividad.

35


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 36

Meeting Point

36

Ikuspegian, mobilizazio-egituran edo eremu berrien diseinuan egindako aldaketa horiek helburu bakarra dute: eraldaketa gizarte osoa mobilizatuz gauzatzea. Belaunaldi bateko epean Euskadi Europan berrikuntzaren erreferente bihurtzeko helburu irrazionalaren eta “Sei seikoak” (printzipioak, palankak, asmoak, erronkak, berrikuntzaren bidearen etapak eta onurak) garatzeko egindako planteamenduaren aurrez aurre, Berrikuntzaren Euskal Sistemaren beste kontzeptualizazio bat planteatu da.

Estos cambios introducidos en la Visión, en la estructura de movilización, o en el diseño de nuevos ámbitos, buscan un único objetivo: la transformación a través de la movilización del conjunto de la sociedad. En torno al objetivo irracional de convertir a Euskadi en EL referente europeo en innovación en el plazo de una generación, y al planteamiento y desarrollo de los “Seis Seises” (Principios, Palancas, Propósitos, Retos, Etapas en el Camino de la Innovación y Beneficios), se ha planteado una nueva conceptualización del Sistema Vasco de Innovación.

“Aliantza berriz pentsatzea” prozesu parte-hartzaile zabal batean antolatu da, eta prozesu horri ekarpen kontzeptual batekin emango zaio amaiera, gizartearekin harremanetan egoteko Innobasque argitalpen-ildo berri baten bidez. Ildo hori 2007-2009 Memoria honen argitalpenarekin hasiko da eta 2011n amaituko da Euskadi 20.30 Ikuspegia deitu denaren berri emanez.

Este “repensar la Alianza” se ha estructurado como un amplio proceso participativo, que concluirá con una aportación conceptual, a través de una nueva línea editorial Innobasque de comunicación a la Sociedad, que se inicia con la publicación de esta Memoria 2007 – 2009 y concluirá en Enero de 2011 con la comunicación de la Visión Euskadi 20.30.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 37

Meeting Point Innobasque-k nola heldu dio kontzeptualizazioari 2007-2009 aldian?

+

Hizkuntza bateratu bat eta oinarrizko kontzeptu partekatu batzuk bilatuz Bigarren Eraldaketaren funtsezko alderdietan: Zer da berrikuntza? Zertan gauzatzen da pertsonaren garrantzia?

+ + +

¿Cómo ha abordado Innobasque la Conceptualización en el período 2007-2009?

+

Buscando un lenguaje común, unos conceptos básicos compartidos, en aspectos claves de la Segunda Transformación:

Zein balore ditu oinarri?

¿Qué es Innovación?

Nola sortzen dira berrikuntza-dinamikak enpresa/ETE/ospitale/ikastetxe/erakundean...??

¿En qué se concreta la importancia de la Persona?

Nork osatzen dute Berrikuntza Sistema? Zein forotan elkartzen dira eragileak?

¿Cómo se generan dinámicas de Innovación en la empresa/PYME/hospital/ colegio/institución…?

Zein da eragile bakoitzaren eginkizuna Berrikuntza Sisteman?

¿Quiénes forman parte del Sistema de Innovación? ¿Qué foros reúnen a los Agentes?

¿Qué papel desempeña cada Agente en el Sistema de Innovación?

Aurrez zeunden erreferentzien gainean eraikiz (Lehiakortasun Foroa, ELGBP, ZTBP, Berrikuntzaren Aldeko Manifestua…) Diziplina anitzeko taldeekin lan eginez (i-Taldea) Ondorioak prozesu parte-hartzaile zabal batean balidatuz (i-Taldea/Wiki – Zuzendaritza Batzorde Eragileak, Zuzendaritza Batzordea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Kontseilua)

+

Ondorioak dokumentatuz eta zabalduz, Berrikuntzaren Euskal Sistema Berrikuntzaren baloreak Hezkuntza Lehiakortasuna Jasangarritasuna eta lurralde berritzailea Berrikuntza erakundeetan Zientzia eta Teknologia Ekintzailetzaren ekosistema Euskadin Berrikuntza-sareak Talentua Gizartea Basque Global, Nazioarteko posizioa Euskadi 20:30 ikuspegia

¿En qué Valores se sustenta?

+ + + +

Construyendo sobre referencias previas (Foro Competitividad, PCEIS, PCTI, Manifiesto por la innovación…) Trabajando con equipos multidisciplinares (i-Talde) Validando las conclusiones en un amplio proceso participativo (i-Talde/Wiki – Consejos Ejecutivos de Dirección – Junta Directiva - Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación)

Documentando y difundiendo las conclusiones, Sistema Vasco de Innovación Valores de la innovación Educación Competitividad Sostenibilidad y territorio innovador Innovación en las Organizaciones Ciencia y Tecnología El ecosistema del emprendizaje en Euskadi Redes de Innovación Talento Sociedad Basque Global, Posicionamiento Internacional Visión Euskadi 20:30

37


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 38

Meeting Point

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación Apirilaren 17an argitaratu zen 1/2007 Dekretua, Lehendakariarena, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua sortzen duena. Kontseilua Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan goreneko organoa da zientzia-, teknologia-, ikerketa- eta berrikuntzapolitikaren aitzindaritzan, baita partehartze eta aholkularitzan ere. Era berean, Dekretuak ezartzen du Kontseilua organo gorena izango dela ikerketa, garapena eta berrikuntza behatu, koordinatu eta sustatzeko. El 17 de Abril se publicó el Decreto 1/2007 del Lehendakari del Gobierno Vasco, por el cual se crea el Consejo Vasco de Ciencia Tecnología e Innovación, como órgano superior de participación, asesoramiento y liderazgo de la política científica, tecnológica, de investigación y de innovación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Igualmente este Decreto establece que el Consejo constituye el máximo órgano de cooperación, observación, coordinación y promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación.

38


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 39

Meeting Point

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluaren eginkizunak honako hauek dira: a) Zientzia-, teknologia-, ikerketa- eta berrikuntza-gaietan politika publikoen oinarrizko lerro estrategikoak zehaztea, eta eremu horretako jardueretan lortu nahi diren helburu estrategikoak finkatzea. b) Zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntza babestuko dituen finantzamarkoaren zifra orokorrak ezartzea, eta, batez ere, gai horietako jarduerak finantzatzeko baliabideak aztertu eta aintzat hartzea. c) Aholkularitzako Batzorde Zientifikoa entzun ondoren, Euskadirentzat interes estrategikoa duten lehentasunezko eremu edo ikerketa-gaiak zehaztea. d) Zientzia eta teknologiaren euskal sistemari bultzada handiagoa emateko balioko duten interes estrategikoko zientzia- eta teknologiaegiturak sustatzea.

Al Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponden las siguientes funciones: a) La definición de las líneas estratégicas básicas de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología, investigación e innovación y la fijación de los objetivos estratégicos que pretenderán alcanzarse con las actuaciones en dicho ámbito. b) El establecimiento de las cifras globales del marco financiero de apoyo a la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación y, en particular, el análisis y consideración de los recursos destinados a la financiación de las actuaciones en dichas materias. c) La determinación, previa consulta al Comité Científico Asesor, de las áreas prioritarias o materias de investigación preferente por su interés estratégico para el País Vasco. d) La promoción de infraestructuras científico-tecnológicas de interés estratégico que permitan dotar de un mayor impulso al sistema científico y tecnológico vasco.

39


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 40

Meeting Point

e) Neurriak proposatzea honako hauek bultzatzeko: zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntzarako euskal sistemako eragileek koordinatuta jardun dezaten; euskal proiektuek Europako ikerketa-programetan eta zientzia- eta teknologia-sareetan pare har dezaten, unibertsitateko ikerketa- eta produkzio-sistema uztartzeko, eta prestakuntzako eta ikertzaileak erakartzeko politika maila orotan bideratzeko. f)

Teknologia eraldatzeko eta bateratzeko prozesuan ezarritako helburuen aurrerapen eta garapen mailari buruzko urteko balantzea egitea, zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntza gaietan politika publikoak ebaluatzeko.

g) Zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntzako euskal sistemako behatzaileen sarea koordinatzea. Behatzaile horien zeregina da Euskadiko zientzia eta teknologiaren egoera aztertu eta bildutako informazioa sistemako gainontzeko agenteei zabaltzea, teknologiako eskaintza-eskariak aztertzea, ezaguerak, esperientziak eta praktika hobeak elkartrukatzeko bidea zabaltzea, eta etorkizuneko joerei buruzko aurreikuspen-lana egitea.

e) La propuesta de medidas que favorezcan la actuación coordinada de los agentes del sistema vasco de ciencia, tecnología, investigación e innovación, la participación de los proyectos vascos en los programas de investigación europeos y en las redes científico-tecnológicas europeas y la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, y orienten la política de formación y captación de investigadores en todos sus niveles. f)

La aprobación de un balance anual del grado de avance y desarrollo de los objetivos marcados en el proceso de transformación y de convergencia tecnológica, con el fin de evaluar las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología, investigación e innovación.

g) La coordinación de la red de observadores del sistema vasco de ciencia, tecnología, investigación e innovación dedicados a recabar datos sobre la situación científica y tecnológica del País Vasco, divulgar la información recabada al resto de agentes del sistema, analizar la oferta y demanda tecnológica, propiciar el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas y analizar una labor de prospectiva de las tendencias de futuro.

UN SOPLO DE AÍRE FRESCO La Innovación es el vehículo que nos debe transportar al futuro, según como sea este vehículo nuestras empresas y nuestra sociedad llegará en un lugar destacado o se quedará parada en el camino. Hasta hace escasas fechas la arrañaga Innovación era sólo una palabra, conocíamos el valor María Axun Lrreta a iz ub Z denotativo del término, e incluso éramos capaces de IFPS MEKA utilizarlo, pero no teníamos claro como articular este conocimiento. Innobasque empezó siendo una brisa fresca que se ha transformado en un soplo de aire revitalizador; es una tarea de todos y todas de convertirlo en un huracán.

40


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 41

Meeting Point

Halaber, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak aztertuko ditu gai horietan euskal erakunde publikoek abiaraziko dituzten ekimen eta planifikazio-tresnak. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluko kideak dira: • Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria, erakundearen presidentea izango dena. • Ogasun eta Herri Administrazio Sailburua. • Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburua. • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua. • Osasun Sailburua. • Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetako Foru Aldundietako hiru Diputatu Nagusiak. • Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetako Errektoreak. • Zientziarako Euskal Fundazioaren (Ikerbasque) eta Berrikuntzako Euskal Agentziaren arduradun nagusiak. • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako ordezkaria. Innobasque-ren Presidentea den Pedro Luis Uriartek lehenengo bileratik (2007ko uztailaren 13tik, hain zuzen) ordezkatzen du gure elkartea Kontseilu honetan. Bilera hartan idazkaritza-lana Innobasque-k hartu zuen bere gain, eta horretan dihardu ordutik.

Asimismo, también serán sometidas a la consideración del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación las iniciativas e instrumentos de planificación que, en estas materias, sean abordadas por las instituciones públicas vascas. Son miembros del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación: • El Lehendakari del Gobierno Vasco, que ostentará su presidencia. • La persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública. • La persona titular del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. • La persona titular del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. • La persona titular del Departamento de Sanidad. • Las y los tres Diputadas y Diputados Generales de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma. • El Rector o Rectora de cada una de las universidades pertenecientes al Sistema Universitario Vasco. • La persona responsable de la Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbasque) y de Innobasque-Agencia Vasca de la Innovación. • La persona Comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

41


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:36

Página 42

Meeting Point

Txosten honek jasotzen duen aldian guztira 10 bilera egin dira, eta Innobasque-k honako gai hauei buruzko 20 ponentzia aurkeztu ditu: -

Innobasque Proiektua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astea 2008: Berrikuntzaren Urtea 2009: Sormenaren eta Berrikuntzaren Europako Urtea European Innovation Scoreboard (EIS) berria Bigarren Eraldaketarako adierazle-sistema I+G adierazleak Industria-enpresa hobeak I+G-ean.

El Presidente de Innobasque, Pedro Luis Uriarte, representa a la Asociación en el Consejo desde la primera reunión, el 13 de Julio de 2007. En esta reunión se encargó la función de Secretaría a Innobasque, que desde entonces ha desempeñado. En el periodo que abarca este informe se han celebrado un total de 10 reuniones, en las que Innobasque ha presentado veinte ponencias sobre: -

El Proyecto Innobasque Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2008: Año de la Innovación 2009: Año europeo de la Creatividad y de la Innovación Nuevo European Innovation Scoreboard (EIS) Sistema de indicadores para la 2ª Transformación Índice de I+D Mejores empresas industriales en I+D

Key competitive advantage ArcelorMittal and the Basque Government have decided to collaborate in the creation and launch of a “state-of-the-art” Iron & Steel R&D&I centre “ArcelorMittal Basque Country Research Centre”, to strengthen the competitiveness of ArcelorMittal and the steel sector in particular.

ky Greg Ludkovs

t, Vice Presidenrch Global Resea ent, and Developitmtal ArcelorM

Innobasque project, its long-term shared vision and public private cooperation with the aim of maximizing the overall benefit by allowing synergies to develop, is one key competitive advantage for the Basque Country, and it will surely help in talent attraction and retention and also to reinforce the region's global and sustainable Leadership.

42


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 43

Meeting Point

Berrikuntzaren aldeko Aliantza Alianza por la Innovació n

Innobasque epe luzerako sortutako proiektu handi bat da, euskal gizartea eta ekonomia eraldatzeko mobilizatu dira eragile ekonomiko eta sozialak, eta hauen ahaleginak katalizatzen ditu, sarean lan eginez eta ikuskera partekatu batekin. 2012. urteari begira gure helburua da euskal gizarte osoak barneratuta izatea Bigarren Eraldaketa Handiaren erronka, eta behar den egitura izatea eraldaketa horri ekiteko.

Para poder transformar la sociedad y economía vasca, Innobasque, un gran proyecto a largo plazo, se configura como catalizador de los esfuerzos realizados por los Agentes Claves Económicos y Sociales movilizados, trabajando en Red, y con una visión compartida. Nuestro objetivo de cara al 2012 es que el conjunto de la sociedad vasca haya asumido el reto de la 2º Gran Transformación y disponga de la estructura necesaria para acometerla.

43


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 44

Meeting Point

Guri dagokigunez, egitura hori hainbat eskalatan eratutako sare bat da, “eraldaketa-palankak” deitu ditugunen gainean bermatuta, eta euskal gizartearen mobilizazioa eraginkortasunez antolatzea du helburu.

Visualizamos dicha estructura como una red a diferentes escalas que se apoya en lo que hemos denominado las “Palancas de Transformación” cuyo objetivo es la articulación eficiente de la movilización de la sociedad vasca.

Gizarteratu Socializar

t

Harremanetan jarri Relacionar 2011 Aktibatu Activar 2010 Batu Reunir 2009 Deitu Llamar

2008

2012 Kooperazio eraginkorra Cooperación efectiva

Sarea eguneratzea Modernización de la red

Dimentsio kritikoa lortu Alcanzar dimensión crítica

2007 Uztaila Julio 2007 Innobasqueren jaiotza Nace innobasque

Mobilizatzea ezinbesteko urratsa da pertsonek berezko dituzten eta gure ustez gizarte eta ekonomia berritzaile batek ezinbesteko dituen jarrerak esnatzeko bidean. Zeregin horretan denon laguntza behar da: erakundeena, enpresena, eragile ekonomiko eta sozialena, eta elkarrekin lan eginez, aliatuen artean lankidetzan jardunez, lortuko dira helburu komunak.

Movilizar es un paso imprescindible en el despertar de actitudes inherentes a las personas y que creemos imprescindibles para una sociedad y una economía innovadora. En esta tarea se necesita la ayuda de todos: instituciones, empresas, agentes económicos y sociales, trabajando juntos, cooperando entre aliados en la consecución de objetivos comunes.

Coordination is the process where people who have the same view of the world achieve similar goals. La coopération est le processus par lequel des gens ayant des visions différentes du monde atteignent des objectifs similaires

44


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 45

Meeting Point

Aliatuen arteko lankidetza hori lortzeko sortu da Berrikuntzaren aldeko Euskal Aliantza, Innobasque-ren 6 eraldaketa-palanketako bat. Aliantza Innobasque-ren barne eta kanpoko sinergiak sortzeko estrategiak garatu eta lankidetza-aukerak sendotzeko espazio gisa eratu da.

Para lograr esa cooperación entre aliados nace la Alianza Vasca por la Innovación, una de las 6 “Palancas de Transformación” de Innobasque. La Alianza se configura como espacio para consolidar oportunidades de cooperación y desarrollar estrategias de creación de sinergias internas y externas a Innobasque.

Helburu nagusia akordio- eta itun-estrategiak ezartzea da berrikuntzarekin zerikusia duten ekimenak garatzen dituzten eragileen artean helburuak lerrokatzeko, programak koordinatzeko eta gaitasunak handiagotzeko.

Su objetivo principal es establecer diferentes estrategias de acuerdos y alianzas que permitan multiplicar capacidades, coordinar programas y alinear objetivos entre los diferentes agentes que desarrollan iniciativas relacionadas con la innovación.

45


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 46

Meeting Point

07-09 aldian, Berrikuntzaren aldeko Aliantza bialdeko akordioen bidez garatu da eta hainbat jarduera-sektoretan berrikuntza katalizatzeko eragile gisa aktiboki parte hartzen duten 106ren bat euskal organizaziok sinatu dituzte. Jarduera-sektore horiek oinarrizko ikerketa, garapen teknologikoa, kultura, jarduera berritzaileen hedapena, ekintzailetza, hezkuntza, I+G+b jardueren sustapena eta euskarria, sormena eta enpresa-eraldaketa dira, besteak beste. Aliantza, era horretara, hiru elementu hauek elkarlotzeko gai den tresna bihurtu da:

En este período 07-09, la Alianza por la Innovación se ha desarrollado bajo la forma de acuerdos bilaterales firmados con más 106 organizaciones vascas que participan activamente como agentes catalizadores de la innovación en diferentes sectores de actividad; desde la investigación básica al el desarrollo tecnológico, de la cultura a la difusión de actividades innovadores, el emprendizaje, la educación, la promoción y soporte de actividades de I+D+i, la creatividad, hasta la transformación empresarial. La Alianza se convierte así en un instrumento capaz de aglutinar:

• konpromisoa, helburu konpartitu berberak lortzeko borondatearen bidez adierazita;

• el compromiso, manifestado por la voluntad de unos mismos objetivos compartidos,

• ahalegina, organizazio aliatuen eta Innobasqueren arteko programa bateratuetan egindako lanaren bidez (120 jarduera-programatik gora), eta

• el esfuerzo, a través del trabajo realizado en programas conjuntos (más de 120 programas de actividades) entre las organizaciones aliadas e Innobasque y,

• emaitza bateratuak. • los resultados conjuntos.

a ntzi Zie ncia Cie

Integrazio-hitzarmenak Acuerdos de Integración

5

Federazio-hitzarmenak Acuerdos de Federación

2

1

Aliantza Estrategikoak Alianzas Estratégicas

15

Aliantzak Alianzas

15

Kooperazio-hitzarmenak Acuerdos de Cooperación

60

12

12

Kolaborazio-hitzarmenak Acuerdos de Colaboración

9

3

2

13

22

106

46

tza kun n ura Hez cació Kult tura Edu Cul

. ta usk n eta e orte aldake al a ó i e a z z c r i gia p t t a r a E o e e n z a t l i S i r s e a l tza izaje azioa ciona ustap ión y npres mpre knolo gía alku Zab sión Ekin prend N rna S moc E ns. E Te nolo Difu Em Inte Pro Tra Tec ntza

1

5

1

1

2

1 2

5

9

4

6

5

5

2

1

2 1

1

3

6

2

16

3

3

3

1

30

11

7

8


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 47

Meeting Point

Berritzaileen euskal komunitatea Helburua

Com unid ad vas inno ca d e vad ore s

Berritzaileen Euskal Komunitatearen helburua Bigarren Eraldaketaren funtsezko palanka izatea da, pertsonen balioa prozesu honetan txertatuz.

Ezagutzaren gaur egungo gizartean balioaren kontzeptua aldatzen ari da, eta informazioa edukitzetik trebetasunak, gaitasunak, jarrerak eta esperientzia edukitzera igaro da, pertsonen arteko harremanen garrantzia ahantzi gabe. Ekoizpen-ahalmena, gizartearen hazkundearen balio estrategiko gisa, osatu egin beharko da ezinbestez sormen-, harreman- eta berrikuntza-ahalmenarekin, horregatik da erabakigarria erakunde bakoitzak agerian jartzea berarekin harremanetan dagoen edo egon daitekeen pertsona-sarearen balioa.

Objetivos

El objetivo de la Comunidad Vasca de Personas Innovadoras es constituirse como palanca fundamental de la segunda transformación, a través la incorporación del valor de las personas.

En la actual sociedad del conocimiento el valor está evolucionando de la posesión de información a la de habilidades, aptitudes, actitudes y experiencia, sin olvidad la relevancia de las relaciones interpersonales. La capacidad productiva como valor estratégico de crecimiento social se deberá complementar necesariamente con el potencial creativo, relacional y de innovación. Por ello resulta crucial que cualquier organización haga visible el valor de la red de personas con las que tiene o puede tener relación.

47


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 48

Meeting Point

48

Komunitateak, zehatz-mehatz, honako hau lortu nahi du:

Concretamente, la Comunidad pretende:

1. Berrikuntza garatzea / mobilizatzea, pertsonengan berrikuntzaren aldeko kezka eta interesa sortzea, era horretara mobilizatzea lortuz.

1. Desarrollar/movilizar la innovación, despertar la inquietud e interés de las personas por la innovación, logrando así su movilización

2. Berritzaileen topaleku izatea, bai Euskadiko herritarrentzat, bai edozein tokitan dagoen eta gure berrikuntzagogoa partekatzen duen pertsona ororentzat.

2. Ser un lugar de encuentro de los innovadores, desde los ciudadanos de Euskadi a cualquier persona esté donde esté, que comparta nuestro afán innovador.

3. Gizarte berritzailea sortzea, berrikuntza gure nortasunaren osagai bihurtuz.

3. Crear una sociedad innovadora, haciendo de la innovación un ingrediente de nuestra identidad

Innobasqueren eginkizuna: “middleground” eta “Mobilizazioaren oinarrizko palanka”

El papel de Innobasque: “middleground” y “Palanca básica de Movilización”

Ingurumenaren esparruko antzirudi bat erabiliz, esan genezake euskal gizartea ingurune natural bat dela eta bertako erakundeak eta pertsonak, berriz, bizitzeko behar duen oxigenoa sortzen duten zuhaitzak.

Utilizando un símil medioambiental, podríamos decir que la Sociedad Vasca es un entorno natural en el que las organizaciones y las personas que las conforman son los árboles que le proporcionan el oxígeno necesario para vivir.

Zuhaitza, beraz, “arnasa-makina” da eta adaburua top enpresen eta gobernu-erakundeen “upperground” edo

En esta “máquina de respirar”, que es un árbol, la copa representaría lo que llamamos el “upperground” o “esta-


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Top erakundeak

C02

Empresas top

Arazoak, erronkak eta beharrak Problemas, retos, necesidades

Página 49

Meeting Point Gobernu-erakundeak Organizaciones gubernamentales

Goialdea Superior

Irtenbideak Soluciones

02

Zorupea Subsuelo

Ertaina Medio

Iragana Pasado Orainaldia Presente Talentuaren sarea Red de Talento

Etorkizuna Futuro

“establishement” deiturikoa izango litzateke. Ikusten den zatia izango litzateke eta euskal gizartearen egungo BPG sortzen den gunea, arazoak, erronkak eta beharrak erabakitzen diren gunea (hostoek CO2 xurgatzen duten bezala) eta konponbideak ematen zaizkien gunea (sortutako O2 ingurura - euskal gizartera botatzea). Zuztarrak “underground” dauden erakunde eta pertsona guztiak izango lirateke, ikusten ez direnak, alegia, esate baterako berritzaileak, ekintzaileak, ikerketa-taldeak, etorkizunean “establishment” deitu den horretara igo daitezkeenak eta top enpresak: zuhaitzaren elikagaiak. Gure ustez Innobasque-ren eginkizuna gure zuhaitzaren enborrak betetzen duen berbera da: une hauetan bi munduak uztartzea, “upperground” deitu dena eta “underground” deitu dena (“middleground” izan, alegia), eta “establishement” deitu dena azaleratzen ari den mundu horren ekarpenekin elikatzea, hortik sor baitaitezke ideiarik freskoenak, berritzaileenak eta, azken batean etorkizunera begira dagoen euskal gizarteak behar duen oxigenoa (konponbideak) sortzen lagunduko dutenak. Bi mundu horiek uztartuko dituen elementua Berritzaileen Euskal Komunitatea, Innobasque sarea izango da.

blishment” de empresas top y organizaciones gubernamentales [Companies & Establishment]. Este es la parte visible, donde se genera el PIB actual, donde se dirimen los problemas [problems], los retos [challenges] y las necesidades [needs] de la Sociedad Vasca (como las hojas absorben el CO2) a los que se les da soluciones [solutions] (O2 resultante emitido al entorno – sociedad vasca). Las RAÍCES representarían todas esas organizaciones y personas que están en el “underground”, sin gran visibilidad, como pueden ser las personas innovadoras, los emprendedores, los equipos de investigación, los que en un futuro pueden llegar a “subir” al “establishment” y las empresas top: los nutrientes del árbol [Talent Network]. Creemos que la aportación de Innobasque debería ser la de tronco de nuestro símil arbóreo: vincular en el presente los dos “mundos”: el “upperground” y el “underground” (ser el “middleground”), y nutrir el “establishment” con las aportaciones de este mundo emergente de donde pueden surgir las ideas más frescas, innovadoras, y que en definitiva ayuden a producir el oxígeno (las soluciones) que necesita una sociedad vasca que mira hacia el futuro. La herramienta para conectar estos dos mundos va a ser la Comunidad Vasca de Innovadores Red Innobasque.

49


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 50

Meeting Point

Komunitate guztiek izan behar dute bere erreferente ideologikoa. Kasu honetan erreferentea berrikuntzaren aldeko manifestua da, eta komunitatean integratzeko lehenengo urratsa, beraz, komunitateari ateak zabaltzea da eta, bigarrenez, berrikuntzaren aldeko konpromisoa definitzea eta zehaztea. Berritzaileen Euskal Komunitatearen funtsa balioa duten ideiak planteatzea eta, estimulu gisa, erronkak sortzea da, Berritzaileen Euskal Komunitatea osatzen dutenek konponbidea eman diezaieten.

El foco principal de la Comunidad Vasca de innovadores es la aportación de ideas de valor y la generación de retos como estímulos para que sean resueltos por parte de quienes integran la Comunidad Vasca de Innovadores.

Antolaketa

Organización

Komunitatea honako hauek osatzen dute:

La Comunidad está constituida por:

• I-KIDEek edo Euskadi eraldatzeko proiektuan euren gaitasunekin lagundu nahi duten pertsonek. Helburu hori gauzatzeko, euren artean eragin-trukean jarduten dute, ekimen berritzaileak sustatuz eta abiaraziz, ingurune komun bat partekatuz. i-kide horiek beste komunitate batzuetakoak ere izan daitezke; izan ere, ez da lehendik dagoena ordezkatu nahi, baizik eta lehendik egiten den lana baliatu eta sinergia handiagoak lortu ikusgaitasuna eta lotura eskainiz.

• I-KIDE, personas que quieren aportar sus capacidades al proyecto de transformación de Euskadi. Para hacer realidad este objetivo, interactúan entre sí, promoviendo y poniendo en marcha iniciativas innovadoras, compartiendo un espacio común. Estos i-kides pueden pertenecer también a otras COMUNIDADES, puesto que se trata, no de sustituir lo que ya existe, sino incorporar el trabajo que ya se está realizando conseguir mayores sinergias aportando visibilidad y conexión.

• DINAMIZATZAILEEK, dinamizatze- eta mobilizatze-lanetan eginkizun aktiboa euren gain borondatez hartzen duten eta talde bat osatzen duten i-kideek, alegia. Dinamizatzaileen eginkizuna euren eragin-esparruetan euskal berritzaileen komunitatearen berri zabaltzea eta bere traktore izatea da, bai eta Innobasque-tik Komunitatearentzat proposatzen diren jarduerak bideratzea, kontrastatzea eta babestea ere.

50

Toda Comunidad debe de tener un referente ideológico. En este caso el referente es El Manifiesto por la Innovación por lo que el primer paso para integrarse en la comunidad es adherirse al él y, el segundo, definir y concretar su propio compromiso por la Innovación.

• DINAMIZADORES, i-kides que asumen VOLUNTARIAMENTE un papel activo de dinamización y movilización y forman un equipo cuya Misión es la de difundir y traccionar la comunidad vasca de innovadores en sus correspondientes círculos de influencia y servir de canal, contraste y apoyo a las actuaciones propuestas desde Innobasque para la Comunidad.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 51

Meeting Point

Funtzionamendua

Funcionamiento

Innobasque-ko Komunitatearen oinarrizko printzipioa pertsona aktiboak elkarren artean harremanetan jartzea da balio-ekarpena errazte aldera.

El principio básico de la Comunidad de Innobasque es poner en contacto a las personas activas para facilitar su aportación de valor.

Harreman horrek bi euskarri izango ditu:

Esta relación tendrá dos soportes:

• Plataforma birtuala

• La plataforma virtual

• Aurrez aurreko topaketak

• Los encuentros presenciales

Plataforma birtuala Open Source-n garatu da, eta Komunitateko kideei proiektuen edo eztabaida-foroen bidez parte hartzeko espazioak sortzeko, ekitaldiak prestatu eta antolatzeko, proiektuak erakutsi eta lantzeko, erronkak proposatzeko eta konponbideak edo iritziak emateko aukera ematen die.

La plataforma virtual se ha desarrollado en Open Source y permite a los miembros de la Comunidad crear espacios de participación, a través de proyectos o de foros de discusión, generar y convocar eventos, mostrar y trabajar en proyectos, proponer retos y aportar soluciones u opinión.

INNOBASQUE Y DEPORTE La asociación fue inmediata. En cuanto escuché en la presentación del Palacio Euskalduna que se ponía en marcha un programa para situar a Euskadi en cabeza de la innovación, pensé que allí no podía faltar el deporte. Si me preguntan por qué, mi respuesta se divide en 2 aspectos. El primero hace referencia a la presencia de la actividad deportiva dentro de nuestra sociedad. En una época en la que la búsqueda de referentes se reta Andoni Zubizar encuentra en un momento difícil, el deporte nos ofrece un amplio escaparte ta lis bo ut Ex-f desde el que mostrar las ventajas de la innovación. Nuevos materiales, nuevas formas de alimentación, nuevas técnicas de entrenamiento, nuevas respuestas a las dudas de nuestras mentes son las formas de encarar los retos que el deporte muestra hoy en día, hasta el punto de que los logros y las marcas se suceden en un mundo que no se detiene y que renueva sus objetivos de forma continua. Por otra parte, hay pocos sitios donde los conceptos abstractos como innovación, superación, liderazgo y similares, se pueden “ver” de forma más clara que en el deporte y por extensión, a través de él. Creo que el deporte ayuda a hacer visibles y tangibles conceptos complejos como el de la innovación, prestándole una herramienta cercana a nuestra gente y fácil de entender. Es éste un reto hermoso y definitivo. Las marcas están para ser batidas.

51


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 52

Meeting Point

Bestalde, denbora honetan harreman-estrategia progresibo bat garatzen joan gara, hau da, hasiera batean transmisio ia pertsonalaren aldeko apustua egin da gero transmisio biriko baterantz egiteko eta bukaeran, abiatzeko garaian, aurkezpen-ekitaldi bat antolatzeko. Estrategia horrek oso ideia argia du oinarrian: behar adinako masa kritikoa izatea gizartean aurkeztu aurretik.

Por otra parte, durante este tiempo se ha ido desarrollando una estrategia progresiva de contactos, es decir, se ha optado inicialmente por la transmisión cuasi-personal, para ir extendiéndose a una transmisión viral y finalizar, dentro del periodo de lanzamiento, con la organización de un evento de presentación.Esta estrategia nace de la autoexigencia de contar con una masa crítica suficiente antes de la presentación social.

Era berean, Komunitate kontzeptua lehendik zeuden komunitateekin (online eta offline) partekatu da, nolabait ere eurekin koordinatuta jarduteko eta komunitateak osatzen dituzten kideen beharrak, aukerak, jarduteko moduak... zein diren jakiteko, Komunitatearen helburua, azken batean, osatzen duten kideen beharrei eta itxaropenei erantzutea baita.

Asimismo, el concepto de la Comunidad se ha ido compartiendo con comunidades (online y offline) ya existentes, buscando la coordinación con ellas y el conocimiento de las necesidades, expectativas, y formas de actuación, etc… de los miembros que las forman, puesto que la Comunidad pretende responder alas necesidades y expectativas de sus miembros.

Lehenengo transmisio-fase honekin paraleloan eta input hauek baliatuz, Komunitatearen nortasun partekatua eraikitzeko lehenengo urratsak eman dira.

En paralelo con esta primera fase de transmisión, y aprovechando estos inputs se han dado los primeros pasos para la construcción de una identidad compartida de la Comunidad.

Era horretara, “ereiten” dugunean, abiatzeko prest egongo gara, eta ZUHAITZAREN sinboloak irudi erretorikoa izateari utzi eta benetako lurra hartuko du, era horretara bere zuztarretan sendo finkatuko ahal izateko bigarren eraldaketa.

52

Así, cuando hayamos “sembrado”, estaremos preparados para su lanzamiento, y el símbolo del ÁRBOL dejará de ser una imagen retórica para tomar tierra real, y en cuyas raíces pueda asentarse con fuerza la segunda transformación.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

16/6/09

17:37

P谩gina 53

JUST DO IT


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 54

JUST DO IT

Innobasque proiektua abian jartzeko eta garatzeko dinamikak parte-hartze zabala eragin du eta ikusmin ikaragarria sortu. Kontzeptualizazio- eta komunikazioahalegin h egin dugu, eta ahalegin horretan era guztietako eragileek eta profesional-kolektiboek hartu dute parte. Jardueraren lehenengo bi urte hauetan, alde askotatik eskatu zaio Innobasqueri bere mezua helarazteko, eta zuzenean 17.000ren bat pertsonari helarazi zaie euskal lurralde osoan egindako 180 ekitalditan. Era guztietako esparruetan izan gara, eta gure proposamena ikastetxeetan, ospitaleetan, hirigile-, arkitekto-, ingeniari- edo ekonomialarielkarteetan zabaldu dugu, bai eta lanbide-heziketako hainbat zentrotan eta udako ikastaroetan ere, eta ETEei, udalei, unibertsitatean ikasten ari diren gazteei, lanean ari diren profesionalei, ikasleei, erretiratuei... azaldu diegu. Mobilizazio-lan horrek agerian uzten du benetan harrera ona izan duela mezuak, eta ikusi besterik ez dago zenbat igo den etengabe Innobasqueren bazkide-kopurua. 2007ko uztailean SARETEK elkarteak 100 zituen, eta 2009ko ekainean gure biltzarrean 1.000tik gora izango dira. Innobasqueren bazkideen jatorria jasotzen duen koadroan ikus daitekeen bezala, eraldaketa-proiektu honekin bat egiten duten organizazioen jatorria berrikuntzari buruz aldarrikatzen dugun ikuskera berriaren beste adibide bat baino ez da.

54

La puesta en marcha y desarrollo del Proyecto Innobasque ha generado una importante dinámica de participación y una enorme expectación. Hemos realizado un gran esfuerzo de conceptualización y comunicación, en el que ha participado todo tipo de agentes y colectivos de profesionales. A lo largo de estos dos primeros años de actividad, se han multiplicado las demandas para que Innobasque comunicase su mensaje, que ha llegado directamente a más de 17.000 personas en 180 actos en toda la geografía vasca. Hemos recorrido todo tipo de recintos, y explicado nuestra propuesta en colegios, hospitales, asociaciones de urbanistas, arquitectos, ingenieros, o economistas; a Pymes, a ayuntamientos, a jóvenes estudiantes en las universidades, o en escuelas de formación profesional, o cursos de verano. A profesionales en activo, a estudiantes, a personas jubiladas, … Esta labor de movilización es una muestra clara de la excelente acogida del mensaje, que queda reflejada en el imparable incremento del número de socios de Innobasque. En Julio de 2007 la Asociación SARETEK contaba con 100, y en junio de 2009 formarán parte de nuestra Asamblea más de 1.000. Como puede observarse en el cuadro que recoge la procedencia de los socios de Innobasque, el origen de las organizaciones que se han sumado a este proyecto de Transformación es un ejemplo más de la nueva visión de innovación que propugnamos.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 55

JUST DO IT

Gizartea mobilizatzea eremu guztietan Movilizar a la Sociedad en todos los ámbitos

KIDE MOTAK

TIPOS DE MIEMBROS

BAZKIDEAK SOCIOS Zb/Nº

%

Eragile zientifiko teknologikoak eta irabazi asmorik gabeko organizazio teknologikoak Agentes Científico-Tecnológicos y Organizaciones sin ánimo de lucro

198

19,2

Enpresak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta elkarteak Empresas, Entes Públicos de Derecho Privado y Asociaciones

738

71,7

EAEko erakunde publikoak Instituciones Públicas

39

3,8

Erakunde publiko eta pribatuak Organismos públicos-privados

48

4,7

Enpresarien eta langileen ordezkariak Representantes Institucionales de Empresarios y Trabajadores

5

0,5

Beste batzuk (ohorezkoak) Asociados Honorarios

1

0,1

1.029

100

55


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 56

JUST DO IT

Oinarri sendo horien gainean ari gara Berrikuntzaren aldeko Aliantza Publiko – Pribatuaren mobilizazio-prozesuari ekiten, eta lau dira oinarrizko jarduera-ardatzak:

Sobre estas sólidas bases estamos abordando el proceso de movilización de la Alianza Público - Privada por la Innovación, con cuatro ejes de acción fundamentales:

1. Aliantza publiko – pribatua sustatzea, arlo publikoa, arlo pribatua eta bien artean partekatutako espazioa bere neurrian ageriratu daitezen.

1. Impulsar la alianza público – privada, de la suerte que se visualicen en su justa medida la esfera de lo público, la esfera de lo privado, y el espacio de lo compartido.

2. Funtsezko eremuak lehenestea. Eremu guztiek behar dute bultzada berrikuntzaren arloan, baina eraginkorrak izateko funtsezkoak direnetan jarri behar da arreta. 3. Berrikuntza Sistemaren aldez aurreko definizioekin lotu (politika publikoen esferara mugatuta, eta I+G+b paradigman: politika zientifiko eta teknologikoak eta lehiakortasun-politikak). 4. Berrikuntza Sistemaren lurralde-eremuak lotu: tokian tokikoa, autonomikoa, Estatukoa, Europakoa, globala. Itun publiko – pribatua bezain garrantzitsua da itun publiko – publikoa. Definizioa ematen aritu garen hilabete hauetan, aurrera egitea lortu dugu ardatz hauek lerrokatzen dituen estrategia partekatuan, eta jadanik ekin diogu eraldaketa-dinamikari Berrikuntza Sistemak datozen urteetan sustatu eta sendotu behar dituen funtsezko eremuetan.

2. Priorizar ámbitos clave. Todos los ámbitos precisan de un impulso en materia de innovación, pero para ser eficaz hay que concentrar la atención en los que resultan clave. 3. Enlazar con las definiciones previas del Sistema de Innovación (centradas en la esfera de las políticas públicas, y en el paradigma I+D+i: las políticas científico-tecnológicas y de competitividad ) 4. Conectar los diferentes ámbitos territoriales del Sistema de Innovación: local, autonómico, estatal, europeo, global. Tan importante como la alianza público - privada, lo es la alianza pública – pública. En estos meses de definición, hemos logrado avanzar en una estrategia compartida, que alinea estos ejes, de tal manera que hemos iniciado ya la dinámica de transformación en los ámbitos clave que el Sistema de Innovación debe impulsar y consolidar en los próximos años.

Que la transformación económica y social llegue a todos Aunar esfuerzos en una responsabilidad compartida, tener consciencia de que somos necesarios y de que aquello que no hagamos no se hará, reflexionar cómo, pensar, y trabajar para que la transformación económica y social -en forma de oportunidades- llegue a todos los seres humanos resumiría mi experiencia en este año intenso en Innobasque.

56

te Teresa Infan

ICEFPresidenta UN sco Va ís Pa ité m Co


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:37

Página 57

JUST DO IT

Gizartea Baloreak Kultura

Sociedad Valores Cultura

Jasangarritasuna Garraioak Sostenibilidad Energia Transporte Energía

Hezkuntza

Bizi-kalitatea

Educación

Calidad de Vida

Zientzia eta Teknologia

Ciencia y Tecnología

Competitividad (Sectores Primario, Secundario, Terciario)

Lehiakortasuna (lehen, bigarren eta hirugarren sektoreak)

Berrikuntza sistemaren funtsezko eremuak

Ámbitos clave del sistema de innovación

• Zientzia eta Teknologia, berrikuntza sustatzeko funtsezko elementu gisa

• Ciencia y Tecnología, como elementos clave en el impulso de la Innovación

• Berrikuntza Lehiakortasunaren oinarri gisa jarduera-ekonomikoaren sektore guztietan.

• Innovación como la base de Competitividad en todos los sectores de la actividad económica

• Berrikuntza Hezkuntza-eremuan, prestakuntza-eredu berriak sustatuz

• Innovación en el ámbito de la Educación, impulsando nuevos modelos de formación

• Berrikuntza oinarrizko elementu gisa gizartearen, kulturaren eta Baloreen eremuan.

• Innovación como elemento fundamental en el ámbito social, cultural y de los Valores

• Berrikuntza Bizi-Kalitatearen eta Osasunaren eremuan, erronka demografikoari aurre eginez.

• Innovación en el ámbito de la Calidad de Vida y Salud, afrontando el reto demográfico

• Berrikuntza eta Jasangarritasuna, arreta berariaz ingurumenaren eta azpiegituren eremura bilduz.

• Innovación y Sostenibilidad, centrado específicamente en el ámbito del Medio Ambiente y las Infraestructuras

57


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 58

JUST DO IT

Elkar hartu eta parte hartzeko tokia Un LUGAR DE encuentro y DE participacion ,

Bigarren Eraldaketa Handiari ekin zitzaionean, erabateko segurtasna genuen era guztietak kideek parte hartzearen garrantziaz. Gaurgaurkoz gure gizarteko 1.100 lider formaletik gora daude Innobasque-ren Zuzendaritza Batzordean eta Zuzendaritzako Batzorde Eragiletan, eta sare zabal horretako kide gisa 45 i-Taldetan parte hartzen dute.

La Segunda Gran Transformación nace con el convencimiento de que la participación colegiada y plural es fundamental para conseguir movilizar a la sociedad. A día de hoy, más de 1.100 líderes formales de nuestra sociedad forman parte de la Junta Directiva y de los Consejos Ejecutivos de Dirección de Innobasque, y en condición de integrantes de esta enorme red, despliegan su participación en más de 45 i-Talde.

58


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 59

JUST DO IT

El diseño de estos grupos de trabajo y reflexión nos ha permitido, además, incorporar la visión poliédrica de la innovación, y abarcar de forma integral cuestiones de orden económico y social: desde la innovación social (educación, valores, inmigración…), hasta la promoción de nuevas empresas tecnológicamente avanzadas y orientadas al mercado global.

• Zuzendaritza Batzordea 40ren bat organizazio (enpresak, gizarte-erakundeak, enpresa-elkarteak, unibertsitateak, erakunde publikoak, eta abar) ordezkatzen dituzten liderrek osatzen dute. Batzorde honen eginkizuna lan-ildo nagusiak bideratzea eta gizartea berrikuntzarantz mobilizatzea da, begirada epe laburrean, ertainean eta luzean jarrita.

• La Junta Directiva está compuesta por los líderes más representativos de un total de 40 organizaciones: empresas, entidades sociales, asociaciones empresariales, universidades, instituciones públicas, etc. El cometido de esta Junta es dirigir las principales líneas de trabajo y movilización de la sociedad hacia la innovación, con la mirada puesta en el corto, medio y largo plazo.

Liderren jatorria Procedencia de los líderes

Kide-Motak Tipos de Miembros

Zu Jun zend ta arit Dir za ect Ba iva tzo rde Be a Inn rriku ova ntza ció Te n T kno ecn lo Giz oló giko gic a Inn arte a ova Be ció rriku n S nt oci za En al Tra presa nsf E orm rald aci ake Be ón ta r Sis riku t n e Inte m tza empr esa rna a N ren ri cio azio Eu nal art ska al l e i zac tze Ek ión a Em intza pre ilet ndi za A zaj urr e era Su tua s Co tape mu n nic Eta aci Ko ón mu Gip Pro nik uzk mo azio oa ció a n Be rrit zen iCr oss

Lantalde eta gogoeta-talde horiek diseinatzean, gainera, berrikuntzaren ikuskera poliedrikoa integratu ahal izan dugu, eta osotasunean heldu ahal izan diegu ekonomiaren eta gizartearen arloko gaiei: gizarte-berrikuntzatik hasi (hezkuntza, baloreak, immigrazioa...) eta teknologikoki aurreratuak diren eta merkatu globalera bideratuta dauden enpresa berriak sustatzeraino.

Eragile zientifiko teknologikoak eta irabazi asmorik gabeko erakunde teknologikoak Agentes Científico-Tecnológicos y Organizaciones sin ánimo de lucro

11

64

115

31

26

42

23

9

11

Enpresak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta elkarteak Empresas, Entes Públicos de Derecho Privado y Asociaciones

14

86

66

149

76

82

71

7

12

EAEko erakunde publikoak Instituciones Públicas

11

24

42

20

14

19

15

8

12

Erakunde publiko-pribatuak Organismos público-privados

1

2

3

1

2

1

0

0

5

Enpresarien eta langileen ordezkariak Rep. Institucionales de empresarios y trabajadores

2

1

6

5

2

3

1

1

1

Beste batzuk (ohorezkoak) Asociados Honorarios

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Besteak Otros

0

0

3

2

0

0

0

0

0

40

177

235

208

120

147

110

25

41

Guztira Total (1.103)

59


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 60

JUST DO IT

• Innobasque-ren estrategiak Zuzendaritzako Batzorde Eragileen bidez antolatzen dira jardueraeremuetan: Berrikuntza Teknologikoa, Gizarte Berrikuntza, Enpresa Eraldaketa, Berrikuntzaren Euskal Sistema Nazioartetzea, Ekintzailetza Aurreratua eta Sustapen eta Komunikazioa. Innobasque-k gobernu-egitura berdintsua du Gipuzkoa Berritzen lurralde-garapenerako; Batzorde elkartu honen eginkizuna antzekoa da eta 2007ko uztailean erabaki zuen agentzian txertatzea. • Zuzendaritza Batzordea eta Zuzendaritzako Batzorde Eragilea osatzen duten liderren lana iTaldeen bidez antolatzen da. I-Taldeak borondatezko lana egiten duten talde heterogeneoak dira, bere jarduera “ikaskuntzaeremu elkarreragilean” garatzen dute eta ekonomia-, gizarte- eta hezkuntza-eragileek, ikerlariek, zientzialariek, teknologia-eragileek eta erabiltzaileek parte hartzen dute. Pertsona horiek guztiek irtenbide berritzaileak aurkezten (proiektuak) eta elkar eraginez arazoak konpontzen ikasten dute, balioa sortuz, ez bakarrik euren emaitzekin, baizik eta baita, informazioa lortzeko eta trukatzeko prozesuan, sortzen duten ezagutza berriarekin ere.

• El desarrollo de estas estrategias de Innobasque en los diferentes ámbitos de actuación se articula a través de los Consejos Ejecutivos de Dirección: Innovación Tecnológica, Innovación Social, Transformación Empresarial, Internacionalización, Emprendizaje Avanzado y Promoción y Comunicación. Innobasque también cuenta con una estructura de gobierno similar para el desarrollo territorial Gipuzkoa Berritzen, consejo asociado de parecido cometido que decidió su integración en la Agencia en julio de 2007. • La operativa de trabajo de los líderes integrados en la Junta y Consejos Ejecutivos de Dirección se articula a través de los i-Talde. Son grupos de trabajo voluntarios y heterogéneos, que desarrollan su actividad en un "espacio interactivo de aprendizaje", con la participación de agentes económicos, sociales, educativos, investigadores, científicos, tecnológicos, usuarios. Conjuntamente, todas estas personas aprenden a sugerir soluciones innovadoras (proyectos) y a resolver problemas en interacción, generando valor, no sólo con sus resultados, sino a lo largo del proceso de búsqueda e intercambio de información, con el nuevo conocimiento que generan.

Its establishment itself has been innovative In this age of globalization, the word “innovation” sweeps across the whole world, sometimes not clarifying what it does stand for or aim at. As far as the INNOBASQUE is concerned, I have an impression that Sho Hagio its establishment itself has already been innovative. In June 2008, stitute of Nagoya In gy (NIT), TechnoloPA Basque Government kindly offered me an occasion to visit Innobasque JA N as well as Technology Park in Zamudio, so as to make me be informed of its various cutting-edge activities, some of which I found considerably original. It seems to me that success of the Innobasque should depend on whether or not the Innobasque would always be conscious of the significance of basic research. No innovative research will be realizable without accumulation of knowledge derived from basic research.

60


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 61

JUST DO IT i-Taldeen eskema Esquema de los i-Talde: Ekintzailetza Aurreratua

Berrikuntza Teknologikoa Innovación Tecnológica

Enpresa Eraldaketa Transformación empresarial

Emprendizaje Avanzado

Gizarte Berrikuntza Innovación Social

9

8

6

13

4 Nazioarteko proiekzioa Proyección Internacional

Gizartea Sociedad

Europako eta nazioarteko proiektuak Proyectos Europeos e internacionales

Hezkuntza Educación

Arlo estrategikoak Áreas estratégicas Eragileen arteko koordinazioa Coordinación agentes Ekimen estrategikoak Iniciativas estratégicas Ikerlarien mugikortasuna Movilidad investigadores Emaitzak ustiatzea Explotación resultados Adierazleak Indicadores Banda zabala enpresetan Banda ancha empresas Argitalpen publiko-pribatuak Publicaciones público-privadas

Pertsonengan oinarritutako kudeaketa-eredua Modelo de gestión basado en las personas

Ekintzailetza Aurreratua Emprendizaje Avanzado

Hezkuntza Educación

Intra-ekintzailetza Intraemprendizaje

Nazioartetzea Internacionalización

Baloreak Valores

Adierazleak Indicadores

Lankidetza publiko-pribatua Cooperación público-privada

Inmigrazioa Inmigración

Kultura eta mobilizazioa Cultura y movilización

Kultura Cultura

Zerga-esparrua Marco fiscal Berrikuntza-sareak Redes de innovación Adierazleak Indicadores Zerbitzu aurreratuen enpresak Empresas de servicios avanzados

Giza Ekintzailetza Emprendizaje Social Proiektuak merkatura Proyectos al mercado

EES RSC

ETEak PYMES

Kontzeptualizazioa Conceptualización

Nazioartetzea Internacionalización

Enplegua Empleo

Nazioartetze estrategikoa Internacionalización estratégica

Gobernantza Gobernanza Zahartzea Envejecimiento

Nazioarteko I+G+b unitatea Unidad de I+D+i internacional

Sustapena eta Komunikazioa Promoción y Comunicación

5 Enpresa Empresa

Erakundeak Institucional

Berrikuntza sozializatzeko espazioa Espacio de socialización de la innovación

Garapenerako lankidetza Coop. al desarrollo Generoberdintasuna Igualdad género Baliaezintasuna Discapacidad Kirola Deporte Ziberespazioa Ciber-espacio

Lanerako metodologia horri esker eragile publikoek eta pribatuek berrikuntza sustatzeko funtsezko eremuetan parte hartzeko bidea sortu da:

Esta metodología de trabajo ha permitido crear un cauce para la participación de agentes públicos y privados en los ámbitos claves para impulsar la Innovación:

• Ideiak hausnartu, analizatu, aztertu eta garatzea

• Reflexionar, analizar, estudiar y desarrollar ideas

• Programen eta proiektuen zabalkundea proposatzea eta planifikatzea

• Proponer y planificar el despliegue de programas y proyectos

• Garatu ahala proiektuak eta kontzeptuak mobilizatu eta zabaltzea

• Movilizar y difundir conceptos y proyectos que se vayan desarrollando

• Berrikuntza-ekintzak ezartzea (informazioa emateko, orientabidea eskaintzeko, motibatzeko, prestakuntzarako, eta abar)

• Establecer acciones (informativas, orientadoras, motivadoras, formativas, etc.) de innovación

• Aztertzen diren gaiei buruzko protokoloak prestatzea, jardueraren eta erronka nagusien edukiak mugatuz.

• Elaborar protocolos sobre las diversas cuestiones que abordan, delimitando los contenidos de la actividad y los retos principales

• Dauden lidergoak eta azaleratzen direnak identifikatzea

• Identificar los liderazgos existentes y los emergentes

• Programa bakoitzaren indargune eta ahulgune nagusiak planteatzea

• Plantear los puntos fuertes y débiles principales de cada programa

• Aztertzeko kasu irudiztatuak proposatzea (inguruko esperientzien berri izanda)

• Proponer casos de estudio ilustrados (por conocimiento de experiencias del entorno)

• EAEn eta udalaz gaindik bere ardatzean ezagunak diren jardunbide egokien bankua sortzea

• Construir un Banco de Buenas Prácticas conocidas en su eje específico a nivel CAPV y supralocal

• Emaitzak ebaluatzea

• Evaluar los resultados

61


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 62

JUST DO IT

Innobasque Proiektua abian jartzeak bultzada erabakigarria eman dio gure gizarteak etorkizuneko erronkei arrakasta-bermez aurre egiteko behar duen aldaketaren alde gizarte-eragileak mobilizatzeari. Mobilizazioa eta sentsibilizazioa funtsezko oinarriak dira Innobasqueren bidez gauzatzen den itun publiko-pribatu honetan partekatutako estrategian. Ia bi urteko ibilbidean lanerako bide partekatua ezarri dugu, eta horren bidez sendotu egin da une horretara arte Saretek sarearen eta beste hainbat entitateren bidez bideratzen zen zabalkunde-lan garrantzitsua. Jarduera gunea zientziaren eta teknologiaren, gizartearen, kulturaren, ekonomiaren eta enpresaren arloko eragile-espektro anitzera zabalduz, ekimen guztientzat ateak zabalik dituen lankidetza-ingurune bat garatzeko oinarriak ezarri ditugu. Alde horretatik, ehunka eragile nabarmen mobilizatu izana aldi honetako lorpen handietako bat dela esan daiteke.

62

La puesta en marcha del Proyecto Innobasque ha supuesto un impulso fundamental en la movilización de los agentes sociales a favor del necesario cambio que nuestra sociedad precisa para enfrentarse, con garantías de éxito, a los importantes retos de futuro. La movilización y sensibilización son pilares fundamentales en la estrategia compartida en esta alianza público-privada, que se materializa a través de Innobasque. En estos casi dos años de andadura, hemos aportado un cauce de trabajo compartido, que ha reforzado la importante labor de difusión que hasta la fecha se canalizaba a través de entidades como Saretek. Ampliando el foco de actuación hacia un amplio espectro de agentes científico-tecnológicos, sociales, culturales, económicos y empresariales, hemos sentado las bases para desarrollar un entorno de cooperación abierto a todas las iniciativas. En este sentido, la movilización y la notoriedad del trabajo de cientos de agentes pueden considerarse como uno de los grandes logros de este periodo.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 63

JUST DO IT

Gizarte-eragileak mobilizatzea Movilización de agentes sociales

2008, Berrikuntzaren Urtea Euskadin

2008, Año de la Innovación en Euskadi

“Eraikiz iragartzen da ongien gure etorkizuna”. Nicholas Negroponte-k esaldi eder hori utzi zigun zalantza izpirik gabe bizi-bizia izan den urte honetan egin dugun ekitaldirik garrantzitsuenetako batean. Urtea amaitzear zegoen, eta One Laptop per Child proiektuaren sortzailea gure artean izan genuen Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astearen inaugurazioan. “Berrikuntzaren Atea” zeharkatu zuen lehenengo pertsonetako bat bera izan zen.

“La mejor manera de predecir nuestro futuro, es construyéndolo”. Nicholas Negroponte nos dejó esta hermosa frase en uno de los eventos más relevantes de un año que ha sido, sin lugar a dudas, intenso. Estaba entonces a punto de finalizar el año, y el creador del proyecto One Laptop per Child nos acompaño en la inauguración de la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fue una de las primeras personas en pasar la “Puerta de la Innovación”.

Gure etorkizuna eraikitzen 2008an hasi ginen, eta iragarpen batean oinarrituta: Europan berrikuntzaren erreferente izango garela 2030ean, baldin eta gizartearen mobilizazioa akuilatzen jarraitzeko gai bagara. Iaz aha-

2008 es el año en el que hemos empezado a construir nuestro futuro sobre la base de una predicción: seremos El referente europeo en innovación en 2030, si somos ca-

63


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 64

JUST DO IT

legin handiak egin genituen helburu hori lortzeko bidean.

paces de continuar alentando la movilización social. Durante este pasado año, hemos dedicado muchos esfuerzos a este objetivo.

Berrikuntzaren inguruan 2.018 ekintzatik gora burutu ditugu: hitzaldiak, tailerrak, era guztietako topaketak, eztabaida-foroak... Ehunka eragilek lagundu dute guztien artean partekatzeko eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak babestutako proiektua abian jartzen.

Más de 2018 acciones entorno a la innovación: conferencias, talleres, encuentros de todo tipo, foros de debate… Cientos de agentes han colaborado en la puesta en marcha de un proyecto compartido, auspiciado por el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Innobasque-k bere gain hartu du ekintza-programa handinahiko horren Idazkaritza Teknikoa, eta hilabete hauetan euskal geografian batetik bestera ibili gara bidelagun izan dugun marka zuriarekin (maitekiro “hartxoa” deitu dugu). Benetan sinestezina da zer-nolako gogoberotasuna sortzen duen ekintza partekatu eta konprometitu batek.

Innobasque ha desempeñado la Secretaría Técnica de este ambicioso programa de eventos, y durante estos meses, hemos recorrido la geografía vasca con una marca blanca (a la que hemos denominado cariñosamente “el gusanito”) que nos ha acompañado. Realmente increíble el entusiasmo que despierta una acción compartida y comprometida.

Un magnífico ejemplo Las decisiones que tomemos hoy como país definirán nuestro destino por décadas. Desde el Gobierno Nacional de Colombia hemos empezado la tarea de enfocarnos en la transformación antos Francisco Són económica y social de nuestro país. Tenemos la certeza de que Calder en menos de una década, Colombia puede ser un país reconocido de la VicepresidenteColombia internacionalmente por nuestra innovación, por nuestra República de creatividad, por la altísima calidad de nuestro capital humano, y por una capacidad económica, empresarial y tecnológica de talla mundial. Mi reunión con el Doctor Pedro Luis Uriarte en Bogotá y mi subsecuente visita a la Comunidad Vasca, y en específico a Innobasque, ha sido no sólo absolutamente valiosa para nosotros pero también inspiradora. Ustedes son un magnífico ejemplo de cómo podemos llegar a ser una sociedad del conocimiento que se renueva constantemente. Esperamos poder seguir aprendiendo de sus experiencias y fortalecer aún más nuestros lazos de amistad.

64


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 65

JUST DO IT

2009, Sormenaren eta Berrikuntzaren Europako Urtea

2009, Año Europeo de la Creatividad y la Innovación

2008aren erdialdera jakin genuen Europar Batasunak urte hau “Sormenaren eta Berrikuntzaren Europako Urtea” izendatzea erabaki zuela. Euskadiko ekintza-programaren ardura hartu zuen lantaldea lanean hasita dago orduan abiarazitako mobilizazio- eta zabalkunde-lanari jarraipena emateko. Gure hartxoaren lekuan elkarri lotutako izarrak jarri ditugu, nolabait ere, sareko lanaren indarra gogora ekartzeko. Batzuetan, erabakia hartzea baino ez da behar izaten etorkizuna eraikitzen hasteko. Hartan ari gara.

A mediados de 2008 supimos que la Comisión Europea había decidido designar este nuevo como el “Año Europeo de la Creatividad y la Innovación”. El Grupo de Trabajo que dio soporte al programa de acciones en Euskadi se ha puesto manos a la obra para dar continuidad a la labor de movilización y difusión emprendida entonces. Hemos sustituido nuestro gusanito por unas estrellas enlazadas que nos recuerdan la fuerza del trabajo en red. A veces, sólo hace falta la determinación para comenzar a construir el futuro. En ello estamos.

2008, Berrikuntzaren Urtea Euskadin

2008, Año de la Innovación en Euskadi

Sustatzailea: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua

Promueve: Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación

Idazkaritza Teknikoa: Innobasque

Secretaría Técnica: Innobasque

Eragile parte-hartzaileak: 450etik gora

Agentes participantes: más de 450

Burututako jarduerak: 2.018tik gora

Actividades realizadas: más de 2.018

Gutxi gorabeherako publikoa: 142.000 pertsona

Público estimado: 142.000 personas

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astea, 2008

Semana Ciencia, Tecnología e Innovación 2008

Datak: azaroaren 10etik 16ra

Fechas: 10 – 16 de noviembre

Idazkaritza Teknikoa: Innobasque

Secretaría Técnica: Innobasque

Eragile parte-hartzaileak: 50etik gora

Agentes participantes: más de 50

Burututako jarduerak: 200etik gora

Actividades realizadas: más de 200

Gutxi gorabeherako publikoa: 42.000

Público estimado: 42.000

65


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

16/6/09

17:38

P谩gina 66

For you


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaciรณn 1

16/6/09

17:38

Pรกgina 67

For you

Berrikuntza Sistemaren eta sistemako eragileen zerbitzura Al servicio del Sistema de Innovaciรณn y de sus Agentes

Berrikuntza Sisteman dugun posizioa dela-eta, sistemaren funtzionamendu egokiarekin eta sistemak nazioartean duen posizioarekin zerikusia duten hainbat zerbitzu asumitzen ditugu erakundeei zuzenduta eta ZTBP 2010 planaren planteamenduekin koherenteak izanda. Por nuestra posiciรณn en el Sistema de Innovaciรณn, asumimos un conjunto de servicios a las instituciones, asociados al correcto funcionamiento y posicionamiento internacional del Sistema y en coherencia con los planteamientos de l PCTI 2010.

67


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 68

For you

Zerbitzu horiek, halaber, bazkideekiko gure balio-proposamen indibiduala zehazten ere laguntzen digute.

Estos servicios nos ayudan, igualmente, a concretar nuestra propuesta de valor individual hacia los socios.

Aztergai dugun aldi honetan eskaini ditugun zerbitzuak batez ere SARETEK eta EUROBULEGOA taldeen jardueratik jasotakoak dira, beren aldetik erakunde hauek Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Teknologia Zuzendaritzari laguntzeko zerbitzu horiek hainbat ekimenen inguruan eskaintzen zituztelarik:

En el periodo que estamos repasando, los servicios que hemos ofertado tienen su origen básicamente de la actividad histórica de SARETEK y EUROBULEGOA, que por su parte prestaban estos servicios de apoyo a la Dirección de Tecnología del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en torno a un conjunto de iniciativas:

• Iñaki Goenaga Zentro Teknologikoen Fundazioa

• Fundación de Centros Tecnológicos Iñaki Goenaga

• Euraxess sarearen euskal nodoa (lehen Eramore)

• Nodo Vasco de la Red Euraxess (antes Eramore)

• Enterprise Europe Network sarearen euskal nodoa

• Nodo Vasco de la Red Enterprise Europe Network

• Euskal enpresen VII. Programa Markoko parte-hartzearen jarraipena egiteko behatokia

• Observatorio de la participación vasca en el VII Programa Marco

• Eranet programak

• Programas Eranet

• Basque Contact Points sarea, eta enpresei prestakuntzaeta laguntza-jarduerak VII. Programa Markoan

• Red de Basque Contact Points, y acciones de formación y apoyo a las empresas en VII PM

EXIGENCIA DE IMAGINAR Y CREAR El hecho de que en Innobasque haya un área de innovación social es una original aportación a la idea misma de innovación, generalmente restringida al ámbito técnico y económico. La exigencia de imaginar y crear es un valor que afecta tanto a la organización empresarial como al modelo de convivencia, tanto a las formas de expresión en el mundo de la cultura como a las políticas públicas.

68

arity Daniel Inner Filósofo


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 69

For you

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astean antolatutako jarduerak

• Actividades encuadradas en la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarearen erakustokia CITA azokan (bi urtez behingoa)

• Stand de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación en la Feria CITA (bianual)

Erakunde elkartuei balioa proposatzeari dagokionez, hilabete hauetan hainbat zerbitzu orrazten aritu gara eta 2008-2012 Eraldaketa Planaren indarraldian zehar joango dira finkatzen behin betiko. Laburbilduz honako eremu hauek biltzen dituzte:

En relación con la propuesta de valor a los asociados, en estos meses hemos trabajado en perfilar un conjunto de servicios que se consolidarán definitivamente a lo largo del período del Plan de Transformación 2008 – 2012, y que esquemáticamente se agrupan en los siguientes ámbitos:

• Harreman-plataforma: Innobasque-k Euskadiko harreman-sarerik handiena osatzen du, estamentuen eta eragileen arteko topagune pribilegiatua da harreman pertsonal berriak sortzeko eta ezagutzak elkartrukatzeko. • Prospekzio-bidea, gizartearen eta ekonomiaren joerak identifikatzeko eta egiaztatzeko, diziplina anitzeko ikuskera bat eskainiz. • Erakundeen eta gizartearen gako berriak eskaintzea (berrikuntza, pertsonen sormen-balioa, kolaborazioaren eta lankidetzaren beharra...). Horri esker bazkide bakoitzaren kasuan berrikuntza-balioak sustatu ahal izango dira eta jardunbide egokiak trukatu ahal izango dira, berrikuntzaren, lankidetzaren eta sareko lanaren kulturak dakartzan abantaila guztiekin. • Proiektuetan parte hartzea. Sarbide garbia partehartzera eta proiektu eta ekimen publiko-pribatuen monitorizazioa. Alde horretatik, ideien laborategi gisa jarduten dugu, eta beste foro batzuetan harrera kaxkarra duten ekimenak gauzatzen dira. • Innobasque marka daraman elkartea, eraldaketarekiko konpromiso-irudi bat zabaltzen laguntzen duena.

• Plataforma de Relaciones: Innobasque conforma la mayor red de relaciones en Euskadi, representa un punto de encuentro privilegiado entre distintos estamentos y agentes, para establecer nuevas relaciones personales y contactos, e intercambiar conocimientos. • Canal de Prospección, para identificar y contrastar tendencias socio–económicas, sobre la base de aportar una visión multidisciplinar • Aporte de nuevas claves de las organizaciones y la Sociedad (Innovación, valor creativo de las personas, necesidad de colaboración y cooperación…), que sirve asimismo para el intercambio de buenas prácticas y para impulsar valores de la innovación en cada socio, con el aporte de las ventajas de la cultura innovación, cooperación y trabajo en red. • Participación en Proyectos. Acceso transparente a la participación y monitorización de proyectos e iniciativas público- privadas. En este sentido, actuamos como laboratorio de ideas en las que se materializan iniciativas de difícil acogida en otros foros.

• Bazkideen ekimenen zabalkundea

• Asociación con la marca Innobasque, que contribuye a transmitir una imagen de compromiso con la transformación

• Interesa duen informaziora sarbidea

• Difusión de las iniciativas de los socios • Acceso a información de interés

69


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

16/6/09

17:38

P谩gina 70

For you

7.

Programa Markoa

Berrikuntzaren Euskal Sistemako eragileen I+G+b nazioartetzea funtsezkoa da gure herriarentzat etorkizuneko lehiakortasunari begira. 2007an Euskadik 47 milioi euro itzultzea lortu zuen I+G-eko Europako VII. Programa Markoan (VII PM) lehenengo deialdian eta Lehiakortasunaren eta Berrikuntzaren Programa Markoann. 2008an programa horietako itzulkinaren zifra guztira 35 milioi euro ingurukoa izan da. Innobasque-k kudeatzen duen I+G+b-ko Europako proiektuetako partehartzearen behatokiak emandako datuak dira.

70


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 71

For you

La internacionalización de la I+D+i de los Agentes del Sistema Vasco de Innovación es para nuestro país una pieza clave en para su competitividad futura. En 2007 Euskadi logró retornar 47 millones de euros en la primera convocatoria del VII Programa Marco Europeo de I+D (VII PM) y el Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP). Durante el año 2008, la cifra de retorno global en estos programas se cifra en torno a los 35 millones de euros. Son los datos que nos aporta el Observatorio de participación Vasca en Proyectos Europeos de I+D+i, que gestiona Innobasque.

Programa Marco

71


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 72

For you

Datu horien arabera, VII. Programa Markoan parte-hartzerik handiena duen hirugarren autonomia-erkidegoa da Euskadi, Madrilen eta Kataluniaren atzetik. Hiru lurraldeen artean 2008ko ekainera arte lortutako fondoen %75 baino gehiago biltzen dituzte (340,5 milioi euro).

Con estos datos, Euskadi se convierte en la tercera comunidad autónoma con mayor participación en el VII PM, tras Madrid y Cataluña. Las tres regiones concentran más del 75% de los fondos obtenidos hasta junio de 2008 (340,5 millones de euros).

Berrikuntzaren Euskal Sistemako eragileek I+G+b-ko Europako proiektuetan duten parte-hartzeari buruzko erradiografiaren arabera errealitate horrek gorantz jarraitzen du, eta Innobasque-k, beraz, eta Eusko Jaurlaritzako Teknologia Zuzendaritzaren abalarekin, honako zerbitzu hauek eskaintzen jarraitzen du:

La radiografía de la participación de los Agentes del Sistema Vasco de Innovación en proyectos europeos de I+D+i muestra una realidad en alza, y es por ello que desde Innobasque, y con el aval de la Dirección de Tecnología del Gobierno Vasco, continuamos ofreciendo los siguientes servicios:

• Informazioa eta zabalkundea

• Información y difusión

• Aholkularitza: diagnostikoak egiteko bi aldeko bilerak

• Consultoría: reuniones bilaterales de diagnóstico

• Basque Contact Points: VII. PM-ko gaietan parte hartzeko aukerak identifikatzeko lantaldeak

• Basque Contact Points: grupos de trabajo para identificar oportunidades de participación en temáticas del VII PM

• I+G+b-ko Europako proiektuak prestatzeko eta kudeatzeko prestakuntza. Azken bi urteetan, 50 entitateri baino gehiagori eskaini dizkiegu laguntza-zerbitzu horiek (gehienak ETEak izan dira) I+G+-b-ko Europako programetan bideragarriak izan daitezkeen proiektuen ideiak egokitzen, finantzatzen, edukiak zehazten eta funtzionatzeko mekanismoak zein diren jakiten laguntzeko. Halaber, 20 ekitaldi baino gehiago antolatu ditugu I+G+b-ko nazioarteko lankidetza sustatzeko eta Europako programetan parte hartzeko aukerei buruzko informazioa emateko. Bestalde, Basque Contact Points deiturikoen bidez, beste enpresa batzuk Europako partzuergoetan integratzeko erraztasunak ematen ditugu, eta, gainera, nazioarteko lankidetzaren kontzeptua negozio-estrategia gisa pixkana integratzen laguntzen ari gara. Gaur egun 21 BCP daude hainbat arlotan: osasuna, elikadura, informazioaren teknologiak, nanozientziak, nanomaterialak, fabrikazioa, energia, garraioa, ingurumena, segurtasuna edo zientzia sozioekonomikoak. Epe laburrera begira helburua da talde horietako batzuk fusionatzea euren jarduera indartu eta sustatzeko.

72

• Formación para la preparación y gestión de proyectos europeos de I+D+i Durante los dos últimos años, hemos prestado estos servicios de apoyo a más de 50 entidades, principalmente PYMEs, para facilitarles el conocimiento de los mecanismos de funcionamiento, contenidos, financiación y adecuación de ideas de proyecto viables en programas europeos de I+D+i. Asimismo, hemos organizado más de 20 eventos en torno a la promoción de la cooperación internacional en I+D+i, y la información de posibilidades de participación en programas europeos. Por otra parte, a través de los denominados Basque Contact Points facilitamos que nuevas empresas se integren en Consorcios europeos, y estamos contribuyendo a integrar de forma paulatina el concepto de cooperación internacional como una nueva estrategia de negocio. En la actualidad existen 21 BCPs en temáticas como Salud, Alimentación, Tecnologías de la Información, Nanociencias, Nanomateriales, Fabricación, Energía, Transporte, Medio Ambiente, Seguridad o Ciencias Socioeconómicas. El objetivo a corto plazo es la fusión de algunos de estos grupos, a fin de reforzar y potenciar su actividad.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 73

For you

Azkenik, Innobasque prestakuntza-plan bat diseinatzen ari da hainbat organizaziotako, bereziki enpresetako, arduradunak I+G+b-ko nazioarteko programetan parte hartzeko prestatzeko, eta, beste alde batetik, tarteko organismoek eskaintzen dituzten zerbitzuen kalitatea hobetzeko.

Por último, Innobasque está diseñando un plan de formación para capacitar a las personas responsables de diferentes organizaciones, fundamentalmente empresas, para participar en programas internacionales de I+D+i y, por otra parte, mejorar la calidad de los servicios que ofrecen los organismos intermedios.

Innobasque-k eskaintzen duen zerbitzuen katalogo zabal honek eskualde eta nazio mailako beste erakunde batzuen jarduerak osatzen ditu. Guztiak sare eta itunen bidez koordinatzen dira, “Enterprise Europe Network” sarearen euskal nodoa bezala (SPRIk, merkataritzako hiru ganberek eta Bizkaiko Foru Aldundiak parte hartzen dute) edo ETEek Europako esparru-programetan parte har dezaten sustatzeko “PymERA” sare nazionala bezala, Berrikuntza Ministerioak eta CDTIk babestuta.

Este amplio catálogo de servicios que oferta Innobasque complementa otras actuaciones de entidades a nivel regional y nacional. Todas ellas se coordinan a través de redes y alianzas, como el Nodo Vasco del la Red “Enterprise Europe Network” (en el que participan la SPRI, las tres Cámaras de Comercio y la Diputación Foral de Bizkaia), o la red nacional “PymERA” para promocionar la participación de PYMEs en los Programas Marco Europeos, apoyada por el Ministerio de Innovación y el CDTI.

73


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 74

ERA-NET

For you

74

Innobasque Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Teknologia Zuzendaritzarekin lankidetzan ari da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten enpresen eta eragileen finantzaketa-programak nazioartetzen, ERA-NET programetan parte hartuz.

Innobasque colabora con la Dirección de Tecnología del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en la internacionalización de los programas de financiación para empresas y agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, a través de su participación en programas ERA-NET.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 75

For you

ERA-NET ekimena 2002an sortu zen, I+G-ko Europako Seigarren Programa Markoak sustatutako eta finantzatutako jardueretako bat izan zen, eta bere xedea zen Europa mailakoak ez ziren (nazionalak eta eskualde mailakoak) ikerketa-programen koordinazioa hobetzea. I+G-ko Zazpigarren Programa Markoak jarraitu egiten du programa nazionalen eta erregionalen koordinazioa babesten eta finantzatzen ERA-NET eskemaren bidez eta ERA-NET Plus ekimen berriaren bidez.

La iniciativa ERA-NET nace en 2002, como una de las actividades promocionadas y financiadas por el Sexto Programa Marco Europeo de I+D (6º Programa Marco), a fin de mejorar la coordinación de programas de investigación no comunitarios (nacionales y regionales). El 7º Programa Marco Europeo de I+D (2007-2013) continúa apoyando y financiando la coordinación de programas nacionales y regionales a través del esquema ERA-NET y la nueva iniciativa ERA-NET Plus.

ERA-NET ekimenak zientziarekin, teknologiarekin eta berrikuntzarekin zerikusia duten ekimenak eta jarduerak finantzatzeko ahalmena duten Europa osoko organizazio nazionalen eta erregionalen sareak sortzen laguntzen du (ministerioak, berrikuntza-agentziak, eta abar), eta, batez ere, ikerketa-programak elkarrekiko zabaltzen saiatzen da. ERA-NETen helburua programa eta ekimen hauek koordinatzea da, bai erabil-eremu jakinetan, bai zeharretarako ekimenetan.

ERA-NET apoya la creación de redes de organizaciones nacionales y regionales (Ministerios, agencias de innovación, etc.) de toda Europa con capacidad de financiación de actividades e iniciativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, y principalmente, procura la apertura mutua de los programas de investigación. El objetivo de ERA-NET es coordinar estos programas e iniciativas, tanto en áreas temáticas concretas, como en iniciativas de carácter horizontal.

Innobasque-k parte-hartze aktiboa du Euskadirako estrategikoak diren eremuetako ERA-NET programetan, hala nola, biozientziak, mikro eta nanozientziak edo fabrikazioa, eta, era berean, Berrikuntzaren Euskal Sistemak deialdi bateratuen bidez finantzatutako I+G proiektuetan parte hartzea sustatzen du.

Innobasque participa activamente en programas ERANET de ámbitos estratégicos para Euskadi, como Biociencias, Micro y Nanociencias, o Fabricación, e igualmente, promocionamos la participación del Sistema Vasco de Innovación en proyectos de I+D financiados vía convocatorias conjuntas.

Jarduteko modu horren baitan, Innobasque-k ERA-NET MANUNET programa koordinatzen du. Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak lideratutako programa bat da eta fabrikazio-teknologiekin du zerikusia. Sare honetan parte hartzen duten Europako 20 eskualdeak eta 10 herrialdeak bat datoz ikuskeran: fabrikazioaren sektorea, batez ere ETEek osatzen dutena, ekonomiaren eta ezagutzaren ardatz nagusietako bat da, eta aurrerantzean ere hala izaten jarraitu behar du. Horretarako, herrialde horietako gobernuek hitzeman dute I+G finantzatzeko programak koordinatuko dituztela epe laburrera eta ertainera industriaren beharrei erantzuteko, eta nazio eta Europa mailako epe luzerako beste programa batzuekin osatuko lirateke.

Dentro de este modo de actuar, Innobasque coordina el programa ERA-NET MANUNET, liderado por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco relacionado con las tecnologías de fabricación. Las 20 regiones y 10 países europeos que participan en esta red comparten la visión de que el sector de la Fabricación, compuesto fundamentalmente por PYMES, es y debe seguir siendo uno de los ejes fundamentales de la economía y del conocimiento. Para ello, sus Gobiernos se comprometen a coordinar sus programas de financiación a la I+D para responder a las necesidades industriales a corto y medio plazo, de tal forma que se complementa también el enfoque a largo plazo de otros programas nacionales y europeos.

Europan arrakastarik handiena duen ERA-NETa da. Azken 2 urteetan Europako 120 ETE inguruk (32 hemengoak dira) parte hartzen dute fabrikazioaren arloko industriaikerketako nazioz haraindiko proiektuetan. Parte hartzen duten eskualdeen eta herrialdeen konpromisoari esker, jardueraren lehenengo bi urteetan guztira 54 proiektu onartu dira, 60 milioi euro mobilizatu dituzte eta industria-

Es el ERA-NET con mayor éxito en Europa. Durante los últimos 2 años más de 120 PYMEs europeas, 32 de ellas vascas, participan en proyectos transnacionales de investigación industrial en fabricación. Gracias al compromiso de las regiones y países participantes, en sus dos primeros años de actividad se han aceptado un total de 54 proyectos, que movilizan 60 millones de euros y supo-

75


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 76

For you

sektorearen aldetik 29 milioi euroko inbertsioa suposatu dute.

nen una inversión de 29 millones de euros por parte del sector industrial.

Bestalde, Innobasque ERA-NET EUROTRANS-BIO programako Erabaki Batzordearen bazkide sortzailea eta kidea da. Europako 7 herrialderen eta 5 eskualderen artean sortutako ekimen horrek I+G-ko finantziazioprogramak koordinatzen ditu enpresen probetxurako, batez ere ETEen probetxurako, bioteknologiaren arloan. Helburu nagusia eragile ekonomiko eta akademikoak berrikuntzan esperientzia, kostuak eta arriskuak partekatzera bultzatzea da, efizientziaz gara ditzaten merkatura epe ertainera edo laburrera irits daitezkeen produktu eta teknologia berriak. Azken hiru urteetan programa honek I+G-ko 60 proiektu finantzatu ditu, finantziazio publikoan 59 milioi euro mobilizatu ditu eta kapital pribatuan beste 45 milioi.

Por otro lado, Innobasque es socio fundador y miembro del Comité de Decisión del programa ERA-NET EUROTRANS-BIO. Es una iniciativa entre 7 países y 5 regiones europeas para coordinar sus programas de financiación de l+D para el beneficio de las empresas, especialmente las PYMES, en el sector de la Biotecnología. Su principal objetivo es impulsar a los actores económicos y académicos a compartir riesgos, costes y experiencia en innovación, para desarrollar de manera eficiente nuevos productos y tecnologías que puedan llegar al mercado a corto o medio plazo. En los tres últimos años este programa ha financiado 60 proyectos de I+D, ha movilizado 59 millones de euros de financiación pública y 45 millones de capital privado.

Azkenik, Innobasque-k parte-hartze aktiboa du mikro eta nanoteknologiei buruzko ERA-NET MNT programan, materialei buruzko MATERA Plus programan, sare elektriko adimendunei buruzko SMARTGRIDS programan, nanomedikuntzari buruzko EURONANOMED programan, Lehia Ikerketa Zentroei buruzko COMPERA programan eta turismo iraunkorrari buruzko ERNEST programan.

Finalmente, Innobasque también participa activamente en los programas ERA-NET MNT, sobre Micro y Nanotecnologías, MATERA Plus, sobre Materiales, SMARTGRIDS, sobre Redes Eléctricas Inteligentes, EURONANOMED, sobre Nanomedicina, COMPERA, sobre Centros de Investigación de Competencia, y ERNEST sobre Turismo Sostenible.

Europako sarean hain parte-hartze bizi hori izatearen ondorioz, Europar Batasunak erreferentziako eskualdetzat du Euskadi herriarentzat estrategikoak diren sektoreetan I+G+b-ri laguntzeko programen irekitasuna dela-eta, eta horri esker lankidetza-harremenak ezarri ditugu Europan izen handia duten berrikuntza-agentziekin: Tekes (Finlandia), Oseo Innovacion (Frantzia) edo Senternovem (Holanda) besteak beste.

Gracias a esta intensa participación en las redes europeas, la Comisión Europea reconoce a Euskadi como región de referencia en la apertura de sus programas de apoyo a la I+D+i en sectores estratégicos para el país, y nos ha permitido establecer relaciones de cooperación con agencias de innovación de gran prestigio en Europa, como Tekes (Finlandia), Oseo Innovacion (Francia) o Senternovem (Holanda).

INNOBASQUE EKUAZIOA: [Euskal sustraiak eta ondarea] + [euskaldunen gogo, asmo eta kemena] + [sarea, kudeaketa, elkarkidetasuna] = [Etorkizuna] + [berrikuntza] + [garaikortasuna] Jarrai dezala beraz Innobasquek berrikuntzaren zioabogak doitasunez gauzatzen.

76

Enrique Zuazua

ctor bcam Scientific Dire for Applied r te en C (Basque Mathematics)


16/6/09

17:38

ta e k a d l a r E

P谩gina 77

rbitzuak e Z ko

En pr es

a

Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

l a i r sa

re p m

E n i贸

c

a m r o nsf

Ser

s o i c i

a r T e

d

v

77


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 78

For you

Adimen Emozioneko Partzuergoa Consorcio de Inteligencia Emocional Organizazioetan pertsonen gaitasun sozio-emozionalak garatzen laguntzeko ekintzak bultzatzea eta sustatzea da ekimen honen helburua, sormenerako eta erlazioetarako dituzten gaitasunak erakusteko bidea jarriz organizazioetan berrikuntza- eta eraldaketa-prozesuak errazteko. Adimen Emozionala (AE) norberaren eta besteen emozioak errekonozitzeko eta arautzeko gaitasun-multzoa da. Gaitasun emozionalen eredu hau proposatzen da:

INTRAPERTSONALA INTRAPERSONAL

78

Impulsar y promover acciones para favorecer el desarrollo de las competencias socio-emocionales de las personas en las organizaciones de forma que se facilite el despliegue de sus capacidades creativas y relacionales para favorecer los procesos de innovación y transformación en las organizaciones. Entendemos por Inteligencia Emocional (IE) las aptitudes para reconocer y regular las emociones propias y de los demás. El modelo de competencias emocionales que se propone es el siguiente:

PERTSONEN ARTEKOA INTERPERSONAL

Norberaren kontzientzia Conciencia de uno mismo

Gizarte-kontzientzia Conciencia social

Emozioen arautzea Regulación Emocional

Harremanen kudeaketa Gestión de las relaciones

Emozio-autonomia Autonomía Emocional

Bizi eta ongizaterako trebetasuna Habilidad de vida y bienestar


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 79

For you

Helburu horrekin hiru lan-ildo garatzen dira:

Con este objetivo se desarrollan 3 líneas de trabajo:

• Adimen Emozionaleko Partzuergoaren bilerak hiru hilabetez behin • Sentsibilizazio-ekintzak • Proiektu zehatzen garapena

• Reuniones trimestrales del Consorcio de Inteligencia Emocional • Acciones de sensibilización • Desarrollo de proyectos específicos

Partzuergoaren osaketa:

Composición del Consorcio:

Organizazio sortzaileak (14): Asle-Soprecs, Banpro, Fondo Formación Euskadi, Grupo MB45, Guk Consultores, Human Management Systems, Imh-Incress, LKS, Mas Innovación Organizacional, PMP, Praxis Consultores, Sycom Training Systems, TTI Barne Eraldaketarako Teknologia eta Zubizarreta Consulting

Organizaciones fundadoras (14): Asle-Soprecs, Banpro, Fondo Formación Euskadi, Grupo MB45, Guk Consultores, Human Management Systems, Imh-Incress, LKS, Mas Innovación Organizacional, PMP, Praxis Consultores, Sycom Training Systems, TTI Tecnología para la Transformación Interior y Zubizarreta Consulting

Erakunde laguntzaileak (9): Gipuzkoako Foru Aldundia; Eitb.Net; Deustuko Unibertsitatea: Giza Zientzien Fakultatea; Mondragon Unibertsitatea: Mondragon Eskola Politeknikoa; UPV/EHU: Psikologia Fakultatea: Parke Teknologikoen Sarea; Farapi eta Prevencilan

Organizaciones Colaboradoras (9): Diputación Foral de Gipuzkoa; Eitb.Net; Universidad de Deusto: Facultad Humanidades; Universidad de Mondragón: Mondragón Eskola Politeknikoa; UPV/EHU: Facultad Psicología: Red de Parques Tecnológicos; Farapi y Prevencilan

79


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 80

For you

Berrikuntza Taldeak Equipos de Innovación Lantalde irekien bidez kultura- eta antolaketa-aldaketak egiteko bidea jartzen da. Lantalde irekiak erakundearen estrategiarekin lerrokatutako helburuak dituzten taldeak dira, zuzendaritzaren babesa dute, funtzionamendu autogestionatua dute, eta proiektua garatzen den bitartean beti daude harremanetan taldekoak ez diren organizazioko pertsonekin eta irekiak dira. Dinamika horien garapenean laguntzeko, ikerketa/ekintza proiektu bat inplementatu da bi subjektu bereizita: enpresa eta unibertsitatea. • “Ekintza” enpresa parte-hartzaileentzat, “Enpresetan Berrikuntza Taldeen Bideratzaile figura sortzera” eta bakoitzak bere organizazioan berrikuntza-proiektuak garatzera bideratuta. • “Ikerketa” UPV/EHUrentzat, ikerketaren bidez honako hipotesi orokor hau egiaztatzea helburu duena: “Erlazio positiboa dago (zuzendaritzako eta hobekuntzako) taldeetan parte hartzen duten kideek lortutako gaitasunen eta enpresako kapital intelektualaren artean”. Osaketa Erakunde adituak (2): UPV/EHU. Psikologia Fakultatea eta Belbin Associates Erakunde parte-hartzaileak (11): Gasteizko Udala, Banpro,

80

A través de equipos de trabajo abiertos se favorecen los cambios culturales y organizativos. Se entiende por equipos de trabajo abiertos, equipos con objetivos alineados a la estrategia de la organización, apoyados desde la dirección, con un estilo de funcionamiento autogestionado y que permanecen abiertos y en conexión permanente a lo largo del desarrollo del proyecto con las personas de la organización ajenas al equipo. Para favorecer el desarrollo de estas dinámicas se ha implementado un proyecto de investigación-acción, con dos sujetos diferenciados, la empresa y la universidad. • “Acción” orientada a las empresas participantes: “Creación de la figura de Facilitador de Equipos de Innovación en las empresas” y lanzamiento de proyectos de Innovación en sus respectivas organizaciones; • “Investigación” de la manos de la UPV/EHU: Se establece una línea de estudio para verificar la siguiente hipótesis general: “Existe una relación positiva entre las competencias adquiridas por los miembros que participan en los equipos (directivos y de mejora) y el capital intelectual de la empresa. “ Composición Organizaciones expertas (2): UPV/EHU. Facultad de Psicología y Belbin Associates


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 81

For you

Ekonomialarien Euskal Elkargoa, EMUN, Fondo Formación Euskadi, Novia Salcedo Fundazioa, Grupo Mas, Innobasque, Mutualia , Robotiker-Tecnalia eta Vicinay Cadenas

Organizaciones participantes (11): Ayuntamiento de Vitoria, Banpro, Colegio vasco de Economistas, EMUN, Fondo Formación Euskadi, Fundación Novia Salcedo, Grupo Mas, Innobasque, Mutualia , Robotiker-Tecnalia y Vicinay Cadenas.

Kreatibitatearen Industriak Industrias de la Creatividad Kreatibitatearen industriaren definizioa Erresuma Batuan eman zuen (1998) Baliabide, Kultura eta Laguntza Sailak: “Jatorria sormen indibidualean, trebetasunetan edo talentuan duen eta lanak sortzeko, jabetza intelektuala eragiteko eta ustiatzeko ahalmen handia erakusten duen jarduera. Honako sektore hauek hartzen ditu bere baitan: publizitatea, arkitektura, arte ederrak, gauza zaharren merkatua, diseinua, zinea, bideoa, softwarea, musika, arte eszenikoak, argitalpenak, telebista eta irratia”. Kreatibitatearen industriek lanari buruzko beste ikusmolde bat ematen digute, eta autonomia eta malgutasun handiagoa ematen duten lan-baldintzak dira bere ezaugarriak. Profesional hauek hiruzpalau lanbide eta bospasei kontratu izaten dituzte aldi berean bizitzan zehar. Lan-munduko nomada berriak dira. Mobile professionals edo just in time enplegatuak ere deitzen dira, proiektu jakinetan esku hartzeko kontratatzen diren aldetik. Etxean, bezeroaren bulegoan edo ready to use bulegoetan (enpresek urruneko negozioez arduratzeko aldi baterako alokatutako espazioetan) lan egiten dute. Era berean, proiektuak nazioarteko taldeekin garatzen dituzte administrazio-unitateetan (bulego-hornitzaile globalenak izaten dira), euren enpresen egoitzetatik urrun. Ingeniariak, aholkulariak, sortzaileak edo informatika espezialistak izan daitezke, edo hainbat espezialitateren arteko mix bat. Kreatibitatearen industrien balio-ekarpenana • Hazkunde ekonomikoaren eta enpleguaren iturri gisa agertzen hasi dira. • Garrantzi handiko irabazi-iturri dira. • Langileen ezagutza erakartzen duten eta atxikitzen

La definición de industria creativa fue acuñada en el Reino Unido (1998) por el Departamento de Medios, Cultura y Apoyo: “Aquella actividad que tiene su origen en la creatividad individual, las habilidades o el talento y muestra un alto potencial para la creación de trabajos, la generación y explotación de la propiedad intelectual. Incluye los siguientes sectores: Publicidad, Arquitectura, Bellas Artes, Mercado de Antigüedades, Diseño, Cine, Video, Software, Música, Artes Escénicas, Publicaciones, Televisión y Radio.” La industria creativa, implica una nueva concepción del trabajo, caracterizado por unas condiciones laborales que conceden mayor autonomía y flexibilidad. Estos profesionales tienen tres, cuatro profesiones en la vida y de cinco a seis contratos de trabajo simultáneamente. Son los nuevos nómadas del mundo laboral. También llamados mobile professionals o empleados just in time, porque se les contrata para intervenir en proyectos concretos. Trabajan en casa, en los despachos de sus clientes, o en oficinas ready to use -espacios alquilados temporalmente por empresas para conducir negocios a distancia-. Asimismo desarrollan proyectos con equipos internacionales en unidades administrativas (de proveedores globales de oficinas), lejos de la sede de sus empresas. Pueden ser ingenieros, consultores, creativos o especialistas informáticos, o un mix de varias especialidades. Aportación de Valor de las Industrias de la Creatividad • Se perfilan como una fuente de crecimiento económico y de empleo.

81


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 82

For you

duten zerbitzuak eskualdera ekartzen laguntzen dute. • Garrantzi handiko eginkizuna dute bizi-kalitatearen garapenean eta iraunkortasun sozialean.

• Son importante fuente de beneficios. • Ayudan a traer servicios que atraen y retienen el conocimiento de los trabajadores a la región. • Tienen un papel importante en el desarrollo de la calidad de vida y la sostenibilidad social.

Sentar las bases de un futuro innovador es la apuesta más segura para salir reforzados La grave recesión económica que sufrimos puede hacernos pensar que debemos abordar lo urgente aparcando lo maz Josu Jon I importante. Es evidente que lo urgente no puede esperar. Pero de Petronor Presidente si sólo nos quedamos ahí, nuestra capacidad competitiva quedará lastrada. Por ello tenemos que salir de esta crisis con un modelo más competitivo, y para ello necesitamos un consenso social comprometido en una clara apuesta por el conocimiento y el desarrollo tecnológico y la innovación. Esta es la vía para poder sostener el empleo de calidad en un futuro próximo y para que nuestros hijos vivan en una sociedad con un nivel de renta igual o superior al nuestro, a través de un esfuerzo por la innovación sostenido en el tiempo, también en momentos de crisis como éste. Innobasque, desde su reciente creación, ha tomado un compromiso activo y movilizador para que Euskadi sea un referente y líder en innovación. El esfuerzo llevado a cabo en este período para alinear el conjunto de agentes vinculados a la I+D+i en torno a esta meta ha sido ingente. Hoy, lo que hace todavía escasos meses era un mero proyecto, es ya una red cada vez más mallada en la que personas y organizaciones aportan lo mejor de sí mismos para que ese sueño, ese objetivo, sea posible. En momentos difíciles como los que vivimos, sentar las bases de un futuro innovador es la apuesta más segura para salir reforzados. Este es el reto complejo pero apasionante que tiene en sus manos Innobasque.

82


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 83

For you

Innobasque-tik kreatibitatearen industrien garapena errazten duen ingurunea bideratzen da, beste eragile batzuekin lankidetzan. Lehenengo fasean jarduera-gunea dentsitate handiko hirietan kokatzen da.

Desde Innobasque se constituye un entorno facilitador del desarrollo de las industrias de la creatividad en colaboración con otros agentes. En una primera fase el foco de la actividad se sitúa en poblaciones de alta densidad.

Kudeaketa Aurreratuko Kasuak Casos de gestión avanzada Kudeaketa Aurreratuko Kasuak 1997az geroztik argitaratzen dira (orain arte 86) EAEko unibertsitateekin lankidetzan (eta proiektuan inplikatuta dauden unibertsitate-zentroetako 96 aditu ingururen ekarpenarekin). Horien bidez kudeaketari buruzko ezagutzaren balioa zabaltzen da, bere lehiakortasunagatik eta hainbat kudeaketa-eremutan egindakoagatik nabarmendu diren enpresen esperientziak jasoko dituen katalogo bat eginez. Innobasque-ren web-orrian dagoen mikrosite baten bidez kasu dokumentatuak kontsulta daitezke.

Se vienen publicando los Casos de Gestión Avanzada (86 hasta el momento) desde 1997 con la colaboración de las universidades de Euskadi (y la aportación de más de 96 expertos de diferentes centros universitarios implicados en el proyecto). A través de ellos se difunden el valor del conocimiento en gestión, generando un catálogo de experiencias de empresas destacadas por su competitividad y sus buenas prácticas. Desde una microsite específica dentro de la web de Innobasque se pueden consultar los casos documentados.

Unibertsitatearen eta enpresaren arteko lankidetza-zerbitzu honek honako hau lortu nahi du:

Este servicio de colaboración Universidad-Empresa quiere:

• Trakzio-lana egiten duten eta ezagutza zabaltzeko elementu diren enpresen kudeaketa aurreratuaren ikuskerak eta esperientziak zehaztea eta hedatzea.

• Hacer explícito y difundir experiencias y enfoques de gestión avanzada de empresas que actúen como tractoras y como elementos de difusión de conocimiento.

• Aztertutako kasuak unibertsitateen eta negozio-eskolen esku jartzea ikasteko erabil ditzaten.

• Proveer a las universidades y escuelas de negocio de casos de estudio para su utilización didáctica

• Unibertsitatearen eta enpresaren arteko harremanak hobetzea eta lankidetza sustatzea.

• Mejorar las relaciones y fomentar la cooperación Universidad – Empresa.

Erakunde laguntzaileak:

Organizaciones colaboradoras:

Euskal Herriko Unibertsitatea (Enpresa Zientzien Fakultatea eta Industria Ingeniarien Goi Eskola Teknikoa), Deustuko Unibertsitatea (La Comercial, ESTE eta Giza-Zientzien Fakultatea), Mondragon Unibertsitatea (Enpresa Zientzien Fakultatea eta Gestio-Eskola) eta Nafarroako Unibertsitatea (Industria Ingeniarien Goi-Eskola Teknikoa), Soziolinguistika Klusterra eta 20 enpresa.

Universidad del País Vasco (Facultad de CCEE y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales), Universidad de Deusto (Comercial, Este y Facultad de Humanidades de Empresa), Mondragón Unibertsitatea (Facultad de CCEE y Gestio Eskola) y Universidad de Navarra (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales), Cluster de Sociolingüística y 20 empresas.

83


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 84

For you

Nazioarteko sareak Redes internacionales Nazioarteko hainbat saretan parte-hartzeak honako aukera hauek ematen dizkigu:

Nuestra participación en diversas redes internacionales nos permite:

- gure aktiboak eguneratzea enpresa-eraldaketako, berrikuntzaren kudeaketako, sormen aplikatuko eta ikaskuntza antolatzaileko joerei dagokienez; - nazioarteko kontrastea lortzea; - benchmarking etengabea garatzea; - Euskadiren irudia erreferentziako nodo berritzaile gisa zabaltzea

- actualizar nuestros activos en relación a las tendencias en transformación empresarial, gestión de la innovación, creatividad aplicada y aprendizaje organizativo; - obtener contraste internacional - desarrollar benchmarking continuo; - difundir la imagen de Euskadi como nodo innovador de referencia

Honako sare nagusi hauetan parte hartzen dugu:

Principales redes en las que estamos presentes:

1. Ikaskuntza Antolatzaileen Sozietatea (SOL): Sozietate hau MIT Sloan School izenekoaren "Center of Organizational Learning" delakoak egindako lanaren jarraipen gisa eratu zen. Ikaskuntza antolatzaileko espezialisten sare bat da eta mundu osoko hainbat erakundek, pertsona independentek, eta SOL erkidegok osatzen dute; gu 2003tik ari gara parte hartzen (aurretik Ezagutza Klusterraren bidez).

1. Sociedad para el Aprendizaje Organizativo (SOL): Organización creada como continuación del trabajo realizado por el "Center of Organizational Learning" de la MIT Sloan School. Red de especialistas en aprendizaje organizativo formada por organizaciones, personas independientes y distintas comunidades SOL a nivel mundial, en la que estamos participando desde 2003 (previamente a través del Cluster del Conocimiento).

2. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) Nazioarteko sare hau berrikuntzaren kudeaketan adituak direnek, aholkulariek, gerenteek eta akademikoek osatzen dute; guk 1997tik hartzen dugu parte aktiboki (aurretik Ezagutza Klusterraren bidez). Kudeaketa-berrikuntzaren eremuan bikaintasun-sare bat sortzea du helburu, sareko kideen artean lankidetza sustatzeko eta berrikuntzaren ikerketaren buruan egoteko. 3. World Café Foundation - World Café Europe. Elkarlaneko elkarrizketa bideratzen duen sormenprozesua da, eta bertan ezagutza partekatzen da eta aukerak sortzen dira tamaina ezberdineko taldeetan jarduteko.

84

2. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) Red internacional formada por académicos, gerentes, consultores y expertos en la Gestión de la Innovación en la que estamos presentes activamente desde 1997 (previamente a través del Cluster del Conocimiento) Su principal objetivo es crear una red de excelencia en el campo de la innovación en gestión a nivel global, para promover colaboraciones entre sus miembros y estar al frente de la investigación en innovación. 3. World Café Foundation - World Café Europe. Proceso creativo que lleva a un diálogo colaborativo, en donde se comparte el conocimiento y la creación de posibilidades para la acción en grupos de diferentes tamaños.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 85

For you

Ikaskuntza antolatzaileak balio handiko oinarria du World Café metodologian. Gizartea jabetu da zernolako boterea duten elkarrizketa-sareek eta zenbaterainoko garrantzia duen eskala handiko ikaskuntza kolektiboaren eta eraldaketaren funtsezko prozesu gisa.

El aprendizaje organizativo tiene en la metodología del World Café un valioso soporte. La sociedad se ha vuelto consciente del poder de las redes de conversación y de su importancia como proceso medular para el aprendizaje colectivo a gran escala y el cambio transformacional.

World Café batean parte hartuz esanahi partekatuak aurkitzea, balioak eraikitzea eta gure erakundeentzat nahi diren etorkizunak imajinatzea lortzen dugu.

A través de la participación en World Café conseguimos descubrir significados compartidos, construir valores e imaginar futuros deseados para nuestras organizaciones.

2005etik ari gara aktiboki parte hartzen sarean (aurretik Ezagutza Klusterraren bidez), eta gaur egun sarearen zuzendaritza-organoetako eta diseinu-batzordeko kide gara nazioarte mailan.

Llevamos participando activamente en la red desde 2005 (previamente a través del Clúster del Conocimiento) y actualmente somos miembros del comité de diseño y los Órganos Rectores de la red a nivel internacional.

85


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 86

For you

Enpresaren Gizarte-Erantzukizuna Responsabilidad Social Empresarial Innobasque-tik Enpresaren Gizarte-Erantzukizunaren inguruan ekimenak batzeko, sentsibilizatzeko eta itunak sortzeko lan egiten dugu, honako helburu hauekin:

Desde Innobasque, trabajamos para agrupar iniciativas, sensibilizar y crear alianzas entorno a la Responsabilidad Social Empresarial con el objetivo de:

• Berrikuntza eta enpresa-espiritua sustatzea teknologia iraunkorretan. • Erantzukizuna garatzen laguntzea ETEetan. • Enpresei enpresa-eragiketetan kontsiderazio sozialak eta ingurumenekoak integratzen laguntzea. • Enpleagarritasunerako gaitasunak garatzea eta hobetzea. • Dibertsitateari eta aukera-berdintasunaren erronkari hobeto erantzutea, aldaketa demografikoak eta Europako biztanleriaren zahartze azkarra kontuan hartuta. • Lan-baldintzak hobetzea. • Ingurumenaren sektorean berrikuntza ezartzea, ekoefizientzia eta energia-aurrezkia produktuak eta zerbitzuak sortzeko prozesuan integratzea. • Alde guztiekin elkarrizketa eta konpromiso proaktiboak sendotzea. • Gardentasunaren eta komunikazioaren erronkei ekitea enpresen eta organizazioen emaitza ez finantzarioak interesa duten guztientzat ulergarriagoak izan daitezen eta finantza-emaitzetan hobeto integra daitezen lortzeko. • Gure mugez haraindian Euskadin adinako arduraz jokatzea gizartearen eta ingurumenaren ikuspegitik.

• Fomentar la innovación y el espíritu empresarial en las tecnologías sostenibles. • Contribuir al desarrollo de Responsabilidad en las PYME. • Ayudar a las empresas a integrar las consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales. • Mejorar y desarrollar las cualificaciones para la empleabilidad. • Responder mejor a la diversidad y al reto de la igualdad de oportunidades teniendo en cuenta los cambios demográficos y el rápido envejecimiento de la población europea. • Mejorar las condiciones laborales. • Innovar en el sector ambiental integrando la ecoeficiencia y el ahorro de energía en el proceso de creación de productos y servicios. • Consolidar un diálogo y un compromiso preactivos con todas las partes. • Abordar los retos de la transparencia y la comunicación para hacer que los resultados no financieros de las empresas y organizaciones sean más comprensibles para todos los interesados y mejor integrados en sus resultados financieros. • Operar más allá de nuestras fronteras de la misma manera social y ambientalmente responsable que dentro de Euskadi.

Era horretara, zabaldu egiten ditugu berrikuntzaren emaitzak, batez ere gizarte-esparruetan, beste subjektueragile batzuekin elkarrekintza biziagoa izatearen ondorioz eta berrikuntzarentzat inguru suspergarriagoa sortzearen ondorioz.

86

De esta forma dilatamos los frutos de la innovación, sobre todo en ámbitos sociales, a consecuencia de una interacción más intensa con otros sujetos agentes y de la creación de un entorno más estimulante para la innovación.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 87

For you

Itaca foroa Foro Ítaca Itaca foroa Bizkaiko Foru Aldundiko Berrikuntza eta Ekonomia Sustapenerako Sailak sustatutako ekimena da, eta bertan koordinazio- eta antolaketa-lanak egiten ditu Innobasque-k.

El foro de Ítaca es una iniciativa promovida por el Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, donde Innobasque, realiza labores de coordinación y organización.

‘Enpresa partaidetu’ kontzeptuaren inguruan, aldaketarako borondatea suspertzeko eta gure enpresa-errealitatea enpresa berritzaile eta partaidetuaren paradigmarantz eraldatzen laguntzeko ari da lanean foroa, pertsonek euren ahalmen guztiak gara eta zabal ditzaten.

Alrededor del concepto de ‘empresa participada’, el foro trabaja por estimular voluntad de cambio y contribuir a la transformación de nuestra realidad empresarial hacia un nuevo paradigma de empresa innovadora y participada, donde las personas se desarrollan y despliegan todo su potencial.

Horretarako sareko lana sustatzen da, enpresen eta pertsonen ingurune berri hau erraztu eta bideratuko duten proiektu eta jarduera iraunkorrak sustatuz.

Para ello se fomenta el trabajo en red, creando, experimentando, compartiendo y promoviendo proyectos y actuaciones sostenibles de cambio que favorezcan y faciliten este nuevo entorno de empresas y personas.

87


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 88

For you

Iñaki Goenaga Zentro Teknologikoen Fundazioa Fundación Centros Tecnológicos Iñaki Goenaga Fundazioaren Historia

Historia de la Fundación

Iñaki Goenaga – Zentro Teknologikoen Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da, Euskadiko zentro teknologikoek eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Industria-Ingeniarien Elkargo ofizialek osatzen dute. Bere helburua berrikuntzaren kultura sustatzea eta zabaltzea da, gazte titulatuak espezializatuz eta ikertzaileak prestatu eta trebatuz lanmunduan sar daitezen.

La Fundación Centros Tecnológicos - Iñaki Goenaga es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida por los Centros Tecnológicos del País Vasco y los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que tiene como objetivo promover y difundir la cultura de la innovación a través de la especialización de jóvenes tituladas y titulados y la formación de profesionales con vocación investigadora para su incorporación en el mundo laboral.

Fundazioa 80.eko hamarkadaren hasieran jarri zen martxan, Euskadiko zentro teknologikoek gazte lizentziadunak prestatzea erabaki zutenean, beren ezagutza teknologikoak osatuz eta enpresetan sartzea erraztuz. Horretarako, zentro teknologikoetan garatutako bekak ematen zituen, industria-ingeniarien bi elkargoek, Bizkaikoak eta Araba, Gipuzkoa eta Nafarroakoak, emandako bekak, hain zuzen ere. Bekadunaren irudia legez zehaztu gabe zegoela kontuan hartuta, 90.eko hamarkadaren erdian legekontsulta bat egin eta Fundazio bat sortzea gomendatu zitzaien eragileei beka-programaren euskarri gisa, bekak esandako Fundazio horrek eman zitzan.

88

Esta Fundación comienza su historia a principios de los años 80, cuando los Centros Tecnológicos del País Vasco asumieron como uno de sus objetivos la formación de personas jóvenes recién licenciadas, completando sus conocimientos tecnológicos y facilitando su incorporación a las empresas mediante becas desarrolladas en los propios Centros Tecnológicos y otorgadas por los dos Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales: el de Bizkaia y el de Álava, Guipúzcoa y Navarra. Considerando la falta de definición legal de la figura del becario, a mediados de los 90 se realizó una consulta legal de la que resultó la recomendación de crear una Fundación que diese soporte al programa de becas, de manera que éstas fuesen otorgadas por dicha Fundación.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

16/6/09

17:38

P谩gina 89

For you

89


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:38

Página 90

For you

90

1995eko martxoaren 23an eratu zen, beraz, TEKNOLOGIA SUSTATZEKO ZENTRO TEKNOLOGIKOEN FUNDAZIOA, eta honako hauek izan ziren patronatua osatu zuten kideak:

Así, el 23 de Marzo de 1995 se constituye la FUNDACIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS PARA EL FOMENTO DE LA TECNOLOGÍA, cuyos patronos fueron:

• CEIT • GAIKER • IKERLAN • INASMET • LABEIN • ROBOTIKER • TEKNIKER • Bizkaiko Industria Ingeniarien Elkargo Ofiziala • ARABA, GIPUZKOA ETA NAFARROAKO Industria Ingeniarien Elkargo Ofiziala.

• CEIT • GAIKER • IKERLAN • INASMET • LABEIN • ROBOTIKER • TEKNIKER • Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia • Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de ALAVA, GIPUZKOA y NAVARRA.

Geroago, beste bi kide sartu ziren patronatuan, ESI eta LEIA zentro teknologikoak, alegia. Horrez gain ARABA, GIPUZKOA ETA NAFARROAKO Industria Ingeniarien Elkargo Ofiziala hirutan banatu zenean, ARABAKOA eta GIPUZKOAKOA ere Fundazioan sartu ziren.

Posteriormente, se incorporaron como patronos los Centros Tecnológicos ESI y LEIA. Además, el C.O.I.I de ALAVA, GIPUZKOA y NAVARRA se segrega en tres pasando los de ALAVA y GIPUZKOA a convertirse en patronos de la Fundación.

1997an Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Sarea sortu zen eta Fundazioak sareko eragileei zabaldu ziz-

Por otro lado, tras la creación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en 1997, la Fundación abre sus


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:39

Página 91

For you

kien bere deialdiak, era horretara Fundazioaren programetan parte hartu ahal izan zezaten. 2002ko abenduan, Fundazioaren Patronatuak izena aldatzea erabaki zuen Iñaki Goenaga Lumbier jaunaren omenez, eta IÑAKI GOENAGA – ZENTRO TEKNOLOGIKOEN FUNDAZIOA izena hartu zuen. 2007ko uztailaren 5az geroztik, Innobasque - Berrikuntzaren Euskal Agentziak bere gain hartu du Iñaki Goenaga - Zentro Teknologikoen Fundazioaren Idazkaritza Teknikoa, Saretek sarearen lekukoa hartuz, eta aurretik EITErena (Euskal Teknologia Ikertegien Elkartea).

convocatorias a los Agentes de la Red, de manera que éstos puedan participar en los programas de la Fundación. En Diciembre de 2002, el Patronato de la Fundación acuerda modificar su denominación en memoria de D. Iñaki Goenaga Lumbier, por lo que ésta pasa a denominarse FUNDACIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS – IÑAKI GOENAGA. Desde el 5 de julio de 2007 la Agencia Vasca de la Innovación – Innobasque asume la Secretaría Técnica de la FCT-IG, recogiendo el testigo de manos de Saretek, y anteriormente de EITE (Asoc. Vasca Centros de Investigación Tecnológica).

Fundazioaren espiritua

Espíritu de la Fundación

Fundazioaren helburu nagusia beka-programak sortzea eta kudeatzea da, ikertzaile gazteak zientziaren eta teknologiaren arloan Euskadin prestatzeko, gero lan-munduan sar daitezen, horrela sustatuz berrikuntzaren kultura.

El objetivo fundamental de la Fundación se centra en crear y gestionar programas de becas destinadas a la formación científica y tecnológica de jóvenes investigadores en Euskadi, para su incorporación al mundo laboral, fomentando así la cultura de la innovación.

Innovación Social: no tan obvio La innovación es un proceso social. Sea cual sea el ámbito de conocimiento en el que esta innovación tiene lugar. Por definición. Porque se innova en un contexto social determinado, con el fin de responder a demandas que surgen de ese contexto social, en las condiciones – materiales y culturales- que cada sociedad ofrece, etc. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se afronta la innovación sin tener en cuenta su naturaleza social, como si de un proceso autónomo, cuasinatural, se tratara. Por eso es de agradecer el énfasis que el proyecto Innobasque en su conjunto, y su Área de Innovación Social en particular, ponen en esta cuestión. La innovación en, desde y para la sociedad.

Imanol Zubero Profesor de la UPV/EHU

91


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:39

Página 92

For you

XXIX deialditan guztira 4.240 beka eman dira (beka bakoitza urtebeteko egonalditzat hartzen da), eta era horretara, lizentziatu berri askori prestakuntza zabaltzeko eta lan-munduan sartzeko aukera eman zaie. Fundazioaren beka-programek hasieratik izan dute Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren babesa. Sailak fondo publikoak jarri ditu eta Ikerketa Generikoko proiektuetako (ikerketa-, berrikuntza- eta doktoretza-bekak) eta Ikerketa Estrategikoko proiektuetako (Etortek bekak) bekak finantzatu ditu. Fundazioaren ustez urteotan egin den lana oso onuragarria izan da gizartearentzat hainbat arrazoirengatik: • Bekadunek zientzian eta teknologian lortutako prestakuntzaren ondorioz, %90 inguru enpresaren munduan sartzen dira zuzenean. • Beka hauen beste helburu bat Euskal Herriko “ZientziaTeknologia-Enpresa-Gizartea Sistema” indartzea da;

92

A lo largo de XXIX convocatorias, se han concedido 4.240 becas (considerando cada beca como la estancia de un año), posibilitando a gran cantidad de personas recién licenciadas ampliar su formación e incorporarse posteriormente al entorno profesional. Desde sus inicios, los programas de becas de la Fundación han contado con el apoyo del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, quien ha aportado fondos públicos, financiando las becas incluidas en proyectos de Investigación Genérica (becas de Investigación, Innovación y Doctorado) e Investigación Estratégica (becas Etortek). Desde la Fundación se considera que esta labor desarrollada a lo largo de estos años conlleva un claro beneficio para la Sociedad por diversos motivos: • La formación científica y tecnológica recibida supone que cerca del 90% de las personas becadas se incorpore de manera directa al mundo empresarial.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:39

Página 93

For you

izan ere, bekadunetako asko, beka bukatzean, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileetakoren batean hasten dira lanean. • Berrikuntzaren Kultura zabaltzea gizartean. Bekadun askok ardura-postuak hartzen dituzte gero bere karrera profesionala garatzen duten enpresetan.

Datuak Beken I. deialdia 1981ean egin zen, bi zentrok parte hartu zuten (Inasmet eta Ikerlan) eta 6 beka eman ziren. Ordutik gorantz jarraitu du beka-kopuruak eta beste titulazio batzuk ere sartu dira; gaur egun 20tik gora dira jadanik. 1992tik, Fundazioaren Idazkaritzak datuak dituen urtetik, alegia, honako beka hauek eman dira: • Espezializazio eta Garapen Teknologikorako 1.965 beka. • Berrikuntzarako 101 beka modalitate hau indarrean egon den denboran: 1999-2005.

• Estas becas persiguen también el fortalecimiento del “Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa-Sociedad” del País Vasco ya que la mayoría de las personas destinatarias se incorporan al finalizar su beca a alguno de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. • La difusión de la Cultura de la Innovación en la Sociedad. Muchos de las personas becarias alcanzan puestos de responsabilidad en las empresas en las que posteriormente desarrollan sus carreras profesionales.

Datos Desde la I Convocatoria de becas que tuvo lugar en 1981 y en la que participaron 2 Centros (Inasmet e Ikerlan) y en la que se concedieron 6 becas, el número de becas ha ido en aumento progresivo e incluyendo otras Titulaciones, que hoy en día supera la cantidad de 20. Desde 1992, año desde el que la Secretaría de la Fundación dispone de datos, se han concedido las siguientes becas:

• Doktoretza egiteko 159 beka 2003tik. • 31 Etortek beka 2005etik.

• 1.965 becas de Especialización y Desarrollo Tecnológico. • 101 becas de Innovación, en el periodo activo de esta modalidad 1999-2005. • 159 becas de Doctorado, desde 2003. • 31 becas Etortek, desde 2005.

93


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:39

Página 94

For you

Proiektuak Zuzentzeko goi-mailako prestakuntza

Berrikuntzarako berariazko prestakuntzan funtsezko gaiak dira sormena sustatzeko, arazoak konpontzeko eta proiektuak kudeatzeko bikaintasuna lortzeko tresnak, ezagutzak, trebetasunak eta teknikak. Sormena sustatzeko eta arazoak konpontzeko tekniketako prestakuntzari dagokionez, oraindik oso urrun gaude EEBB, Kanada, Australia, Zeelanda Berria, Norvegia, Suedia, Finlandia, Irlanda, Erresuma Batua, Malasia eta Singapurreko errealitateetatik, ikasketa horiek derrigorrezkoak baitira eskolako curriculumetan.

La educación específica para la innovación incluye como materias fundamentales los conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para el fomento de la creatividad, la resolución de problemas y la excelencia en la gestión de proyectos. En la de formación en técnicas de creatividad y para la resolución de problemas estamos todavía muy lejos de realidades como las de EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Malasia y Singapur, donde su estudio es obligatorio ya en los currículos escolares.

Gure herrian berrikuntzarako berariazko prestakuntzan laguntzearren, proiektuen PMP® ziurtagiria lortzeko Euskadin eskaini den lehenengo programa garatu du Innobasque-k 2008ko azarotik 2009ko martxora arte, proiektu-zuzendaritzan diharduten 41 profesionalentzat.

Como contribución a la educación específica para la innovación en nuestro país, desde noviembre de 2008 y hasta marzo de 2009 Innobasque ha desarrollado el primer programa educativo impartido en Euskadi para la obtención de la certificación PMP® a 41 profesionales de la dirección de proyectos.

Project Management Institute izenekoaren PMP® ziurtagiria (Certified Project Management Professional) proiektu-zuzendaritzarako lanbide-gaitasuna egiaztatzen duen eta errekonozimendu globala duen ziurtagiria da. Azken urteotan oinarrizko baldintza

94

La Certificación PMP®, (Certified Project Management Professional) del Project Management Institute es la acreditación de competencia profesional para la dirección de proyectos de reconocimiento global que en los últi-


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:39

Página 95

For you

Educación Superior para la Dirección de Proyectos

bihurtu da, eta mundu osoko gobernu, erakunde eta enpresek eskatzen diete eurentzat egiten diren proiektuen arduradunei. Gaur egun Euskadin proiektuen zuzendari gutxik dute ziurtagiri hori eta Innobasque-k programa honekin, Mondragon Unibertsitatearekin lankidetzan, konponbidea eman nahi dio hutsune horri; izan ere, egoera hori oztopo handia da euskal enpresentzat, mugatu egiten dien aldetik nazioarteko erakunde, organizazio eta enpresa liderrentzako proiektuetan parte hartzea. Gainera, eta Innobasque-ren eta Mondragon Unibertsitatearen arteko lankidetzaren emaitza gisa, 2009ko azken hiruhilabetean jarriko da abian "Enpresa Berrikuntzako eta Proiektuen Kudeaketako Masterra", ANECAk Europako Hezkuntza Esparruan Unibertsitate Master Ofizial gisa homologatua. Master honen helburua Ekonomia Berrirako enpresa-liderrak gaitzea da.

mos años se ha convertido en el requisito básico que gobiernos, instituciones y empresas de todo el mundo exigen a los responsables de los proyectos que se realizan para ellos. Con este programa, Innobasque, con la colaboración de Mondragon Unibertsitatea, se ha propuesto reducir el déficit de directores de proyectos con esta certificación que actualmente tiene Euskadi, una circunstancia que empieza a suponer un serio hándicap a las empresas vascas, limitando sus posibilidades de participar en proyectos internacionales o para instituciones, organizaciones y empresas líderes. Adicionalmente y como fruto de la colaboración entre Innobasque y Mondragon Unibertsitatea, en el último trimestre de 2009 comenzará a impartirse el “Master en Innovación Empresarial y Gestión de Proyectos, homologado por ANECA como título Master Universitario Oficial en el Espacio Educativo Europeo. El objetivo de este master es educar líderes empresariales para la Nueva Economía.

95


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetaci贸n 1

16/6/09

17:39

P谩gina 96

For you

Proiektu handiak Grandes proyectos

96


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:39

Página 97

For you

Hilabete hauetan egindako lan gogorrari horri esker nodo-sare zabala sortu da, eta sare horri Innobasquek eta gainerako nodoek abian jarritako jarduerak gehitu behar zaizkio. Gure gizartea eraldatzeko erronkak sare hau aktibatzera eraman behar gaitu, eragile guztiek sintonia berean “bibra” dezaten nork bere proiektua mantentzen eta sendotzen duen aldi berean.

Estos intensos meses de trabajo han contribuido a la creación de una amplia red de nodos, a la que se suman tanto las actuaciones puestas en marcha por Innobasque, como las del resto de los nodos. El gran reto de transformar nuestra sociedad nos debe llevar a activar esta Redm de tal forma que todos los Agentes “vibren” en una misma sintonía, a la par que mantienen y refuerzan su proyecto individual.

Horrela bada, eragileek berrikuntza bultzatzeko eremu guztietan proposamen koherenteak diseinatzen eta abian jartzen inplikatu behar dute, baina, era berean, funtsezkoa da inpaktu handiko ekimen gutxi batzuk zehaztea eta hedatzea ere, erreferentzia gisa onenak hartuta:

Así las cosas, además de la implicación de los Agentes en diseñar y poner en marcha propuestas coherentes en todos los ámbitos de impulso de la innovación, resulta clave identificar y lanzar un número reducido de iniciativas de alto impacto, tomando como referencia a los mejores:

• 1996an Alemaniak BPGren % 1,84 inbertitzen zuen I+Gean, eta sektore pribatuaren parte-hartzea % 59,6koa zen. Handik hamar urtera, 2006an, I+G-ko gastua % 2,51koa zen eta parte-hartze pribatua % 66,7koa.

• En 1996, Alemania invertía el 1,84% del PIB en I+D, con una participación del sector privado del 59,6%. Diez años más tarde, en 2006 el gasto en I+D es del 2,51% y la participación privada del 66,7%

• 1997an Finlandiak BPGren % 2,52 gastatzen zuen I+Gean (% 62,9 pribatua), eta 2006an % 3,45 inbertitzen zuen (% 66,6 pribatua).

• En 1997 Finlandia gastaba el 2,52% de su PIB en I+D (62,9% privado), y en 2006 invertía el 3,45% (66,6% privado)

Garapen honetan oso eginkizun garrantzitsua dute inpaktu handiko hainbat proiektu estrategikok, abian jartzeko masa kritiko esanguratsua behar dutenak. Parte-hartze aberatsetik sortzen dira garrantzi handiko ekimen estrategiko horiek, eta lankidetza publiko-pribatua eskatzen dute diseinatu eta abian jartzeko. Ekimen horietan katalizatzailearen rola betetzen du Innobasquek: Berrikuntza Sisteman dugun posizioak eragile naturala, bideratzailea, bihurtzen gaitu erakundeen arteko eta sailen arteko politiken eta jardueren zerbitzura.

En este desarrollo tienen un papel fundamental algunos proyectos estratégicos de alto impacto, que requieren de una masa crítica significativa para su puesta en marcha. De la riqueza del caudal de participación surgen estas iniciativas estratégicas de gran calado, que precisan de la colaboración público-privada para su diseño y puesta en marcha. En éstas, el rol que desempeña Innobasque es de catalizador: nuestra posición en el Sistema de Innovación nos convierte en un agente natural como facilitador, al servicio de las actuaciones y políticas interinstitucionales e interdepartamentales.

Ekimen hauek ondo heltzeko behar izaten duten epeak zaildu egiten du bi ekitaldi hauetan Innobasque-k egin duen balio-ekarpenari buruzko datuak eskaintzea. Jadanik abian zeuden hainbat ekimeni erabiltzeko moduan dauden baliabideekin laguntzeaz gainera, erakundeen lidergoarekin (ESS-Bilbaoren kandidatura, Arcelorren I+G-ko zentroa erakartzea edo Creativity Zentrum sustatzea), Innobasque, i-Taldeen laguntzaz, ekimen gutxi batzuen aurretiazko bideragarritasuna aztertzeko zegokion lana egiten hasi da identifikatu eta adostu ondoren. Batzuk datozen hilabeteetan mamituko direla espero dugu.

El necesario plazo de maduración que requieren estas iniciativas dificulta la tarea de ofrecer datos de la aportación de valor de Innobasque en estos dos primeros ejercicios. Al margen de apoyar con todos los medios disponibles algunas iniciativas que ya estaban en curso, con el liderazgo de las instituciones (como la candidatura ESS-Bilbao, la atracción de un Centro de I+D de Arcelor o el impulso del Creativity Zentrum), Innobasque ha iniciado con el apoyo de los i-Talde las labores necesarias para identificar, crear consenso y analizar la viabilidad preliminar de un número reducido de iniciativas. Confiamos en que algunas de ellas tomen cuerpo en los próximos meses.

97


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:39

Página 98

For you Azeleragailu lineala Acelerador lineal

Ioi-iturria Fuente de iones

Iraupen luzeko bulkaden jomugako estazioa Estación blanco de impulsos de larga duración

Prozesu hau bizkortzeko, eta Gipuzkoa Berritzen ekimenaren lurralde-eremuan, “The 10 Million Project” ekimena abiarazi da, Gipuzkoarako proiekturik berritzaileena errekonozitu, babestu eta saritzeko. Ekimenak espazio bat eskaini nahi dio gizarteari hedatzen, inplementatzen eta tratatzen konplexuak diren eta nolabaiteko gaitasunak eta laguntzak behar dituzten proiektu berritzaileak aurkezteko. Proiektu hau abiarazteko 10 milioi euroko laguntza dago hasiera batean. Nolanahi ere, Innobasque-k proiektu handi hauetan sendotzen joan nahi badu, lehenengo bera sendotu behar du proiektu gisa, eta, gainera, bere lana heltzeko, ulertzeko eta onartzeko epe bat ere behar du.

Como acelerador de este proceso, y en el ámbito territorial de Gipuzkoa Berritzen se ha puesto en marcha la iniciativa “The 10 Million Project” con objeto de reconocer, apoyar y premiar el mayor proyecto innovador para Gipuzkoa. Se trata de un espacio para que la sociedad pueda presentar proyectos innovadores cuyo lanzamiento, implementación o tratamiento es complejo y requiere contar con ciertas competencias y apoyos. Se fija un umbral inicial de apoyo de 10 millones de euros para el lanzamiento de este proyecto. En cualquier caso la consolidación de Innobasque en estos grandes proyectos pasa por su propia fortaleza como proyecto, y requiere también de un plazo de maduración y de entendimiento y aceptación de esta labor.

ESS Bilbao: aurrerapauso bat ESS Bilbao: un paso adelante ESS mota horretako instalazio bakarra dela esan daiteke, bai diseinuan eta eraikuntzan, bai erabileran eta aplikazioan dituen ezaugarri bereziengatik. ESS-k nazioarteko komunitate zientifiko eta teknologikoari eskaintzen dizkio zerbitzuak, eta funtsezko tresnatzat jotzen da ikerketa zientifiko eta teknologiko lehiatsua eta kalitatezkoa garatzeko. Azpiegitura zientifiko honetan materian sartzen diren neutroiak ekoizten dira, bere egitura atomikoari buruzko informazio zehatza eskainiz. Neutroien espalazioaren teknika hainbat diziplina zientifikotan erabiltzen dute ikertzaileek, besteak beste, biologia molekularrean, materialen fisikan edo medikuntzan. Neutroiekin egindako esperimentuen ondorio diren aplikazio zientifikoak asko dira, eta aplikazio ugari dituzte, era berean, farmazia-industrian, automozioan, aeronautikan edo elektronikan, besteak beste. Nola funtzionatuko du? Iturri batek hidrogeno-ioiak ekoizten ditu, eta ioi horiek material astunaren nukleora eramaten dira azeleragailu lineal baten bidez, inpaktuaren ondorioz neutroiak askatzen dituen espalazioren jomugara, alegia. Askatutako neutroiak geltoki instrumentaletara bideratzen dira, eta haietan egiten dira materiaren egitura atomikoaren azterketari buruzko esperimentuak. Zer-nolako eragina izango du? ESS-Bilbao proiektuaren aurreikuspenen arabera, instalazioari errendimendu maximoa aterako zaio, egoit-

98

La ESS se considera una instalación única en su género, por sus características diferenciadas tanto en su diseño y construcción como en su uso y aplicaciones. La ESS presta servicios a la comunidad científica y tecnológica internacional, y se considerada como una herramienta esencial para el desarrollo de una investigación científica y tecnológica competitiva y de calidad. En esta infraestructura científica se producen neutrones que penetran en la materia, proporcionando información precisa sobre su estructura atómica. La espalación de neutrones es una técnica empleada por investigadores de diversas disciplinas científicas, como la biología molecular, la física de materiales o la medicina. Las aplicaciones científicas que se derivan de la experimentación con neutrones son muy numerosas, como igualmente lo son sus aplicaciones industriales en sectores como el farmacéutico, la automoción, la aeronáutica o la electrónica, entre otros. ¿Cómo funcionará? A partir de una fuente que produce iones de hidrógeno, éstos son conducidos a través de un acelerador lineal hasta un núcleo de material pesado, el blanco de espalación que emite neutrones tras el impacto. Los neutrones emitidos son guiados hacia diferentes estaciones instrumentales, donde se llevan a cabo los experimentos sobre el estudio de la estructura atómica de la materia.


Memoria 08 Innobasque IMP.qxd:Maquetación 1

16/6/09

17:39

Página 99

For you

UPDATE!!!!

zan 600 pertsonak lan egingo dute eta urtean beste 4.000 mugituko ditu. Zein erakundek sustatzen dute ekimen hau? Egoitza Zamudioko Parke Teknologikoan kokatzeko kandidatura Espainiako Gobernuko Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza-hitzarmen baten bidez antolatu da administrazio publikoen, unibertsitateen, erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetza eta kolaborazioa sustatzeko ikerketa zientifikoaren eta garapen teknologikoaren esparruan. Innobasque-k zer-nolako laguntza eskaini dio ESS-Bilbao proiektuari? Proiektua Zuzendaritza Batzordearen aurrean (2008ko martxoa) eta Berrikuntza Teknologikoaren Kontseiluaren aurrean (2008ko ekaina) aurkeztu zuen. ESFRI-ren (European Strategy Forum on Research Infrastructures) RoadMap-ean eta, bereziki, European Spallation Source deiturikoan planteatutako zientzia handiko azpiegituretan Euskadiko enpresa eta eragile zientifiko eta teknologikoen presentzia zehaztu eta sustatzeko ekintzak. Ekintza horien esperientzia pilotuak 2008an abiarazi ziren Gipuzkoa Berritzen lurralde-eremuan 2009ko ekitaldian hiru lurralde historikoetara hedatzeko.

¿Qué impacto tendrá? El proyecto ESS-Bilbao prevé un uso de la instalación con el máximo rendimiento, y se contempla un staff de 600 personas en sede y otros 4.000 en itinerancia anual. ¿Qué Instituciones impulsan esta iniciativa? La candidatura de la ubicación de la sede en el Parque Tecnológico de Zamudio se organiza sobre la base de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno Español y el Gobierno del País Vasco, con el fin de promover la cooperación y la colaboración entre las distintas administraciones públicas, universidades, instituciones públicas y privadas en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. ¿Qué apoyo ha prestado Innobasque al proyecto ESSBilbao? Presentación del Proyecto a la Junta Directiva (Marzo 2008) y al Consejo de Innovación Tecnológica (Junio 2008). Acciones para identificar y dinamizar la presencia de las empresas y agentes científico-tecnológicos vascos en las infraestructuras de gran ciencia planteadas en el RoadMap del ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) y en particular en la European Spallation Source. Estas acciones se han iniciado de forma piloto en el ámbito territorial de Gipuzkoa Berritzen en el año 2008, para extenderse a los tres Territorios Históricos en el ejercicio 2009.

99

Memoria Innobasque 2007-2009 (2ª parte)  
Memoria Innobasque 2007-2009 (2ª parte)  

Un documento que recoge los dos primeros años de andadura de Innobasque, en los que la innovación ha pasado a ocupar la centralidad en la es...

Advertisement