Page 1


JAARVERSLAG STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW Ali Kazem Zadeh, Annelies Ven, Cindy Stevelinck, Daniëlle de Regt, Joris Claes, Kurt Declercq INNE VAN DE VEN (red.) ANTWERPEN – mei 2014


Vertragen door versnellen (en andersom): soms is het bij interventies in processen nodig om traag te beginnen, langzaam op gang te komen, tijd te nemen en rustig aan te doen, om later in het proces te kunnen versnellen. InterveniÍren betekent niet per se meteen heel zichtbaar en snel met van alles aan de slag gaan. Dat lijkt misschien op tijd rekken, aarzelen, treuzelen en inefficiÍntie, maar dat is het niet. Door veel te investeren aan de voorkant, bijvoorbeeld in relaties en vertrouwen, kan het later in het proces ineens snel gaan. Snelle successen aan het begin kunnen leiden tot vertragingen aan het eind, bijvoorbeeld als nieuwe weerstanden opduiken of partijen ineens strategisch gedrag gaan vertonen. Er zijn risico’s verbonden aan het snel plukken van het laaghangende fruit of het snel willen inboeken van eerste successen. Uit: De Boom en het Rizoom - Overheidssturing in een Netwerksamenleving, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer


voorwoord In het najaar van 2012 gingen de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het team van het Steunpunt Expertisenetwerken aan de slag met de resultaten van een interne en externe organisatiedoorlichting. Het Steunpunt ging toen vier grote uitdagingen aan: 1. onderbouwd(er) kiezen en aansluiten bij ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met een handicap 2. sterk(er) besturen 3. performant(er) werken 4. transparant(er) communiceren

Na een eerste denkoefening door de raad van bestuur en het team eind 2012, hebben we in 2013 op alle terreinen veel werk verzet. Daarvan willen we hier verslag uitbrengen, maar niet zonder eerst een aantal mensen in het bijzonder te danken: -

-

-

-

De leden van de Raad van Bestuur die er – met minder in getal – toch in slaagden om op een eendrachtige en krachtige wijze hun schouders onder dit veranderingstraject te zetten en zo de uitdaging om sterker te besturen zijn aangegaan; De leden van het team die in 2013 in bijzonder moeilijke omstandigheden, met een deels afwezige algemeen coördinator en met twee collega’s minder de energie bleven opbrengen om niet alleen de vooropgestelde doelen te halen, maar ook nog eens onverminderd werk hebben gemaakt van hun deel van het veranderingstraject; Ann Van den Abbeele (adviseur gehandicaptenzorg van minister Vandeurzen) en Dirk Vanderstighelen (afdelingshoofd VAPH) die samen met ons onverdroten en constructief hebben gezocht naar mogelijkheden om de Steunpuntwerking beter af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen; En tot slot alle mensen die ons als gebruiker of sociale ondernemer, als hulp- en dienstverlener of projectmedewerker, als SEN-SEO-ambassadeur of als ondersteuner, als netwerker, bemiddelaar, stafmedewerker, ambtenaar of mantelzorger het voorbije anderhalve jaar hebben gezegd en getoond dat we op het goede (intersectorale) spoor zaten.

Wij hopen en denken dat we met het werk dat we in 2013 hebben geleverd straks van nog meer betekenis kunnen zijn “voor wie mensen met een handicap ondersteunt”. Aan u om te oordelen.

Jef Breda Voorzitter

Inne Van de Ven Algemeen Coördinator

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 5 van 60


Inhoudsopgave VOORWOORD ONDERBOUWD KIEZEN: 3 SPEERPUNTEN EN 9 THEMA’S 1

Speerpunt 1: toegankelijkheid van organisaties en voorzieningen .................................................. 8 1.1

Algemeen ............................................................................................................................................... 8

1.2

Ouder worden ........................................................................................................................................ 8

1.3

Jongeren ................................................................................................................................................ 9

1.4

Outreach handicapspecifieke expertise ............................................................................................... 10

1.4.1

Outreach van doelgroepspecifieke expertise naar rechtstreeks toegankelijke sectoren en werkvormen ............ 11

1.4.1.1

Algemeen ..................................................................................................................................................... 11

1.4.1.2

Sensibilisering en outreach inzake NAH ....................................................................................................... 11

1.4.1.3

Outreach expertise doven naar de geestelijke gezondheidszorg en eerstelijns-diensten .............................. 13

1.4.2

2

3

Outreach handicapspecifieke expertise naar justitie .......................................................................................... 14

Maatschappelijke participatie ......................................................................................................... 15 2.1

Uitwisselen van ervaringen en goede praktijken met de scheiding wonen/ondersteuning ................... 15

2.2

Ondersteunen van de ontwikkeling van krachtgericht werken ............................................................. 15

2.3

Verspreiden van instrumenten voor de maatschappelijke participatie van specifieke subdoelgroepen 16

2.3.1

Echolokalisatie: ................................................................................................................................................. 16

2.3.2

Beter ondersteunen van ADL-activiteiten bij NAH-patiënten .............................................................................. 16

Preventie van complexe problemen en (onnodig) intensieve ondersteuning ................................ 17 3.1

Afstemming tussen actoren betrokken bij complexe ondersteuningsvragen ........................................ 17

3.2

Breed zicht op de ondersteuningsvragen én –mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving ............. 17

3.2.1

Voorkomen van en omgaan met vastgelopen situaties ...................................................................................... 17

3.2.2

SEN-SEO of meer aandacht voor de draagkracht van mensen met een handicap ............................................ 18

3.2.2.1

Algemeen ..................................................................................................................................................... 18

3.2.2.2

Spoor sensibilisering en bekendmaking in andere sectoren ......................................................................... 19

3.2.2.3

Spoor vorming en coaching in functie van implementatie: ............................................................................ 19

3.2.2.4

Uitwisseling en leren van elkaar ................................................................................................................... 20

3.2.2.5

SEN-SEO-box .............................................................................................................................................. 20

3.2.3

Inclusieve trajecten voor mensen met een handicap en bijkomende zware gedragsproblemen ......................... 20

3.2.4

specifieke problematieken die bijdragen tot een verhoogde complexiteit van de ondersteuningsvraag. ............. 20

3.2.4.1

Werkgroep slikproblemen ............................................................................................................................. 20

3.2.4.2

Vrijheidsbeperkende maatregelen ................................................................................................................ 21

3.2.4.3

Zware gedragsproblemen GES+ en GES++ ................................................................................................. 21

3.2.5

Middelenmisbruik en handicap .......................................................................................................................... 22

3.3

Ondersteunen van collectieve leervragen – vrije ruimte....................................................................... 23

3.4

Vinger aan de pols: opvolgen relevant onderzoek en ontwikkelingen .................................................. 23

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 6 van 60


4

Netwerken ...................................................................................................................................... 24 4.1

Samenwerking met gestructureerde verbanden................................................................................... 24

4.1.1

Internationale netwerken ................................................................................................................................... 24

4.1.2

Vlaamse netwerken........................................................................................................................................... 24

4.1.3

Regionale netwerken ........................................................................................................................................ 25

4.2

Samenwerkingen met diensten, overlegorganen ................................................................................. 25

4.3

Individuele contacten met organisaties ................................................................................................ 26

EEN ORGANISATIE IN VERANDERING - 4 GROTE UITDAGINGEN 1

Een organisatie in verandering ...................................................................................................... 27 1.1

Onderbouwd kiezen ............................................................................................................................. 27

1.2

Sterk besturen ...................................................................................................................................... 27

1.2.1

vernieuwing bestuursorganen: .......................................................................................................................... 28

1.2.2

Overgang van doelgroepspecifieke naar thematische werking: ......................................................................... 28

1.2.3

Kostenbewust uitgeven: .................................................................................................................................... 28

1.3

Performant werken ............................................................................................................................... 29

1.3.1

Interne werking ................................................................................................................................................. 29

1.3.2

Intersteunpuntensamenwerking met het oog op efficiĂŤnte inzet van de middelen .............................................. 30

1.4

Transparant communiceren ................................................................................................................. 31

BIJLAGEN 1

Kostenbewust uitgeven: financieel verslag 2013 ........................................................................... 35

2

Lijst werkende leden leden van de vzw vanaf 23/05/2014 ............................................................. 38

3

Lijst toegetreden leden op 23 mei 2014 ......................................................................................... 39

4

Statuten Steunpunt Expertisenetwerken ........................................................................................ 40

5

Gegevens leden Algemene Vergadering ....................................................................................... 44

6

Inhoudelijke bijlagen ....................................................................................................................... 55 6.1

7

Missie en visie SEN ............................................................................................................................. 55

6.1.1

Missie ............................................................................................................................................................... 55

6.1.2

Visie .................................................................................................................................................................. 55

6.1.3

Strategie ........................................................................................................................................................... 56

verkoop SEN-producten ................................................................................................................. 57 6.1.1

SEN-SEO.......................................................................................................................................................... 57

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 7 van 60


Onderbouwd kiezen: 3 speerpunten en 9 thema’s 1

Speerpunt 1: toegankelijkheid van organisaties en voorzieningen

SEN zet al langer in, en zal dat ook de komende jaren doen, op de toegankelijkheid van organisaties en voorzieningen zodat iedereen die daarbij betrokken is: a. zich voldoende deskundig voelt om ook mensen met een handicap van het aanbod van hun organisatie gebruik te laten maken b. het principe “gewoon waar mogelijk” en enkel “gespecialiseerd als het nodig is” mee kan vorm geven. Van bij de start van het SEN in 2003 was dit al een belangrijk doel, maar vanaf 2013 pakken we dat (nog) meer doelgroepoverstijgend aan. Dat neemt niet weg dat we in functie van specifieke problematieken soms specifieke (deel)acties opzetten. Denken we maar aan NAH (pas recent erkend als doelgroep binnen het VAPH) of GES+. Daarbij werken we optimaal samen met de bestaande sectorale steunpunten, federaties en koepels.

1.1

Algemeen

Indicatoren jaarplan 2013 - We faciliteren een intersectorale gesprekstafel. Resultaten 2013: - Omwille van de té brede scoop voorzien we de intersectorale gesprekstafel(s) op thema-niveau in plaats van op speerpuntniveau. - De operationele doelstellingen voor de gesprekstafels werden eveneens thematisch uitgewerkt. - Ook het in beeld brengen van de ondersteuningsnoden van wie in een niet-gespecialiseerde context werkt aan inclusieve ondersteuningstrajecten voor mensen met een handicap hebben we gelinkt aan de thema’s.

1.2

Ouder worden

Indicatoren jaarplan 2013 - Er is een Vlaamse stuurgroep (met linken naar de regionale netwerken) die goede praktijken inventariseert en zorgt voor afstemming en opvolging van het actieplan ouder worden. - Er is een actieplan met concrete Vlaamse en regionale initiatieven. - Regionale initiatieven sensibiliseren diensten en organisaties. - Gebundelde informatie op de website met aparte interface. Vlaamse resultaten 2013: - Een intersectorale regiegroep werd samengesteld en kwam in 2013 twee keer samen (17/04/13 en 12/09/13). - Opdracht van deze regiegroep:

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 8 van 60


-

-

o inventarisatie deskundigheid die er al is o inventaris van de kennisnoden in het werkveld o prioriteiten bepalen als basis voor de planning 2014 De regiegroep volgt ook de beleidsmatige aspecten van dit thema, met de bedoeling om dwarsverbindingen tussen de verschillende sectoren en beroepsgroepen te leggen, en te voorkomen dat men categoriaal blijft denken. De regiegroep heeft hierin een signaalfunctie naar de sectoren en de overheid. Verslagen van de regiegroep zijn beschikbaar. Aandachtspunt bij de regiegroep is het creëren van een win-winsituatie. Het engagement mag niet alleen voor SEN, maar moet ook voor de regiegroepleden opbrengen. Er is in het kader van de verdere aanvulling van het dossier ouder worden ook relevant materiaal (projecten, literatuur, …) verzameld. Dat wordt in 2014 toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Regionale resultaten 2013: - In Oost-Vlaanderen organiseerden we in samenwerking met een regionale werkgroep een kennismakingsbeurs. o Eerste regionaal initiatief vond plaats eind 2013. o 23 standhouders en 65 deelnemers o Evaluatie door de standhouders was positief. o De ontmoetingsbeurs en het thema ‘ouder worden met een beperking’ kregen in het laatste nummer van 2013 van het VAPH-tijdschrift St*rk aandacht. - In West-Vlaanderen werden de voorbije jaren al meerdere handicapspecifieke initiatieven genomen. SEN initieerde een rondetafel met het oog op het uitwisselen van goede praktijken. o Dit resulteerde in een samenwerking met de dienst Welzijn van de provincie. o Samen met de dienst Welzijn van de provincie (brede insteek ouderen) organiseerden we (insteek handicapspecifieke) een rondetafel rond kwetsbare ouderen (27/9/2013 - 13 deelnemers uit GGZ, woonzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg (ook DOP), provincie, expertisecentrum dementie, koepels, CAW, gebruikers). Vervolg voorzien in 2014. o Er werd een terugkommoment rond DSVH (diagnostiek dementie bij personen met een verstandelijke beperking) in West-Vlaanderen georganiseerd (22/01 - 9 deelnemers)

1.3

Jongeren

Indicatoren jaarplan 2013 Gezien de verkennende fase werden nog geen indicatoren geformuleerd. Wel werd een strategisch doel vooropgesteld: - in nauwe samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het Steunpunt Jeugdhulp ondersteunen we de hulpverleners die betrokken zijn bij de ondersteuning van jongeren die de overgang maken van jeugd- naar volwassenenhulpverlening zodat ze over de noodzakelijke deskundigheid beschikken om (meer) inclusieve trajecten voor jongeren met een beperking te realiseren Vlaamse resultaten 2013 In 2013 kregen de CAW’s extra middelen voor begeleid wonen van jongeren met een handicap (17-25 jaar). De minister gaat uit van samenwerking tussen de CAW’s en VAPH-voorzieningen. Om de centra en vooral de medewerkers op de werkvloer te ondersteunen sloegen het SAW en SEN de handen in elkaar. We werken samen rond de 2 grote doelstellingen uit de omzendbrief van de Minister: 1) deskundigheidsbevordering en 2) intersectorale samenwerking en netwerking. - We organiseerden een verkennende overlegtafel met relevante stakeholders (SAW, Steunpunt Jeugdhulp, IJH, VAPH, FSO, Vlaams Welzijnsverbond, SEN). Deze vond plaats op 21 maart 2013. Knelpunten werden geïnventariseerd. Het verslag is beschikbaar. - Een projectteam SEN-SAW werd gevormd (Joris Claes – Itte Van Hecke) met afspraken over samenwerking en afstemming. - Een Projectgroep Inclusieve Trajecten (PIT) werd opgestart.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 9 van 60


-

o Eerste bijeenkomst december 2013 met vertegenwoordigers van elk CAW (11) o inventaris van ondersteuningsnoden en knelpunten (verslag beschikbaar); o werkfiche met concrete (regionale) acties voor 2014. We werkten mee aan een vormingsplan om medewerkers wegwijs te maken in het vernieuwde jeugdhulplandschap, aangezien dit ook belangrijke consequenties heeft voor zij die jongeren met een handicap ondersteunen. o We namen deel aan de stuurgroep communicatie IJH. o We werkten actief mee aan het implementatietraject van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp, in opdracht van het departement WVG. De vormingsreeks voor jeugdhulpverleners in de praktijk wordt gedragen door het Steunpunt Jeugdhulp en uitgevoerd in samenwerking met SAW en SEN. o SEN-medewerkers namen actief deel aan de uitwerking (zomer 2013) en uitvoering (najaar 2013 – loopt door in 2014) van het concept. - Cultuurgevoelige Jeugdhulp: o We deelden actief onze expertise inzake kennisdeling met het projectteam “cultuurgevoelige jeugdhulp”.

Regionale resultaten: - Samen met IJH en Stent faciliteren we in West-Vlaanderen het wissel-leren (stages tussen diensten onderling over sectorgrenzen heen). o Er is een inventaris van geïnteresseerde organisaties. o Concept is uitgewerkt – operationalisering 2014. -

1.4

Outreach handicapspecifieke expertise

Het outreachen van handicapspecifieke expertise is al van bij de aanvang een van de pijlers van de SEN-werking. We beogen daarmee dat wie mensen met een handicap ondersteunt: - specifieke handicaps en hun gevolgen tijdig herkent; - beschikbare informatie, deskundigheid, knowhow en/of expertise kan vinden; - vertrouwd is met mogelijke ondersteuningsmogelijkheden en –vormen en mensen waar nodig adequaat kan verwijzen; - kan omgaan met “als problematisch ervaren gedrag en communicatie” die vaak leiden tot doorverwijzing naar gespecialiseerde settings; - ook bij moeilijke communicatie in staat is om de vraag van de cliënt te helpen verwoorden en om te zetten in een gepast ondersteuningstraject. Doelstelling: - Inzicht verwerven in nood aan expertise in verschillende sectoren. - Een continu informatieaanbod rond specifieke thema’s en problematieken in functie van continuïteit in de ondersteuning. Resultaten - Bevraging van het Vlaamse werkveld over NAH in functie van het Congres NAH (zie verder). Bevraging van het werkveld met focus op de problemen van mensen met een NAH in samenwerking met de regionale netwerken (bevraging in Limburg – 121 respondenten). (rapport beschikbaar). - Bevraging van werkveld met focus op problemen van mensen met ASS in samenwerking met de regionale netwerken (bevraging in Limburg – 172 respondenten).

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 10 van 60


-

Als belangrijkste thema’s kwamen naar voor (voor de verschillende doelgroepen weliswaar in een andere volgorde): Nood aan expertise Voor resultaten Limburg klik hier1

positief zelfbeeld/tevredenheid/zingeving keuzes maken/inzicht in eigen wensen/realistische verwachtingen psychiatrische problematieken overzicht aanbod diensten relatievorming / sociale netwerken Dagbesteding Ontwikkelen van zelfstandigheid 1.4.1

Niet-aangeboren hersenletsel L WVL 1 1 2 5

Autisme Spectrum Stoornis

3 4 5 6

1

4 6

2 5 6

Outreach van doelgroepspecifieke expertise naar rechtstreeks toegankelijke sectoren en werkvormen

We ontwikkelden in het verleden verschillende informatiepakketten over specifieke problematieken. Het is de bedoeling om de nog relevante informatiepakketten ook de volgende drie jaar verder te blijven verspreiden. Daarnaast ondersteunen we de uitwisseling van informatie over ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met een handicap met niet-VAPH organisaties. Indicatoren 2013: - We continueren bestaand aanbod inzake informatie voor de thuiszorgdiensten en huisartsen (hele jaar). - We evalueren onze inspanningen aan de hand van vastgelegde criteria en sturen voor eind 2013 bij of bouwen af. 1.4.1.1

Algemeen

Op vraag van DOP West-Vlaanderen en de thuiszorgdiensten zetten we mee een pilootproject op waarbij het SEN-kennisplatform wordt ingezet om de handicapspecifieke expertise van mensen en organisaties te ontsluiten. - Toevoeging van informatie omtrent expertise + bereidheid om die in te zetten op het profiel van de SEN-geregistreerden. - Moet resulteren in optimaliseren van outreach handicapspecifieke expertise. - Operationeel voorjaar 2014 1.4.1.2

Sensibilisering en outreach inzake NAH

De keuze om niet langer doelgroepspecifiek te werken sluit niet uit dat rond specifieke problematieken (nog) extra aandacht nodig is. NAH is een problematiek waarbij een adequate ondersteuning alleen mogelijk is als alle betrokken actoren vlot samenwerken. Dat veronderstelt: - Voldoende basiskennis over de (onzichtbare) gevolgen van een NAH - Aandacht voor de centrale rol van de huisarts. Resultaten 2013 Sensibliserende activiteiten

1

Op de digitale versie kan u op verschillende plaatsen doorklikken naar informatie op de website. Deze digitale versie is vanaf 1 juni beschikbaar op www.senvzw.be (over SEN).

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 11 van 60


Outreach van expertise omtrent specifieke problematieken Perspectief 2020 voor niet-VAPH organisaties uit de NAH-netwerken (revalidatie, ziekenhuizen, thuiszorg, …) in functie van betere samenwerking Basisvorming NAH voor praktijkwerkers

Informatiemoment NAH voor eerstelijnswerkers Informatie voor huisartsenkring Antwerpen Werkgroep NAH en eerstelijn Kempen Vormingsmoment voor eerstelijnswerkers Geel Campagne rond rol van de huisartsen tav mensen met een NAH (voorbereiding in functie van congres 2014) Vormingsavonden voor huisartsen over ASS Bezoek huisartsenkring antwerpen

Datum

deelnemers

regio

7 november

20

VL

14/03, 18/04, 16/05 26/09, 10/10, 31/10 19/9

14 10

VLBr

80

L

17/01, 13/05, 11/10 7/10

A A 17

A VL

13/5 en 20/11

Ontwikkelen en actualiseren materiaal voor sensibilisering -

-

-

NAH brochure reeks o De SEN-publicatie NAH brochurereeks (5 delen), werd geactualiseerd, zowel inhoudelijk als vormelijk. o Gezien de grote administratieve last kozen we er voor om in samenwerking met een drukkerij een automatisch bestelsysteem op te zetten. Dit systeem wordt in 2014 operationeel. NAH Map ‘Ik herken je niet meer’: o Omdat de publicatie aan actualisering toe was, werd de mogelijkheid van een herdruk in samenwerking met Christophe Lafosse verkend. Het is de bedoeling de publicatie in boekvorm uit te brengen, met een online annex op de website van het SEN met daarin de praktische informatie. Er is een principieel akkoord van auteur én uitgever (Garant) maar publicatie ten vroegste in 2014. Ontwikkeling van affiche en folder voor de “huisartsencampagne” waarbij we het brede publiek attent willen maken op de rol van de huisarts in de opvolging van incidenten die mogelijk tot hersenletsel kunnen geleid hebben (zie hieronder).

Voorbereiding NAH congres In 2013 werd hard gewerkt aan de voorbereiding van een NAH-congres dat onder grote belangstelling doorging op 13 februari 2014. - Het congres is een initiatief van het Vlaams Platform NAH i.s.m. de Vlaamse Liga NAH. Een SENmedewerker nam de functie van coördinator (zowel inhoudelijk als organisatorisch), facilitator en organisator op zich. - Het congres is het resultaat van een proces dat op gang werd gezet, en door het SEN ondersteund en onderhouden werd met de bedoeling meerdere partijen (zowel uit de hoek van professionals als die van de gebruikers) te betrekken en te verbinden rond gemeenschappelijke streefdoelen. Daarom is er minstens even veel tijd en aandacht besteed aan het proces als aan het congres zelf. - Ter ondersteuning van de voorbereiding opteerde het Vlaams Platform NAH voor een uitgebreide bevraging van het werkveld.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 12 van 60


o o

Het ging om een ruime (vooral kwalitatieve) bevraging over NAH in heel Vlaanderen. Wij stonden in voor de verwerking van de antwoorden (139 ingevulde enquêtes – vaak door teams en samenwerkingsverbanden) op deze bevraging en stelden het resultaat ter beschikking op onze website.

Sensibiliseringscampagne NAH Naar aanleiding van het congres NAH werd ook een sensibiliseringscampagne voorbereid, gericht op de huisartsen en hun patiënten. - Het materiaal bestaat uit een folder en een affiche die door de netwerkleden (ook regionale) verspreid worden bij de huisartsen. - De folder nodigt patiënten uit om specifieke incidenten te melden bij de huisarts en geeft beperkte informatie over onzichtbare gevolgen van een NAH. - SEN nam de ontwikkeling van de affiches en folders op zich, onderhield contacten met Domus Medica (die met haar logo ook de campagne ondersteunde), en stond in voor de coördinatie van de verdere verspreiding. - Deze campagne werd op het NAH congres van 13 februari 2014 gelanceerd. Participatie aan ERNAH-project Dit project – gefinancierd door Limburgfonds – loopt van 10/2012 – 03/2015. SEN wordt in het kader van het project gefinancierd om: - op provinciaal niveau: o bestaande en toekomstige initiatieven en projecten te inventariseren en op te volgen, zowel voor wat betreft de doelgroep NAH, alsook voor de andere doelgroepen o resultaten terug te koppelen en feedback te vragen aan de verschillende provinciale samenwerkingsverbanden omtrent de voortgang van ERNAH - op Vlaams niveau: o reeds bestaande en toekomstige initiatieven en projecten, analoog met de te behalen doelstellingen voor ERNAH, bij de collega provinciaal coördinatoren en de Vlaamse netwerken te inventariseren en op te volgen o resultaten terug te koppelen en feedback te vragen via alle SEN-medewerkers omtrent de voortgang van ERNAH - We nemen deel aan de ERNAH-stuurgroep en faciliteren opdrachten die daaruit voorvloeien in zoverre zij binnen de opdracht van het SEN vallen. - We zetten onze website ter beschikking als kennisportaal, communicatiekanaal en instrument om resultaten van het ERNAH-project uit te dragen. 1.4.1.3

Outreach expertise doven naar de geestelijke gezondheidszorg en eerstelijns-diensten

Vlaamse resultaten In 2013 bouwden we het netwerk uit dat in 2014 concrete initiatieven zal ondernemen. We ondersteunden actief een “beleidsgroep GGZ en doven” (13/11) en een “werkgroep casuïstiek”( 12/6; 7/10 en 2/12). - We verbonden bestaande expertisenetwerken (beleidsgroep, intervisiegroep) met sectorale steunpunten (SAW), koepels (Zorgnet Vlaanderen, Fevlado) en expertisecentra (DAB, KOC) die mee willen werken aan de toegankelijkheid van zowel de CGG’s als van de CAW’s. (voorbereidende fase – operationeel in 2014) - Noden en knelpunten werden geïnventariseerd en mondden uit in een plan van aanpak: o Voor de begeleiding van doven in CGG’s bepleitten we extra tolkenuren (VAPH) zodat vanaf 2014 in elke provincie experimenteel 5 langdurige psychotherapeutische begeleidingen kunnen opgezet worden. -

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 13 van 60


o

-

Voor de ondersteuning van de psychotherapeuten ondersteunen we de expertisedeling met de leden van een bestaande ‘werkgroep casuïstiek’. o Een eerste aanzet voor een plan van aanpak voor de CAW’s (overdracht van ontwikkelde expertise binnen Fevlado-Passant) werd uitgewerkt. In 2014 willen we de beleidsgroep GGZ en doven laten evolueren naar een klankbordgroep voor de beide deelprojecten. 1.4.2

Outreach handicapspecifieke expertise naar justitie

Sinds 2010 werken we samen met de FOD-justitie aan een meer adequate ondersteuning van gedetineerden en geïnterneerden met (een vermoeden van een handicap). - Aanvankelijk beoogden we het inbrengen van expertise bij de medewerkers van de psychosociale diensten (PSD) van de gevangenis. Deze expertise-uitwisseling startten we experimenteel op in Oost- en West-Vlaamse gevangenissen en resulteerde in 2010 in een leerdag (thema ASS en NAH), die een vervolg kende in 2011 en 2012 (telkens 2 dagen – telkens 25 PSD-medewerkers). - Na positieve evaluatie (handicap werd in toenemende mate herkend als verklaring voor problematisch gedrag, erkenning van de nood aan handicapspecifieke expertise) formuleerden de PSD-medewerkers nood aan coaching, consult en intervisie. Resultaten 2013: - In 2013 zetten we een stap verder en starten we samen met de FOD Justitie een kenniskring voor PSD-medewerkers op Vlaams niveau met als belangrijkste doel het stimuleren van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen PSD-medewerkers en deskundigen uit de voorzieningen voor mensen met een handicap. We zorgden voor een vierdaags programma:  Dag 1: Problemen zien, herkennen, benoemen bij mensen met een NAH + (screenings)instrumenten en reclasseringsmogelijkheden  Dag 2: Verstandelijke beperking en middelengebruik ; impact op neurologische en psychosociale competenties;  Dag 3: Tools / tips om te spreken met mensen met een mentale handicap over seksualiteit, middelengebruik, regels en regelnaleving, schuld, schaamte en ontkenning. Tools / tips om professioneel in te spelen op agressie.  Dag 4: Problemen zien, herkennen, benoemen bij mensen met een verstandelijke handicap – specifieke (screenings) instrumenten. - Daarnaast organiseerden we een tweedaagse basisopleiding voor 20 PSD-medewerkers rond emotionele ontwikkeling SEN-SEO waarmee we ondersteuning wilden bieden bij de inschatting van het emotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking en de vertaling van deze inzichten naar de concrete ondersteuningspraktijk in de gevangenis. - Na een positieve evaluatie door alle actoren willen we in 2014 focussen op de wederzijdse uitwisseling en komt de focus meer te liggen op de inzet van expertise-uitwisseling als instrument in de re-integratie van gedetineerden met een beperking.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 14 van 60


2

Maatschappelijke participatie

Na een paar schuchtere aanzetten in 2012 gaf de doorlichting ons groen licht en meer ruimte om ook “maatschappelijke participatie” als speerpunt voor de toekomstige werking te kiezen. Daarmee beogen we: 1. dat iedereen die – individueel of in het organisatieverband – zoekende is naar structurele mogelijkheden om de scheiding tussen wonen en ondersteuning/zorg optimaal te realiseren: a. op de hoogte is van experimenten, goede praktijken, samenwerkingsmogelijkheden om de huisvesting te realiseren; b. de mogelijkheid heeft om ervaringen en goede praktijken die focussen op de hier aan gekoppelde veranderende relatie tussen aanbieders van ondersteuning en mensen met een handicap uit te wisselen; 2. dat goede praktijken om vanuit een (formeel of informeel) georganiseerde ondersteuningscontext zo ruim mogelijk bekend zijn en dat we antwoorden bieden op de (reeds vastgestelde) nood aan uitwisseling en ondersteuning van wie op dit terrein werkzaam is; 3. dat bestaande instrumenten en methodieken die de maatschappelijke participatie van specifieke subdoelgroepen beogen optimaal verspreid worden.

2.1

Uitwisselen van ervaringen en goede praktijken met de scheiding wonen/ondersteuning

Indicatoren jaarplan 2013: - overleg met organisaties en groeperingen die hiermee reeds ervaringen hebben opgedaan, onder meer projecten in het kader van de niet-gereglementeerde toelage. Vlaamse resultaten: - Door het wegvallen van twee medewerkers werd hier maar een beperkte opstart gemaakt. - Sinds het najaar van 2013 maken we deel uit van de raad van bestuur van GIPSO. We werkten actief mee aan de voorbereiding van de kick-off die begin 2014 doorging. - De mogelijke oprichting van een stuurgroep rond het thema wonen nemen we mee naar 2014. - Een inventaris van goede voorbeelden en praktijken is in de schoot van GIPSO al ten dele gemaakt. In 2014 zetten we personeelstijd in om deze inventaris verder uit te werken.

2.2

Ondersteunen van de ontwikkeling van krachtgericht werken

We bouwen hier verder op een onderzoek naar goede praktijken in de voorzieningen dat we in 2012 uitvoerden. Indicatoren 2013: - Er is een onderzoeksrapport - Het onderzoeksrapport wordt voorgesteld Vlaamse resultaten: - het onderzoeksrapport is afgewerkt en – samen met bijkomende informatie over verschillende instrumenten en methodieken – beschikbaar op de website. - We organiseerden een overleg waarop we het onderzoeksrapport voorstelden en creëerden een aanzet van expertise-uitwisseling (mei 2013) - Door de reorganisatie lag dit thema in het najaar quasi stil. - We legden ondertussen wel contacten met andere steunpunten voor wie het werken met en aan sociale netwerken en meer algemeen het krachtgericht werken als thema aan kracht wint.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 15 van 60


o o o

2.3

Er is een gezamenlijke projectstuurgroep. Er is een driekoppig projectteam gevormd. Dit wordt getrokken door SEN. Omwille van de versnippering (methodisch – zie ook rapport van KDG) opteerden we voor de organisatie van een neutrale overlegtafel. Deze gaat in het voorjaar van 2014 door.

Verspreiden van instrumenten voor de maatschappelijke participatie van specifieke subdoelgroepen

Indicatoren 2013: - We ondersteunen de werkgroep echolokalisatie bij de ontwikkeling van meer expertise in het aanleren van deze techniek aan mensen met een visuele handicap (2013). - Verzelfstandiging van de CDM-vormingen. Vlaamse resultaten 2.3.1 -

Echolokalisatie:

We organiseerden twee intervisiebijeenkomsten (mei, september) met 30 deelnemers. De intervisie werd positieve geëvalueerd en er is vraag naar vervolg in 2014

2.3.2

Beter ondersteunen van ADL-activiteiten bij NAH-patiënten

De basisvorming Cognitive Disability Model (CDM) beoogt de verbetering in de werkwijze van een dienst / afdeling bij het organiseren van ondersteuning bij ADL-activiteiten. - In 2013 vonden er 12 trainingen CDM (Cognitive Disabilty Model) plaats. CDM wordt in de formule ‘in company’ aan een (multidisciplinaire) groep medewerkers van een voorziening collectief aangeboden. - Na evaluatie in 2014 bekijken we de mogelijkheden om deze vorming via SIG te laten continueren - Verspreiding van het instrument in Nederland: o Er vond hierover een verkennend en voorbereidend gesprek plaats tussen Axon, Bie Op de Beeck (die de vertaalslag van CDM naar de Vlaamse context heeft gemaakt) en het SEN. - Er is een principieel akkoord dat het bestaande cursusmateriaal gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van een aangepaste CDM-vorming in Nederland, met de vermelding van het SEN als (mede)ontwikkelaar van het materiaal.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 16 van 60


3

Preventie van complexe problemen en (onnodig) intensieve ondersteuning

De voorbije jaren heeft het SEN tal van initiatieven met het oog op het voorkomen van complexe ondersteuningsvragen helpen ontwikkelen. Deze inspanningen willen we de komende jaren meer stroomlijnen (thema’s en deelthema’s) en afstemmen op mekaar.

3.1

Afstemming tussen actoren betrokken bij complexe ondersteuningsvragen

We bouwen verder op de netwerken die de voorbije jaren door ons werden ondersteund. De voorbije jaren zijn er zoveel nieuwe initiatieven en ontwikkelingen geweest dat op het werkveld behoorlijk wat verwarring en onduidelijkheid leeft. Indicatoren 2013 - een overlegtafel waarop we met alle relevante actoren (professionelen en ervaringsdeskundigen): o een overzicht willen brengen van de opdrachten die de verschillende actoren op dit terrein opnemen; o de goede praktijken en expertise inventariseren, alsook de manieren waarop op het werkveld – met oog voor de verschillende regionale contexten – deze expertise inzet en afstemt op andere initiatieven; o vanuit een grondige analyse prioriteiten voor de komende jaren willen vastleggen en toetsen aan de noden van het werkveld; o een stuurgroep vormen die het programma verder opvolgt (najaar 2013). Resultaat 2013: In 2013 vonden met een aantal mensen verkennende gesprekken plaats over de noodzaak aan en haalbaarheid van de start van een intersectoraal platform rond geestelijke gezondheid. Hiertoe werd ook een conceptnota door het SEN opgesteld die inhoudelijk door de werkgroep positief werd beoordeeld. De actieve leden van de werkgroep zijn echter ook actief rond verschillende deelthema’s (SEN-SEO, conferentie inclusie en probleemgedrag, …). Gezien het vele werk is er voor geopteerd om de oprichting van een platform te verschuiven naar 2014.

Breed zicht op de ondersteuningsvragen én –mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving

3.2

3.2.1

Voorkomen van en omgaan met vastgelopen situaties

In samenwerking met actoren op het terrein bieden we al een aantal jaren concrete ondersteuning (advies en consult) aan bij vastgelopen cliëntsituaties (de consulentenwerkingen). Indicatoren 2013 -

In vijf provincies staat een opdrachthouder in voor het adviseren van organisaties/cliëntsystemen die geconfronteerd worden met vastgelopen hulpverleningssituaties. Medewerkers van deze advieswerking zijn ondersteund in functie van uitwisseling en stroomlijning Er is overleg met andere diensten waarmee de consulentenwerkingen structureel samenwerken

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 17 van 60


Vlaamse resultaten: -

-

Er werden 2013 227 cliëntsystemen aangemeld bij de vijf consulentenwerkingen. 91 cliënten verbleven bij hun familie, 69 verbleven in een residentiële voorziening, 34 in een vorm van begeleid wonen en 2 waren dakloos. Nog eens 18 cliënten woonden volledig zelfstandig. Van 13 cliënten zijn de gegevens onbekend. We ondersteunen de betrokken organisaties en medewerkers om expertise m.b.t. de adviesfunctie uit te wisselen en tot meer stroomlijning en afstemming te komen. o We installeerden een IPOC (interprovinciaal overleg consulentenwerkingen). o Het IPOC kwam in 2013 4 keer samen rond de thema’s registratie, begroting en financiële middelen, de nood aan één gemeenschappelijke tekst over de consulentenwerking (resultaat in 2014) o Er werd een vorming voorzien voor de coördinatoren door Inge Van de Putte (Universiteit van Gent). Thema’s:  kennismaking/ uitwisselen aan de hand van positie als consulent;  barrières binnen consulentenwerking;  concept duurzaamheid / Universal Design Innovatieve processen.

Regionale resultaten: -

-

3.2.2

In West-Vlaanderen faciliteerden we overleg met andere diensten en organisaties waarvoor de consulentenwerkingen (structureel en gecoördineerd) een adviserende rol kunnen spelen (zie ook speerpunt psycho-sociale diensten van de gevangenissen, de DOP’s, …). In West-Vlaanderen organiseerden we zes leermomenten over sociaal-emotionele ontwikkeling voor therapeuten die mensen met een verstandelijke beperking begeleiden. Voor de consulentenwerking van Antwerpen werd op 25/04 en 23/05/2013 een basismodule SEN-SEO voorzien voor 21 consulenten Voor de consulentenwerking Antwerpen werden de voorbereidingen getroffen voor een vormingsmoment rond verstandelijke beperking en psychose. SEN-SEO of meer aandacht voor de draagkracht van mensen met een handicap

De voorbije jaren coördineerden en ondersteunden we inspanningen om het werkveld meer aandacht te laten besteden aan de draagkracht (emotionele ontwikkeling) van mensen met een handicap en de impact daarvan op het slagen van inclusieve ondersteuningstrajecten. Deze inspanningen werden gecontinueerd in 2013 (en lopen ook in 2014 door). 3.2.2.1

Algemeen

De resultaten die we boeken op het thema zijn een samenspel van een sterke regiegroep, een 31 koppige trainerspool en een aantal kenniskringen en leergroepen. SEN faciliteerde in 2013 het geheel en de vormingen en het symposium in het bijzonder. De regiegroep (experts uit Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel (2), ambulant (2)) en Gehandicaptenzorg (2) aangevuld met onderzoekers (1) en SEN (1) kwam in 2013 4 keer samen (27/2, 24/5, 13/8, 20/11). De regiegroep: - volgde de acties op die op verschillende sporen werden uitgezet; - bereidde het symposium voor; - werkte aan een globaal plan voor 2014 en 2015. In een samenwerkingsproject van deze orde is het van groot belang ook in te spelen op vragen en noden die leven bij de actieve en vaak zeer gespecialiseerde betrokkenen (regiegroep en actief netwerk). Op die manier creëren we mee ruimte om het concept dynamisch en toekomstgericht te

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 18 van 60


benaderen. In functie daarvan organiseerden we op 17/6 een vorming over “de draad” van Gerrit Vignero voor actieve SEN-SEO betrokkenen. 3.2.2.2 -

-

Spoor sensibilisering en bekendmaking in andere sectoren

6 december 2013 organiseerden we met de regiegroep ons derde symposium. De 240 deelnemers smaakten het plenaire luik met o.a. bijdragen van Erik De Belie en Anton Dösen. Daarnaast lanceerden we een charter, konden deelnemers in de namiddag proeven van workshops die terugblikten op het verzette werk van de voorbije periode of een blik op de uitgezette sporen voor de komende maanden/jaren werpen. Aantal contacten met belendende sectoren (SEN medewerker speelde hierin een belangrijke rol: faciliteren, mee uitdenken en mee organiseren, matchen van trainers en voorzieningen, …): o Om de bruikbaarheid in het onderwijs te toetsen werd (al in 2012) een samenwerking met de scholengroep van het Bisdom Antwerpen opgezet. We hadden daarvoor contacten met de scholengroep en met de Vlaamse onderwijsraad. In drie scholen werd zelfs een coachingstraject uitgezet. o Met de gemeenschapsinstelling van Mol werd een vormingstraject uitgewerkt. o In Limburg kregen deelnemers van de kenniskring Middelengebruik en Handicap (geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) een introductie in SEO. o Het SEN-SEO-denkkader werd ook actief in de geestelijke gezondheidszorg verspreid in samenwerking met de consulentenwerkingen (die door SEN ondersteund worden). Dat resulteerde in een vorming in West-Vlaanderen en Antwerpen voor professionals die mensen met een verstandelijke beperking langdurig psychotherapeutisch ondersteunen. o Onze contacten met justitie (zie speerpunt 1) leidden ook tot samenwerking rond de SEN-SEO. Met de psychosociale diensten van de gevangenissen werkten we een vorming uit rond SENSEO in het kader van kwaliteitsvolle begeleiding van geïnterneerden met een verstandelijke beperking in gevangenissen. o De SEN-SEO-kenniskring Limburg nam het initiatief om een SEN-SEO-introductie voor niet-handicapspecifieke diensten te organiseren (gaat door in 2014)

3.2.2.3 -

-

Spoor vorming en coaching in functie van implementatie: Het geautomatiseerd systeem voor de aanvragen van de vormingen staat op punt. Vormingen: o In 2013 handelden we voor 12 voorzieningen een vormingstraject en voor 6 voorzieningen een coachingstraject af. o Daarnaast organiseerden we in samenwerking met de SEO-kenniskring Limburg een vorming over emotionele ontwikkeling bij mensen met ASS (25 deelnemers en positieve evaluatie van de bruikbaarheid van het denkkader voor deze specifieke doelgroep). Uit eerdere evaluatie bleek dat het vormingsconcept aanvulling behoeft om de kans op daadwerkelijke inzet van de inzichten en instrumenten op de werkvloer te garanderen. Daarom opteerden we er voor om coachingstrajecten uit te zetten. o De 6 coachingstrajecten werden unaniem door zowel de coaches als de betrokken organisaties als een succesverhaal beschouwd. o Omdat een resultaatsgerichte implementatie afhankelijk is van zowel de gedragenheid door beleid, een sterke staf en het betrekken van alle geledingen wordt de inbreng van een externe coach door alle organisaties als een must ervaren. o Wel blijkt het coachen een vak apart en is er geen vast traject dat kan gevolgd worden (de lopende trajecten toonden aan dat er nog ruimte voor verbetering van coachingsmethodiek en ondersteuning van de coaches mogelijk was). Daar willen we in 2014 en 2015 op verder werken.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 19 van 60


3.2.2.4

Uitwisseling en leren van elkaar

We ondersteunden in 2013 twee kenniskringen op een actieve manier: - een kenniskring met medewerkers uit 6 VAPH-voorzieningen loopt in Limburg (4 bijeenkomsten in 2013). Ze hebben in 2013 hard gewerkt aan intersectorale uitbreiding. Vanaf 2014 zullen ook twee medewerkers uit het bijzonder basisonderwijs en 1 uit de jeugdhulpverlening deelnemen; - een kenniskring voor 13 medewerkers in Vlaams-Brabant en Brussel. Twee kenniskringen werden in het verleden door ons actief ondersteund en maken nu enkel nog gebruik van de community-functionaliteiten van de SEN-website. Het functioneren van de groepen volgen we van op afstand: - een kenniskring voor ortho-agogen loopt in West-Vlaanderen; - een kenniskring voor ambulante woonbegeleiders uit West- en Oost-Vlaanderen. 3.2.2.5 -

-

3.2.3 -

-

-

SEN-SEO-box Deze werd gelanceerd op het symposium eind 2011. Tot eind 2012 werden 648 volledige boxen verkocht en daarnaast nog 244 keer het boek Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en 273 exemplaren van de schaal SEO-R. In 2013 gingen er 164 boxen de deur uit (wat het totaal op 812 brengt) en nog eens 324 keer het boek (totaal 568) en 185 keer de schaal (totaal 458). Daarmee ligt een herdruk in het verschiet. Deze is gepland in 2014. In 2015 komt er een herwerkte versie. Inclusieve trajecten voor mensen met een handicap en bijkomende zware gedragsproblemen

In 2012 vond er in samenwerking met het Nederlands-Vlaams platform MHID een conferentie plaats over het thema inclusie bij gedragsproblemen. De Vlaamse deelnemers hadden nood aan een meer praktijkgericht initiatief. De Vlaamse leden van het MHID platform het initiatief om met de ondersteuning van het SEN een vervolgconferentie te organiseren. o Op die conferentie werken we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk die door de mensen uit de praktijk zelf worden toegelicht. o We willen verschillende betrokkenen dichter bij elkaar brengen op vlak van interpretatie en invulling van het begrip inclusie (in de praktijk). Daarom betrekken we ook medewerkers van de inspectie en het VAPH, een aantal vertegenwoordigers uit de gebruikersraden van de voorzieningen en de directies van de voorzieningen. In 2013 vond de voorbereiding plaats. De conferentie gaat door op 22 mei 2014. 3.2.4

specifieke problematieken die bijdragen tot een verhoogde complexiteit van de ondersteuningsvraag.

In het kader van deze doelstelling continueren we een aantal engagementen die we de voorbije jaren zijn aangegaan. We zullen deze engagementen in 2014 evalueren in het licht van de veranderde organisatie en een nieuw beleidsplan en waar nodig bijsturen of afbouwen. 3.2.4.1

Werkgroep slikproblemen

Het reflectie-instrument (samenwerking SEN – werkgroep slikstoornissen) wil een praktijkgerichte bijdrage leveren aan een optimale behandeling van en omgaan met slikstoornissen. Het instrument wil een spiegel voorhouden en een hulpmiddel aanreiken om de dialoog over slikproblemen te stimuleren. (voor meer informatie zie onze website)

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 20 van 60


-

We faciliteren de werkgroep die 2 bijeenkomsten had, op 18/03 en 21/10. (deelnemers uit ziekenhuizen, Huntingtonliga, VAPH-voorzieningen) Samen met de werkgroep realiseerden we vier workshops waarin de 72 deelnemers effectief aan de slag gingen met het reflectie-instrument rond slikproblemen. Ze kregen de kans om verdiepend kennis te maken met dit reflectie-instrument: o Provincie Limburg - 27/09/2013 – 20 deelnemers o Provincie Vlaams-Brabant & Brussel: geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen o Provincie Oost-Vlaanderen: 23/09/2013 – 20 deelnemers o Provincie West-Vlaanderen: 27/09/2013 – 19 deelnemers o Provincie Antwerpen: 18/10/2013 – 13 deelnemers

3.2.4.2

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Indicatoren 2013 - uitwisseling tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties die vrijheidsbeperkende maatregelen waar mogelijk willen afbouwen. - een inspiratiedag waarop deskundigheid en expertise wordt uitgewisseld Vlaamse resultaten - Op 13 september 2013 organiseerden we voor een delegatie van de Vlaamse voorzieningen een bezoek aan Lunet Zorg in Nederland. De focus lag op uitwisseling met Nederlandse ervaringen en samenwerking met Nederland in functie van ons plan van aanpak en de organisatie van een studiedag / inspiratiedag. Wij namen de inhoudelijke voorbereiding en de organisatie van dit bezoek voor onze rekening. - In 2013 brachten we de Vlaamse werkgroep Vrijheidsbeperkende Maatregelen 6 keer samen (17/1, 28/2, 28/3, 14/05, 17/10, 25/11) - Het concept van de inspiratiedag werd in najaar 2013 definitief uitgewerkt. Meerdere voorzieningen uit Vlaanderen zullen meewerken aan de organisatie van deze dag (voorjaar 2014). Vanuit Nederland zal er een vertegenwoordiger van Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Sport deelnemen en vanuit Lunet Zorg (waar de Vlaamse delegatie een bezoek bracht) zal ook iemand een bijdrage leveren op de inspiratiedag. 3.2.4.3

Zware gedragsproblemen GES+ en GES++

Indicatoren 2013 Een analyse van de leervragen en resultaten van lopende leerplatforms omtrent de ondersteuning van jongeren en/of volwassenen met zware gedragsproblemen - Na consultatie van relevante actoren opmaak van een plan van aanpak voor ondersteuning van regionale leerplatforms en de uitwisseling van expertise -

Vlaamse en regionale resultaten Opstartvergadering Intervisiegroep Vlaams-Brabant en Limburg (21/11/13) met 17 deelnemers. - Verkennen van de mogelijkheden van kennis delen en leren van elkaar om de kwaliteit van de opvang te verbeteren - Bijkomend de samenwerking tussen de verschillende betrokken sectoren bevorderen. - Er zijn afspraken over het opzetten van de intervisiegroep (frequentie, data, locatie, thema’s, …), bedoeld voor professionelen uit MPI’s, K-diensten en Gemeenschapsinstellingen uit Limburg en Vlaams-Brabant. In januari 2014 gaat de intervisiegroep GES+ effectief van start. kenniskring té-jongeren in West-Vlaanderen. - In een nauwe samenwerking met het regioteam van Integrale Jeugdhulp en het Stent overleg faciliteren we al sinds 2012 een kenniskring.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 21 van 60


-

-

-

Deelnemers zijn begeleiders die werken met jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen. De begeleiders komen uit de verschillende relevante sectoren: BJB, AWW, GGZ, VAPH, onderwijs, … Na evaluatie van de werkzaamheden van 2012 werd gekozen voor twee inhoudelijke momenten (oplossingsgericht werken, krachtgericht werken) in grote groep in combinatie met drie uitwisselingsmomenten in kleine groepen. 39 deelnemers en 5 bijeenkomsten in 2013.

Kenniskring gedragsproblemen - We faciliteren een kenniskring gedragsproblemen – ambulant die 5 keer bijeen kwam ( 8/3; 26/4; 7/6; 18/10 en 6/12) en 12 deelnemers telt (begeleid wonen, beschermd wonen, DIO, Oikonde). De groep wisselt op concreet niveau ervaringen uit rond psychische en gedragsproblemen in een ambulante context. Leerdag kinderen en jongeren met verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen - Samen met een werkgroep (medewerkers uit VAPH) organiseerden we een leerdag om de draagkracht te verhogen van begeleiders van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. 110 deelnemers. Uit de evaluatie weerhouden we noden voor eventuele vervolgacties rond volgende thema’s: SEO bij kinderen en jongeren, teamontwikkeling, opvang na agressie. Samenwerking met geestelijke gezondheidszorg - We werkten samen met SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg) aan een tweedaagse studiedag: Samen “werken” rond Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag bij jongeren op 16 en 17 oktober. 50 deelnemers

3.2.5

-

Middelenmisbruik en handicap

Indicatoren 2013 De brochures worden gedurende 2013 tot 2015 (hele periode) verspreid. Handicapspecifieke expertise wordt geoutreacht naar de VAD (jaarlijkse afstemming). De beschikbare informatie is gebundeld. Regionale leerevenementen zijn ingericht.

Vlaamse resultaten We hebben een structurele samenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen waarmee we zoeken naar afstemming op het terrein van Middelengebruik en handicap. - We hebben alle info, aanbod, hiaten en knelpunten rond ‘middelengebruik & beperking’ in een (voorlopig intern) dossier gebundeld. Daarin zitten ook de resultaten van het project van Popov waarin we de voorbije jaren participeerden. Het dossier is beschikbaar. -

-

Regionale resultaten Er is een rapport van de Limburgse werkgroep Triple D - Verstandelijke beperking & Middelengebruik (Limburg) dat de werkzaamheden van de werkgroep toelicht en een aantal inhoudelijke bevindingen toelicht. o Het rapport is bedoeld:  om inhoudelijke bevindingen (concrete handvatten) op te lijsten en te verspreiden binnen de verschillende sectoren.  ter inspiratie voor organisaties binnen en buiten Limburg die niet betrokken waren. o Producten: Het rapport werd breed verspreid via bestaande Limburgse netwerken GGZVAPH (SPIL) en via de online groep ‘Verslaving’ op de SEN-site:

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 22 van 60


-

-

In samenwerking met CAD Limburg werd met organisaties die werken met mensen met ASS gewerkt rond gameverslaving. Dat resulteerde in een werkgroep met 12 deelnemende voorzieningen die in 2013 al drie keer vergaderde en die bestaande tools zoals VAT of Videogame Addiction Test en de Registratieopdracht volgens CRA methode, autivriendelijk willen maken. In Vlaams-Brabant startten we een overleg op met Vibeg, die al op dit terrein actief waren. Vibeg en SEN willen samen een vervolgtraject uitwerken. In 2014 starten we een intervisiegroep op. In West-Vlaanderen werd een samenwerking opgezet met de zorgcoördinator middelenmisbruik in functie van concrete initiatieven in 2014).

3.3

Ondersteunen van collectieve leervragen – vrije ruimte

Thema Differentiaaldiagnostiek Comorbiditeit ASS NAH

Daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag NAH Cliënten met dubbeldiagnose Moeilijk hanteerbaar gedrag ASS Communicatieve en cognitieve functies ASS en bijkomende psychiatrische stoornissen Omgaan met gedragsproblemen bij verstandelijke beperking NAH in ambulante voorzieningen

3.4 -

Doelstelling Uitwisseling tussen gespecialiseerde ASSdienstverleners + bevorderen netwerking Uitwisseling tussen begeleiders in residentiële woon- of werksituatie Uitwisseling van expertise

Methodiekuitwisseling – breinbreker Verbeteren ondersteuning clienten met dubbeldiagnose via uitwisseling van methodieken In samenwerking met provincie en werkgroep: studievoormiddag

Resultaten 45 bezoeken 3 Lezingen

Deelnemers 393 150

Regio WVL

1 uitwisseling op 26/11

WVL

5 bijeenkomsten

WVL

WVL 29/11

65

Ant

28/3

69

Lim

Workshop

9/12

26

Lim

Uitwisseling met Gastenhof en Adelante (Nederland)

18/2 28/11

10 19

Lim

Uitwisseling (oa ook met gebruikers)

16/5, 26/9 en 5/12

12

OVL

Vinger aan de pols: opvolgen relevant onderzoek en ontwikkelingen

Verkenning met Claudia Claes van de HoGent: ondersteuningsstrategieën om te werken aan kwaliteit van leven (19/3)

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 23 van 60


4

Netwerken

Om het SEN-concept optimaal te laten werken en de realisatie van de doelstellingen voor de verschillende speerpunten optimaal te garanderen, zijn contacten met en het ondersteunen van diverse netwerken van levensbelang. We bevinden ons daar in een overgangsfase waarin we, zowel Vlaams als provinciaal een aantal doelgroepspecifieke samenwerkingsverbanden die we in het verleden actief ondersteunden, proberen te verzelfstandigen. Doel is om daarin op korte termijn een rol als partner en niet langer als trekker op te nemen. De effecten van deze ontwikkeling zijn alvast merkbaar. De Vlaamse Stuurgroepen kozen er voor hun werking op te heffen (Vlaamse Stuurgroep Autisme en Stuurgroep Gedragsproblemen). Anderen evolueerden naar een platform (Vlaams Platform NAH) of een uitwisselingsgroep (Stuurgroep Visus). In de plaats komen themanetwerken, zowel op Vlaams als op provinciaal (waar relevant) niveau. Consequent met de keuze om daarin als partner aan te treden wordt de benaming van deze groepen niet langer vanuit een SEN-perspectief maar vanuit het netwerk zelf gekozen (regiegroepen, stuurgroepen, beleidsgroepen). De functie van deze themanetwerken varieert. Vanuit SEN willen we alvast bijdragen aan een duidelijke contractering waarin de rol van de verschillende netwerkpartners is omschreven.

4.1

Samenwerking met gestructureerde verbanden

De werking van het SEN steunt in grote mate op de samenwerking met mensen en organisaties die actief zijn in allerhande beleids-, leer- en/of expertisenetwerken. 4.1.1 Internationale netwerken - MHID-platform Nederland-Vlaanderen: o Ter afronding van de nazorg bij de MHID-conferentie die in 2012 in Antwerpen plaatsvond, bracht het SEN ook in 2013 nog een aantal keer het MHID-platform samen. o Vanaf 2014 willen we een Nederlandse partner om de ondersteuning van het platform mee op te nemen. 4.1.2 -

Vlaamse netwerken

Vlaams platform NAH: o In 2013 werd de vroegere Vlaamse Stuurgroep NAH omgedoopt tot het ‘Vlaams Platform NAH’. o Waar de vroegere stuurgroep NAH een sturend orgaan was in het oude SEN, evolueerde deze stuurgroep in de loop der jaren naar een platform dat de interne werking van het SEN oversteeg. o Daarom besliste de stuurgroep in afstemming met het SEN dat het Vlaams Platform NAH een autonoom functionerend platform zal zijn voor alle actoren binnen het NAH-werkveld. o SEN blijft wel haar ondersteunende en faciliterende taak t.a.v. dit platform verder zetten (ten minste in de periode van haar huidige beleidsplan). SEN is tevens lid en participant van dit platform.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 24 van 60


4.1.3

Regionale netwerken

Netwerk ASSen Ampel Netwerk ouder worden Provinciaal samenwerkingsverband NAH Antwerpen Coördinatiegroep ROGCAW-GGZ Werkgroep ambulante begeleiding dubbeldiagnose Provinciaal samenwerkingsverband NAH Vlaams-Brabant en Brussel Samenwerkingsverband ASS Overleg autisme

Stuurgroep gedragsproblemen Denktank NAH

Netwerk ASS Overlegplatform gedragsproblemen

4.2

Resultaat Samenwerkingsovereenkomst + charter (zie onze website) Organisatie leerinitiatieven

Rol SEN Samenwerking i.f.v thema’s Partner voor leerinitiatieven Trekker ism Dienst Welzijn Partner voor leerinitiatieven

Regio West-VL

Partner voor leerinitiatieven

Antwerpen

10 bijeenkomsten 10/1, 1/3, 14/3, 31/5, 13/6, 30/8, 12/9, 25/10, 14/11

Facilitator

Vlaams-Brabant

Bijeenkomsten op 4/2, 11/3 en 7/10 5 bijeenkomsten 8 tot 15 deelnemers Voorbereiding alle ASSactiviteiten 2 bijeenkomsten 16/4 en 26/9 14 deelnemers Voorbereiding initiatieven 2 bijeenkomsten 3/5 en 15/10 14 deelnemers Voorbereiding uitwisseling en disseminatie Bevraging in januari Stuurgroepvergadering mei Voorbereiding en realisatie leerdag 12/12

Facilitator

Vlaams-Brabant

Trekker en facilitator, partner in leerinitiatieven

Limburg

Facilitator, partner in leerinitiatieven

Limburg

Trekker en facilitator, partner in leerinitiatieven

Limburg

Facilitator, partner in leerinitiatieven Partner in leerinitiatieven

OostVlaanderen OostVlaanderen

Zie onder speerpunt 1 ouder worden 6 bijeenkomsten (16/01, 24/04, 22/05,19/06, 16/10, 27/11) 2 overlegmomenten 1 leeractiviteit 1 overleg (7/3)

West-VL West-VL Antwerpen

Samenwerkingen met diensten, overlegorganen

Dienst / overleg Dienst Welzijn Provincie Regioteam IJH SEL’s Regionale Welzijnsraden Stuurgroep zorgcircuit “Mensen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen” SPIL team zorgtraject SPIL stuurgroep kinderen en jongeren Stuurgroep NAH Oost-Vlaanderen

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Regio West-VL West-VL West-VL West-VL VL-Br Limburg Oost-VL

Pagina 25 van 60


4.3

Individuele contacten met organisaties

11/1/2013: Landelijke kinderopvang en inclusie (Sofie De Bie) 14/1/2013: Begeleid Wonen Pajottenland 25/1/2013: CRZ (Liebet Maes) 28/2/2013: Stuurgroep ROG (Fabienne Van Damme – voorzitter) 6/3/2013: MPC Ter Bank (Mart Cockx) 19/3/2013: VIBEG – project ‘Handicap en Verslaving’ 30/5/2013: Cultuurgevoelige Jeugdhulp 13/9/2013: Werkbezoek Nederland in kader van VBM (Lunetzorg) 14/11/2013: Veerle Umans (Provincie Limburg) 22/11/2013: Het Roerhuis 8/3/2013: Overleg rond samenwerking SEN – SPIL (Bert Plessers) 28/5/2013: Overleg samenwerking SEN – Ernah - Rondpunt 28/8/2013: Kennismaking Enter vzw 4/9/2013: Overleg met sleutelfiguren i.f.v. veranderingsproces SEN

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 26 van 60


Een organisatie in verandering 4 grote uitdagingen 1

Een organisatie in verandering

Om onze doelstelling te realiseren is het van belang dat we een lerende en innovatieve organisatie zijn. Daartoe hebben we onder meer in 2012 de organisatie doorgelicht in samenwerking met onze belangrijkste stakeholders. Bedoeling was de organisatie te herpositioneren in het licht van de ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met een handicap. Dit resulteerde onder meer in een aantal aanbevelingen en adviezen op inhoudelijk en organisatorisch vlak die we vertaalden in vier uitdagingen: Onderbouwd kiezen Sterk besturen Performant werken Transparant communiceren

1.1

Onderbouwd kiezen

Indicatoren 2013: - Een geactualiseerde missie en visie (januari/april 2013) - Transparante besluitvormingsprocedures en bijhorende criteria voor een onderbouwde keuze door de raad van bestuur Resultaten: - De missie en visie van SEN zijn geactualiseerd en publiek beschikbaar op onze website - We hebben drie procedures uitgewerkt in het kader van het onderbouwd kiezen: o voor de opmaak van een nieuw beleidsplan o voor de keuze van een thema o voor de keuze van een project - Deze procedures zijn beschikbaar op het secretariaat - Het nieuwe jaarplan 2014 is opgemaakt met duidelijke keuze voor 9 thema’s.

1.2

Sterk besturen

Indicatoren 2013: - De organisatiestructuur is bijgestuurd in functie van de bijsturing beleidsplan - De samenwerking met de andere steunpunten in functie van meer administratieve en logistieke efficiĂŤntie is opgestart Er is hard gewerkt aan de organisatiestructuur. Om de noodzakelijke veranderingen door te voeren is echter nog een bijsturing van de regelgeving noodzakelijk. Deze is ondertussen principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering maar zal pas in 2014 gerealiseerd worden.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 27 van 60


Resultaten: 1.2.1 vernieuwing bestuursorganen: - Op 15 mei 2013 keurde de algemene vergadering het budget voor 2013 goed. De vergadering nam kennis van het veranderingsplan dat werd uitgetekend. - De raad van bestuur nam kennis van het ontslag van het Vlaams Welzijnsverbond als lid van de raad van bestuur. Daarmee wilde het verbond de minister een signaal geven omtrent de versnippering van de middelen voor de ondersteuning van het werkveld. De raad van bestuur deelt deze bezorgdheid en voorziet in stappen om die versnippering tegen te gaan (zie verder onder performant werken – samenwerking steunpunten). - Er is een neutrale voorzitter aangesteld (Jef Breda) en deskundigen (Joris Van Puyenbroeck) maken deel uit van de raad van bestuur. - Er is een actief dagelijks bestuur dat driewekelijks vergadert en gevormd wordt door Jef Breda (voorzitter), Ann De Roeck en Ignace Leus (penningmeester). Inne Van de Ven neemt als algemeen coördinator deel aan de besprekingen. - De raad van bestuur werkte een voorstel van statutenwijziging uit dat het SEN toelaat om in de toekomst te werken met een grote, intersectoraal samengestelde algemene vergadering én raad van bestuur. Om juridisch-technische redenen kon dit voorstel nog niet voorgelegd worden aan een statutaire algemene vergadering die gepland was in november 2013. Deze wijziging werd verdaagd naar de statutaire algemene vergadering van 23 mei 2014. 1.2.2 Overgang van doelgroepspecifieke naar thematische werking: - De keuze voor de provinciale inbedding is bekrachtigd en in de toekomst combineren alle provinciale coördinatoren hun functie met die van themaverantwoordelijke. Daarnaast is er nog 1 (i.p.v. 3) inhoudelijke medewerker die uitsluitend thema’s opneemt. - De Vlaamse (doelgroepspecifieke) stuurgroepen maken geen deel meer uit van de organisatie. Actieve stuurgroepen (o.a. Vlaamse Stuurgroep NAH) worden wel gevaloriseerd en ingezet in de thematische werking (mits verbreding van de functie (afstemming in functie van zorgcontinuïteit) en uitbreiding naar alle relevante stakeholders). - Stuurgroepvoorzitters hebben geen vertegenwoordiging meer in de raad van bestuur. 1.2.3 Kostenbewust uitgeven: - Er is een nieuw financieel evenwicht bereikt dat toelaat om, conform onze visie, de expertise die in het werkveld aanwezig is in te zetten in de ontwikkeling en verspreiding van expertise (maximaal 80 % worden ingezet op personeelsmiddelen). Zie bijlagen Resultatenrekening. - De raad van bestuur besliste in 2013 om een reserve van 250.000 euro te bestemmen voor de opvang van de meerkosten van anciënniteits- en baremaverhogingen. Dat betekent dat een (deel van een) positief saldo zal vanaf 2014 worden aangewend om deze reserve te realiseren.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 28 van 60


1.3

Performant werken

1.3.1 Interne werking Personeelsbeleid - In het najaar werd de nota personeelsbeleid door een werkgroep met de algemeen coördinator en twee medewerkers geactualiseerd. De nota werd eind december door het team en de raad van bestuur besproken en aanvaard als uitgangspunt voor een aantal wijzigingen in de toekomst. - Het systeem van werkbesprekingen en functioneringsgesprekken werd verankerd in de agenda’s van de medewerkers. - Het team bestond begin 2013 uit 11 medewerkers: o Vijf provinciale coördinatoren (Kurt Declercq (FT), Cindy Stevelinkc (FT), Rik Decoene (4/5de), Annelies Ven (FT) en Joris Claes (4/5de) o 3 stafmedewerkers (Ali Kazem Zadeh (FT – NAH en Gedragsproblemen), Lieve Van Dooren (FT – Visus en ASS) en Karine Van den bossche (FT – justitie en outreach) o Een logistieke cel: Carien Suykens (1/2de) en John Vereecke (4/5de) o Een algemeen coördinator Inne Van de Ven (1/2de) - Na de reorganisatie bleef eind 2013 een team van 9 over: o Vijf inhoudelijke medewerkers die werken in en vanuit een provincie en daarnaast verantwoordelijk zijn voor 1 of meerdere Vlaamse (sub)thema’s: (Kurt Declercq (FT), Cindy Stevelinkc (FT), Rik Decoene (4/5de), Annelies Ven (FT) en Joris Claes (4/5de) o Een inhoudelijke medewerker die uitsluitend verantwoordelijk is voor Vlaamse (sub)thema’s ((Ali Kazem Zadeh (FT)). o Een logistieke cel: Carien Suykens (1/2de) en John Vereecke (4/5de) o Een algemeen coördinator Inne Van de Ven (FT) Teamwerking - Tweewekelijks (behoudens de schoolvakanties) treffen de medewerkers mekaar een hele dag. o In 2013 is veel energie van het team gegaan naar de verschillende facetten van het veranderingsproces. Gezien de beperkte beschikbaarheid van de algemeen coördinator riepen we de hulp in van Katrien Boone (VSPW Balans) die ons vijf keer ondersteunde. - Naast briefing omtrent organisatorische materies maken we ruimte voor thematische besprekingen (interne met de teamleden, maar ook met inbreng van externen). - Collectieve vorming voor het team: o 17/6: VAPH & Zorgvernieuwing (informatie door Marc Sevenhant) o 27/9: Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen o 1/10: Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen o 16/12: aan de slag met Prezi

Expertise uitwisselen met organisaties/mensen met gelijkaardige rol en functie Indicatoren 2013 : - We werken mee aan een inventaris van noden en behoeften van (medewerkers van) intermediaire organisaties (2013) en organiseren waar mogelijk mee kleinschalige initiatieven en leermomenten. - We continueren de ondersteuning van een aantal VTO-groepen die leren en kennisdelen op organisatieniveau onder de loep nemen. - We organiseren ons jaarlijks evenement dat gericht is naar alle leden van die groepen en zoomen in op aspecten van “omzetten van kennis in de praktijk”. Vlaamse resultaten : - We participeerden aan het Methodon-project van de Sociale Hogeschool Leuven - We namen het initiatief voor een uitwisselingsdag tussen de medewerkers van steunpunten (SEN, SJH, SAW) – gaat door in 2014

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 29 van 60


-

Het geplande jaarlijkse evenement werd door de reorganisatie uitgesteld naar 2014.

Regionale resultaten : - We trekken mee een overleg van kenniswerkers in West-Vlaanderen. - We faciliteren een groep kenniswerkers in Antwerpen (25/01,12/04,13/09,13/12) - We faciliteren een groep kenniswerkers in Vlaams-Brabant (2 bijeenkomsten) 1.3.2

Intersteunpuntensamenwerking met het oog op efficiënte inzet van de middelen

Algemeen De drie steunpunten (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Expertisenetwerken) opteerden er voor om de mogelijkheden af te tasten voor meer structurele samenwerking op logistiek en administratief vlak en zo de beperkingen die een kleine vzw met zich mee brengt op te heffen. - Er is een overleg van de steunpuntverantwoordelijken dat in 2013 nog onregelmatig plaats vond, maar vanaf 2014 driewekelijks zal doorgaan. - Er is een voorzittersoverleg (voorzitters van de drie steunpunten + de drie verantwoordelijken). Ook voor dat overleg is er vanaf 2014 een vaste kalender.

Verdere ontwikkeling kennisplatform Vlaams kennisdelingsplatform : - We waren actief lid van de Vlaamse Stuurgroep voor het “Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van een WVG-kennisdelingsplatform”. De stuurgroep vertrekt van de stelling dat het creëren, toepassen en uitwisselen van (nieuwe) kennis een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van creatieve en innovatieve oplossingen voor hedendaagse welzijnsproblemen. - Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kreeg de opdracht de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling en de implementatie van een WVG-kennisdelingsplatform, rekening houdend met de bestaande context van kennisdelingsinitiatieven (bv. EXPOO, expertisecentrum dementie, Steunpunt Expertisenetwerk, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, VIGeZ , …) o We participeerden aan de stuurgroep. o We participeerden aan het onderzoek (deelname aan voorbereidende gesprekken en aan een focusgroep). o Het rapport is opgeleverd. Kennisplatform steunpunten : In 2013 werkten we samen met SAW en SJH verder aan de overgang naar een nieuw kennisplatform. Tot eind augustus werkten we daarvoor samen met de firma Curious. Aangezien het voorgestelde platform niet tegemoet komt aan de vereisten van de drie steunpunten werd die samenwerking on hold gezet. Voor SEN staat de firma nu nog enkel nog in voor het onderhoud van de huidige SEN-site. Voor het toekomstig platform hebben we: - in het najaar met de drie steunpunten het terrein verder verkend met ondersteuning van een expert sociale media van de Thomas More Hogeschool (Wouter Van den Bosch) - de keuze gemaakt voor een gezamenlijke database die het concept significant goedkoper maakt en in 2014 operationeel zal zijn. Kennisplatform SEN : In 2012 begon de website te leiden onder het toenemend aantal geregistreerden (we overschreden de grens van de 9000 geregistreerden). De gevolgen op het kennisplatform waren groot: - De tijd die nodig was om nieuwe inhoud aan de site toevoegen liep dermate op dat actieve gebruikers (ook de teamleden) ontmoedigd raakten.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 30 van 60


-

Door het perspectief van een gezamenlijk platform werd de beslissing om aan de oude site te werken uitgesteld. Toen in het najaar duidelijk werd dat een gezamenlijk platform nog een tijd op zich zou laten wachten werd de snelheid aangepakt. Ondertussen zijn 10.270 mensen geregistreerd op de site.

Huisvesting - We verkenden de mogelijkheden om op middellange termijn (eind 2015) een gezamenlijke huisvesting te voorzien die ook mogelijkheden biedt voor andere, thematisch aansluitende steunpunten of expertisenetwerken.

1.4

Transparant communiceren

2013 was in alle opzichten een overgangsjaar. Derhalve was een duidelijke communicatie naar het zeer brede werkveld niet evident. Nadat de contouren van de verandering en de keuze voor de thematische insteek midden 2013 duidelijkere vormen aannamen hebben we regionale dialoogmomenten georganiseerd: - Een eerste in Oost-Vlaanderen 26 juli - Vervolgens in West-Vlaanderen begin september. - In Limburg organiseerden we twee overlegmomenten; een eerste met zij die in het verleden actief betrokken waren bij de doelgroepspecifieke werking en vervolgens een voor die organisaties waarmee we in de toekomst meer willen samenwerken. - Overlegmomenten voor Antwerpen en Vlaams-Brabant waren voorzien maar werden door omstandigheden (personeelswissel) uitgesteld. Eind 2013 schakelden we een extern bureau (Tapacom) in om onze communicatie en communicatiekanalen door te lichten. Dit resulteerde begin 2014 in een adviesrapport.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 31 van 60


JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 32 van 60


JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 33 van 60


JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 34 van 60


Bijlagen 1

Kostenbewust uitgeven: financieel verslag 2013 code 610000 610010 610020 610030 610040 610050 610060 6100 610500 610510 610520 610530 6105 611000 611010 6110 611500 611510 611520 611530 611540 611550 611560 6115 612000 612010 612020 612030 612040 612050 612060 6120 612500 612510 612520 612530 612540 612550 6125 613000

groep huur bedrijvencentrum huur/kosten prov. Coordinatoren huur vergaderlokalen verbruik coordinaat en vergaderingen gas Electriciteit Water totaal huisvesting uitbesteed werk erelonen en honoraria boekhouding revisor totaal uitbesteed werk sociaal secretariaat dienst maaltijdcheques totaal diensten mbt personeel kopies en drukwerk verzendingskosten aanpassingen VOP kantoormateriaal communicatiekost wettelijke bekendmakingen herstelling en onderhoud documentatie en abonnementen totaal secretariaatskosten BA bestuurders Omnium dienstverplaatsing BA vzw inboedelverzekering Brandverzekering gemeen recht vrijwilligers Verzekering evenementen totaal verzekeringen verplaatsingskosten coo verplaatsingskosten procons verplaatsingskosten rvb/stgr onkostenvergoedingen rvb en stgr representatiekosten verblijf totaal vergaderingen lidmaatschappen

resultaat 2012 22.296,54 € 8.251,36 € 244,20 € 2.116,86 € 179,11 € 275,00 € 300,00 € 33.663,07 € 9.314,83 € 2.541,00 € 2.420,00 € 14.275,83 € 5.808,30 € 1.949,56 € 7.757,86 € 1.140,97 € 3.216,42 € 3.786,29 € 5.905,09 € 118,70 € 1.962,31 € 542,54 € 16.672,32 € 558,92 € 622,12 € 165,50 € 457,76 € 286,49 € 87,56 € 2.178,35 € 3.439,79 € 8.587,52 € 2.694,20 € 1.140,00 € 1.107,04 € 0,00 € 16.968,55 € 1.381,05 €

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

resultaat 2013 14.327,78 9.050,32 2.795,78 1.769,29 1.190,43 684,27 600,00 30.417,87 5.941,23 0,00 2.420,00 1.210,00 9.571,23 6.397,08 2.011,68 8.408,76 2.743,10 1.078,70 2.152,29 5.730,66 78,58 2.096,89 900,06 14.780,28 512,34 259,22 0,00 76,29 152,59 0,00 0,00 1.000,44 2.262,36 7.046,08 669,99 60,00 1.499,05 472,50 12.009,98 1.430,00

begroting 2014 15.494,14 11.803,90 2.000,00 2.200,00 1.150,00 700,00 600,00 33.948,04 10.500,00 1.500,00 2.470,00 1.240,25 15.710,25 7.000,00 1.900,00 8.900,00 1.500,00 500,00 3.050,00 2.200,00 5.600,00 78,58 2.150,00 1.000,00 16.078,58 558,92 777,66 184,92 533,21 277,38 97,90 270,60 2.700,59 2.500,00 7.200,00 700,00 100,00 1.200,00 1.000,00 12.700,00 1.600,00

Pagina 35 van 60


613010 613020 613040 613050 613060 613070 6130 614000 614100 614110 614120 614130 614140 614150 614170 614220 614 619080 615010 615000 615050 615100 615150 615200 615250 615300 615350 615400 615450 615500 615550 615

huur materiaal huur computerprogramma's onderhoud informatica aanpassingen website PR en huisstijl begeleidingsgroep totaal informatica en diversen totaal interne werkingskosten uitbesteed werk: externe projecten consulentenwerking SEN-SEO CDM (Cogn. Disablities Model) Affolter executieve functies diagnostiek volwassenen vroegbegeleiding schoolrijpheid braillisten totaal externe projecten projecten netwerkkosten medewerkers interne projecten huur lokalen vergaderkosten, catering kantoormateriaal, kopies diverse diensten verzekering verplaatsingskosten huur materiaal internationale samenwerking onkostenvergoedingen vergoeding voor sprekers en experten verzendingskosten totaal interne projecten

616000 616050 616100 616150 616200 616250 616300 616

expertisewinkel advies en consult workshop stage reflectieve leermethode training bezoek totaal expertisewinkel totaal projecten

61 totaal diensten en diversen 620200 620210 620220 620250 620260 621200 623000

brutolonen eindejaarspremie vakantiegeld verbrekingsvergoeding Outplacement patronale bijdrage wetsverzekering aanwervingskosten 623100 bedrijfsgeneeskunde 623200 woon/werkverkeer 623210 fietsvergoeding

3.576,62 € 0,00 € 1.941,68 € 0,00 € 4.470,19 € 2.265,90 € 13.635,44 € 105.151,42 € 111,81 € 120.000,00 € 4.804,21 € 1.621,40 € 1.377,67 € 2.406,95 € -2.621,00 € 8.333,00 € 3.992,94 € 140.026,98 €

350,00 € 6.255,50 € 29.277,65 € 3.353,71 € 2.327,01 € 28,30 € 11.123,53 € 367,00 € 195,75 € 2.302,49 € 59.424,38 € 465,48 € 115.470,80 €

3.341,27 0,00 4.033,46 0,00 1.167,65 0,00 9.972,38 86.160,94

3.420,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 2.500,00 35.520,00 125.557,46

156.127,00 3.847,02

159.250,00 1.500,00

159.974,02

160.750,00 39.620,54

25,00 50,00 1.402,85 16.245,41 2.980,08 1.519,73 0,00 6.938,09 55,00 161,00 1.484,10 47.602,75 70,00 78.534,01

39.620,54

200,00 1.700,00 € 3.050,00 € 0,00 € 2.760,00 € 500,00 € 300,00 € 8.310,00 €

200,00

0,00

263.807,78 €

238.708,03

200.370,54

368.959,20 €

324.868,97

325.928,00

416.260,11 € 26.512,14 € 46.196,61 €

394.622,19 23.374,20 39.993,23 24.171,36 1.600,00 134.220,44 307,60 0,00 275,57 5.745,22 458,10

344.537,05 21.704,21 25.239,31

135.512,28 € 3.341,73 € 264,86 € 6.233,93 € 731,70 €

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

125.184,44 3.741,25 0,00 282,46 5.500,00 615,00

Pagina 36 van 60


623220 623300 623330 623400 623500 623900

kosten eigen aan de werkgever vorming en opleiding personeel andere personeelskosten groepsverzekering maaltijdcheques mutatie provisie vakantiegeld

1.831,25 € 1.254,48 € 3.844,57 € 15.333,00 € -9.078,85 €

250,00 2.321,05 25,00 2.563,05 13.874,00 -5.421,81

0,00 6.000,00 1.000,00 3.844,57 14.000,00 3.000,00

649.237,81 €

638.379,20

554.648,29

4.658,52 € 2.238,50 € 2.815,76 € 662,12 €

0,00 235,95 2.605,80 657,14 0,00 3.498,89

0,00 0,00 2.238,00 2.815,76 3.500,00 8.553,76

45,15 €

0,15 244,52 244,67 45,15 45,15

100,00 250,00 350,00 50,00 50,00

11.857,47 €

3.788,71

8.953,76

uitgaven inclusief projecten

1.030.054,48 €

967.036,88

889.530,05

uitgaven exclusief projecten

62 loonkost 630100 630200 630300 630400

afschrijving website afschrijving software afschrijving IMU afschrijving meubilair nieuwe afschrijvingen 63 totaal afschrijvingen

644000 644050 64 657000 65

1.000,00 €

diverse bedrijfskosten roerende voorheffing andere bedrijfskosten financiële kosten financiele kosten totaal diverse en financiele kosten

10.374,90 € 294,84 € 1.142,58 € 1.437,42 € 45,15 €

766.246,70 €

728.328,85

689.159,51

736000 ontvangen subsidies consulentenwerking 737100 subsidies AUT 737300 subsidies NAH 737400 subsidies VH 73 giften en subsidies

654.382,00 € 151.237,00 € 1.500,00 €

723.036,00 156.127,00

711.546,00 159.250,00 8.000,00

807.119,00 €

10.640,00 1.500,00 891.303,00

878.796,00

741000 741100 741300 741

recuperaties: externe projecten recuperaties: interne projecten recuperaties: publicaties diverse opbrengsten

35.996,95 € 80.864,50 € 23.703,20 € 140.564,65 €

17.435,93 61.030,00 6.565,15 85.031,08

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

749000 749020 749030 749040

pers.bijdrage maaltijdcheques recup. BVH algemeen educatief verlof auteursrechten VOP-premie recuperaties mbt personeel betalingsverschillen financiële opbrengsten financiele opbrengsten uitzonderlijke opbrengsten

2.415,44 € 4.959,35 € 948,94 € 877,03 €

2.171,28 4.883,64 560,47 1.710,95

2.200,00 5.000,00

9.200,76 €

9.326,34 10,00 1.947,75 1.957,75 25,00

749 756200 757000 75 764000

5.440,86 € 5.440,86 € 812,80 €

791100 onttrekking fonds COO totaal uit/naar reserves inkomsten uitgaven saldo

1.500,00 1.500,00

812,80 €

25,00

0,00

963.138,07 €

987.643,17

903.220,87

-66.916,41 €

20.606,29

13.690,82

67.116,63 €

20.606,29

13.690,82

963.138,07 € 1.030.054,48 €

987.643,17 967.036,88

903.220,87 889.530,05

-66.916,41 €

20.606,29

13.690,82

75 financiele opbrengsten totale opbrengsten

2.224,87 12.000,00 21.424,87

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 37 van 60


2

Lijst werkende leden leden van de vzw vanaf 23/05/2014

Aangeduid door Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw de Smedt Jan, Iepersestraat 142, 8500 Kortrijk Vervoort Yvette, Oostmeers 108, 8000 BRUGGE Aangeduid door Inclusie Vlaanderen v.z.w. Bernadette Rutjes, Poenaardlaan 8, 3090 Overijse Aangeduid door Katholieke Vereniging Gehandicapten v.z.w. BorrĂŠ Ingrid, Ter Elst 4, 2520 Ranst Sophie Willekens, Kreglingerstraat 42, 2100 Deurne aangeduid door de Vlaamse Liga NAH v.z.w. Patricia Jonnaert, Beekstraat 53, 9031 Gent (Drongen) Amelia Le Roy, Gasstraat 5, 2950 Kapellen Aangeduid door VFG, Vereniging Personen met een Handicap v.z.w. Pollentier Leen, Rue Ponchaut 5, 7862 Ogy Annelies Weytjens, Paardekastanje 30, 9470 Denderleeuw Aangeduid door Vlaamse Vereniging voor Autisme v.z.w. Schiltmans Francisca, Langeweide 20, 9820 Schelderode Sarah Schelstraete, Molenaarsstraat 53, 9000 Gent Aangeduid door SOM Federatie Sociale Ondernemingen v.z.w. Toon Coorevits, Scheldestraat 43, 8553 Otegem (Zwevegem) Jeroen De Weerdt, Doorslaardorp 83, 9160 Lokeren Wendy Metten, Jozef Jacobstraat 4 bus 2, 3970 Leopoldsburg De Roeck Ann, Plezantstraat 16, 9220 Hamme Aangeduid door Vlaams Welzijnsverbond v.z.w. Delaruelle Hendrik, Weidestraat 8, 9050 Gentbrugge Gaublomme Ann, Koetsweg 71, 3010 Kessel-lo Serneels Diane, Brugveldstraat 2, 3012 Wilsele Van Nieuwenhuyze Geert, Pieter Simonsstraat 32, 8700 Tielt Experten Jozef Breda, Koningsstraat 23, 2000 Antwerpen Ignace Leus, Beekvelden 58, 2840 Rumst Joris Van Puyenbroeck, Wittenberg 22, 2200 Herentals Dumon-Frigne Monique, Bavegemstraat 61, 9860 Oosterzele

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 38 van 60


3

Lijst toegetreden leden op 23 mei 2014 Aangeduid door

Naam

Adres

CAW Oost-Vlaanderen

Anja Van Impe

Jan Delvinglaan 104, 9000 Gent

Icoba

Annick Tahon

Auguste Van Zandestraat 62, 1082 SintAgatha-Berchem

KULeuven

Bea Maes

Mane

Benny Biets

Hogeschool Gent

Catherine de Vos

Kwaremontplein 30, 9690 Kwaremont

Hogeschool Gent

Chris de Rijdt

Cobdenstraat 58, 2018 Antwerpen

DOP West-Vlaanderen

Geert d'Haene

Rondpunt

Gerdine Westland

Kortemarkstraat 66, 2600 Antwerpen

Bubao De Kim

Gunther Corthals

Sint-Amandusstraat 20 A, 8540 Deerlijk

Coรถrdinatiepunt Handicap Provincie Antwerpen CGG Waas en Dender

Hans Gevers

Knyffstraat 3, 2100 Deurne

Federatie Begeleid Wonen

Ingrid Van Tilburg

DOP Limburg

Jan Claus

SEL's Vlaanderen

Jan Palsterman

Ten persoonlijke titel

Jean-Pierre Isebaert

Wedagestraat 23, 8792 Desselgem

Universiteit Antwerpen

Jo Lebeer

Dieseghemlei 3, 2640 Mortsel

G-sport Vlaanderen

Kathlijn Van Dael

FeGOB

Koen Claerhout

Solidariteit voor het Gezin

Lieselot Leybaert

Jessa Ziekenhuis Hasselt

Luc Claes

VDAB

Lut Gailly

CGG Prisma

Marc Berkers

Blauwvoetlaan 13, 8301 Knokke-Heist

VCLB voor en noorderkempen

Melina Gorrebeeck

Begonialei 9, 2170 Merksem

Enter vzw

Mieke Broeders

Oude Baan 98, 3590 Diepenbeek

Tordaele vzw

Patriek Prinsie

Familiehulp

Rob Vanhemel

Landelijke Kinderopvang vzw

Sofie de Bie

Zorgbedrijf Antwerpen

Stefan Van Eeckhout

MFC Ritmica

Stefanie Claessens

UGent

Stijn Vandevelde

Vonx

Tom Van Hoey

SIG

Viviane Vermeiren

Steunpunt Groene Zorg vzw

Willem Rombout

Dienstencentrum Ter Engelen

Willy Wevers

Ilse Wauters

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Heislagsebaan 219, 2930 Brasschaat Kerkenbeemdweg 18, 3520 Zonhoven

Torenstraat 20, 3530 Houthalen

Kruibekestraat 103 9150 Bazel

Pagina 39 van 60


4

Statuten Steunpunt Expertisenetwerken

Nieuwe gecoördineerde versie 23 mei 2013, ter goedkeuring voorgelegd aan de statutaire

algemene vergadering van 23 mei 2014. TITEL I. -- Benaming, zetel, doel en duur Artikel 1. De vereniging draagt als naam : " Steunpunt Expertisenetwerken vzw ", vereniging zonder winstoogmerk. Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, Eliaertsstraat 20 te 2140 Antwerpen. Art. 3. De vereniging heeft tot doel op een praktijkgerichte manier de ontwikkeling, de doorstroming, de spreiding te ondersteunen van kennis en expertise met het oog op de optimalisering van de hulpen dienstverlening aan de personen met een handicap behorend tot de door de Vlaamse Minister bevoegd voor de bijstand aan personen vastgestelde specifieke doelgroepen van personen met een handicap. Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij is opgericht in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering dd 13 december 2002 betreffende de erkenningen subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroep van personen met een handicap. Art. 5. De vereniging zal in haar interne en externe werking een beleid voeren gegrondvest op wederzijds respect voor ideologische, filosofische, godsdienstige overtuigingen. TITEL II. – Lidmaatschap Art. 6. par. 1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen werkende leden en niet-werkende leden. par. 2. De werkende leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen die worden aangeduid door de volgende organisaties en die door de Raad van Bestuur als dusdanig worden aanvaard: 1. gebruikersorganisaties die zich richten naar de specifieke doelgroepen: a) Vlaamse Vereniging Autisme v.z.w. b) Vlaamse Liga NAH v.z.w. c) Inclusie Vlaanderen v.z.w. d) Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde v.z.w. 2. algemene gebruikersorganisaties: a) VFG Vereniging Personen met een handicap v.z.w. b) Katholieke Vereniging van Gehandicaptenzorg v.z.w. 3. koepels voor voorzieningen: a) SOM Federatie van Sociale Ondernemingen v.z.w. b) Vlaams Welzijnsverbond v.z.w. De gebruikersorganisaties duiden samen maximaal 12 personen aan. De koepels van voorzieningen duiden samen maximaal 12 personen aan. par. 3. De niet-werkende leden van de vereniging zijn de gebruikersorganisaties of professionele organisaties die zich met hun hulp- en dienstverlening richten tot personen met een handicap, behorend tot de door de Vlaamse Minister bevoegd voor bijstand aan personen vastgestelde specifieke doelgroepen van personen met een handicap. De verenigingen die niet-werkend lid wensen te worden dienen een aanvraag tot toetreding te richten tot de Raad van Bestuur van de vereniging. Deze aanvraag kan per post, per e-mail, per fax of via de website van de vereniging gebeuren. De toetreding kan enkel worden geweigerd op basis van de bepalingen in het eerste lid van deze paragraaf en conform de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering vernoemd in art. 4. Art. 7.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 40 van 60


par. 1. De rechten en plichten van de werkende- en niet-werkende leden worden opgenomen in het reglement van orde opgesteld door de Raad van Bestuur en ter bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene Vergadering. par. 2. Leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. par. 3. Van de leden kan geen bijdrage worden gevorderd Art. 8. Het lidmaatschap van de werkende leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid en bij verlies van de hoedanigheid voorzien in artikel 6 par. 2. Het lidmaatschap eindigt eveneens in het geval een werkend lid schriftelijk zijn ontslag indient bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat in de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de brief. Het lidmaatschap eindigt tenslotte in het geval de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte of vertegenwoordigde stemmen beslist een lid uit te sluiten. De beëindiging van het lidmaatschap van niet-werkende leden gebeurt door kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. TITEL III. -- De algemene vergadering Art. 9. De werkende leden van de vereniging maken als stemgerechtigde leden deel uit van de Algemene Vergadering. Art. 10. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 1. het wijzigen van de statuten; 2. het benoemen en afzetten van de bestuurders; 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 5. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; 6. het vrijwillig ontbinden van de vereniging; 7. het uitsluiten van een lid; 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en 9. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen. Art. 11. par. 1. Jaarlijks wordt er minstens één statutaire vergadering gehouden op datum en plaats te bepalen door de Raad van Bestuur, ten laatste binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. De statutaire vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur. par. 2. De Raad van Bestuur kan een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één vijfde van de leden zulks aanvraagt. par. 3. De leden worden door middel van een gewoon schrijven, fax of e-mail opgeroepen voor de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur. De oproepingsbrief dient de leden ten minste acht dagen voor de vergadering te bereiken. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur, alle leden hebben het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen, indien deze minstens twee dagen op voorhand worden ingediend. Art. 12. par. 1. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en gevolmachtigde leden, behalve in de gevallen waarin de v.z.w.-wetgeving anders bepaalt, met name in geval van statutenwijziging, doelwijziging, ontbinding, uitsluiting van een werkelijk lid. par. 2. Over de wijziging van statuten kan slechts beraadslaagd worden indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging wordt toegelicht en mits de desbetreffende bepalingen van de v.z.w.-wetgeving wordt toegepast. par. 3. Tot uitsluiting van een lid of ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten overeenkomstig de in de v.z.w.-wetgeving vastgestelde procedure. par. 4. Elk lid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. par. 5. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Art. 13. De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de Raad van Bestuur. Elk werkend lid van de vergadering ontvangt binnen de maand een afschrift van de notulen. De notulen worden op de zetel van de vereniging ter inzage gehouden van de niet-werkende leden, derden en belanghebbenden.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 41 van 60


TITEL IV. -- Raad van Bestuur Art. 14. par. 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit: 1° volgende rechtspersonen : 1. gebruikersorganisaties die zich richten naar de specifieke doelgroepen: a) Vlaamse Vereniging Autisme v.z.w. b) Vlaamse Liga NAH v.z.w. d) Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde v.z.w. 2. algemene gebruikersorganisaties: a) VFG Vereniging Personen met een handicap v.z.w. b) Katholieke Vereniging van Gehandicaptenzorg v.z.w. 3. koepels voor voorzieningen: a) SOM Federatie van Sociale Ondernemingen v.z.w. Elke gebruikersorganisatie die zich richt naar specifieke doelgroepen evenals elke algemene gebruikersorganisatie duidt maximaal 1 afgevaardigde aan. De koepels duiden samen maximaal zes afgevaardigden aan. 2° twee personen, die geen lid zijn van de vereniging en aangeduid worden door het raadgevend comité van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. par. 2. Twee ambtenaren van het VAPH, aangeduid door de leidend ambtenaar nemen als waarnemer deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Par. 3. In de raad van bestuur kunnen maximaal vier deskundigen zitting hebben. Zij worden aangeduid door de algemene vergadering. par. 4. Bij uitbreiding van de Raad van Bestuur, in geval van vaststelling van bijkomende specifieke doelgroepen, streeft men naar eenzelfde pariteit tussen gebruikersorganisaties en voorzieningen. In elk geval is het aantal bestuurders steeds lager dan het aantal leden van de Algemene Vergadering. par. 5. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar. Art. 15. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering worden toegekend aan de Raad van Bestuur. Art. 16. par. 1. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en wijst functies toe, waaronder minstens een secretaris en een penningmeester. De voorzitter is maximaal één maal herverkiesbaar. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur. par. 2. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders. De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda, en dient minstens acht dagen op voorhand de leden te bereiken. Een bestuurder kan bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder. Deze volmacht kan per post, per e-mail of per fax bezorgd worden aan de voorzitter op het adres van de vereniging. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. par. 3. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid, bij staking van stemmen is deze van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. par. 4. de VZW wordt naar derden toe verbonden door de handtekening van twee bestuurders of de voorzitter. Art. 17. par. 1. Eén of meer leden van de Raad van Bestuur kunnen worden belast met taken van dagelijks bestuur, die door de Raad van Bestuur moeten worden omschreven. De functie van dagelijks bestuurder, indien toegewezen, wordt uitgeoefend gedurende een termijn van maximaal vier jaar. De dagelijks bestuurder is ten allen tijde afzetbaar door de Raad van Bestuur. Indien meer dan één dagelijks bestuurder worden benoemd, dan kan elke dagelijks bestuurder alleen optreden; De benoeming als dagelijks bestuurder wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. par. 2. De Raad van Bestuur kan derden van zijn keuze gelasten met bijzondere opdrachten. De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van derden gevolmachtigden. Hun mandaat is ten allen tijde herroepbaar. Bij benoeming van meerdere personen treden zij alleen op. Desgevallend worden de volmachten aan derden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. par. 3. Delegatie van bevoegdheden of bijzondere opdrachten worden door het bestuur vastgelegd overeenkomstig de daartoe voorziene modaliteiten in v.z.w.-wetgeving. Art. 18. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de secretaris of voorzitter. Een exemplaar ervan wordt verzonden aan alle bestuurders.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 42 van 60


TITEL VI. – Slotbepalingen Art. 19. Het normale dienstjaar van de v.z.w. loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste dienstjaar begint bij uitzondering op de stichtingsdatum. Het boekjaar van de v.z.w. loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting tot 31 december van hetzelfde jaar. Art. 20. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de v.z.w., zal het actief, na vereffening van het passief, overgedragen worden aan één of meer initiatieven met gelijkaardige doelstellingen. Art. 21. Voor wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de statuten blijft de v.z.w.-wetgeving van toepassing. ------------------------BENOEMINGEN - RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur werd met ingang van 23 mei 2014 als volgt samengesteld: Vertegenwoordigers gebruikersorganisaties en voorzieningen - Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw, Oudenburgweg 40, 8490 Varsenaere, vertegenwoordigd door de heer Jan de Smedt. - Vlaamse Vereniging Autisme vzw, Groot Begijnhof 14, 9040 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Francisca Schiltmans. - Vlaamse Liga NAH vzw, p.a, Inkendaalstraat 1 te 1602 Vlezenbeek, vertegenwoordigd door mevrouw Patricia Jonnaert - Katholieke Vereniging van Gehandicaptenzorg vzw, Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Willekens - VFG Vereniging Personen met een Handicap vzw, St-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Annelies Weytjens - SOM Federatie van Sociale Ondernemingen vzw vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Metten - SOM Federatie van Sociale Ondernemingen vzw vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Roeck Vertegenwoordigers van het VAPH (raadgevend comité), Sterrekundelaan 30, 1210 Brussel Ignace Leus Jeanne-Marie Hauspie Waarnemers: Dirk Van der Stighelen, afdelingshoofd, gegevens aanvullen, aangeduid door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Jan Stevens, arts, aangeduid door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Deskundigen Jozef Breda, Koningsstraat 23, 2000 Antwerpen Joris Van Puyenbroeck , Wittenberg 22, 2200 Herentals Monique Dumon-Frigne, Bavegemstraat 61, 9860 Oosterzele

De raad wees volgende functies toe: Voorzitter: Jef Breda, voorzitter Secretaris: Monique Dumon-Frigne Penningmeester: Ignace Leus. Antwerpen, 23 mei 2014 (Get.) Jozef Breda, Voorzitter Raad van Bestuur

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 43 van 60


5

Gegevens leden Algemene Vergadering

Marc Berkers Vzw CGG Prisma – regio Noord West-Vlaanderen Directeur – Algemeen coördinator Privéadres: Blauwvoetlaan 13, 8301 Knokke-Heist Werkadres: Astridlaan 35, 8375 Blankenberge directie@cggprisma.be 050 41 84 22 www.cggprisma.be Overeenkomstig het decreet van 18 mei 1999, verstrekt het CGG Prisma vzw een verantwoorde zorg die voldoet aan de vereisten van doelmatigheid, doeltreffendheid, continuïteit, veiligheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid en bestaat onder meer uit volgende elementen: intake, diagnose en indicatiestelling, sociaal-psychiatrische en psychotherapeutische behandeling en begeleiding, informatie en adviesverstrekking aan verwijzers met betrekking tot haar opdracht, werkingsbeginselen en doelgroepen. Het centrum wil uitdrukkelijk aandacht schenken aan kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen en aan sociaal en financieel zwakkere personen. We kiezen voor een interdisciplinair werken en waar nodig functioneren we in één of meer psychiatrische samenwerkingsverbanden om aldus een voldoende en doelgroepgericht geestelijk gezondheidszorgaanbod te realiseren. Mieke Broeders Enter vzw – Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Directeur Privéadres: Oude Baan 98, 3590 Diepenbeek Werkadres: Belgiëplein 1, 3510 Hasselt (Kermt) mieke.broeders@entervzw.be 011 26 50 30 www.entervzw.be www.toegankelijkheidsbureau.be Enter en het Toegankelijkheidsbureau beschikken samen over een multidisciplinair team van 22-tal personen. Het Toegankelijkheidsbureau staat in voor de advisering van projecten, vorming en begeleiding van gemeenten en provincies bij het ontwikkelen van hun toegankelijkheidsbeleid. Enter werkt beleidsinstrumenten uit op Vlaams niveau en test nieuwe methodieken uit aan de hand van pilootprojecten. Organisaties, overheidsinstanties, bedrijven, projectontwikkelaars, ontwerpers en particulieren … Iedereen kan bij Enter terecht voor alle vragen rond toegankelijkheid. Als structurele partner van Gelijke Kansen in Vlaanderen heeft Enter een belangrijke beleidsondersteunende rol. We willen toegankelijkheid een plaats geven in alle beleidsdomeinen. Zo bouwen we mee aan een daadkrachtig en coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid. Een performant beleid begint met het in kaart brengen en het evalueren van de toegankelijkheid in de verschillende sectoren. Enter houdt in Vlaanderen de vinger aan de pols en ontwikkelt nieuwe toegankelijkheidsconcepten. Dankzij een stevig internationaal netwerk volgen we ook de ontwikkelingen in het buitenland op de voet. Toegankelijkheid geïntegreerd benaderen blijft de meest aangewezen weg om daadwerkelijke en duurzame veranderingen te weeg te brengen. De gerichte uitbouw van een toegankelijke leefomgeving biedt kansen voor iedereen en voor elke sector. Een sector overschrijdende aanpak is noodzakelijk, door de invulling van toegankelijkheid in de verschillende levensdomeinen kan er ingespeeld worden op maatschappelijke tendensen. Via verschillende opdrachten en projecten geeft Enter invulling aan de vele gezichten van toegankelijkheid.

Koenraad Claerhout vzw FeGOB Voorzitter Privéadres: Heislagsebaan 219, 2930 Brasschaat Werkadres: Klein Park 9, 3360 Lovenjoel

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 44 van 60


koen.claerhout@fegob.be 03 67 07 102 www.fegob.be FeGOB is de Federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB's) en verenigt in totaal 12 GOB's gespreid over 26 locaties in Vlaanderen en Brussel. Bij FeGOB gaan wij uit van de mogelijkheden en talenten van personen met een arbeidsbeperking. We ondersteunen daarom onze leden om personen uit deze kansengroep duurzaam aan het werk te helpen. In de eerste plaats richten we ons op werkzoekenden. Maar we ondersteunen ook werkgevers in hun zoektocht naar geschikt personeel. Daarnaast kunnen zowel werknemers als werkgevers voor begeleiding ná aanwerving terecht bij de 12 GOB's. Ons uitgangspunt is daarbij dat mensen hun plaats vinden in het arbeidsleven dankzij hun talent en het ontwikkelen ervan. En dus niet ondanks hun beperking. Wat je aandacht geeft, groeit! Als federatie willen we deze doelstellingen realiseren door:  Organisatieondersteuning van onze leden  Opbouwen & delen van expertise tussen de leden en met onze partners  Afstemming binnen de sector & belangenbehartiging op beleidsniveau  Opzetten van vernieuwende projecten op overkoepelend/Vlaams niveau  Sensibiliseren van werkzoekenden, werknemers en werkgevers

Luc Claes Vzw Jessa Ziekenhuis Hasselt Zorgmanager Privéadres: Kerkenbeemdweg 18, 3520 Zonhoven Werkadres: Diestsesteenweg 8, 3540 Herk-de-Stad luc.claes@jessazh.be 0496 86 43 42 013 55 06 02 http://jessazh.be Het Jessa ziekenhuis is een fusieziekenhuis met 988 erkende bedden. Er werken 3000 medewerkers en ongeveer 300 geneesheren over 3 campussen. Er zijn 2 campussen in Hasselt en 1 campus in Herk-de-Stad. De campus in Herk-de-Stad is uitgebouwd als revalidatiecampus met 90 revalidatiebedden en een uitgebreide ambulante dienst.

Stefanie Claessens MPI Ritmica vzw Projectcoördinator Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Privéadres: Kruibekestraat 103, 9150 Bazel Werkadres: Wouwstraat 44, 2540 Hove Stefanie.Claessens@ritmica.be 03 460 11 50 www.ritmica.be www.rthritmica.be RTH is een nieuw ondersteuningsaanbod voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking dat op 1 november 2013 van start is gegaan binnen de zuidkant van de provincie Antwerpen. Om dit aanbod te realiseren werd een unieke samenwerking aangegaan tussen verscheidene VAPHvoorzieningen voor minderjarigen in de regio. Het aanbod van RTH is laagintensief of laagfrequent waarbij we sterk willen inzetten op het verhogen van de draagkracht van gezinnen, zorggarantie en inclusie. Om deze doelstellingen te bereiken, wordt aan het project tweeledig vorm gegeven:  Enerzijds is RTH er voor gezinnen met kinderen met een (vermoeden van) beperking. Wij willen hen aan de hand van gezinsbegeleiding ondersteunen bij al hun vragen rond opvoeding van hun kind, de aanvaarding van de beperking,... Deze vragen kunnen zowel door de ouders

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 45 van 60


als het kind zelf gesteld worden. Daarnaast hebben we voor gezinnen ook de mogelijkheid voor dag- en nachtopvang in één van de VAPH-voorzieningen uit ons samenwerkingsverband. Anderzijds biedt RTH outreach aan voor alle reguliere diensten, zijnde scholen, kinderopvang, sportclubs,… Binnen de voorzieningen van het VAPH is immers er heel wat kennis rond de aanpak en ondersteuning van kinderen en jongeren met een beperking aanwezig. Via coaching, advisering, casusbespreking,… wil RTH deze knowhow overdragen naar reguliere diensten zodat ook kinderen met een beperking bij hen ondersteuning kunnen vinden.

Om dit alles te realiseren hechten we veel belang aan een sterk uitgebouw intersectoraal samenwerkingsverband.

Jan Claus Dienst Ondersteuningsplan Limburg Directeur Privéadres: Gansterenstraat 17, 3730 Hoeselt Werkadres: Kempische Steenweg 293 bus 4, 2500 Hasselt jan.claus@doplimburg.be 0470 10 42 55 www.doplimburg.be Wat doet een DOP? De DOP’s ondersteunen personen met een handicap bij de versterking of oprichting van hun netwerk. In overleg met de zorgvrager en zijn netwerk, stelt de dienst een ondersteuningsplan op. Hierbij wordt vertrokken vanuit de individuele wensen en toekomstperspectieven van de persoon met een beperking. In dit plan wordt gestreefd naar zo inclusief mogelijke oplossingen. Mantelzorg en andere diensten zoals poetshulp, thuisverpleging en dergelijke maken, zoveel als wenselijk en haalbaar, deel uit van dit plan. Voor wie? Zowel minderjarigen als meerderjarigen die nog geen opvang of begeleiding krijgen van een dienst of voorziening erkend door het VAPH kunnen een beroep doen op een DOP. Ze moeten nog niet noodzakelijk ingeschreven zijn bij het VAPH, maar ze dienen minimaal een attest van een arts of een multidisciplinair team (MDT) voor te leggen omtrent het (vermoeden van) hun handicap.

Gunther Corthals De Kim en SAM - buitengewoon basisonderwijs Directeur en coördinator Privéadres: Werkadres: St. Amandusstraat 20A, 8540 Deerlijk Gunther.corthals@deerlijk.be 0486 38 38 30 http://www.deerlijk.be/dekimdesam De Kim en Sancta Maria zijn scholen voor buitengewoon basisonderwijs waar kinderen met een type 1, type 2 of type 8-attest terecht kunnen. Beide scholen hebben een auti-vriendelijk schoolklimaat (met algemene en individuele aanpassingen). Ook bieden wij G.On-begeleiding aan voor leerlingen in het gewoon onderwijs. In onze scholen staat het kind centraal. Wij houden rekening met de individuele mogelijkheden van het kind en streven maximale vorderingen na op leergebied, op sociaal en emotioneel vlak, op motorisch vlak. Kortom wij hebben oog voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Naast een team van gespecialiseerde leerkrachten staat ook een team van logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en een verpleegster klaar om de leerlingen individueel of in groep bij te werken. Door een gerichte aanpak en aangepaste leerstof krijgen onze leerlingen meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Hierdoor zullen ze later ook beter functioneren in de maatschappij.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 46 van 60


Sofie De Bie Landelijke Kinderopvang vzw Verantwoordelijke inclusieve kinderopvang Privédres: Wespelaarsesteenweg 58, 3150 Haacht Werkadres: Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal sdebie@landelijkekinderopvang.be 0473 63 05 60 www.landelijkekinderopvang.be Landelijke Kinderopvang verzorgt kinderopvang over heel Vlaanderen in verschillende vormen:  kinderopvang bij onthaalouders  kinderopvang in kinderdagverblijven  Buitenschoolse kinderopvang  vakantie opvang voor bedrijven

Chris De Rijdt Hogeschool Gent – afdeling bachelor in de orthopedagogie Praktijklector Privéadres: Cobdenstraat 58, 2018 Antwerpen Werkadres: Voskenslaan 362, 9000 Gent chrisderijdt@belgacom.net 0477 94 85 37 http://fmw.hogent.be/ Geeft als praktijklector aan de Hogeschool les rond samenwerkingsvaardigheden en pedagogisch coachen. Ze begeleid studenten tijdens stage en supervisie en coördineert zowel de buitenlandse reis als het coachingscafé vanuit de invalshoek “oplossingsgericht coachen”.

Catherine De Vos Hogeschool Gent – logopedie Lector logopedie Privéadres: Kwaremontplein 30, 9690 Kwaremont Werkadres: Keramiekstraat 80, 9000 Gent Catherine.DeVos@HoGent.be 055 60 00 14 0474 364 482 www.hogent.be Is als lector logopedie betrokken bij de lessen en vorming rond personen met NAH. In haar vakgroep zijn zowel logopedisten, ergotherapeuten als leerkrachten vertegenwoordigd. De 4 onderzoekslijnen zijn 'active aging', 'participatiegericht handelen', 'outcome measures' en 'preventie, detectie en interventie'. De onderzoeksprojecten focussen onder meer op mantelzorg (zie http://www.zichtopmantelzorg.be ), preventie van taal- en spraakstoornissen bij kinderen met schisis, het stimuleren en ondersteunen van kwaliteitszorg in de logopedie, en op inventariseren van behoeften en wensen van cliënten met afasie. Lut Gailly VDAB centrale dienst Arbeidsmarktdienstverlening - Team gespecialiseerde klantenwerking Projectleider Privéadres: Werkadres: Keizerslaan 11, 1000 Brussel lut.gailly@vdab.be 02 506 29 46 www.vdab.be Is binnen VDAB aangesteld als projectleider van de tender activeringszorg en stimuleert intersectorale samenwerking in het kader van het zojuist goedgekeurde decreet van de werk- en zorgtrajecten. Dit decreet regelt intersectorale samenwerking voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wegens medische, mentale, psychiatrische of psychosociale problematieken en voorziet in een

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 47 van 60


aanbod van activeringsstrajecten, trajecten van maatschappelijke oriëntatie en trajecten arbeidsmatige activiteiten.

Hans Gevers Coördinatiepunt Handicap Provincie Antwerpen Teamcoördinator Privéadres: Knyffstraat 3, 2100 Deurne Werkadres: Boomgaardstraat 22 bus 101, 2600 Antwerpen hans.gevers@welzijn.provant.be 03 240 56 33 http://www.provincieantwerpen.be/welzijn/zorg_en_hulp/personen_met_een_han/ Het Coördinatiepunt Handicap is de ondersteunende en coördinerende partner van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG). In zijn werking zorgt het Coördinatiepunt Handicap voor een goede ondersteuning van de CRZ contactpersonen en de Regionale Prioriteitencommissie, coördinatie van het ROG overleg, rapportage naar VAPH voorzieningen, gebruikersorganisaties en verwijzers en zoeken we intersectorale samenwerkingsverbanden op. Melina Gorrebeeck Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding Voor- en Noorderkempen (VCLB)/Provinciale Vormings- en ondersteuningscel Antwerpen (PVOC) Medewerker CLB Privéadres: Begonialei 9, 2170 Merksem Werkadres: Kerkhofstraat 29, 2110 Wijnegem Melina.gorrebeeck@VCLBVNK.be 03 353 93 91 www.vclbvnk.be www.vclbprovantwerpen.be/pvoc De PVOC, Provinciale Vormings- en OndersteuningsCel, is een team van provinciale begeleiders dat in opdracht van het provinciaal bestuur en de directies van de Vrije CLB’s van de provincie Antwerpen systematisch de centra vormt en ondersteunt in hun ontwikkeling naar lerende organisaties. Dit gebeurt concreet door het vergroten, verbeteren en actualiseren van kennis, vaardigheden en attitudes van de CLB-medewerkers. Het hoofdaccent van de werking ligt op de begeleidingsmethodieken. Er is bijzondere aandacht voor de begeleiding van de implementatie in de praktijk, begeleiding van nieuwe medewerkers, vraaggestuurde centrumondersteuning en de coördinatie van de provinciale contactgroepen.

Jean-Pierre Isebaert Privéadres: Wedagestraat 23, 8792 Desselgem jean-pierre.isebaert@telenet.be 0495 46 83 02 Werkte jaren als orthopedagoog en agoog (laatst in Oranje vzw) en beëindigd eind september zijn actieve loopbaan. Hij wil zich daarna graag blijven inzetten voor een goede ondersteuning van mensen met een beperking, ondermeer met een engagement in de algemene vergadering van SEN. Jo Lebeer Universiteit Antwerpen - Eerstelijns- en Interdisciplinaire zorg - Disability Studies Privéadres: Dieseghemlei 3, 2640 Mortsel Professor Werkadres: Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk Jo.lebeer@uantwerpen.be 03 265 25 29 www.uantwerpen.be/onderzoeksgroep/handicapstudies/ Is sinds kort, vanuit de Universiteit Antwerpen, betrokken bij de werking van het Oriëntatiecentrum voor personen met een handicap van het Kinsbergencentrum. De UAntwerpen heeft met het Kinsbergencentrum een samenwerkingsovereenkomst gesloten, met als bedoeling het Oriëntatie centrum uit te bouwen tot een expertisecentrum met dienstverlening en opleidingen van

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 48 van 60


professionelen werkzaam met kinderen en volwassenen met een beperking. Die opleidingen zijn interprofessioneel en intersectoraal (bv onderwijs, welzijn, geneeskunde). Hij is ook al een aantal jaren betrokken bij Europese projecten in de sector handicap, onder andere in een nieuw project “Enablin+” dat zich richt naar kinderen met ernstig en meervoudige beperkingen met de bedoeling een gemeenschappelijke , interprofessionele opleiding te ontwerpen en uit te testen.

Lieselot Leybaert Solidariteit voor het Gezin vzw Project- en prospectieverantwoordelijke Privéadres: Werkadres: Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent Lieselot.Leybaert@SVHG.be 09 264 18 67 www.svhg.be Werkt als project- en prospectieverantwoordelijke bij Solidariteit voor het Gezin in projecten voor mensen met een beperking uit. Daarbij werken ze samen met instellingen, diensten begeleid wonen en innovatieve projecten. Binnen deze samenwerkingen wordt er empowerend en op maat gewerkt, waarbij de oprichters en cliënten zelf kiezen welke en hoeveel zorgen zij wensen. Op deze wijze ontwikkelen ze nieuwe zorgmodellen in samenwerking met andere voorzieningen en helpen ze mee om de projecten financieel leefbaar te maken.

Patriek Prinsie Ondersteuningscentrum Tordale vzw Directeur Privéadres: Werkadres: Bruggestraat 39, 8820, Torhout Patriek.Prinsie@tordale.be 050 23 13 65 www.tordale.be Tordale is een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, jongeren en volwassenen, die ondersteuning biedt op de domeinen wonen, werken, leren en vrije tijd. Binnen Tordale bouwen we een specifieke werking uit voor personen met een complexe ondersteuningsvraag vanuit gedragsen emotionele stoornissen, maar evengoed richten we ons op doelgroepen met meer mogelijkheden tot leven in inclusieve woon- en dagbestedingsprojecten. In Tordale hebben we reeds een 10-tal jaar geleden gekozen voor een werking die geïnspireerd wordt door kwaliteit van leven, vermaatschappelijking en inclusie, pijlers die ook de huidige zorgvernieuwing ondersteunen. In onze zoektocht om die concepten in praktijk om te zetten hebben we reeds vaak kunnen samenwerken met SEN. We zijn dus vertrouwd met de kracht en de mogelijkheden van SEN en geloven sterk in kennisdelen en leren uit good practice. We geloven in de gelijkwaardigheid van alle mensen, met of zonder een beperking, en zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Het zorgvernieuwingsproject “buurtvervlechting” dat we uitgewerkt hebben kan daarvan getuigen. We grijpen ook steeds de mogelijkheden die zich voordoen aan om Tordale tot een dienstencentrum uit te bouwen waar iedereen met een vraag naar ondersteuning beroep kan op doen. De doelstellingen van de overheid en de mogelijkheden die zij biedt om deze te realiseren, grijpen we aan om verder aan die weg te bouwen. We denken daarbij aan rechtstreeks toegankelijke hulpverlening waardoor we onze kennis en expertise veel breder dan binnen VAPH kunnen aanbieden, zowel aan personen als aan diensten, maar ook aan ons multifunctioneel centrum voor jongeren dat we reeds 2 jaar realiseren en het flexibel aanbod meerderjarigen dat we momenteel voorbereiden. Dergelijke projecten situeren wij volledig in de geest van de zorgvernieuwing en het doorbreken van de “naar binnen gerichte” werking van de klassieke voorziening. Het dienstencentrum Tordale dient in de lokale samenleving een rol te hebben voor alle burgers met een ondersteuningsvraag waar we, in samenwerking met andere dienstverleners een antwoord op kunnen formuleren.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 49 van 60


Willem Rombaut Boerenbond – Steunpunt Groene Zorg vzw Consulent Groene Zorg Privéadres: Werkadres: Diestsevest 40, 3000Leuven Willem.Rombaut@boerenbond.be 016 28 61 28 0473 93 31 20 www.boerenbond.be www.groenezorg.be Staat in voor de aansturing van de samenwerking tussen zorgboerderijen en welzijns- en zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Steunpunt Groene Zorg vzw ondersteunt de samenwerking tussen landbouw en zorg. Het steunpunt doet dit door dienstverlening (aan zorgboerderijen en hulpverleners), belangenbehartiging, organisatie van vorming en informatie, bundeling van kennis en aansturen en ondersteunen van onderzoek. Dit jaar bestaat onze organisatie 10 jaar. In die periode is het concept van de zorgboerderij doorgedrongen tot een begrip binnen het brede landschap van welzijn en zorg. Zorgboerderijen werken samen met voorzieningen uit heel diverse sectoren. Zij vormen een uitgesproken component van het streven naar vermaatschappelijking van de zorg. Het steunpunt probeert, binnen de veranderingen en uitdagingen waarvoor de diverse welzijnssectoren (o.a. de sector voor personen met een handicap) zich geplaatst zien, een eigen plek te zoeken voor het aanbod van de zorgboerderij. Wij zien het brede gamma van zorgboerderijen evolueren tot een variëteit van informele en semi-formele zorgaanbieders. De ruime doelgroep waarmee zorgboerderijen werken, maakt dat wijzelf als Steunpunt Groene Zorg een brede kijk hebben op de boeiende ontwikkelingen die zich vandaag in het Vlaamse welzijnslandschap afspelen. Via de het internationaal netwerk waarin het steunpunt zich tevens beweegt, kunnen we deze ontwikkelingen in een breder perspectief plaatsen.

Annick Tahon Icoba vzw medewerker Privéadres : Auguste Van Zandestraat 62, 1082 Sint-Agatha-Berchem Werkadres: Handelskaai 48, 1000 Brussel Vlaamse Social Profit Fondsen vzw – ICOBA Annick.Tahon@vspf.org 02 229 20 25 www.vspf.org www.icoba.be Icoba is een kennis- en expertisecentrum rond agressiebeheersing ván en vóór de sectoren 331 en 319. Het staat voor Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie. Wij stimuleren en ondersteunen organisaties om agressie structureel aan te pakken en leggen daarbij de focus op agressie tegen werknemers. Als één van de vier Icoba-medewerkers sta ik mee in voor de uitbouw en uitvoering van dit initiatief. Concreet vertalen we dat in een aantal acties: We ontwikkelen sensibiliseringcampagnes, bevorderen vorming door het toekennen van financiële tussenkomst voor vorming en begeleiding rond agressiebeheersing, we zorgen voor het opbouwen, verspreiden en uitwisselen van kennis en expertise over agressiebeheersing en we begeleiden organisaties bij de uitbouw van een (deel van) hun agressiebeleid. Met het team schreven we het boek ‘Tijd voor agressiebeleid. Werkboek voor medewerkers en beleidsmakers’, uitgebracht in 2014. Het boek bundelt de kennis en ervaring van 10 jaar Icoba en biedt organisaties aan de hand van werkwinkels praktische tools om een gedragen agressiebeleid verder vorm te geven.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 50 van 60


Kathlijn Van Dael Coördinator Steunpunt G-sport Vlaanderen Privéadres: Werkadres: Boomgaardstraat 22, bus 1, 2600 Berchem Kathlijn.VANDAEL@gsportvlaanderen.be 03 240 62 98 www.gsportvlaanderen.be G-sport Vlaanderen is de koepelbeweging voor alle actoren die zich inzetten voor sport voor personen met een handicap. De sportdiensten van de Vlaamse provincies/VGC, de G-sportfederaties (Parantee, Psylos, recreas), To Walk Again, Special Olympics, de Vlaamse Dovensportbond, Stichting Vlaamse Schoolsport en ook Bloso zijn trotse partner van G-sport Vlaanderen. Samen zetten zij zich in om meer personen met een beperking duurzaam aan het bewegen/sporten te krijgen (doel is 20% tegen 2020). Het Steunpunt G-sport Vlaanderen is het operationeel orgaan van G-sport Vlaanderen. Het fungeert als de olie tussen de verschillende organisaties en kan als het centraal informatieloket beschouwd worden van de koepelbeweging.Zo lanceerden wij de nieuwe website www.gsportvlaanderen.be; dit is het centrale aanspreekpunt voor iedereen met interesse in G-sport.

Stijn Vandevelde Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek docent Privéadres: Meikeverlaan 31, 9032 Wondelgem Werkadres: Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent Stijn.Vandevelde@UGent.be 09 331 03 13 www.orthopedagogiek.ugent.be De vakgroep Orthopedagogiek is één van de negen vakgroepen binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Aan de vakgroep wordt wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening verricht met betrekking tot het pedagogisch handelen in maatschappelijk verbijzonderde situaties, zoals de situatie van mensen met een beperking, mensen met gedrags-en emotionele problemen en mensen met een verslavingsproblematiek. Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituaties, de kwaliteit van leven en de participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Stijn Vandevelde (°1976) is sinds 1 oktober 2013 aangesteld als tenure track docent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Tot dan was hij als docent verbonden aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, opleiding Bachelor in de Orthopedagogie (sinds 2005). Zijn onderzoek en onderzoeksinteresses richten zich onder meer op de forensische orthopedagogiek; de ondersteuning van bijzondere doelgroepen in de orthopedagogiek (geïnterneerden (met een verstandelijke beperking), personen met verstandelijke beperkingen en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, drughulpverlening aan gedetineerden); Quality of Life (onder meer in de forensische hulpverlening) en het Good Lives Model; en theoretische orthopedagogiek.

Stefan Van Eeckhout Zorgbedrijf Antwerpen Zorgstrateeg – directie Privéadres: Werkadres: Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen Stefan.VanEeckhout@Zorgbedrijf.Antwerpen.be 03 338 52 53 0476 29 09 18 www.zorgbedrijf.antwerpen.be

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 51 van 60


Rob Vanhemel Familiehulp vzw Manager Zorg- en Dienstverlening Limburg & Leuven Privéadres: Torenstraat 20, 3530 Houthalen Werkadres: Industriepark 1243, 3545 Halen Rob.Vanhemel@familiehulp.be 013 35 88 55 0478 39 77 18 www.familiehulp.be Familiehulp is de grootste dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Het is een autonome vzw binnen de christelijke werknemersorganisatie ACW en telt meer dan 12.000 medewerkers. Familiehulp biedt een uitgebreid gamma van thuiszorgdiensten aan zoals gezinszorg, ouderenzorg, kraamzorg, opvang van zieke kinderen, zorg voor personen met een beperking, psychisch zieke cliënten, zorg in palliatieve situaties, … , poetshulp en karweihulp. De organisatie organiseert opleidingen voor het beroep van verzorgende in haar 5 opleidingscentra. Onder de naam NOAH beheert het ook verschillende kleinschalige dagverzorgingshuizen. Daarnaast baat Familiehulp ook nog 4 kinderdagverblijven uit. Sinds 2003 biedt Familiehulp ook diensten aan in het kader van de dienstencheques (PIT).

Tom Vanhoey Konekt - Vonx Agogisch directeur Vonx Privéadres: Werkadres: Lijnmolenstraat 153, 9040 Sint-Amandsberg tom.vanhoey@konekt.be 09 261 57 50 0483 377 560 www.vonx.be - www.konekt.be Vanuit het vormingscentrum VONX en onze netwerkorganisatie Konekt streven we een aanstekelijke verbinding na tussen mensen en organisaties. Als sociaal-culturele organisatie is sectoroverstijgend werken heel natuurlijk voor ons. We werken samen met heel diverse welzijnsorganisaties. Zowel met handicapspecifieke als reguliere organisaties. Daarnaast leggen we vlot verbinding met organisaties uit onderwijs, cultuur en tewerkstelling. Het spreekt voor zich dat we vanuit ons vormingscentrum actief bezig zijn met vormingen. We doen dit in de eerste plaats voor mensen met een beperking. Op die manier ondernemen we actie om ze sterker te maken in de samenleving. We hebben ook een stevig aanbod voor Profs*. Dit betekent voor VONX iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van mensen met een beperking. Mijn huidige organisatie streeft doelen na die nauw aansluiten bij de doelen die het SEN nastreeft. Als vormingsorganisatie VONX én vanuit ons netwerkorganisatie Konekt zijn we voortdurend bezig met innovatie en nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben of van betekenis kunnen zijn voor mensen met een beperking en hun ondersteuners.

Anja Van Impe CAW Oost-Vlaanderen Privéadres: Jan Delvinlaan 104, 9000 Gent Werkadres: Visserij 53, 9000 Gent anjavanimpe@cawoostvlaanderen.be 09 265 89 20 www.cawoostvlaanderen.be

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 52 van 60


Ingrid Van Tilburg Vzw Ter Loke Federatie diensten begeleid wonen (fdbw) Voorzitter (fdbw) Privéadres: Haegbroek 7, 2360 Oud-Turnhout Werkadressen: Vzw Ter Loke, Heilanders 11, 2350 Vosselaar Fdbw ( federatie diensten begeleid wonen) p/a Achterhoefweg 37, 2870 Puurs Ingrid.vanTilburg@terloke.be 014 600 893 www.terloke.be De Federatie Diensten Begeleid Wonen vertegenwoordigt 31 diensten (meer dan 80 % van de diensten begeleid wonen in Vlaanderen) die samen erkend zijn voor 2699 begeleidingsplaatsen Begeleid Wonen voor personen met een beperking. De federatie zal nog dit jaar van structuur veranderen en een vzw worden die zich ook openstelt voor andere werkvormen die het gedachtengoed van ambulant werken ondersteunen.

Viviane Vermeiren Sig vzw Coördinator Privéadres: Werkadres: Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen viviane.vermeiren@sig-net.be 09 238 31 25 www.sig-net.be Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met beperkingen en hun omgeving via inclusie en integratie.   

Levenskwaliteit duidt op gevoelens van voldoening en welzijn die iemand in zijn leven ervaart en op de mate waarin hij ambities en wensen kan waarmaken. Beperkingen kunnen zich voordoen in de verstandelijke, zintuiglijke, motorische, emotionele of psychosociale ontwikkeling en/of op het gebied van communicatie, leren en gezondheid. Sig focust op de mogelijkheden, ondanks de handicap of stoornis. Inclusie en integratie zijn elkaar aanvullende begrippen. Inclusie duidt op de inspanningen waarvoor de samenleving in al haar geledingen verantwoordelijk is. Integratie duidt op de inspanningen die een persoon en zijn directe omgeving zelf leveren.

De dagelijkse realiteit stelt echter grenzen aan de realisatie van dit ideaal. Sig maakt zich sterk in het verleggen van deze grenzen en zet daarom gespecialiseerde krachten en werkvormen in om de maatschappij te sensibiliseren, om participatie te stimuleren, om ontmoeting te creëren en om de expertise en competentie te verhogen. Het doelpubliek bestaat uit individuele burgers, organisaties uit het maatschappelijke middenveld en deskundigen werkzaam in de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector. Sig gelooft in een veranderbare samenleving en in de mogelijkheden van elke persoon, vertrekkend vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Gerdine Westland Rondpunt vzw Algemeen coördinator Privéadres: Kortemarktstraat 66, 2600 Antwerpen Werkadres: President Building, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen Gerdine.westland@rondpunt.be 03 205 74 80 www.rondpunt.be Geeft leiding aan vzw Rondpunt, je bondgenoot na een verkeersongeval. Vzw Rondpunt ijvert voor een betere opvang van verkeersslachtoffers en wil vanuit hun verhalen ook verkeersveiligheid bevorderen.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 53 van 60


Willy Wevers Dienstencentrum Ter Engelen Directeur Privéadres: Sint Oolstraat 19, 3680 Maaseik Werkadres: Capucienenstraat 23, 3680 Maaseik willywevers@terengelen.be 089/410.310 www.terengelen.be Werkt sinds 2004 als directeur voor Dienstencentrum Ter Engelen in Maaseik waar hij De Kade, de volwassenenwerking in Maaseik en Maasmechelen aanstuurt. Binnen De Kade zijn zowel ambulante als semi-residentiële en residentiële zorgvormen. Dienstencentrum Ter Engelen VZW is een voorziening die ondersteuning en zorgverlening biedt aan minderjarigen en volwassenen met een handicap. De doelgroep bestaat voornamelijk uit personen met een verstandelijke handicap. De voorziening is erkend door het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Deze groep steunt op 3 pijlers: ondersteuning en zorgverlening, buitengewoon onderwijs en sociale tewerkstelling. Was lid van de werkgroep ‘Zorginnovatie in Welzijn’ als afgevaardigde van het Vlaams Welzijnsverbond. Deze werkgroep ontwikkelde samen met LUCAS (olv.de heer Koen Hermans) een opleiding over innovatie in de zorg. Tevens was de werkgroep inspirator voor de website www.zorginnovatie.be met de ontwikkeling van een zorginnovatiemeter. Vertrekpunt van deze werkgroep was het sector- en organisatie-overschrijdend werken en een gedeelde visie op leren.

Annelies Weytjens VFG vzw Stafmedewerker Privéadres: Paardekastanje 30, 9470 Denderleeuw Werkadres: Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel Annelies.weytjens@vfg.be 02 515 02 62 www.vfg.be VFG VZW verenigt en vertegenwoordigt zo een 20.000-tal personen met een handicap, chronische zieken, invaliden, hun vrienden en familie. Als socio-culturele organisatie voorzien we ontspannende en informatieve activiteiten, detecteren de noden die er leven bij onze doelgroep en behartigen hun belangen. Dit laatste doen we door mandaten op te nemen in Vlaamse en federale organen alsook door actie te voeren waar nodig.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 54 van 60


6

Inhoudelijke bijlagen

6.1

Missie en visie SEN

Het Steunpunt Expertisenetwerken werkt voor en met mensen en organisaties die mensen met een handicap ondersteunen. Samen met hen ontwikkelen, delen en borgen wij bruikbare vernieuwende en praktijkgerichte (handicapspecifieke) kennis en expertise. Zo dragen we bij aan een maatschappelijk verantwoorde, kwalitatieve ondersteuning van mensen met een handicap. 6.1.1

Missie

SEN maakt (handicap specifieke) kennis en expertise toegankelijk Zowel de dagelijkse als de academische praktijk genereren bruikbare (handicap specifieke) kennis en expertise die een adequate ondersteuning van mensen met een handicap garanderen. Er is dus veel kennis en expertise op het werkveld aanwezig maar niet altijd beschikbaar voor iedereen die haar nodig heeft. Daarom vinden we het toegankelijk maken van bruikbare (handicap specifieke) kennis en expertise een maatschappelijke opdracht van het SEN. SEN is een partner voor de verspreiding en borging van kennis en expertise. We werken actief mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap. Op vraag van en in dialoog met alle betrokkenen verspreiden we informatie, kennis en goede praktijken. We doen dat met het oog op optimale implementatie van kennis en expertise die haar bruikbaarheid heeft aangetoond. SEN verbindt kennis en expertise en ontwikkelt en onderhoudt daarvoor een kennisplatform. We zijn een draaischijf in de ontwikkeling, verspreiding en borging van expertise. Wij bieden daarvoor een kennisplatform aan waarop iedereen zijn of haar kennis en expertise kan delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden. Naast een interactieve website begeleiden we ook het delen en doorstromen van kennis en expertise tussen mensen en organisaties die mensen met een handicap ondersteunen. SEN draagt bij aan vernieuwing in de zorg en ondersteuning van mensen met een handicap. We katalyseren kennis- en expertisedeling en -uitwisseling met het oog op vernieuwing in de zorg en ondersteuning van mensen met een handicap. 6.1.2

Visie

SEN gaat uit van een “openbronmodel” dat mensen met kennis en expertise verbindt De ondersteuning van mensen met een handicap wordt doorlopend verbeterd en aangepast. Wij gaan er van uit dat de samenwerking tussen (ervarings)deskundigen die de eigen kennis en expertise vrij ter beschikking stellen van anderen een meerwaarde is voor innovatieve praktijken. Kennis en expertise die in de schoot van SEN is ontwikkeld of met onze hulp wordt verspreid/gedeeld, stellen we – met respect voor al wie daar aan meewerkte – publiek ter beschikking. De verbinding en samenwerking van al die mensen en van hun expertise en deskundigheid is noodzakelijk om een optimale ondersteuning van mensen met een handicap te realiseren. SEN werkt intersectoraal. Intersectoraal (samen)werken maakt inclusieve zorg en ondersteuning van mensen met een handicap mogelijk. Dat geldt voor het werkveld, en dus ook voor ons. Daarom stimuleren en ontwikkelen we partnerschappen met en tussen al wie betrokken is bij het oplossen of aanpakken van (handicapspecifieke) problemen of thema’s. Wij vertrekken daarvoor vanuit de kracht van het werkveld en zijn alert voor nieuwe ontwikkelingen.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 55 van 60


SEN werkt subsidiair, complementair en consultatief. We werken aanvullend aan de inspanningen van het brede werkveld, van onderzoeks- en opleidingsorganisaties en van andere ondersteuningsstructuren. We zijn er daar waar meer afstemming en samenwerking tot meer resultaten kan leiden, maar stimuleren altijd het zelfinitiatief. Mensen en organisaties kunnen best eerst zelf hun ideeën, kennis en ervaringen uitwisselen en delen. Maar waar nodig staan we bij met raad en daad. 6.1.3

Strategie

SEN zet dialoog op. Het SEN start de dialoog. We brengen mensen samen en verbinden. We faciliteren de dialoog om kennis, expertise en praktijkervaring levendig te maken. SEN werkt met collectieve leervragen. Het SEN werkt met collectieve leervragen. We nemen het initiatief om belangrijke collectieve thema’s samen met de betrokkenen aan te kaarten. We zorgen er voor dat mensen elkaar vinden rond deze kwesties. We inspireren en begeleiden ze om tot gezamenlijke oplossingen en resultaten te komen. Voor leervragen van individuele organisaties of mensen zijn we draaischijf. SEN hanteert lerende netwerken. We verbinden kennis en expertise met het eigen handelen van de mensen en/of de organisaties. We ontwikkelen samen met het werkveld methodieken die helpen om nieuwe kennis in de praktijk te brengen. We begeleiden en faciliteren het implementatieproces van deze lerende netwerken zodat de partners ervaren dat veranderingen echt mogelijk én vol te houden zijn. SEN werkt met meerjarenprogramma’s. Samen met onze partners zetten we programma’s op waarin kennis en expertise kan ontwikkeld, gebundeld en gedeeld worden. We respecteren en stimuleren de verantwoordelijkheid, het eigenaarschap en het initiatief van onze partners bij de realisatie van de programma’s. SEN is zowel regionaal als Vlaams ingebed. Om onze opdrachten te realiseren, zetten we een team van professionals in met een passie voor zowel leren en ontwikkelen als voor kwaliteitsvolle ondersteuning van mensen met een handicap. Het team is zowel regionaal als Vlaams ingebed. We vinden dat een kwestie van de vinger dicht aan de pols te houden.

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 56 van 60


7

verkoop SEN-producten

6.1.1 Jaar 2011 2012 2013 2014 Totaal Oplage

SEN-SEO Handleiding 4 204 324 58 590 1578

SEO-R 4 269 185 79 537 1502

Schema’s 1 10 11 1502

SEN-SEO-box 503 145 164 14 826

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 57 van 60


JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 58 van 60


‘Gluren bij de buren’ is een uiterst geschikte manier om een beeld te vormen over de werking van een andere organisatie die een gelijkaardige opdracht heeft en/of met dezelfde doelgroep werkt. Een werkbezoek biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, leren van elkaar … Met een diverse groep deelnemers, met insteken vanuit verschillende organisaties en verschillende disciplines, kan een dergelijk bezoek een zeer verrijkend effect hebben. Uit een evaluatie

JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 59 van 60


JAARVERSLAG 2013 STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW

Pagina 60 van 60

jaarverslag 2013 - steunpunt expertisenetwerken vzw  

wil je weten wat het steunpunt verder nog doet? kijk dan ook op www.senvzw.be