Page 1

aâxáàÜÉ vâxÇàÉ wx {twtá


XÜtáx âÇt äxé âÇ ÑÜ•Çv|Ñx téâÄ Åâç tÑâxáàÉ? ätÄ|xÇàx ç á|ÅÑöà|vÉ Öâx áx ÄÄtÅtut atv{ÉA i|ä•t xÇ âÇ tÇà|zâÉ vtáà|ÄÄÉ? Öâx áx xÇvÉÇàÜtut xÇ âÇ Äx}tÇÉ Ñt•á? vÉÇ Åâv{Éá öÜuÉÄxá? tÇ|ÅtÄxá ç yÄÉÜxá wx àÉwÉá ÄÉá vÉÄÉÜxáA


hÇ w•t vtutÄztÇwÉ ÑÉÜ xÄ uÉáÖâx? xÇvÉÇàÜ™ âÇ áxÇwxÜÉ Öâx ÇÉ vÉÇÉv•tA @”T wÉÇwx vÉÇwâv|ÜöR @ áx ÑÜxzâÇà™ VÉÇ Ät vâÜ|Éá|wtw wx vÉÇÉvxÜ âÇ ÇâxäÉ ÄâztÜ vÉÇà|Çâ™ ÑÉÜ xÄ? {táàt ÄÄxztÜ t âÇt xåÑÄtÇtwt vÉÇ âÇt zÜtÇ àÉÜÜx xÇ xÄ vxÇàÜÉA


TÄ tvxÜvtÜáx t Ät àÉÜÜx áx w|É vâxÇàt wx Öâx {tu•t âÇt {xÜÅÉát wÉÇvxÄÄt? ÑxÜÉ xáàtut àtÇ àÜ|áàx Öâx tÄ ÅÉÅxÇàÉ xáàx áxÇà|Å|xÇàÉ |ÇâÇw™ áâ vÉÜté™Ç tÄ |ÇáàtÇàx ç wxv|w|™ |Ü t vÉÇáÉÄtÜÄt ç {tvxÜÄx Üx•ÜA @”cÉÜÖâ° ÄÄÉÜtá {xÜÅÉát {xÅuÜtR gâ uxÄÄt vtÜt ÇÉ wxuxÜ•t xåÑÜxátÜ àÜ|áàxétA @”dâ|°Ç xÜxáR @ Äx vÉÇàxáà™ Ät wÉÇvxÄÄt @fÉç atv{É? xÄ ÑÜ•Çv|Ñx téâÄ? ç {x


wxv|w|wÉ ÜxávtàtÜàx wx ÄÉ Öâx áxt Öâx àx xáà° {tv|xÇwÉ àÜ|áàxA


@hÇ w•t âÇt ÅtÄätwt uÜâ}t Öâx xÇä|w|tut Å| vÉÇáàtÇàx tÄxzÜ•t Åx xÇvxÜÜ™ tÖâ•? ÑâáÉ âÇ wÜtz™Ç xÇ Ät ÑâxÜàt wx Ät àÉÜÜx ÑtÜt vâáàÉw|tÜÅx ç tâÇÖâx Åâv{Éá {tÇ w|v{É wx átÄätÜÅx? vâtÇwÉ äxÇ xÄ wÜtz™Ç {âçxÇA


@aÉ àx ÑÜxÉvâÑxá Å| wÉÇvxÄÄt? çÉ àx ÜxávtàtÜ° @ ç tá• yâx {tv|t xÄ wÜtz™Ç ÑtÜt átÄätÜ t Ät Å|áàxÜ|Éát wÉÇvxÄÄt Öâx çt áx xáàtut twâx©tÇwÉ wx áâ vÉÜté™ÇA VÉÇ Åâv{t ätÄxÇà•t ç wxáàÜxét Äâv{™ vÉÇàÜt xÄ wÜtz™Ç ç y|ÇtÄÅxÇàx tvtu™ wxÜÜÉàöÇwÉÄÉA


fâu|™ t Ät àÉÜÜx? vÉz|™ t Ät wÉÇvxÄÄt xÇàÜx áâá uÜtéÉá ç Ät tuÜté™A @TâÇ ÇÉ àx vÉÇÉv•t? ç çt àx xv{tut wx ÅxÇÉá? Åâv{tá zÜtv|tá ÑÉÜ átÄätÜÅx ÑÜ•Çv|Ñx téâÄ? ÇÉ áx vÉÅÉ tzÜtwxv°ÜàxÄÉ @fx Åx ÉvâÜÜx âÇt |wxtAAA çt áx Öâx xá âÇ ÑÉvÉ tÑÜxáâÜtwÉ? ÑxÜÉAAA ”Öâ|xÜxá áxÜ Ät ÅtwÜx wx Å|á {|}ÉáR


@ cxÜÉ á| Ç| á|Öâ|xÜt átuxá Å| ÇÉÅuÜxAAAÖâx ÑÉÜ v|xÜàÉ? xá \ÇÅtA @ câxá áxÜöá \ÇÅt wx Ät gÉÜÜx? Ät ÑÜ|Çvxá|àt wx Å|á w•tá ç Å|á ÇÉv{xá? Å| |Äâá|™Ç wx ä|ä|Ü ç Ät yâàâÜt ÅtwÜx wx Å|á {|}ÉáA l àÜtá xáàÉ Ät uxá™? vÉÇ ÄÉ Öâx tvtu™ wx vÉÇäxÇvxÜÄt àÉàtÄÅxÇàxA


l ä|ä|xÜÉÇ yxÄ|vxá ç vÉÅ|xÜÉÇ yxÜÜxÜÉá ÜÉv{xÜá ;ÄÉá uÉÅuÉÇxá ÑÜxyxÜ|wÉá wx ÄÉá ÑÜ•Çv|Ñxá ç ÑÜ|Çvxátá< ç àâä|xÜÉÇ Åâv{Éá {|}ÉáA

Y|Ç


XÜxá Å| tÅÉÜ? Å| tÅ|zÉ? Å| tÅtÇàx? xÄ ÑÜ•Çv|Ñx téâÄ wx Å|á áâx©ÉáA XÜxá Å| tÄxzÜ•t? Å| áÉÄ wx w•t? ç ÄâÇt wx ÇÉv{xA l ÑÉÜ xÄÄÉ á™ÄÉ Öâ|xÜÉ tÅtÜàx wx tÖâ• {táàt xÄ y|Ç wx ÄÉá à|xÅÑÉá? ç ä|ä|Ü }âÇàÉá ÑÉÜ á|xÅÑÜx }tÅöáA

gx Öâ|xÜÉ

cuento  

oooooooooooooooooooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you