IN Trondheim 04-2012

Page 18

Portrett: Steffen iversen

EN LEGENDE LEGGER OPP «Det eneste som er sikkert er at nå er det slutt. Han kan se tilbake på 18 sesonger på seniornivå. Et utall mål. Seiere og mesterskap. 36 år i medienes søkelys. Et halvt liv som trollunge og bohem». Vi snakker selvsagt om Steffen Iversen, som i desember spiller sin siste kamp. Tekst: Siri Gerrard | Foto: «Fra boka Steffen. Født til fotball» & Rosenborg Ballklubb

Foto: Rosenborg Ballklubb

18

Nº4 2012


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.